Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0406/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0406/2008

Συζήτηση :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0610

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 281kWORD 49k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0016),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0043/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0406/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας
P6_TC1-COD(2008)0013

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2009/29/ΕΚ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήλωση της Επιτροπής σε σχέση με το Άρθρο 10 παράγραφος 3 για τις εισπράξεις από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων

Κατά το διάστημα 2013 έως 2016, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για την υποστήριξη της κατασκευής σταθμών παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας που διαθέτουν τεχνολογία CCS. Για νέες εγκαταστάσεις με βαθμό απόδοσης που υπερβαίνει τις τιμές αναφοράς απόδοσης σταθμού παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με το παράρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2006 (2007/74/ΕΚ)(1), τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη σε ποσοστό έως και 15% του συνολικού κόστους επένδυσης για νέα εγκατάσταση με τεχνολογία CCS.

Δήλωση της Επιτροπής σε σχέση με το Άρθρο 10α παράγραφος 4α

για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ

Τα κράτη μέλη μπορεί επίσης να κρίνουν αναγκαίο να αποζημιώσουν σε προσωρινή βάση ορισμένες εγκαταστάσεις, για το κόστος CO2 που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, αν σε διαφορετική περίπτωση οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του κόστους CO2. Ελλείψει διεθνούς συμφωνίας, η Επιτροπή αναλαμβάνει να τροποποιήσει, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος έως το 2010, θεσπίζοντας λεπτομερείς διατάξεις που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χορηγούν κρατική ενίσχυση για τέτοιου είδους στήριξη. Οι διατάξεις πρέπει να ακολουθούν τις αρχές που περιλαμβάνονται στο υποβληθέν έγγραφο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 19ης Νοεμβρίου 2008 (παράρτημα 2 15713/1/08).

(1) Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατ" εφαρμογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2006) 6817).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου