Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0013(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0406/2008

Esitatud tekstid :

A6-0406/2008

Arutelud :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Hääletused :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0610

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 85k
Kolmapäev, 17. detsember 2008 - Strasbourg
Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0016);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0043/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0406/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   võtab teadmiseks komisjoni avaldused, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi
P6_TC1-COD(2008)0013

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/29/EÜ) lõplikule kujule.)


LISA

Komisjoni avaldused

Komisjoni avaldus artikli 10 lõike 3 kohta Saastekvootide müügist oksjonil saadud tulu kasutamine

Perioodil 2013–2016 võivad liikmesriigid kasutada saastekvootide müügist oksjonil saadud tulu, et toetada suure tõhususega elektrijaamade ehitamist, sealhulgas selliste uute energiajaamade, millel on süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise valmidus. Uute käitiste puhul, mis ületavad elektrijaama tõhususe taseme vastavalt komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsuse (2007/74/EÜ)(1) 1 lisale, võivad liikmesriigid toetada kuni 15 % ulatuses investeeringute üldkuludest neid käitisi, millel on süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise valmidus.

Komisjoni avaldus artikli 10a lõike 4a kohta

Keskkonnakaitse eesmärgil antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised ja ELi saastekvootidega kauplemise süsteem

Liikmesriigid võivad pidada vajalikuks maksta ajutiselt hüvitist teatavatele käitistele süsinikdioksiidi maksumuse suunamise eest elektrihindadesse, kui vastasel juhul võib süsinikdioksiidi maksumus põhjustada süsinikdioksiidi lekke ohu. Rahvusvahelise lepingu puudumisel kohustub komisjon 2010. aasta lõpuks pärast liikmesriikidega konsulteerimist muutma ühenduse keskkonnakaitse eesmärgil antavat riigiabi käsitlevaid suuniseid, et kehtestada üksikasjalikud sätteid, mille alusel võivad liikmesriigid anda selliseks toetuseks riigiabi. Sätetes järgitakse neid põhimõtteid, mis esitati 19. novembril 2008. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud dokumendis (2 lisa 15713/1/08).

(1) Komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus, millega kehtestatakse elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ kohaldamisel (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6817 all).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika