Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0013(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0406/2008

Pateikti tekstai :

A6-0406/2008

Debatai :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Balsavimas :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0610

Priimti tekstai
PDF 284kWORD 91k
Trečiadienis, 2008 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2008 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0016),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0043/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6–0406/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   atsižvelgia į prie šios rezoliucijos pridėtus Komisijos pareiškimus;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 17 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą
P6_TC1-COD(2008)0013

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/29/EB.)


PRIEDAS

Komisijos pareiškimai

Komisijos pareiškimas dėl 10 straipsnio 3 dalies dėl pajamų, gautų parduodant leidimus aukcione, naudojimo

Valstybės narės 2013–2016 m. taip pat gali panaudoti pajamas, gautas parduodant leidimus aukcione, siekdamos paremti labai veiksmingų jėgainių, įskaitant naujų jėgainių, pritaikytų surinkti ir saugoti anglies dioksidą, statybą. Valstybės narės gali remti iki 15 proc. kainos visų investicijų, skirtų naujiems, anglies dioksidą surinkti ir saugoti pritaikytiems įrenginiams, viršijantiems jėgainės veiksmingumo laipsnį pagal 2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimo (2007/74/EB)(1) 1 priedą, statyti.

Komisijos pareiškimas dėl 10a straipsnio 4a dalies

dėl Bendrijos gairių, skirtų valstybės pagalbai aplinkos apsaugos srityje ir ES leidimų prekybos sistemai

Valstybės narės gali nuspręsti, kad būtina laikinai kompensuoti su CO2 susijusias išlaidas, kurios turėjo įtakos didesnėms elektros energijos kainoms, jei kitu atveju dėl CO2 susijusių išlaidų gali atsirasti anglies dioksido nutekėjimo rizika. Kol nėra pasirašyta tarptautinio susitarimo, Komisija, pasitarusi su valstybėmis narėmis, iki 2010 m. pabaigos įsipareigoja pataisyti Bendrijos gaires, skirtas valstybės pagalbai aplinkos apsaugos srityje, siekdama nustatyti išsamias taisykles, kuriomis remdamosi valstybės narės galėtų skirti valstybės pagalbą šioje srityje. Šios taisyklės nustatomos vadovaujantis principais, kurie 2008 m. lapkričio 19 d. buvo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai neoficialiame dokumente (2 priedas 15713/1/08).

(1) 2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, nustatantis atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos suderintąsias naudingumo atskaitines vertes taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6817).

Teisinė informacija - Privatumo politika