Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0013(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0406/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0406/2008

Debates :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Balsojumi :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0610

Pieņemtie teksti
PDF 282kWORD 92k
Trešdiena, 2008. gada 17. decembris - Strasbūra
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0016),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0043/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas un Reģionālās attīstības komiteja atzinumus (A6-0406/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus (pielikumā);

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 17. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu
P6_TC1-COD(2008)0013

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2009/29/EK.)


PIELIKUMS

Komisijas paziņojumi

Komisijas paziņojums attiecībā uz 10. panta 3. punktu par kvotu izsolēs iegūto ieņēmumu izmantojumu

Laikposmā no 2013. līdz 2016. gadam dalībvalstis tos ieņēmumus, kas gūti kvotu izsolēs, var arī izmantot, lai atbalstītu īpaši efektīvu spēkstaciju celtniecību, tostarp tādu jauno enerģijas ražošanas spēkstaciju celtniecību, kuras ir gatavas oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai (carbon capture and storage – CCS). Jaunajām iekārtām, kuru efektivitāte ir lielāka nekā spēkstacijai saskaņā ar Komisijas 2006. gada 21. decembra lēmuma (2007/74/EK)(1) 1. pielikumā noteikto vērtību, dalībvalstis var sniegt atbalstu līdz 15 % no kopējām ieguldījumu izmaksām jaunai spēkstacijai, kas gatava uztvert un uzglabāt oglekli.

Komisijas paziņojums attiecībā uz 10.a panta 4.a punktu

par Kopienas pamatnostādnēm attiecībā uz valsts atbalstu vides aizsardzībai un ES emisiju tirdzniecības sistēmu

Dalībvalstis var uzskatīt, ka ir nepieciešama pagaidu kompensācija atsevišķām iekārtām, kurām ar CO2 emisijām saistītās izmaksas iekļautas elektroenerģijas cenās, ja pretējā gadījumā CO2 izmaksu dēļ iekārtās var rasties emisiju pārvirzes risks. Kamēr nav noslēgts starptautisks nolīgumus, Komisija apņemas apspriesties ar dalībvalstīm un pēc tam līdz 2010. gada beigām izdarīt grozījumus Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides aizsardzībai, lai paredzētu sīki izstrādātus noteikumus, ar kuriem saskaņā dalībvalstis var sniegt valsts atbalstu šādā nolūkā. Šos noteikumus izstrādās saskaņā ar principiem, kas izklāstīti neoficiālajā Eiropas Parlamentam un Padomei adresētajā 2008. gada 19. novembra dokumentā (15713/1/08, 2. pielikums).

(1) Komisijas 2006. gada 21. decembra Lēmums par saskaņotu efektivitātes atskaites vērtību noteikšanu atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/8/EK (izsludināts ar dokumenta numuru K(2006) 6817).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika