Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0013(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0406/2008

Ingivna texter :

A6-0406/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0610

Antagna texter
PDF 202kWORD 75k
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg
Handel med utsläppsrätter för växthusgaser ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0016),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0043/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för internationell handel, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för regional utveckling (A6-0406/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet noterar kommissionens uttalanden som fogas till denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
P6_TC1-COD(2008)0013

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/29/EG.)


BILAGA

Kommissionens uttalanden

Kommissionens uttalande med anledning av artikel 10.3 om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas

Mellan 2013 och 2016 får medlemsstaterna även använda inkomster från auktionering av utsläppsrätter för att finansiera konstruktionen av högeffektiva kraftverk, inbegripet kraftverk som är utrustade med teknik för avskiljning och lagring av koldioxid. För nya anläggningar vars effektivitet överskrider referensvärdena för kraftverk enligt bilaga I i kommissionens beslut av den 21 december 2006 (2007/74/EG)(1) får medlemsstaterna bidra med upp till 15 % av de sammanlagda investeringskostnaderna för en ny anläggning som är utrustad med teknik för avskiljning och lagring av koldioxid.

Kommissionens uttalande med anledning av artikel 10.4a

om gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till miljöskydd och EU:s system för handel med utsläppsrätter

Medlemsstaterna kan finna det nödvändigt att tillfälligtvis kompensera vissa anläggningar för koldioxidkostnader som lagts på elpriserna om dessa koldioxidkostnader annars skulle utsätta dem för risk för koldioxidläckage. I avsaknaden av en internationell överenskommelse åtar sig kommissionen att före utgången av 2010, och efter samråd med medlemsstaterna, ändra gemenskapens riktlinjer om statligt stöd till miljöskydd genom att införa detaljerade bestämmelser som gör det möjligt för medlemsstaterna att bevilja offentligt stöd av detta slag. Bestämmelserna kommer att utgå från de principer som presenteras i den handling som kommissionen lade fram den 19 november 2008 för parlamentet och rådet (bilaga 2 15713/1/08).

(1) Kommissionens beslut av den 21 december 2006 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG [delgivet med nr K(2006) 6817].

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy