Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0411/2008

Ingivna texter :

A6-0411/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 12
CRE 16/12/2008 - 12

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0611

Antagna texter
PDF 192kWORD 71k
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg
Gemensamma insatser för att minska utsläppen av växthusgaser ***I
P6_TA(2008)0611A6-0411/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (KOM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0017),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0041/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling (A6-0411/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020
P6_TC1-COD(2008)0014

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 406/2009/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy