Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0015(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0414/2008

Pateikti tekstai :

A6-0414/2008

Debatai :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Balsavimas :

PV 17/12/2008 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0612

Priimti tekstai
PDF 362kWORD 102k
Trečiadienis, 2008 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Geologinis anglies dioksido saugojimas ***I
P6_TA(2008)0612A6-0414/2008
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2008 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies dioksido geologinio saugojimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0018),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6–0040/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6–0414/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   atsižvelgia į prie šios rezoliucijos pridėtus Komisijos pareiškimus;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 17 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. .../2009/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006
P6_TC1-COD(2008)0015

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/31/EB.)


priedas

komisijos pareiškimai

Komisijos pareiškimas dėl naujausių pasiekimų diegiant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijas

Nuo 2010 m. Komisija reguliariai teiks ataskaitas dėl naujausių pasiekimų diegiant CCS technologijas vykdant veiklą, susijusią su demonstracinių projektų CCS srityje tinklo eksploatavimu. Šiose ataskaitose bus pateikiama informacija apie pažangą pradedant eksploatuoti demonstracines elektrines, kurios yra pasirengusios taikyti CCS technologijas, CCS technologijų vystymo pažangą, išlaidų sąmatas ir CO2 transportavimo bei saugojimo infrastruktūros plėtojimą.

Komisijos pareiškimas dėl sprendimų dėl leidimų saugoti projektų ir dėl sprendimų dėl atsakomybės perdavimo projektų pagal direktyvos 10 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį

Komisija paskelbs visas nuomones dėl sprendimų dėl leidimų saugoti projektų pagal direktyvos 10 straipsnio 1 dalį ir nuomones dėl sprendimų dėl atsakomybės perdavimo projektų pagal direktyvos 18 straipsnio 2 dalį. Tačiau skelbiamoje šių nuomonių redakcijoje nebus pateikiama informacija, kurios slaptumas garantuojamas taikant išimtis suteikiant visuomenei galimybę susipažinti su informacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) ir Reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Komisijos pareiškimas dėl to, ar patikslintoje Seveso direktyvoje kaip viena iš pavojingų medžiagų turėtų būti nurodytas anglies dioksidas, nustatant atitinkamas žemiausias ribas

CO2 yra įprasta medžiaga ir šiuo metu nėra priskiriama pavojingoms medžiagoms. Todėl šiuo metu į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso direktyvą) nėra įtraukti CO2 transportavimo įrenginiai ir saugyklos. Remiantis Komisijos atlikta preliminaria turimos informacijos CO2 transportavimo klausimu analize, panašu, kad tiek empiriniai tyrimai, tiek modeliavimo rezultatai rodo, jog CO2 transportuojant vamzdynais rizika yra ne didesnė nei transportuojant vamzdynais gamtines dujas. Panašu, kad tas pats pasakytina apie CO2 transportavimą laivais palyginti su suskystintų gamtinių dujų ar suskystintų naftos dujų transportavimu laivais. Duomenys taip pat rodo, kad nepanašu, jog CO2 saugyklų keliamas avarijų pavojus, neatsižvelgiant į tai, ar jį keltų įtrūkimas suleidimo metu, ar nutekėjimas po suleidimo, būtų didelis. Tačiau tai, ar Seveso direktyvoje kaip viena iš pavojingų medžiagų turėtų būti nurodytas CO2, išsamiau bus svarstoma tada, kai bus rengiamas siūlomas šios direktyvos patikslinimas, kurį atlikti numatyta 2009 m. pabaigoje / 2010 m. pradžioje. Jeigu įvertinimo metu paaiškės, kad egzistuoja atitinkamas galimas avarijų pavojus, Komisija pateiks pasiūlymus patikslintoje Seveso direktyvoje nurodyti CO2 kaip vieną iš pavojingų medžiagų, nustatant atitinkamas žemiausias ribas. Tokiu atveju Komisija taip pat siūlytų atitinkamai iš dalies keisti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą) III priedą, siekiant užtikrinti, kad visiems pagal Seveso direktyvą eksploatuojamiems įrenginiams, kuriuose tvarkomas superkritinio būvio CO2, būtų taikoma direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą.

Komisijos pareiškimas dėl mineralinės CO2 sekvestracijos

Mineralinė CO2 sekvestracija (CO2 fiksavimas neorganinių karbonatų forma) yra potenciali klimato kaitos sušvelninimo technologija, kuri iš esmės galėtų būti naudojama tų pačių kategorijų pramonės įrenginiuose, kurie yra pritaikyti CO2 geologiniam saugojimui. Tačiau šiuo metu šis procesas dar tik rengiamas. Be viršnorminio energijos suvartojimo(1), susijusio su CO2 surinkimu, šiuo metu egzistuoja didelis viršnorminis energijos suvartojimas, susijęs su pačiu mineralinės karbonizacijos procesu; tai reikės apsvarstyti prieš numatant komercinį įdiegimą. Kaip ir geologinio saugojimo atveju, taip pat reikėtų nustatyti kontrolės priemones, būtinas siekiant užtikrinti šios technologijos saugą aplinkosaugos atžvilgiu. Greičiausiai šios kontrolės priemonės labai skirsis nuo kontrolės priemonių, taikomų geologinio saugojimo atveju, kadangi šios technologijos yra labai skirtingos. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, Komisija atidžiai stebės pažangą mineralinės sekvestracijos srityje, kad būtų galima parengti atitinkamą teisinę sistemą, kuri sudarytų sąlygas, šią technologiją tinkamai išplėtojus, vykdyti aplinkosauginiu atžvilgiu saugią mineralinę sekvestraciją ir ją pripažinti taikant išmetimo leidimų prekybos sistemą. Atsižvelgiant į valstybių narių suinteresuotumą šia technologija ir į technologinių pokyčių tempą, pirmą įvertinimą greičiausiai reikėtų atlikti apie 2014 m. arba leidus aplinkybėms – anksčiau.

(1) "Viršnorminis energijos suvartojimas" – terminas, naudojamas apibūdinti tai, kad įrenginys, kuriame atliekamas CO2 surinkimas arba mineralizavimas, tam tikrą kiekį savo energijos suvartoja šiems procesams, taigi jam reikia daugiau energijos negu lygiaverčio galingumo įrenginiui, kuriame neatliekamas surinkimas / mineralizavimas.

Teisinė informacija - Privatumo politika