Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0015(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0414/2008

Ingivna texter :

A6-0414/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0612

Antagna texter
PDF 210kWORD 81k
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg
Geologisk lagring av koldioxid ***I
P6_TA(2008)0612A6-0414/2008
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006 (KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0018),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0040/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0414/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet noterar kommissionens uttalanden som fogas till denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 
P6_TC1-COD(2008)0015

((Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/31/EG.)


BILAGA

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Uttalande från kommissionen om de senaste utvecklingarna i fråga om tillämpningen av CCS-teknik (avskiljning och geologisk lagring av koldioxid)

m. 2010 kommer kommissionen att regelbundet i samband med driften av nätverket av CCS-demonstrationsprojekt rapportera om hur tillämpningen av CCS-tekniken fortskrider. Rapporteringen kommer att omfatta uppgifter om CCS-demonstrationsanläggningarnas framsteg, utvecklingen av CCS-teknik, kostnadsberäkningar och information om utvecklingen av infrastruktur för transport och lagring av koldioxid.

Uttalande från kommissionen om förslag till beslut om lagringstillstånd och förslag till beslut om överföring av ansvar i enlighet med artiklarna 10.1 och 18.2 i direktivet om geologisk lagring av koldioxid

Kommissionen kommer att offentliggöra alla yttranden om förslag till beslut om lagringstillstånd enligt artikel 10.1 i direktivet och om förslag till beslut om överföring av ansvar enligt artikel 18.2. Den offentliggjorda versionen av yttrandena kommer emellertid inte att omfatta uppgifter som sekretessbelagts genom undantag från principerna om offentlig tillgång till information enligt förordningarna (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43) respektive (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

Uttalande från kommissionen om huruvida koldioxid uttryckligen bör nämnas och få lämpliga tröskelvärden i en reviderad version av Seveso-direktivet

Koldioxid är ett vanligt förekommande ämne och klassificeras i dag inte som farligt. Koldioxidtransporter och lagringsplatser för koldioxid omfattas därför inte av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso-direktivet). Utgående från kommissionens preliminära analys av tillgängliga uppgifter om koldioxidtransport tyder både de empiriska och modellbaserade bedömningarna av transport i rörledningar på att riskerna inte är större än för naturgastransport i rörledning. Samma sak verkar vara fallet för koldioxidtransport per fartyg, jämfört med fartygstransport av LNG eller gasol. Uppgifterna tyder också på att olycksrisken vid lagring av koldioxid i anläggningen, antingen till följd av bristning vid injektion av gasen eller till följd av läckage efter injektion sannolikt inte kommer att vara betydande. Frågan huruvida koldioxid uttryckligen bör tas med som ämne i Seveso-direktivet kommer emellertid att behandlas mer ingående när den egentliga översynen av direktivet genomförs. Denna är planerad till slutet av 2009 eller början av 2010. Om man vid översynen upptäcker en relevant potentiell olycksrisk kommer kommissionen att föreslå att koldioxid tas med som ämne med lämpliga tröskelvärden i den reviderade versionen av Seveso-direktivet. I så fall skulle kommissionen också i förekommande fall föreslå ändringar av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador för att se till att alla Sevesoanläggningar som hanterar superkritisk CO2 omfattas av det direktivet

Uttalande från kommissionen om kemisk/mineralisk deponering av koldioxid

Kemisk/mineralisk deponering av koldioxid (fixering av koldioxid i form av oorganiskt karbonat) är en teknik som kan lindra klimatpåverkan och som i princip skulle kunna användas av samma typer av industrianläggningar som kan tillämpa geologisk koldioxidlagring. Hittills är denna teknik emellertid fortfarande i sitt utvecklingsstadium. Utöver energiförlusterna(1) i samband med avskiljning av koldioxid går fortfarande mycket energi förlorad när koldioxiden binds kemiskt/mineraliskt. Detta problem måste lösas innan man kan börja använda tekniken kommersiellt. Liksom vid geologisk lagring måste man dessutom införa kontroller för att garantera miljösäkerheten. Sådana kontroller skulle med all sannolikhet skilja sig betydligt från kontrollerna av geologisk lagring, med tanke på att tekniken är så olika. I ljuset av detta kommer kommissionen noga att följa den tekniska processen för kemisk/mineralisk deponering i syfte att utarbeta effektiva rättsliga ramar som möjliggör miljösäker kemisk/mineralisk deponering och erkännande av denna process i systemet för handel med utsläppsrätter, så snart tekniken är tillräckligt utprovad. Med tanke på det stora intresset för denna teknik bland medlemsstaterna, och teknikens snabba utveckling, kan en första utvärdering sannolikt bli aktuell kring 2014, eller tidigare om situationen tillåter.

(1) Energiförluster uppstår bland annat till följd av att en anläggning som avskiljer koldioxid eller deponerar gasen kemiskt/mineraliskt måste använda en del av sin energi till dessa processer, och därför behöver mer energi än motsvarande anläggning som inte avskiljer eller deponera koldioxid.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy