Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0019(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0496/2007

Внесени текстове :

A6-0496/2007

Разисквания :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2008 - 5.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0613

Приети текстове
PDF 285kWORD 41k
Сряда, 17 декември 2008 г. - Страсбург
Наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт ***I
P6_TA(2008)0613A6-0496/2007
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета относно спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отменяне на Директива 93/12/EИО. (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0018),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 95 и 175, параграф 1, от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0061/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0496/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/EО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/EИО
P6_TC1-COD(2007)0019

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/30/ЕО.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията потвърждава, че намаленията с 2%, посочени в член 7а, параграф 2, букви б) и в) не са задължителни, като необвързващият им характер ще бъде анализиран по време на преразглеждането.

Правна информация - Политика за поверителност