Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0019(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0496/2007

Teksty złożone :

A6-0496/2007

Debaty :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2008 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0613

Teksty przyjęte
PDF 282kWORD 72k
Środa, 17 grudnia 2008 r. - Strasburg
Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) ***I
P6_TA(2008)0613A6-0496/2007
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0018),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0061/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0496/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzająca mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG
P6_TC1-COD(2007)0019

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/30/WE.)


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Komisja potwierdza, że dwuprocentowe obniżki, o których mowa w art. 7a ust. 2 lit. b) i c), nie są wiążące oraz że przegląd obejmie ich niewiążący charakter.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności