Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0419/2008

Ingivna texter :

A6-0419/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 15
CRE 16/12/2008 - 15

Omröstningar :

PV 17/12/2008 - 5.6
CRE 17/12/2008 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0614

Antagna texter
PDF 199kWORD 77k
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg
Utsläppsnormer för nya personbilar ***I
P6_TA(2008)0614A6-0419/2008
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0856),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0022/2008),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0419/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet noterar kommissionens uttalande som fogas till denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon
P6_TC1-COD(2007)0297

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 443/2009.)


BILAGA

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Kommissionen bekräftar att den under 2009 kommer att föreslå en genomgång av direktiv 1999/94/EG om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar. Anledningen är att man vill vara säker på att konsumenter får lämplig information om nya personbilars koldioxidutsläpp.

Kommissionen kommer att gå igenom direktiv 2007/46/EG före 2010 så att förekomsten av innovativ teknik ("miljöteknik") i ett fordon och dess påverkan på fordonets koldioxidutsläpp kan meddelas de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för övervakning och rapportering i enlighet med förordningen.

Kommissionen kommer också att överväga att utarbeta och genomföra krav på att bilar ska utrustas med bränsleförbrukningsmätare som ska uppmuntra till bränslesnålare körning. Vidare kommer den att överväga att ändra ramlagstiftningen om typgodkännande och anta nödvändiga tekniska standarder före 2010.

Kommissionen är dock angelägen om att målsättningarna för initiativet för bättre lagstiftning uppnås och att förslag ska bygga på en omfattande utvärdering av påverkan och vinster. Med tanke på detta och i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kommer kommissionen även fortsättningsvis att utvärdera behovet av att lägga fram nya lagförslag, men förbehåller sig rätten att avgöra om och när det är lämpligt att lägga fram sådana förslag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy