Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0209(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0440/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0440/2008

Keskustelut :

PV 15/12/2008 - 14
CRE 15/12/2008 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.7
CRE 17/12/2008 - 5.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0615

Hyväksytyt tekstit
PDF 322kWORD 85k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Työajan järjestäminen ***II
P6_TA(2008)0615A6-0440/2008
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2008 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (10597/2/2008 – C6-0324/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0607),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2005)0246),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0440/2008),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 292.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 17. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY antamiseksi tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta
P6_TC2-COD(2004)0209

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Perustamissopimuksen 137 artiklassa määrätään, että yhteisö tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, joiden tarkoituksena on työympäristön parantaminen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Tämän artiklan perusteella annetuissa direktiiveissä on vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/88/EY(4) säädetään vähimmäisvaatimuksista työajan järjestämistä varten muun muassa vuorokautisten ja viikoittaisten lepoaikojen, taukojen, viikoittaisen enimmäistyöajan, vuosiloman sekä tiettyjen yötyötä, vuorotyötä ja työaikajärjestelmiä koskevien seikkojen osalta.

(3)  Direktiivin 2003/88/EY 19 artiklan kolmannessa kohdassa ja 22 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään ennen 23 päivää marraskuuta 2003 suoritettavasta uudelleentarkastelusta.

(4)  Työajan järjestämistä koskeva alkuperäinen direktiivi,║neuvoston direktiivi 93/104/EY(5), annettiin yli kymmenen vuotta sitten, ja nyt on osoittautunut välttämättömäksi ottaa huomioon sekä työnantajien että työntekijöiden uudet tilanteet ja tarpeet sekä luoda keinot 22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettamien, Lissabonin strategiaan kuuluvien kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi.

(5)  Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on myös olennainen tekijä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka Euroopan unioni on asettanut Lissabonin strategiassa erityisesti naisten työllisyysasteen nostamiseksi. Yhteensovittamisella luodaan tyydyttävämpi työilmapiiri ja vastataan paremmin erityisesti perheellisten työntekijöiden tarpeisiin. Useilla tähän direktiiviin sisältyvillä muutoksilla pyritään helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

(6)  Jäsenvaltioiden olisi kannustettava työmarkkinaosapuolia tekemään asianmukaisella tasolla sopimuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantamiseksi.

(7)  ▌Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua on tehostettava uusia työaikamalleja koskevan haasteen vuoksi, on otettava käyttöön sellaisia työaikamalleja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia työntekijöiden elinikäistä oppimista varten, ja samalla on löydettävä uusi tasapaino työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja joustavampien työaikajärjestelyjen välillä.

(8)  Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan käsitteen 'työaika' ominaispiirre on työntekijälle asetettu vaatimus olla läsnä työnantajan määräämällä paikalla ja hänen käytettävissään, tarvittaessa välittömästi, palvelujen tarjoamista varten.

(9)  Jos työntekijöille ei ole annettu lepoaikoja, heille on annettava korvaavat lepoajat työjaksojen jälkeen asiaan liittyvän lainsäädännön, työehtosopimuksen tai muun työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen mukaisesti.

(10)  Myös viikoittaisen enimmäistyöajan vertailujaksoja koskevia säännöksiä on tarkistettava, jotta ne voitaisiin mukauttaa työnantajien ja työntekijöiden tarpeisiin siten, että työntekijöiden║ turvallisuudesta ja terveydestä huolehditaan.

(11)  Jos työsopimuksen kesto on alle yhden vuoden, vertailujakson pituus ei saa ylittää työsopimuksen kestoa.

(12)  Direktiivin 2003/88/EY 22 artiklan 1 kohdan soveltamisesta saadut kokemukset osoittavat, että sen 6 artiklan soveltamatta jättämistä koskeva täysin yksilötason lopullinen päätös aiheuttaa ongelmia työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun sekä työntekijän valinnanvapauden osalta. Siksi säännöksen mahdollistaman poikkeuksen soveltaminen olisi lopetettava.

(13)  Jos työntekijällä on useampia kuin yksi työsopimus, on tärkeää, että työntekijän työajaksi määritellään kunkin sopimuksen nojalla työskenneltyjen ajanjaksojen yhteenlaskettu summa.

(14)  Komissio on kuullut työmarkkinaosapuolia yhteisön tasolla asiaan liittyvän yhteisön toiminnan mahdollisista suuntaviivoista perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(15)  Kuulemisen jälkeen komissio piti yhteisön toimia tarpeellisina, ja se kuuli työmarkkinaosapuolia uudelleen suunnitellun ehdotuksen sisällöstä perustamissopimuksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(16)  Tämän toisen kuulemisvaiheen päätyttyä työmarkkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet komissiolle halukkuudestaan käynnistää menettelyä, joka voisi johtaa perustamissopimuksen 139 artiklassa tarkoitetun sopimuksen tekemiseen.

(17)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on työajan järjestämistä koskevan yhteisön lainsäädännön nykyaikaistaminen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(18)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita(6). Direktiivin tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että oikeutta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin kunnioitetaan täysimääräisesti, sellaisina kuin niistä määrätään perusoikeuskirjan 31 artiklassa ja erityisesti kyseisen artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan "jokaisella työntekijällä on oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepoaikoihin ja palkalliseen vuosilomaan".

(19)  Tämän direktiivin täytäntöönpanon olisi säilytettävä työntekijöille taattavan suojelun yleinen taso työturvallisuuden ja työterveyden osalta,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2003/88/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:"

1 a) "päivystysajalla' ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on velvollinen olemaan käytettävissä työpaikallaan ryhtyäkseen suorittamaan toimintaansa tai tehtäviään työnantajan pyynnöstä;

1 b) "työpaikalla' paikkaa tai paikkoja, joissa työntekijä tavallisesti suorittaa toimintaansa tai tehtäviään ja jotka määritetään työntekijään sovellettavan työsuhteen tai työsopimuksen ehtojen mukaisesti;

1 c) "päivystysajalla, jona ei työskennellä' ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä päivystää 1 a kohdan mukaisesti, mutta jonka aikana työnantaja ei pyydä häntä tosiasiallisesti suorittamaan toimintaansa tai tehtäviään.

"

2)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

2 a artikla

Päivystysaika

Koko päivystysaika, mukaan luettuna aika, jona ei työskennellä, katsotaan työajaksi ▌.

Työehtosopimuksen tai työmarkkinaosapuolten välisen muun sopimuksen tai lainsäädännön tai sääntöjen nojalla päivystysaika, jona ei työskennellä, voidaan kuitenkin laskea erityisellä tavalla, jotta noudatettaisiin 6 artiklassa tarkoitettua viikoittaista enimmäistyöaikaa edellyttäen, että työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia yleisiä periaatteita noudatetaan.

Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei oteta huomioon laskettaessa 3 artiklassa säädettyä päivittäistä lepoaikaa ja 5 artiklassa säädettyä viikoittaista lepoaikaa ▌.

2 b artikla

Työajan laskeminen

Jos työntekijöillä on useampia kuin yksi työsopimus, työntekijän työaika on kunkin sopimuksen nojalla työskenneltyjen ajanjaksojen yhteenlaskettu summa.

2 c artikla

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Jäsenvaltioiden on kannustettava asianmukaisella tasolla työmarkkinaosapuolia, rajoittamatta kuitenkaan niiden itsenäisyyttä, tekemään työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista koskevia sopimuksia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava työmarkkinaosapuolia kuullen, ▌sanotun kuitenkaan rajoittamatta työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY* soveltamista, että

   työnantajat tiedottavat työntekijöille hyvissä ajoin etukäteen heidän työaikamalleissaan tapahtuvista muutoksista, ja
   työntekijöillä on oikeus pyytää muutoksia työaikoihinsa tai työaikamalleihinsa ja että työnantajat ovat velvollisia käsittelemään tällaiset pyynnöt oikeudenmukaisesti, ottaen huomioon työnantajien ja työntekijöiden tarpeet joustavuuden osalta. Työnantaja voi kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä vain, jos työnantajalle aiheutuvat järjestelyihin liittyvät haitat ovat suhteettomasti suuremmat kuin työntekijälle koituva hyöty.
  

__________

  

* EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.

"

3)  Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

  a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
   i) Korvataan johdantolauseessa sanat "3–6, 8 ja 16 artiklan" sanoilla "3–6 artiklan ja 8 artiklan sekä 16 artiklan a ja c alakohdan".
   ii) Korvataan a alakohta seuraavasti:"
   a) toimitusjohtajista (tai muista vastaavassa asemassa olevista), suoraan heidän alaisuudessaan olevista ylemmistä johtohenkilöistä ja yhtiön hallituksen suoraan nimittämistä henkilöistä;
"
   b) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu "edellyttäen, että kyseisille työntekijöille annetaan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat" ilmaisulla "edellyttäen, että kyseisille työntekijöille annetaan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat työjaksojen jälkeen asiaan liittyvän lainsäädännön, työehtosopimuksen tai muun työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen mukaisesti".
   c) Korvataan 3 kohdan johdantolauseessa sanat "3, 4, 5, 8 ja 16 artiklasta" sanoilla "3, 4, 5 ja 8 artiklasta sekä 16 artiklan a ja c alakohdasta".
  d) Muutetaan 5 kohta seuraavasti:
   i) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
5.  Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 6 artiklasta voidaan poiketa lääkärien harjoittelun osalta tämän kohdan toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kuudennessa alakohdassa vahvistettujen säännösten mukaisesti."
   ii) Poistetaan viimeinen alakohta.

4)  Korvataan 18 artiklan kolmannessa alakohdassa ilmaisu "edellyttäen, että kyseisille työntekijöille annetaan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat" ilmaisulla "edellyttäen, että kyseisille työntekijöille annetaan vastaavanlaiset korvaavat lepoajat työjaksojen jälkeen asiaan liittyvän lainsäädännön, työehtosopimuksen tai muun työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen mukaisesti".

5)  Korvataan 19 artikla seuraavasti:"

19 artikla

Vertailujaksoista poikkeamisen rajoitukset

▌Poiketen siitä, mitä 16 artiklan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioilla on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia yleisiä periaatteita noudattaen mahdollisuus sallia objektiivisista tai teknisistä syistä tai työn järjestämistä koskevista syistä, että vertailujaksoa pidennetään enintään 12 kuukauteen:

   a) työehtosopimuksella tai työmarkkinaosapuolten välisellä sopimuksella, siten kuin 18 artiklassa säädetään, tai
  b) lainsäädännön tai hallinnollisten määräysten nojalla asianomaisella tasolla järjestetyn työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen silloin, kun työntekijöitä eivät koske työehtosopimukset tai muut työmarkkinaosapuolten väliset sopimukset edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio ryhtyy tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että työnantaja
   i) tiedottaa työntekijöille tai näiden edustajille ja kuulee näitä ehdotetun työaikamallin käyttöönotosta ja siihen tehtävistä muutoksista;
   ii) ryhtyy tarvittaviin toimiin estääkseen tai korjatakseen kaikki terveys- ja turvallisuusriskit, jotka voivat liittyä ehdotettuun työaikamalliin.

Käyttäessään ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaista mahdollisuutta jäsenvaltioiden on varmistettava, että työnantajat noudattavat direktiivin 89/391/ETY II jaksossa säädettyjä velvollisuuksiaan.

"

6)  Korvataan 22 artikla seuraavasti:"

22 artikla

Erinäisiä säännöksiä

1.  Vaikka yleisenä periaatteena on se, että viikoittainen enimmäistyöaika Euroopan unionissa on 48 tuntia ja että käytännössä Euroopan unionissa työntekijät työskentelevät pidempään vain poikkeuksellisesti, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 6 artiklaa siirtymäkauden aikana, joka päättyy ...*, jos ne toteuttavat tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden tehokkaan suojelun takaamiseksi. Tämän mahdollisuuden käyttämisestä on kuitenkin määrättävä nimenomaisesti työehtosopimuksessa tai asianomaisella tasolla tehdyssä työmarkkinaosapuolten sopimuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä asianomaisella tasolla järjestetyn työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen.

2.  Niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää tätä mahdollisuutta, on joka tapauksessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että:

   a) työnantaja ei vaadi työntekijää työskentelemään yli 48 tuntia seitsemän päivän aikana, laskettuna 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun vertailujakson keskiarvona, ellei hän ole ensin saanut työntekijän suostumusta tällaiseen työskentelyyn. Suostumus on voimassa enintään kuusi kuukautta, ja se voidaan uusia;
   b) työntekijälle ei aiheudu työnantajan taholta mitään haittaa sen vuoksi, että hän ei ole halukas suostumaan tällaiseen työskentelyyn tai että hän peruuttaa suostumuksensa mistä tahansa syystä;
  c) suostumus, joka on annettu:

on mitätön;
   i) yksittäisen työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai koeaikana; tai
   ii) työsuhteen ensimmäisten neljän viikon aikana,
   d) jokaisella työntekijällä on pätevän työsopimuksen tekemisen jälkeisinä kuutena ensimmäisenä kuukautena tai työntekijän työsopimuksessa mainittuna koeaikana ja koeajan päättymistä seuraavien kolmen kuukauden aikana, sen mukaan kumpi näistä on pitempi, oikeus peruuttaa suostumuksensa tällaiseen työntekoon ilmoittamalla riittävän ajoissa peruutuksesta työnantajalleen kirjallisesti, jolloin peruutus tulee heti voimaan. Tämän jakson jälkeen työnantaja voi vaatia työntekijää antamaan kirjallisen peruutusilmoituksen enintään kaksi kuukautta ennen peruutuksen voimaantuloa;
   e) työnantaja pitää ajantasaisia tiedostoja kaikista tällaista työtä tekevistä työntekijöistä sekä riittäviä tiedostoja, joiden avulla on mahdollista varmistua tämän direktiivin säännösten noudattamisesta;
   f) tiedostot ovat toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä, ja nämä voivat työntekijöiden turvallisuuteen ja║terveyteen liittyvistä syistä kieltää viikoittaisen enimmäistyöajan ylittämismahdollisuuden tai rajoittaa sitä;
   g) työnantaja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä tiedot tapauksista, joissa työntekijät ovat suostuneet työskentelemään yli 48 tuntia seitsemän päivän aikana, laskettuna 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun vertailujakson keskiarvona, ja riittävät tiedostot, joiden avulla on mahdollista varmistua tämän direktiivin säännösten noudattamisesta.
  

  

__________

  

* 36 kuukautta [tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta ... annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/…/EY voimaantulosta.

"

7)  Korvataan 24 artikla seuraavasti:"

24 artikla

Kertomukset

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksissä.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle joka viides vuosi kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta käytännössä ja merkittävä siihen työmarkkinaosapuolten mielipiteet.

Komissio antaa kertomuksen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavalle komitealle.

3.  Komissio antaa joka viides vuosi 23 päivästä marraskuuta 1996 alkaen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ottaen huomioon 1 ja 2 kohdan.

"

2 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännökset tiedoksi komissiolle … päivään …kuuta …(7) mennessä. Jäsenvaltioiden on annettava niiden muutokset tiedoksi komissiolle hyvissä ajoin. Niiden on erityisesti valvottava, että työntekijöillä ja/tai työntekijöiden edustajilla on riittävät keinot varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen.

3 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ... päivään …kuuta …* mennessä tai varmistettava, että työmarkkinaosapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sopimusteitse. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta ne voivat milloin tahansa taata tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisen. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 267, 27.10.2005, s. 16.
(2) EUVL C 231, 20.9.2005, s. 69.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. toukokuuta 2005 (EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 292),║neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 15. syyskuuta 2008 (EUVL C 254 E, 7.10.2008, s. 26), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. joulukuuta 2008.
(4) EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9.
(5) EYVL L 307, 13.12.1993, s. 18. ║
(6) EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
(7)* Kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö