Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2320(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0509/2008

Внесени текстове :

A6-0509/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.1

Приети текстове :

P6_TA(2008)0617

Приети текстове
PDF 358kWORD 40k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетна дисциплина и добро финансово управление
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Решение
 Приложение

Решение на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. по проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (2008/2320(ACI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-конкретно член 25 от него,

–   като взе предвид предложението на Комисията за Проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2008)0834),

–   като взе предвид Резолюцията си от 18 декември 2008 г. относно проектоизменението на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(2),

–   като взе предвид член 120, параграф 1 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A6-0509/2008),

А.   като има предвид, че Комисията по бюджети препоръчва предложеното изменение на горепосоченото междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г. да бъде одобрено;

Б.   като има предвид, че предложеното изменение не буди възражения във връзка с Договорите и Правилника за дейността на Европейския парламент,

1.  Одобрява изменението на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (2007-2013 г.), приложено към настоящото решение;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение и приложението на Съвета и, за сведение, на Комисията.

(1) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0618.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Между европейския парламент, съвета и комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Комисията,

като имат предвид че:

(1)  Наблюдаваните в последно време увеличения на цените на стоките и храните предизвикаха безпокойство, особено по отношение на въздействието им върху развиващите се страни. Комисията предложи да се създаде нов инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни(1), като на срещата за съгласуване от 21 ноември 2008 г. двете направления на бюджетния орган постигнаха съгласие да осигурят част от финансирането на този инструмент от резерва за спешна помощ при извънредни ситуации.

(2)  Тъй като неизползваната сума в резерва за спешна помощ при извънредни ситуации за 2008 г. е недостатъчна за покриване на нуждите на инструмента за бързи ответни мерки, е необходимо неговият размер да бъде увеличен, за да може резервът да допринесе към финансирането на посочения инструмент.

(3)  За да се отговори на тази извънредна ситуация, резервът за спешна помощ следва да бъде увеличен с 479 218 000 EUR по текущи цени, единствено и по изключение за 2008 г.

(4)  Точка 25 от Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва съответно да бъде изменена,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

В първа алинея от точка 25 се добавя следното изречение:"

По изключение тази сума се увеличава на 479 218 000 EUR за 2008 г. по текущи цени.

"

Съставено в Страсбург на 18 декември 2008 година.

За Европейския парламент За Съвета За Комисията

Председател Председател Председател

(1) Док. COM(2008)04502008/0149(COD).

Правна информация - Политика за поверителност