Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2320(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0509/2008

Předložené texty :

A6-0509/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.1

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0617

Přijaté texty
PDF 276kWORD 40k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Rozhodnutí
 Příloha

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o změně interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2008/2320(ACI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 25 uvedené dohody,

-   s ohledem na návrh změny interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2008)0834), kterou předložila Komise,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o návrhu změny interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(2),

-   s ohledem na čl. 120 odst. 1 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0509/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Rozpočtový výbor doporučuje schválit předlohu změny výše zmíněné interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006,

B.   vzhledem k tomu, že návrh změny nezavdává příčinu k žádným obavám, pokud jde o Smlouvy a jednací řád Parlamentu,

1.   schvaluje změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2007–2013), která je připojena k tomuto rozhodnutí;

2.   pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí a jeho přílohu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0618.


PŘÍLOHA

Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT, RADA A KOMISE,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nejnovější vývoj cen potravin a surovin vyvolal obavy, především kvůli jeho dopadům na rozvojové země. Komise navrhla zřízení nového nástroje rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích(1) a obě složky rozpočtového orgánu souhlasily na dohodovacím jednání dne 21. listopadu 2008 s tím, aby byl tento nástroj částečně financován z rezervy na pomoc při mimořádných událostech.

(2)  Protože částka zbývající v rezervě na pomoc při mimořádných událostech na rok 2008 nestačí na pokrytí potřeb nově zřízeného nástroje pro zajišťování potravin, je třeba rezervu zvýšit, aby se mohla podílet na financování tohoto nástroje pro zajišťování potravin.

(3)  V zájmu vyřešení této výjimečné situace by rezerva na pomoc při mimořádných událostech měla být navýšena na 479 218 000 EUR v běžných cenách, a to pouze a výjimečně pro rok 2008.

(4)  Bod 25 Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení by tudíž měl být odpovídajícím způsobem změněn,

SE DOHODLY TAKTO:

v bodu 25 se do pododstavce 1 vkládá nová věta, která zní:"

Tato částka se pro rok 2008 výjimečně zvyšuje na 479 218 000 EUR v běžných cenách.

"

Ve Štrasburku dne 18. prosince 2008

Za Evropský parlament Za Radu Za Komisi

předseda předseda předseda

(1) KOM(2008) 04502008/0149 (COD).

Právní upozornění - Ochrana soukromí