Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2320(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0509/2008

Esitatud tekstid :

A6-0509/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0617

Vastuvõetud tekstid
PDF 110kWORD 36k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Otsus
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta otsus 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta (2008/2320(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 25;

–   võttes arvesse komisjoni esitatud muudatuse eelnõu 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muutmiseks (KOM(2008)0834);

–   võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse eelnõu kohta(2);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0509/2008),

A.   arvestades, et eelarvekomisjon soovitab eespool nimetatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kavandatud muudatuse heaks kiita;

B.   arvestades, et kavandatud muudatus ei tekita aluslepingute ja Euroopa Parlamendi kodukorraga seonduvaid probleeme,

1.   kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2007–2013)) muudatuse;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus koos lisaga teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0618.


LISA

17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatus

EUROOPA PARLAMENT, NÕUKOGU JA KOMISJON,

arvestades järgmist:

1)   hiljutised toidu- ja toorainehindade arengud on tekitanud probleeme eelkõige seoses nende mõjuga arengumaadele. Komisjon tegi ettepaneku luua uus rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades(1) ning kaks eelarvepädevat institutsiooni on 21. novembril 2008 toimunud lepituskoosolekul kokku leppinud eraldada osa selle rahastamisvahendi ressurssidest hädaabireservist;

2)   kuna hädaabireservi 2008. aastaks järelejäänud summa ei ole piisav toiduainete rahastamisvahendi vajaduste katmiseks, on vaja seda suurendada, et kõnealust toiduainete rahastamisvahendit oleks võimalik reservist rahastada;

3)   selle erandliku olukorra lahendamiseks tuleks suurendada hädaabireservi 479 218 000 euroni jooksevhindades üksnes ja erandkorras 2008. aasta osas;

4)   seepärast tuleks eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 25 vastavalt muuta,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

punkti 25 esimesse lõiku lisatakse järgmine lause:"

Seda summat suurendatakse 2008. aasta osas erandkorras 479 218 000 euroni jooksevhindades.

"

Strasbourg, 18. detsember 2008,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel Komisjoni nimel

president eesistuja president

(1) KOM(2008)04502008/0149(COD).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika