Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2320(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0509/2008

Ingediende teksten :

A6-0509/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.1

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0617

Aangenomen teksten
PDF 111kWORD 36k
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg
Ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Besluit
 Bijlage

Besluit van het Europees Parlement van 18 december 2008 over een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2008/2320(ACI))

Het Europees Parlement,

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), met name punt 25,

–   gezien het voorstel van de Commissie voor een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0834),

–   onder verwijziging naar zijn resolutie van 18 december 2008 over een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(2),

–   gelet op artikel 120, lid 1, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0509/2008),

A.   overwegende dat de begrotingscommissie aanbeveelt de voorgestelde wijziging van hoger genoemd interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 goed te keuren,

B.   overwegende dat de voorgestelde wijziging geen aanleiding geeft tot bezorgdheid inzake de Verdragen en het Reglement van het Parlement,

1.   hecht zijn goedkeuring aan de bij dit besluit gevoegde wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2007-2013);

2.   verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijlage ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0618.


BIJLAGE

Wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  De recente ontwikkelingen met betrekking tot de voedsel- en grondstoffenprijzen baren zorgen, met name wat hun gevolgen voor de ontwikkelingslanden betreft. De Commissie heeft voorgesteld om een nieuwe snelleresponsfaciliteit in te stellen voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden(1), en de twee takken van de begrotingsautoriteit hebben in hun overlegvergadering van 21 november 2008 besloten een gedeelte van de financiering voor deze faciliteit te onttrekken aan de reserve voor noodhulp.

(2)  Aangezien het resterende bedrag van de reserve voor noodhulp voor 2008 niet volstaat om de behoeften van de voedselfaciliteit te dekken, moet het bedrag van de reserve worden verhoogd zodat een bijdrage kan worden geleverd aan de financiering van de voedselfaciliteit.

(3)  Om het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke situatie moet de reserve voor noodhulp, uitzonderlijkerwijs en uitsluitend voor 2008, worden verhoogd tot 479 218 000 EUR in lopende prijzen.

(4)  Punt 25 van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER HETGEEN VOLGT:

In punt 25 wordt aan het einde van de eerste alinea de volgende zin toegevoegd:"

Dit bedrag wordt voor het jaar 2008 uitzonderlijk verhoogd tot 479 218 000 EUR in lopende prijzen.

"

Gedaan te Straatsburg op 18 december 2008,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad Voor de Commissie

De voorzitter De voorzitter De voorzitter

(1) COM(2008)0450 - 2008/0149(COD).

Juridische mededeling - Privacybeleid