Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2320(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0509/2008

Teksty złożone :

A6-0509/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.1

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0617

Teksty przyjęte
PDF 207kWORD 40k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
Zmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Decyzja
 Załącznik

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2320(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 25,

–   uwzględniając wniosek Komisji dotyczący projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0834),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(2),

–   uwzględniając art. 120 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0509/2008),

A.   mając na uwadze, że Komisja Budżetowa zaleca zatwierdzenie proponowanej zmiany wyżej wymienionego porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

B.   mając na uwadze, że proponowana zmiana nie wzbudza powodów do obaw w odniesieniu do Traktatów oraz Regulaminu Parlamentu;

1.   zatwierdza projekt zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2007-2013) załączony do niniejszej decyzji;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji i załącznika do niej Radzie i Komisji tytułem informacji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0618.


ZAŁĄCZNIK

Zmiana Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja,

mając na uwadze, co następuje:

(1)  W związku z niedawnym wzrostem cen żywności i towarów pojawiły się obawy co do tego, jakie skutki może on mieć zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Komisja zaproponowała, by ustanowić nowy instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się(1), a dwie instytucje będące władzą budżetową uzgodniły na posiedzeniu pojednawczym w dniu 21 listopada 2008 r., że instrument ten zostanie częściowo sfinansowany z rezerwy na pomoc nadzwyczajną.

(2)  Ponieważ dostępna jeszcze kwota rezerwy na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 nie wystarczy, by pokryć zapotrzebowanie instrumentu żywnościowego, należy ją podwyższyć, tak by sfinansowanie tego instrumentu żywnościowego stało się możliwe.

(3)  Aby zaradzić tej wyjątkowej sytuacji, należy zwiększyć rezerwę na pomoc nadzwyczajną do 479,218 mln EUR w cenach bieżących – wyłącznie i wyjątkowo na rok 2008.

(4)  A zatem należy odpowiednio zmienić pkt 25 Porozumienia międzyinstutucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

W pkt 25 akapit pierwszy dodaje się zdanie w brzmieniu:"

Kwota ta zostaje wyjątkowo zwiększona do 479,218 mln EUR na rok 2008 w cenach bieżących

"

Sporządzono w Strasbourgu w dniu 18 grudnia 2008 r.,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady W imieniu Komisji

Przewodniczący Przewodniczący Przewodniczący

(1) COM(2008)04502008/0149(COD).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności