Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2320(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0509/2008

Ingivna texter :

A6-0509/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.1

Antagna texter :

P6_TA(2008)0617

Antagna texter
PDF 113kWORD 70k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Beslut
 Bilaga

Europaparlamentets beslut av den 18 december 2008 om ett ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2008/2320(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 25,

–   med beaktande av kommissionens ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0834),

–   med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om ett ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(2),

–   med beaktande av artiklarna 120.1 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0509/2008), och av följande skäl:

A.  Budgetutskottet rekommenderar att det föreslagna ändringsförslaget till ovan nämnda interinstitutionella avtal av den 17 maj 2006 ska antas.

B.  Ändringsförslaget föranleder inga problem med avseende på fördragen eller Europaparlamentets arbetsordning.

1.  Europaparlamentet godkänner det ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2007–2013) som bifogas detta beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut och bilagan till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0618.


BILAGA

Ändring till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och kommissionen har enats om detta ändringsförslag av följande skäl:

1)  Den senaste utvecklingen av livsmedels- och råvarupriserna har lett till oro, särskilt vad gäller prisernas inverkan på utvecklingsländerna. Kommissionen föreslog att en ny mekanism skulle inrättas för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna(1), och budgetmyndighetens två grenar enades vid förlikningsmötet den 21 november 2008 om att ta en del av finansieringen till denna mekanism från reserven för katastrofbistånd.

2)  Eftersom resterande belopp för reserven för katastrofbistånd för 2008 är otillräckligt för att täcka livsmedelsmekanismens behov, bör beloppet till reserven öka så att den kan bidra till finansieringen av livsmedelsmekanismen.

3)  För att lösa den exceptionella situationen bör reserven för katastrofbistånd som en engångsåtgärd och undantagsvis ökas till 479 218 000 EUR i löpande priser för 2008.

4)  Punkt 25 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I punkt 25 ska följande mening läggas till i första stycket:"

Detta belopp ska undantagsvis ökas till 479 218 000 EUR för 2008 i löpande priser.

"

Utfärdat i Strasbourg den 18 december 2008

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar På kommissionens vägnar

Ordförande Ordförande Ordförande

(1) KOM(2008)0450 - 2008/0149(COD).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy