Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2325(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0504/2008

Esitatud tekstid :

A6-0504/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0618

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 36k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekt
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe muudatusettepaneku projekti kohta (2008/2325(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat institutsioonidevahelist kokkulepet(1) ja eelkõige selle punkti 25;

–   võttes arvesse 21. novembril 2008. aastal koos nõukoguga peetud lepituskohtumise tulemusi;

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0834);

–   võttes arvesse oma 4. detsembri 2008. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades(2);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45 ning VI lisa IV jaotise punkte 1 ja 2;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0504/2008),

A.   arvestades, et Euroopa Parlament toetab kindlalt komisjoni algatust luua toiduainete järsule hinnatõusule arengumaades kiireks reageerimiseks uus rahastamisvahend ("toiduainete rahastamisvahend"), mille idee ka Euroopa Ülemkogu 19.–20. juuni 2008. aasta kohtumisel heaks kiitis;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid 21. novembril 2008. aastal peetud lepituskohtumisel kokku, et toiduainete rahastamisvahendit rahastatakse kolmeaastase perioodi jooksul kokku 1 miljardi euro ulatuses;

C.   arvestades, et komisjoni algses ettepanekus kavandati toiduainete rahastamisvahendi rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 2, kuid Euroopa Parlament ja nõukogu ei nõustunud selle lähenemisviisiga;

D.   arvestades, et Euroopa Parlament pidas kõige sobivamaks lahenduseks mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 ülemmäära muutmist, kuid nõukogu ei nõustunud selle variandiga;

E.   arvestades, et kaks eelarvepädevat institutsiooni leppisid lõpuks kokku, et toiduainete rahastamisvahendit rahastatakse optimaalse kombinatsiooni kaudu, mis hõlmab hädaabireservi, paindlikkusinstrumenti ja rubriigi 4 sisest ümberpaigutamist stabiliseerimisvahendi eelarverealt;

F.   arvestades, et kokkuleppes nähakse ette, et hädaabireservist rahastatakse toiduainete rahastamisvahendit kokku 340 miljoni euroga, millest 22 miljonit eurot saadakse veel kasutada olevatest assigneeringutest 2008. aasta eelarves, 78 miljonit eurot 2009. aasta eelarvesse kantud assigneeringutest ning 240 miljonit eurot 2008. aastal eelarvesse kantava hädaabireservi summa ühekordse suurendamise arvelt;

G.   arvestades, et kõnealune suurendamine nõuab institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 25 muutmist, et suurendada hädaabireservi 2008. aastal kasutada olevaid vahendeid 479 218 000 euroni (hetkel kehtivates hindades);

H.   arvestades, et nimetatud muutmine nõuab mõlema eelarvepädeva institutsiooni heakskiitu, mis tähendab, et kõik liikmesriigid peavad selle nõukogus ühehäälselt heaks kiitma,

1.   väljendab rahulolu institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 25 muutmise üle Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta otsusele(3) lisatud kujul, millega suurendatakse hädaabireservi 2008. aastal kasutada olevaid vahendeid 479 218 000 euroni (hetkel kehtivates hindades);

2.   kordab siiski oma muret, et rubriik 4 on pideva surve all piiratud olemasoleva varu tõttu, mis tingib vajaduse erakorraliste mehhanismide kasutuselevõtmise järele, et reageerida kiireloomulistele ettenägematutele olukordadele; nõuab põhjaliku hindamise läbiviimist vajaduse kohta suurendada selle rubriigi raames kasutada olevaid summasid, et võimaldada selle valdkonna pikaajaliste programmikohaste meetmete sujuvat arengut ja tagada liidu suutlikkus täita oma ülesandeid ülemaailmse partnerina rahvusvahelisel tasandil;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0576.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0617.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika