Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2325(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0504/2008

Ingediende teksten :

A6-0504/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0618

Aangenomen teksten
PDF 110kWORD 34k
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg
Ontwerpwijziging van het IIA van 17 mei 2006
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2008/2325(INI))

Het Europees Parlement,

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1) ("Interinstitutioneel Akkoord"), met name punt 25 daarvan,

–   gezien de resultaten van het overleg met de Raad van 21 november 2008,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0834),

–   onder verwijzing naar zijn standpunt van 4 december 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden(2),

–   gelet op artikel 45 en bijlage VI, deel IV, punten 1 en 2 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0504/2008),

A.   overwegende dat het Parlement volledig achter het initiatief van de Commissie staat om een snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden in het leven te roepen (de "Voedselfaciliteit"), en dat ook de Europese Raad op 19 en 20 juni 2008 voor dit idee had uitgesproken,

B.   overwegende dat het Parlement en de Raad tijdens het overleg op 21 november 2008 zijn overeengekomen een totaal bedrag van 1 miljard EUR voor de financiering van de Voedselfaciliteit uit te trekken over een periode van drie jaar,

C.   overwegende dat het voorstel van de Commissie oorspronkelijk voorzag in financiering van de Voedselfaciliteit uit de marge van rubriek 2 van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), maar dat zowel het Parlement als de Raad hier bezwaar tegen hadden,

D.   overwegende dat het Parlement van oordeel was dat de beste oplossing zou zijn om het maximum van rubriek 4 van het MFK te herzien, maar dat de Raad dit afwees,

E.   overwegende dat de twee takken van de begrotingsautoriteit het ten slotte eens werden over financiering van de Voedselfaciliteit door een optimale combinatie van de reserve voor noodhulp, het flexibiliteitsinstrument en een herschikking binnen rubriek 4 van het stabiliteitsinstrument,

F.   overwegende dat dit akkoord voorziet in een financiering van de Voedselfaciliteit uit de reserve voor noodhulp voor een totaal bedrag van 340 miljoen EUR, waarvan 22 miljoen EUR nog beschikbaar is in de begroting 2008, 78 miljoen EUR moet komen van de voor 2009 opgenomen kredieten en 240 miljoen EUR van een eenmalige verhoging van de kredieten voor de reserve voor noodhulp op de begroting 2008,

G.   overwegende dat punt 25 van het Interinstitutioneel Akkoord moet worden gewijzigd om de beschikbare kredieten voor 2008 in de reserve voor noodhulp te kunnen verhogen tot 479 218 000 EUR (in lopende prijzen),

H.   overwegende dat voor deze wijziging de goedkeuring van de twee takken van de begrotingsautoriteit vereist is, wat de eenparige instemming van alle lidstaten in de Raad impliceert,

1.   is verheugd over de bij zijn besluit van 18 december 2008(3) gevoegde wijziging tot aanpassing van punt 25 van het Interinstitutioneel Akkoord, waardoor de beschikbare kredieten voor 2008 in de reserve voor noodhulp worden verhoogd tot 479 218 000 EUR (in lopende prijzen);

2.   uit echter nogmaals zijn bezorgdheid over het feit dat rubriek 4 voortdurend onder druk staat als gevolg van de beperkte marge die daar beschikbaar is, waardoor een beroep moet worden gedaan op uitzonderlijke mechanismen om te reageren op dringende onvoorziene noodsituaties; wenst dat grondig wordt onderzocht of de bedragen van deze rubriek verhoogd moeten worden, zodat een soepele langetermijnplanning kan worden gemaakt voor de activiteiten op dit gebied en het vermogen van de Unie om haar taken als globale speler op het internationale vlak te vervullen verzekerd is;

3.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0576.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0617.

Juridische mededeling - Privacybeleid