Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2325(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0504/2008

Teksty złożone :

A6-0504/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0618

Teksty przyjęte
PDF 205kWORD 40k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
Projekt zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2325(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI)(1), w szczególności jego punkt 25,

–   uwzględniając wyniki posiedzenia pojednawczego z Radą z dnia 21 listopada 2008 r.,

–   uwzględniając projekt Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0834),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się(2),

–   uwzględniając art. 45 oraz załącznik VI sekcja 4 pkt 1 i 2 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0504/2008),

A.   mając na uwadze, że Parlament Europejski zdecydowanie wspiera inicjatywę Komisji mającą na celu stworzenie nowego instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się ("instrumentu na rzecz żywności"), która została również poparta podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 czerwca 2008 r.,

B.   mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada, podczas posiedzenia pojednawczego z dnia 21 listopada 2008 r. uzgodniły przeznaczenie całkowitej kwoty w wysokości 1 miliarda EUR przez trzy lata w celu finansowania "instrumentu na rzecz żywności",

C.   mając na uwadze, że we wstępnym wniosku Komisji przewidziano finansowanie "instrumentu na rzecz żywności" z marginesu w ramach działu 2 wieloletnich ram finansowych, ale podejście to zostało odrzucone zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę,

D.   mając na uwadze, że Parlament Europejski uznał, że najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłby przegląd pułapu w ramach działu 4 wieloletnich ram finansowych, lecz Rada odrzuciła tę możliwość,

E.   mając na uwadze, że dwa organy władzy budżetowej osiągnęły ostatecznie porozumienie w kwestii finansowania "instrumentu na rzecz żywności" poprzez optymalne połączenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną, instrumentu elastyczności oraz przesunięcia w ramach działu 4 środków z instrumentu na rzecz stabilności,

F.   mając na uwadze, że porozumienie to przewiduje, że rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma pomóc w finansowaniu "instrumentu na rzecz żywności" poprzez uruchomienie łącznej kwoty 340 milionów EUR, z czego 22 miliony ze środków wciąż dostępnych w budżecie na rok 2008, 78 milionów ze środków zapisanych w budżecie na rok 2009 oraz 240 mln w ramach jednorazowego zwiększenia środków rezerwy na pomoc nadzwyczajną, które powinny zostać zapisane w budżecie na rok 2008,

G.   mając na uwadze, że zwiększenie to wymaga zmiany punktu 25 PMI w celu podwyższenia rezerwy na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 do kwoty 479 218 mln EUR (w cenach bieżących),

H.   mając na uwadze, że powyższa zmiana wymaga zgody dwóch organów władzy budżetowej, co może nastąpić wyłącznie za jednomyślną zgodą wszystkich państw członkowskich w Radzie,

1.   z zadowoleniem przyjmuje zmianę punktu 25 PMI, załączoną do jego decyzji z dnia 18 grudnia 2008 r.(3), która polega na podwyższeniu rezerwy na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 do kwoty 479 218 mln EUR (w cenach bieżących);

2.   przypomina jednak swoje obawy dotyczące faktu, że dział 4 znajduje się pod stałą presją w związku z jego ograniczonym dostępnym marginesem, co stwarza konieczność uruchamiania nadzwyczajnych mechanizmów w celu sprostania nagłym, nieprzewidzianym sytuacjom; wzywa do gruntownej oceny konieczności podniesienia kwot dostępnych w ramach tego działu, aby umożliwić sprawny rozwój długoterminowych, możliwych do zaprogramowania działań w tym obszarze oraz zapewnić, że Unia będzie w pełni zdolna pełnić rolę podmiotu działającego w wymiarze globalnym na arenie międzynarodowej;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s.1.
(2) Teksty przyjęte P6_TA(2008)0576.
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0617.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności