Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2325(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0504/2008

Ingivna texter :

A6-0504/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0618

Antagna texter
PDF 111kWORD 69k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2008/2325(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 25,

–   med beaktande av resultaten från medlingssammanträdet med rådet den 21 november 2008,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0834),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 4 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna(2),

–   med beaktande av artikel 45 och bilaga VI avsnitt IV punkterna 1 och 2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0504/2008).

A.  Europaparlamentet stöder helhjärtat kommissionens initiativ att inrätta en ny snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna ("livsmedelsmekanismen"), en idé som också stöddes av Europeiska rådet den 19 och 20 juni 2008.

B.  Vid medlingssammanträdet den 21 november 2008 kom Europaparlamentet och rådet överens om att bevilja totalt 1 miljard EUR under tre år för finansieringen av "livsmedelsmekanismen".

C.  I det ursprungliga förslaget från kommissionen planerades en finansiering av "livsmedelsmekanismen" från marginalen i rubrik 2 i den fleråriga budgetramen men detta tillvägagångssätt tillbakavisades av både Europaparlamentet och rådet.

D.  Europaparlamentet ansåg att den lämpligaste lösningen skulle vara en revidering av taket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen men rådet avvisade detta alternativ.

E.  De två grenarna av budgetmyndigheten kom slutligen överens om att finansiera "livsmedelsmekanismen" genom en optimal kombination av reserven för katastrofbistånd, flexibilitetsmekanismen och en omfördelning inom rubrik 4 från stabilitetsinstrumentet.

F.  Enligt denna överenskommelse ska reserven för katastrofbistånd bidra till finansieringen av "livsmedelsmekanismen" med totalt 340 miljoner EUR, varav 22 miljoner från de anslag som fortfarande finns tillgängliga i 2008 års budget, 78 miljoner från anslagen för 2009 och 240 miljoner genom en engångsökning av reserven för katastrofbistånd som budgeteras för 2008.

G.  Denna ökning kräver en ändring av punkt 25 i det interinstitutionella avtalet så att tillgängliga medel för reserven för katastrofbistånd för 2008 ökar till 479 218 000 EUR (i löpande priser).

H.  Denna ändring kräver godkännande från budgetmyndighetens båda grenar, något som förutsätter enhällighet bland alla medlemsstaterna i rådet.

1.  Europaparlamentet välkomnar ändringen av punkt 25 i sitt beslut av den 18 december 2008(3), där tillgängliga medel i reserven för katastrofbistånd för 2008 ökar till 479 218 000 EUR (i löpande priser).

2.  Europaparlamentet upprepar dock sin oro över det faktum att rubrik 4 varit under ständigt tryck till följd av sin begränsade tillgängliga marginal, vilket nödvändiggör utnyttjande av undantagsmekanismer för att hantera brådskande oförutsedda situationer. Europaparlamentet uppmanar till en grundlig utvärdering av nödvändigheten att öka de tillgängliga beloppen under denna rubrik för att möjliggöra en smidig utveckling av långsiktig planeringsbar verksamhet inom detta område och säkra unionens kapacitet att till fullo spela sin roll som global aktör på den internationella scenen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0576.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0617.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy