Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2317(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0474/2008

Внесени текстове :

A6-0474/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0619

Приети текстове
PDF 358kWORD 41k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Mобилизиране на средства от Фонд "Солидарност"
P6_TA(2008)0619A6-0474/2008
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз(2),

–   като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета на заседанието по съгласуване относно фонд "Солидарност", проведено на 17 юли 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по регионално развитие (A6-0474/2008),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 18 декември 2008 г.

относно мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз(2),

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че

(1)  Европейският Съюз създаде фонд "Солидарност" на Европейския съюз ("Фонда") в израз на солидарност с населението от регионите, засегнати от бедствия.

(2)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на Фонда в рамките на годишния таван в размер на 1 млрд. евро.

(3)  Регламент (ЕО) № 2012/2002 съдържа разпоредбите, съгласно които може да се мобилизират средствата от Фонда.

(4)  Кипър внесе заявление за мобилизиране на средства от Фонда във връзка с бедствие, причинено от сушата.

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година фонд "Солидарност" на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 7 605 445 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 18 декември 2008 г.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност