Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2317(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0474/2008

Předložené texty :

A6-0474/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0619

Přijaté texty
PDF 353kWORD 41k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie
P6_TA(2008)0619A6-0474/2008
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 této dohody,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č.°2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2),

-   s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise přijaté při dohodovacím jednání o Fondu solidarity dne 17. července 2008,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A6-0474/2008),

1.   schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 18. prosince 2008

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména s ohledem na bod 26 této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(2),

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen "fond"), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje uvolnění prostředků z fondu do ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)  Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž lze prostředky z fondu uvolnit.

(4)  Kypr předložil žádost o využití prostředků z fondu v souvislosti s katastrofou způsobenou dlouhotrvajícím suchem.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 bude z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna částka ve výši 7 605 445 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 18. prosince 2008.

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí