Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2317(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0474/2008

Predkladané texty :

A6-0474/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0619

Prijaté texty
PDF 284kWORD 40k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ
P6_TA(2008)0619A6-0474/2008
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 26,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(2),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o Fonde solidarity EÚ prijaté na zmierovacom zasadnutí 17. júla 2008,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0474/2008),

1.   schvaľuje rozhodnutie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby spolu s predsedom Rady podpísal rozhodnutie a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a jeho prílohou postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 18. decembra 2008,

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)  Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len "fond"), aby prejavila solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých katastrofami.

(2)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)  Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých je možné fond mobilizovať.

(4)  Cyprus predložil žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s prírodnou katastrofou spôsobenou suchom.

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 7 605 445 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu, 18. decembra 2008.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia