Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2321(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0493/2008

Внесени текстове :

A6-0493/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0620

Приети текстове
PDF 361kWORD 47k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 27 от него,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 юни 2008 г.,

–   като взе предвид резултатите от триалога от 4 декември 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0493/2008),

A.   като има предвид, че Европейският парламент твърдо подкрепя инициативата на Комисията за създаване на нов инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ("инструмент за прехрана"), идеята за който беше одобрена също така и от Европейския съвет на 19 и 20 юни 2008 г.;

Б.   като има предвид, че по време заседанието по съгласуване, проведено на 21 ноември 2008 г., Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за финансирането на "инструмента за прехрана" на обща сума от 1 милиард евро за период от три години;

В.   като има предвид, че първоначалното предложение на Комисията предвиждаше финансиране на "инструмента за прехрана" от резерва по функция 2 от Многогодишна финансова рамка (МФР), но този подход беше отхвърлен както от Европейския парламент, така и от Съвета;

Г.   като има предвид, че Европейският парламент счете, че най-подходящото решение би представлявало преразглеждане на тавана за функция 4 от МФР, но Съветът отхвърли тази възможност;

Д.   като има предвид, че двете направления на бюджетния орган постигнаха съгласие за финансиране на "инструмента за прехрана" чрез оптимално съчетаване на инструмента за осигуряване на гъвкавост, резерва за спешна помощ и прехвърляне в рамките на функция 4 от инструмента за стабилност;

Е.   като има предвид, че двете направления на бюджетния орган постигнаха съгласие, че инструментът за осигуряване на гъвкавост ще допринася за финансирането на инструмента за прехрана чрез мобилизиране на обща сума от 420 милиона евро за бюджета за 2009 г. от 730 милиона евро, налични в рамките на този инструмент;

Ж.   като има предвид, че това е втора поредна година, през която се използва този инструмент от трите години правно съществуване на МИС;

З.   като има предвид, че това показва, че е основателно изискването на Европейския парламент за наличност в МИС на този тип инструмент с такива характеристики, особено възможността за "прехвърляне" на неизползвани средства, въпреки противопоставянето от страна на няколко държави-членки;

И.   като има предвид, че както и повтарящата се необходимост от използване на други изключителни механизми за справяне със спешни непредвидени ситуации, това показва също така, че съществува постоянен проблем, свързан с недостатъчност на средствата, налични под тавана на някои функции в МИС, особено във функция 4;

1.  Приветства споразумението, постигнато по време на заседанието по съгласуване относно използването на инструмента за осигуряване на гъвкавост в полза на инструмента за прехрана в общ размер на 420 милиона евро за бюджета за 2009 г.;

2.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

3.  Отново изразява загрижеността си относно факта, че функция 4 беше изложена на постоянен натиск предвид на ограничения ѝ наличен резерв, което изисква многократно мобилизиране на механизми за гъвкавост в рамките на тази функция с оглед реагиране в спешни непредвидени ситуации; призовава да бъде направена подробна оценка на необходимостта от увеличаване на сумите, налични по тази функция, за да се позволи хармонично разработване на дългосрочни дейности в тази област, подлежащи на планиране, и да се гарантира способността на Съюза да изпълни напълно ролята си на глобален участник в международната сфера;

4.  Възлага на своя председател да подпише решението, съвместно с председателя на Съвета, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 г

за мобилизиране на средства от Инструмента за гъвкавост съгласно точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 27, параграф пети от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че по време на помирителната среща на 21 ноември 2008 г. двете институции на бюджетната власт се съгласиха да мобилизират инструмента за осигуряване на гъвкавост, за да допълнят финансирането в бюджета за 2009 г., над таваните за функция 4, с 420 милиона евро с цел финансирането на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни.

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за 2009 финансова година Инструментът за осигуряване на гъвкавост да бъде използван за предоставяне на сумата от 420 милиона евро като бюджетни кредити за поети задължения.

Тази сума ще бъде използвана за допълване на финансирането на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни във функция 4.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 18 декември 2008 година.

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност