Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2321(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0493/2008

Předložené texty :

A6-0493/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0620

Přijaté texty
PDF 363kWORD 47k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1)(IID), a zejména na bod 27 této dohody,

-   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. června 2008,

-   s ohledem na výsledky třístranného jednání ze dne 4. prosince 2008,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0493/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament rozhodně podporuje iniciativu Komise vytvořit nový nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (nástroj pro zajišťování potravin), jehož myšlenku podpořila rovněž Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.–20. června 2008,

B.   vzhledem k tomu, že se Evropský parlament a Rada na dohodovacím jednání dne 21. listopadu 2008 dohodly na financování nástroje pro zajišťování potravin částkou celkem 1 miliardy EUR během příštích tří let,

C.   vzhledem k tomu, že původní návrh Komise počítal s financováním nástroje pro zajišťování potravin z rezervy okruhu 2 víceletého finančního rámce (VFR), ale tento přístup odmítl jak Evropský parlament, tak Evropská rada,

D.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament považoval za nejvhodnější řešení revizi stropu okruhu 4 VFR, ale Rada tuto alternativu zamítla,

E.   vzhledem k tomu, že se obě složky rozpočtového orgánu nakonec dohodly na financování nástroje pro zajišťování potravin optimální kombinací nástroje pružnosti, rezervy na pomoc při mimořádných událostech a přesunu prostředků v rámci okruhu 4 z nástroje stability,

F.   vzhledem k tomu, že se obě složky rozpočtového orgánu dohodly na tom, že z nástroje pružnosti se na financování nástroje pro zajišťování potravin pro rozpočet na rok 2009 z celkového objemu prostředků ve výši 730 milionů EUR, který je v tomto nástroji k dispozici, uvolní částka 420 milionů EUR,

G.   vzhledem k tomu, že letošní rok je v tříleté právoplatné existenci IID již druhým rokem v řadě, kdy se tento nástroj použil,

H.   vzhledem k tomu, že uvedená skutečnost ukazuje, že důraz, který Evropský parlament kladl na vytvoření nástroje takového typu s těmito charakteristickými rysy, především s možností přenosu nevyčerpaných prostředků, v IID mělo své oprávnění, a to přes odpor ze strany některých členských států,

I.   vzhledem k tomu, že uvedené skutečnosti rovněž ukazují – neboť k řešení naléhavých nepředvídaných situací je nutno opakovaně využívat další mimořádné mechanismy –, že stále přetrvává problém nedostatečné výše finančních prostředků, které jsou k dispozici pod stropy některých okruhů ve VFR, a to zejména v okruhu 4,

1.   vítá skutečnost, že při dohodovacím řízení bylo dosaženo dohody o využití nástroje pružnosti k financování nástroje pro zajišťování potravin v celkové výši 420 milionů EUR pro rozpočet na rok 2009.

2.   schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

3.   znovu však opakuje své obavy, že okruh 4 byl vystaven stálému tlaku v důsledku omezeného disponibilního rozpětí, což vyžaduje opakované získávání prostředků pomocí mechanismu pružnosti v rámci tohoto okruhu, aby bylo možné reagovat na naléhavé nepředvídané situace; vyzývá k pečlivému vyhodnocení potřeby zvýšit prostředky, které jsou k dispozici v tomto okruhu, s cílem umožnit hladké fungování dlouhodobých aktivit, které lze v této oblasti předem naplánovat, a zajistit, aby Unie měla kapacitu k řádnému výkonu role globálního aktéra na mezinárodní scéně;

4.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 18. prosince 2008

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na pátý odstavec bodu 27 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu,

že obě složky rozpočtového orgánu na dohodovacím jednání dne 21. listopadu 2008 souhlasily s mobilizací nástroje pružnosti za účelem navýšení prostředků v rozpočtu na rok 2009 – nad úroveň stropů stanovených pro okruh 4 – o částku 420 milionů EUR na financování nástroje rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 se pro získání částky 420 milionů EUR na prostředky na závazky použije nástroj pružnosti. Tato částka bude použita jako doplněk financování nástroje rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích v rámci okruhu 4.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 18. prosince 2008.

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí