Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2321(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0493/2008

Esitatud tekstid :

A6-0493/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0620

Vastuvõetud tekstid
PDF 203kWORD 39k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27 (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 27;

–   võttes arvesse 19.–20. juunil 2008 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldusi;

–   võttes arvesse 4. detsembril 2008 toimunud kolmepoolse kohtumise tulemusi;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0493/2008),

A.   arvestades, et Euroopa Parlament toetab kindlalt komisjoni algatust luua toiduainete hinnatõusule arengumaades kiireks reageerimiseks uus rahastamisvahend (toiduainete rahastamisvahend), kusjuures selle mõtte kiitis heaks ka Euroopa Ülemkogu 19.–20. juuni 2008. aasta kohtumisel;

B.   arvestades, et Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid 21. novembril 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel kokku, et toiduainete rahastamisvahendit rahastatakse kolmeaastase perioodi jooksul kokku 1 miljardi euro ulatuses;

C.   arvestades, et komisjoni algses ettepanekus kavandati toiduainete rahastamisvahendi rahastamist mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 2, kuid Euroopa Parlament ja nõukogu ei nõustunud selle lähenemisega;

D.   arvestades, et Euroopa Parlament pidas kõige sobivamaks lahenduseks mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 ülemmäära muutmist, kuid nõukogu ei nõustunud sellega;

E.   arvestades, et kaks eelarvepädevat institutsiooni leppisid lõpuks kokku, et toiduainete rahastamisvahendit rahastatakse optimaalse kombinatsiooni kaudu, mis hõlmab paindlikkusinstrumenti, hädaabireservi ja rubriigi 4 sisest ümberpaigutamist stabiliseerimisvahendi eelarverealt;

F.   arvestades, et mõlemad eelarvepädevad institutsioonid leppisid kokku, et paindlikkusinstrumendi raames kasutada olevast 730 miljonist eurost võetakse 2009. aastal toiduainete rahastamisvahendi jaoks kasutusele kokku 420 miljonit eurot;

G.   arvestades, et paindlikkusinstrumenti kasutatakse institutsioonidevahelise kokkuleppe õigusliku kehtivuse kolme aasta jooksul juba teist aastat järjest;

H.   arvestades, et see näitab, et Euroopa Parlamendi nõudmine luua institutsioonidevahelise kokkuleppe raames sellist liiki instrument, millel on teatud omadused (eelkõige võimalus kasutamata vahendeid üle kanda), oli vaatamata mitme liikmesriigi vastuseisule õigustatud;

I.   arvestades, et see näitab ühtlasi, et finantsperspektiivi teatud rubriikide, eriti rubriigi 4 ülemmäära raames kasutada olevad vahendid ei ole piisavad, mida näitab ka korduv vajadus kasutada kiireloomuliste ettenägematute olukordade lahendamiseks muid erimehhanisme,

1.   tunneb heameelt lepituskohtumisel saavutatud kokkuleppe üle võtta paindlikkusinstrument kasutusele toiduainete rahastamisvahendi toetuseks 2009. aastal kogusummas 420 miljonit eurot;

2.   kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

3.   kordab siiski oma muret, et rubriik 4 on pideva surve all piiratud olemasoleva varu tõttu, mis tingib korduva vajaduse paindlikkusmehhanismide kasutuselevõtmise järele selles rubriigis, et reageerida kiireloomulistele ettenägematutele olukordadele; nõuab põhjaliku hindamise läbiviimist vajaduse kohta suurendada selle rubriigi raames kasutada olevaid summasid, et võimaldada selle valdkonna pikaajaliste programmikohaste meetmete sujuvat arengut ja tagada liidu suutlikkus täita oma ülesandeid ülemaailmse partnerina rahvusvahelisel tasandil;

4.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

18. detsember 2008

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 27 viiendat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

Mõlemad eelarvepädevad institutsioonid nõustusid 21. novembril 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel ületama rubriigi 4 ülemmäärasid ja võtma 2009. eelarve täiendavaks rahastamiseks kasutusele 420 miljoni euro ulatuses paindlikkusinstrumendi vahendeid, et finantseerida rahastamisvahendit kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarves (edaspidi "2009. aasta eelarve") kasutatakse paindlikkusinstrumenti, et teha kättesaadavaks 420 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena. Kõnealust summat kasutatakse selleks, et finantseerida rubriigist 4 täiendavalt rahastamisvahendit kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades.

Artikkel 2

Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 18. detsember 2008

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika