Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2321(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0493/2008

Pateikti tekstai :

A6-0493/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0620

Priimti tekstai
PDF 286kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Lankstumo priemonės mobilizavimas
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Rezoliucija
 Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (TIS), ypač į jo 27 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 4 d. trišalio dialogo rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0493/2008),

A.   kadangi Europos Parlamentas labai pritaria Komisijos iniciatyvai sukurti naują greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonę ("maisto priemonė"), kuri jau buvo paremta 2008 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu,

B.   kadangi 2008 m. lapkričio 21 d. taikinimo posėdžio metu Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl maisto priemonės finansavimo bendrai 1 mlrd. EUR sumai trejiems metams,

C.   kadangi pirminiame Komisijos pasiūlyme buvo numatyta finansuoti maisto priemonę naudojant daugiametės finansinės programos 2 išlaidų kategorijos maržą, tačiau tam pasipriešino Europos Parlamentas ir Taryba,

D.   kadangi Europos Parlamentas manė, kad siekiant išspręsti šį klausimą reikėtų persvarstyti daugiametės finansinės programos 4 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, tačiau Taryba šią galimybę atmetė,

E.   kadangi dvi biudžeto valdymo institucijos pagaliau susitarė finansuoti maisto priemonę optimaliai derinant lankstumo priemonę, Neatidėliotinos pagalbos rezervą ir perkeliant 4 išlaidų kategorijoje numatytas Stabilumo priemonės lėšas,

F.   kadangi abi biudžeto valdymo institucijos susitarė, kad siekiant finansuoti maisto priemonę reikia naudoti lankstumo priemonę, ir iš jai skirtų 730 mln. EUR 2009 m. biudžete mobilizuojama bendra 420 mln. EUR suma,

G.   kadangi per trejus TIS legalaus egzistavimo metus šie metai yra antrieji iš eilės, kai naudojama ši priemonė,

H.   kadangi tai parodo, jog Europos Parlamento atkaklus reikalavimas TIS numatyti būtent tokią priemonę, kurią taikant visų pirma sudaroma galimybė į kitus metus perkelti nepanaudotas lėšas, buvo pagrįstas, nors tam prieštaravo kelios valstybės narės,

I.   kadangi tai ir nuolatinis poreikis panaudoti išskirtines priemones siekiant spręsti skubias nenumatytas problemas taip pat parodo, kad nuolat egzistuoja problema, jog daugiametėje finansinėje programoje pagal tam tikrą išlaidų kategoriją, būtent pagal 4 išlaidų kategoriją, skiriama nepakankamai lėšų,

1.   pritaria taikinimo posėdyje sudarytam susitarimui dėl lankstumo priemonės naudojimo siekiant 2009 m. biudžete maisto priemonei mobilizuoti 420 mln. EUR;

2.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

3.   tačiau dar kartą pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl to, jog nuolat stokojama pagal 4 išlaidų kategoriją numatytų lėšų dėl jos ribotos maržos, ir todėl nuolat reikia mobilizuoti pagal šią kategoriją numatytas lankstumo priemones siekiant reaguoti į skubius nenumatytus įvykius; ragina atlikti išsamų vertinimą, ar būtina padidinti pagal šią išlaidų kategoriją numatytas sumas siekiant, kad šios srities ilgalaikė planuojama veikla būtų vystoma sklandžiai ir būtų užtikrinami Sąjungos pajėgumai iki galo atlikti pasaulinį vaidmenį tarptautinėje arenoje;

4.   paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą su Tarybos Pirmininku ir pasirūpinti, kad šis sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 27 punkto penktą pastraipą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi 2008 m. lapkričio 21 d. taikinimo posėdyje abi biudžeto valdymo institucijos susitarė mobilizuoti lankstumo priemonę, siekdamos papildyti 420 mln. EUR finansavimą pagal 2009 m. biudžetą, viršydamos 4 išlaidų kategorijoje numatytas viršutines ribas, greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonei finansuoti.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Lankstumo priemonė turi būti panaudota 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete siekiant suteikti 420 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų.

Ši suma turi būti panaudota 4 išlaidų kategorijoje numatytos greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonės finansavimui papildyti.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika