Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2321(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0493/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0493/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0620

Pieņemtie teksti
PDF 357kWORD 44k
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
Elastības instrumenta izmantošana
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. pantu,

–   ņemot vērā 2008. gada 19. un 20. jūnija Eiropadomes secinājumus,

–   ņemot vērā 2008. gada 4. decembra trialoga rezultātus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0493/2008),

A.   tā kā Eiropas Parlaments stingri atbalsta Komisijas iniciatīvu izveidot jaunu mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs ("Pārtikas mehānisms") - šo ierosmi atbalstīja arī Eiropadome 2008. gada 19. un 20. jūnija sanāksmē;

B.   tā kā Eiropas Parlaments un Padome 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās par finansējuma piešķiršanu "Pārtikas mehānismam" EUR 1 miljards trīs gadu periodā ;

C.   tā kā Komisijas sākotnējā priekšlikumā bija paredzēts "Pārtikas mehānismu" finansēt no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2. izdevumu kategorijas rezerves, taču gan Eiropas Parlaments, gan Padome šādu risinājumu noraidīja;

D.   tā kā Eiropas Parlaments uzskatīja, ka vispiemērotākais risinājums būtu pārskatīt DFS 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, taču Padome šo iespēju noraidīja;

E.   tā kā abas budžeta lēmējiestādes beidzot vienojās finansēt "Pārtikas mehānismu", optimāli izmantojot elastības instrumentu un ārkārtas palīdzības rezervi un 4. izdevumu kategorijā veicot līdzekļu pārvietošanu no stabilitātes instrumenta;

F.   tā kā abas budžeta lēmējiestādes vienojās, ka "Pārtikas mehānismu" finansēs arī no elastības instrumenta, 2009. gada budžetā paredzot izmantot EUR 420 miljonus no EUR 730 miljoniem, kas ir pieejami šim instrumentam;

G.   tā kā trīs gadu laikā, kopš ir spēkā Iestāžu nolīgums, šo instrumentu izmanto jau otro gadu pēc kārtas;

H.   tā kā tas liecina, ka Eiropas Parlamenta neatlaidība, prasot Iestāžu nolīgumā iekļaut šāda veida instrumentu, proti, instrumentu, kas paredz iespēju pārnest neizlietotos līdzekļu, bija pamatota, neskatoties uz vairāku dalībvalstu pretestību;

I.   tā kā tas arī liecina, ka atsevišķu DFS izdevumu kategoriju, sevišķi 4. izdevumu kategorijas, maksimālo apjomu robežās pieejamo līdzekļu nepietiekamais apjoms joprojām ir problēma, un par to liecina arī nepieciešamība atkārtoti izmantot citus ārkārtas mehānismus, lai reaģētu uz neatliekamām un neparedzētām situācijām,

1.   atzinīgi vērtē saskaņošanas sanāksmē panākto vienošanos par elastības instrumenta izmantošanu "Pārtikas mehānisma" finansēšanai 2009. gada budžetā kopumā par EUR 420 miljoniem;

2.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

3.   tomēr atkārtoti pauž bažas, ka situācija 4. izdevumu kategorijā pastāvīgi ir saspringta, jo tajā pieejamās rezerves nav pietiekamas, kā dēļ šajā izdevumu kategorijā atkārtoti ir jāizmanto elastības instruments, lai reaģētu uz neatliekamām un neparedzētām situācijām; aicina pamatīgi izvērtēt nepieciešamību palielināt šajā izdevumu kategorijā pieejamās summas, lai nodrošinātu ilgtermiņā plānojamu darbību netraucētu norisi šajā jomā un Eiropas Savienības spēju pilnībā iesaistīties pasaules procesos starptautiskā mērogā;

4.   uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 18. decembris)

par Eiropas Savienības elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 27. punkta 5. daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā abas budžeta lēmējiestādes 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās izmantot elastības instrumentu, lai, pārsniedzot 4. izdevumu kategorijā noteiktos maksimālos apjomus, par EUR 420 miljoniem papildinātu 2009. gada budžetu un finansētu mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto elastības instrumentu, lai piešķirtu EUR 420 miljonus saistību apropriācijās.

Šo summu izmanto, lai 4. izdevumu kategorijā piešķirtu papildu finansējumu mehānismam ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2008. gada 18. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika