Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2321(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0493/2008

Teksty złożone :

A6-0493/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0620

Teksty przyjęte
PDF 359kWORD 46k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
Uruchomienie instrumentu elastyczności
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) (PMI), w szczególności jego pkt 27,

–   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej ze szczytu w dniach 19 i 20 czerwca 2008 r.,

–   uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych z dnia 4 grudnia 2008 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0493/2008),

A.   mając na uwadze, że Parlament Europejski zdecydowanie wspiera inicjatywę Komisji mającą na celu stworzenie nowego instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się ("instrumentu na rzecz żywności"), która została również wcześniej wyrażona podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 czerwca 2008 r.,

B.   mając na uwadze, ze Parlament Europejski i Rada, podczas posiedzenia pojednawczego z dnia 21 listopada 2008 r. uzgodniły finansowanie "instrumentu na rzecz żywności" w łącznej wysokości 1 miliarda EUR przez trzy lata,

C.   mając na uwadze, że we wstępnym wniosku Komisji przewidziano finansowanie "instrumentu na rzecz żywności" z marginesu w ramach działu 2 wieloletnich ram finansowych, ale podejście to zostało odrzucone zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę,

D.   mając na uwadze, że Parlament Europejski uznał, że najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłby przegląd pułapu w ramach działu 4 wieloletnich ram finansowych, lecz Rada odrzuciła tę możliwość,

E.   mając na uwadze, że dwa organy władzy budżetowej osiągnęły ostatecznie porozumienie w kwestii finansowania "instrumentu na rzecz żywności" poprzez optymalne połączenie instrumentu elastyczności, rezerwy przeznaczonej na pomoc w nagłych wypadkach oraz przesunięcia w ramach działu 4 środków z instrumentu na rzecz stabilności,

F.   mając na uwadze, że dwa organy władzy budżetowej uzgodniły, że instrument elastyczności przyczyniać się ma do finansowania "instrumentu na rzecz żywności" poprzez uruchomienie na budżet na rok 2009 łącznej kwoty 420 milionów EUR z 730 milionów EUR dostępnych w ramach tego instrumentu,

G.   mając na uwadze, że jest to drugi z kolei rok, w którym wykorzystano ten instrument, w ramach trzyletniego prawnego istnienia porozumienia międzyinstytucjonalnego,

H.   mając na uwadze, że pokazuje to, iż naciski ze strony Parlamentu Europejskiego na istnienie tego rodzaju instrumentu o takich właściwościach, jakie posiada ─ mianowicie dającego możliwość "przenoszenia" niewykorzystanych środków ─ w porozumieniu międzyinstytucjonalnym jest uzasadnione pomimo oporu ze strony kilku państw członkowskich,

I.   mając na uwadze, że wykazuje to również ─ podobnie jak powracająca potrzeba stosowania innych szczególnych mechanizmów celem sprostania nagłym, nieprzewidzianym sytuacjom ─ że istnieje stały problem niewystarczalności funduszy dostępnych w ramach pułapów przewidzianych w pewnych działach wieloletnich ram finansowych, zwłaszcza w dziale 4,

1.   z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte podczas procedury pojednawczej dotyczącej wykorzystania instrumentu elastyczności z korzyścią dla "instrumentu na rzecz żywności" w sprawie całkowitej kwoty 420 milionów EUR na budżet na rok 2009;

2.   zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

3.   przypomina jednak swoje obawy dotyczące faktu, że dział 4 znajduje się pod stałą presją w związku z jego ograniczonym dostępnym marginesem, co stwarza konieczność ponownego uruchamiania mechanizmów elastyczności w ramach tego działu w celu sprostania nagłym, nieprzewidzianym sytuacjom; wzywa do gruntownej oceny konieczności podniesienia kwot dostępnych w ramach tego działu, aby umożliwić sprawny rozwój długoterminowych, możliwych do zaprogramowania działań w tym obszarze oraz zapewnić, że Unia będzie w pełni zdolna pełnić rolę podmiotu działającego w wymiarze globalnym na arenie międzynarodowej;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności ust. 5 jego pkt 27,

uwzględniając wniosek Komisji,

mając na uwadze, że podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 21 listopada 2008 r. oba organy władzy budżetowej uzgodniły uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie na rok 2009, poza pułapami określonymi w dziale 4, w wysokości 420 milionów EUR, na finansowanie instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 instrument elastyczności jest wykorzystywany w celu zapewnienia kwoty 420 milionów EUR w ramach środków na zobowiązania.

Kwota ta jest wykorzystywana do uzupełnienia finansowania instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się w ramach działu 4.

Artykuł 2

Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności