Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2321(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0493/2008

Predkladané texty :

A6-0493/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0620

Prijaté texty
PDF 291kWORD 46k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Mobilizácia nástroja flexibility
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 27 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1)(MID), a najmä na jej bod 27,

–   so zreteľom na závery zasadania Európskej rady z 19. a 20. júna 2008,

–   so zreteľom na výsledky trialógu zo 4. decembra 2008,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0493/2008),

A.   keďže Európsky parlament dôrazne podporuje iniciatívu Komisie vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (potravinový nástroj), ktorú predtým schválila aj Európska rada na zasadnutí 19. a 20. júna 2008,

B.   keďže Európsky parlament a Rada sa na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 dohodli o financovaní potravinového nástroja, a to v celkovej výške 1 miliardy EUR počas troch rokov,

C.   keďže v pôvodnom návrhu Komisie sa predpokladá financovanie potravinového nástroja z rezervy okruhu 2 viacročného finančného rámca (VFR), ale tento prístup odmietol tak Európsky parlament, ako aj Rada,

D.   keďže Európsky parlament sa domnieval, že najvhodnejším riešením by bola úprava stropu okruhu 4 VFR, ale Rada túto možnosť zamietla,

E.   keďže obe zložky rozpočtového orgánu sa napokon dohodli financovať potravinový nástroj prostredníctvom optimálnej kombinácie nástroja flexibility, rezervy pre núdzovú pomoc a presunu v rámci okruhu 4 z nástroja stability,

F.   keďže obe zložky rozpočtového orgánu sa dohodli, že nástroj flexibility by mal prispieť k financovaniu potravinového nástroja prostredníctvom mobilizácie prostriedkov v celkovej výške 420 miliónov EUR pre rozpočet na rok 2009, zo 730 miliónov EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci tohto nástroja,

G.   keďže toto je druhý rok v poradí, v ktorom sa tento nástroj využil, z celkovej trojročnej právnej existencie MID,

H.   keďže to dokazuje, že požiadavka Európskeho parlamentu, aby sa v MID vytvoril takýto typ nástroja s vlastnosťami, aké má – najmä s možnosťou prenesenia nevyužitých prostriedkov – bola opodstatnená, a to aj napriek odporu niekoľkých členských štátov,

I.   keďže to tiež dokazuje, rovnako ako dokazuje aj opakovaná potreba využiť iné výnimočné mechanizmy na riešenie naliehavých nepredpokladaných situácií, že existuje trvalý problém nedostatočnej výšky prostriedkov dostupných v strope určitých okruhov VFR, najmä v okruhu 4,

1.   víta dohodu dosiahnutú počas zmierovacieho konania o využití nástroja flexibility v prospech potravinového nástroja v celkovej výške 420 miliónov EUR pre rozpočet na rok 2009;

2.   schvaľuje rozhodnutie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.   opakovane však vyjadruje svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že okruh 4 bol pod trvalým tlakom v dôsledku obmedzenej rezervy, ktorá je v ňom k dispozícii, čo si vyžaduje opakovanú mobilizáciu nástrojov flexibility v rámci tohto okruhu, aby bolo možné reagovať na naliehavé nepredpokladané situácie; vyzýva na dôkladné zhodnotenie potreby zvýšiť sumy tohto okruhu s cieľom umožniť hladký vývoj dlhodobých programovateľných činností v tejto oblasti a zabezpečiť schopnosť EÚ v plnom rozsahu zohrávať úlohu globálneho aktéra v medzinárodnom priestore;

4.   poveruje svojho predsedu, aby spolu s predsedom Rady podpísal rozhodnutie a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a jeho prílohu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 18. decembra 2008

o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 27 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na piaty odsek bodu 27,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže sa obe zložky rozpočtového orgánu na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 dohodli na mobilizácii nástroja flexibility na doplnenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2009, presahujúcich stropy okruhu 4, o 420 miliónov EUR na financovanie nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 sa nástroj flexibility využije na poskytnutie sumy 420 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Táto suma sa použije na doplnenie financovania nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách v rámci okruhu 4.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu, 18. decembra 2008.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia