Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2321(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0493/2008

Ingivna texter :

A6-0493/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0620

Antagna texter
PDF 208kWORD 72k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 27,

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 19 och 20 juni 2008,

–   med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 4 december 2008,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0493/2008), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet stöder med eftertryck kommissionens initiativ att inrätta en ny snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna ("livsmedelsmekanism"), som också stöddes av Europeiska rådet den 19 och 20 juni 2008.

B.  Vid medlingssammanträdet den 21 november 2008 kom Europaparlamentet och rådet överens om att bevilja sammanlagt 1 miljard EUR under tre år för finansieringen av "livsmedelsmekanismen".

C.  I det ursprungliga förslaget från kommissionen planerades en finansiering av "livsmedelsmekanismen" från marginalen i rubrik 2 i den fleråriga budgetramen men detta tillvägagångssätt tillbakavisades av både Europaparlamentet och rådet.

D.  Europaparlamentet ansåg att den lämpligaste lösningen skulle vara en revidering av taket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen men rådet avvisade detta alternativ.

E.  De två grenarna av budgetmyndigheten kom slutligen överens om att finansiera "livsmedelsmekanismen" genom en optimal kombination av flexibilitetsmekanismen, reserven för katastrofbistånd och omfördelning inom rubrik 4 från stabilitetsinstrumentet.

F.  De båda grenarna av budgetmyndigheten enades om att flexibilitetsmekanismen ska bidra till finansieringen av "livsmedelsmekanismen" genom att man utnyttjar sammanlagt 420 miljoner EUR från budgeten för 2009 av de 730 miljoner EUR som är tillgängliga under denna mekanism.

G.  Detta är det andra året i rad som denna mekanism har använts av de tre år som det interinstitutionella avtalet varit rättsligt giltigt.

H.  Detta visar att Europaparlamentets krav på att ha denna slags mekanism med de karakteristiska drag den har – särskilt möjligheten att överföra outnyttjade medel – i det interinstitutionella avtalet var välgrundade, trots flera medlemsstaters motstånd.

I.  Det visar också – precis som det återkommande behovet att använda andra undantagsmekanismer för att hantera oförutsedda situationer – att det finns ett ihållande problem med att medlen under taken för vissa rubriker i den fleråriga budgetramen är otillräckliga, särskilt i rubrik 4.

1.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen under medlingen om att använda flexibilitetsmekanismen för "livsmedelsmekanismen" för ett sammanlagt belopp på 420 miljoner EUR för 2009 års budget.

2.  Europaparlamentet godkänner det beslut som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet upprepar dock sin oro över det faktum att rubrik 4 varit under ständigt tryck till följd av sin begränsade tillgängliga marginal, vilket nödvändiggör upprepade utnyttjanden av flexibilitetsmekanismen under denna rubrik för att hantera brådskande oförutsedda situationer. Europaparlamentet uppmanar till en grundlig utvärdering av nödvändigheten att öka de tillgängliga beloppen under denna rubrik för att möjliggöra en smidig utveckling av långsiktig planeringsbar verksamhet inom detta område och säkra unionens kapacitet att till fullo spela sin roll som global aktör på den internationella scenen.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att underteckna detta beslut tillsammans med rådets ordförande och att se till att beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2008

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt femte stycket i punkt 27,

med beaktande av kommissionens förslag, och av följande skäl:

Vid det förlikningsmöte som ägde rum den 21 november 2008 enades budgetmyndighetens två grenar om att flexibilitetsmekanismen bör tas i anspråk för att komplettera anslagen i 2009 års budget, som inte kan finansieras inom taken för rubrik 4, med ett belopp på 420 miljoner euro för snabbinsatsmekanismen för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 ska flexibilitetsmekanismen utnyttjas för att tillhandahålla 420 miljoner euro i åtagandebemyndiganden.

Beloppet ska användas till att komplettera anslagen för snabbinsatsmekanismen för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna i rubrik 4.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 18 december 2008.

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy