Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2316(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0481/2008

Внесени текстове :

A6-0481/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0621

Приети текстове
PDF 281kWORD 34k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, окончателно приет на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено между Европейския парламент, Съвета и Комисията, относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 11/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, представен от Комисията на 7 ноември 2008 г.(COM(2008)0731),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет (ПКБ) № 10/2008, утвърден от Съвета на 27 ноември 2008 г. (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   като взе предвид член 69 и приложение IV от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0481/2008),

А.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2008 г. включва следните точки:

   мобилизиране на средства от Фонда за солидарност на Европейския съюз в размер на 7,6 милиона евро като бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с тежката суша в Кипър;
   съответно намаление на бюджетните кредити за плащания в размер на 7,6 милиона евро по бюджетен ред 13 04 02 - Кохезионен фонд,

Б.   като има предвид, че целта на ПКБ № 10/2008 е официалното включване на тези бюджетни корекции в бюджета за 2008 г.;

В.   като има предвид, че Съветът прие предварителен проект на коригиращ бюджет № 11/2008 като ПКБ № 10/2008 вследствие на отмяна на ПКБ № 8/2008;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 11/2008;

2.  Одобрява ПКБ № 10/2008 без изменения;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност