Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2316(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0481/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0481/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0621

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 33k
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Lisätalousarvio nro 10/2008
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2008 varainhoitovuodeksi 2008, pääluokka III - Komissio (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 7. marraskuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 11/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0731),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. marraskuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 10/2008 (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0481/2008),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2008 talousarviota koskeva lisätalousarvioesitys nro 10 kattaa seuraavat toimenpiteet:

   EU:n solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön yhteensä 7,6 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina Kyprosta kohdanneen vakavan kuivuuden johdosta,
   budjettikohdan 13 04 02 – Koheesiorahasto maksumäärärahoihin tehdään vastaava 7,6 miljoonan euron vähennys,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 10/2008 tarkoituksena on ottaa nämä mukautukset virallisesti vuoden 2008 talousarvioon,

C.   ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi alustavan lisätalousarvioesityksen nro 11/2008 lisätalousarvioesityksenä nro 10/2008, koska lisätalousarvioesitys nro 8/2008 peruutettiin,

1.   panee merkille alustavan lisätalousarvioesityksen nro 11/2008;

2.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 10/2008 sellaisenaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 71, 14.3.2008.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö