Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2316(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0481/2008

Teksty złożone :

A6-0481/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0621

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 34k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 10/2008
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III - Komisja (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 13 grudnia 2007 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 przedstawiony przez Komisję dnia 7 listopada 2008 r. (COM(2008)0731),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2008, sporządzony przez Radę dnia 27 listopada 2008 r. (16264/2008 – C6-0461/2008)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0481/2008),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na rok 2008 obejmuje:

   - uruchomienie z Funduszu Solidarności UE kwoty 7,6 mln EUR w formie środków na zobowiązania i płatności w następstwie poważnej suszy na Cyprze;
   - odpowiednie obniżenie o 7,6 mln EUR środków na płatności w pozycji budżetowej 13 04 02 – Fundusz Spójności,

B.   mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 10/2008 jest formalne wpisanie tych dostosowań budżetowych do budżetu na rok 2008,

C.   mając na uwadze, że Rada przyjęła wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2008 jako projekt budżetu korygującego nr 10/2008, po anulowaniu projektu budżetu korygującego nr 8/2008,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 11/2008;

2.   zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 10/2008 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności