Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2316(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0481/2008

Ingivna texter :

A6-0481/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0621

Antagna texter
PDF 194kWORD 67k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 10/2008
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2008 för budgetåret 2008, Avsnitt III - kommissionen (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, slutgiltigt antagen den 13 december 2007(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 11/2008 för budgetåret 2008 som kommissionen lade fram den 7 november 2008 (KOM(2008)0731),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 10/2008 som rådet fastställde den 27 november 2008 (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0481/2008), och av följande skäl:

A.  Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 10 till den allmänna budgeten för 2008 gäller följande:

   Utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond till ett belopp på 7,6 miljoner euro i åtagande-och betalningsbemyndiganden med anledning av översvämningarna på Cypern.
   En motsvarande minskning av betalningsbemyndigandena på 7,6 miljoner euro i budgetpost 13 04 02 – Sammanhållningsfonden.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2008 års budget.

C.  Rådet har antagit det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008 som förslag till ändringsbudget nr 10/2008 efter annulleringen av ändringsbudget nr 8/2008.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 11/2008.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 10/2008 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 71, 14.3.2008.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy