Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2026(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0486/2008

Внесени текстове :

A6-0486/2008

Разисквания :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0622

Приети текстове
PDF 552kWORD 160k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели)
P6_TA(2008)0622A6-0486/2008
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) и писма за внасяне на корекции № 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), № 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) и № 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., съставен от Съвета на 17 юли 2008 г. (C6-0309/2008),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2008 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., Раздел III – Комисия (C6-0309/2008) и писмото за внасяне на корекции № 1/2009 (SEC(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008)) в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2008 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., Раздел I – Европейски парламент, Раздел II – Съвет, Раздел IV – Съд, Раздел V – Сметна палата, Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Омбудсман, Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0309/2008)(5),

–   като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) и № 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.,

–   като взе предвид своите изменения и своите предложения за промени от 23 октомври 2008 г. в проекта на общ бюджет,

–   като взе предвид внесените от Съвета промени в измененията и предложенията за промени в проекта на общ бюджет, приети от Парламента (16257/2008 - C6-0457/2008),

–   като взе предвид резултатите от заседанието по съгласуване на бюджета от 21 ноември 2008 г., включително приложените към настоящата резолюция декларации,

–   като взе предвид изложението на Съвета относно резултата от разискванията му по измененията и предложенията за промени в проекта на общ бюджет, приети от Парламента,

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0486/2008),

Основни теми – резултат от процедурата по съгласуване, общи стойности и писма за внасяне на корекции

1.  Напомня своите политически приоритети за бюджет 2009 г., както първоначално бяха изложени в резолюциите от 24 април 2008 г. относно годишната политическа стратегия на Комисията за 2009 г.(6) и относно бюджетната рамка и приоритетите за 2009 г.(7), а впоследствие и доразвити в резолюцията от 8 юли 2008 г. относно бюджета за 2009 г.: Първи съображения относно предварителния проектобюджет за 2009 г. и мандат за съгласуване, Раздел ІІІ - Комисия(8); подчертава, че тези политически приоритети, както са окончателно заявени в резолюцията от 23 октомври 2008 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел ІІІ – Комисия, бяха ръководните принципи за подхода на Парламента към бюджетното съгласуване със Съвета за бюджет 2009 г.;

2.  Приветства цялостното споразумение относно бюджета за 2009 г., което беше постигнато на традиционното заседание по съгласуване на бюджета със Съвета на 21 ноември 2008 г., и по-специално във връзка с финансирането на инструмента за прехрана; въпреки това обаче е изключително обезпокоен от евентуалните последици от рецесията за европейските граждани и съжалява в тази връзка, че на заседанието по съгласуване Комисията не беше склонна да разкрие информация относно евентуалното отражение върху бюджета на предстоящото й предложение относно борбата с икономическата криза;

3.  Приема за сведение съобщението на Комисията от 26 ноември 2008 г. до Европейския съвет, озаглавено "Европейски план за икономическо възстановяване" (COM(2008)0800 окончателен), и:

   посочва, че, ако бъде одобрен, този план ще окаже значително въздействие върху бюджета за 2009 г., и изисква от Комисията да продължи да разяснява това въздействие, като предоставя на Европейския парламент, в качеството му на едно от направленията на бюджетния орган, допълнителни подробности относно обхвата на своето предложение и конкретните данни, свързани с неговото изпълнение, по-специално по отношение на финансовото планиране;
   приема се да извърши анализ на свързаните с бюджета въздействия и отново подчертава ангажимента на Парламента и на Съвета, както бе изтъкнато по време на заседанието по съгласуване, да откликнат с подходящи финансови средства на настоящата икономическа криза;
   приканва Комисията и Европейската инвестиционна банка да докладват редовно относно извършваните дейности във връзка с борбата с икономическата криза;

4.  Изразява голямата си готовност да започне преговори със Съвета въз основа на предложението на Комисията за преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) 2007-2013 за сумата от 5 милиарда евро в рамките на предложения Европейски план за икономическо възстановяване; в тази връзка отбелязва заключенията на Европейския съвет от декември 2008 г.;

5.  Настоява настоящата криза да не бъде използвана като претекст за забавяне на толкова необходимото преориентиране на разходите към екологично съобразни (зелени) инвестиции, а по-скоро да бъде използвана като допълнителен стимул за напредък по отношение на това преориентиране;

6.  В тази връзка отново подчертава значението на планирания за 2009 г. преглед на бюджета, който следва да не се ограничава до теоретичното виждане за бюджета след 2013 г., а да включва смели предложения за промяна в програмирането при средносрочния преглед на многогодишните програми, за да се откликне на настоящата криза, като се отчитат и предизвикателствата на изменението на климата;

7.  Заявява отново, че инициативите за устойчиво развитие, растеж на заетостта и за подпомагане на МСП, както и за научни изследвания и иновация, са от изключително голямо значение в настоящото икономическо положение и трябва да бъдат водещите приоритети, отразени в бюджета на Съюза за 2009 г.; в този контекст, счита, че на подпомагането на сближаването между регионите трябва да се гледа като на ключов фактор за стимулирането на икономическия растеж в Съюза; счита също за особено важно политическата решимост за напредък в борбата с изменението на климата и за предоставянето на гражданите на една по-безопасна Европа да стане също така бюджетен приоритет, който трябва да бъде ясно изразен в бюджета на ЕС; подчертава, че през 2009 г. и през идните години Съюзът трябва да е в състояние да изпълни своята роля на действащо лице в световен план, особено предвид скорошните предизвикателства като примерно покачването на цените на хранителните продукти;

8.  Подкрепя писмо за внасяне на корекции № 1 в предварителния проектобюджет (ППБ) за 2009 г., по-специално, тъй като то изглежда дава малко по-реалистична картина на потребностите по функция 4 в сравнение с ППБ; приема за сведение писмо за внасяне на корекции № 2/2009 по отношение на традиционните му аспекти, свързани с коригирането на стойностите, залегнали в прогнозата за селскостопанските разходи в ППБ; приема за сведение писмо за внасяне на корекции № 3/2009, което има за цел покриването – в бюджета на Съвета – на разходите (1,06 милиона евро), свързани с групата за размисъл, създадена от Европейския съвет на 15-16 октомври 2008 г.;

9.  По отношение на общите стойности, определя окончателното равнище на бюджетните кредити за поети задължения на 133 846 милиона евро, което се равнява на 1,03 % от БНД на ЕС; определя общото равнище на плащанията на 116 096 милиона евро, което се равнява на 0,89 % от БНД на ЕС; отбелязва, че това оставя значителен резерв от 7 762 милиона евро до тавана на плащанията по МФР за 2009 г.; подчертава съвместния ангажимент на двете направления на бюджетния орган за бързо предоставяне на допълнителни бюджетни кредити, по-специално при по-бързо осъществяване на структурни политики през бюджетната година;

10.  Може да приеме равнището на плащания, договорено със Съвета като част от цялостния пакет, договорен на заседанието по съгласуване от 21 ноември 2008 г., но въпреки това заявява наново своето нарастващо безпокойство относно ниското равнище на плащанията и последващото несъответствие между равнищата на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, което през 2009 г. ще достигне безпрецедентни измерения; отбелязва, че е налице известна опасност бъдещите бюджети да станат нереалистични, в случай че това развитие не бъде спряно; напомня отново, че още през 2007 г. общите неплатени бюджетни кредити за поети задължения (reste à liquider - RAL) достигнаха 139 000 милиона евро;

11.  Отбелязва, че предварителният проект на коригиращ бюджет (ППКБ) 10/2008 (COM(2008)0693), приет от Комисията на 31 октомври 2008 г., намалява бюджетните кредити за плащания в бюджетните редове от функции 1а, 1б, 2, 3б и 4 с общо 4 891,3 милиона евро; отбелязва същевременно искането на Комисията за глобален трансфер на средства за 2008 г. в общ размер от 631 милиона евро за плащания, в сравнение със сумата от 426 милиона евро за бюджетната 2007 г., който трансфер през 2008 г. засяга 95 бюджетни реда, в сравнение с 65-те бюджетни редове при глобалния трансфер за бюджет 2007; изразява своето убеждение, че тези маневри във връзка с плащанията по бюджет 2008 г. обезателно ще се отразят на равнището на нужните за бюджет 2009 г. плащания;

12.  Отдава следователно изключително голямо значение на наличието на по-високи бюджетни кредити за плащания в коригиращите бюджети, ако въведените в бюджета за 2009 г. се окажат недостатъчни, и подчертава поетите от трите институции ангажименти в тази връзка в съответната съвместна декларация, договорена на заседанието по съгласуване;

13.  Подчертава жизненоважното значение на ефективното изпълнение на бюджета и на намаляването на неплатените бюджетни кредити за поети задължения в светлината на това много скромно цялостно равнище на плащанията; призовава Комисията и държавите-членки да направят всичко по силите си за прилагането по-специално на бюджетните редове по функция 1б от МФР, тъй като тази подфункция не само финансира множество важни политики и дейности, насочени към борбата с изменението на климата, но също така подпомага инициативи за растеж на заетостта, които допринасят за икономическия растеж; подчертава, че са необходими процедури за подобряване и опростяване, за да се ускори изпълнението на структурните и кохезионните фондове, и приканва Комисията, при спазване на съществуващата правна рамка, да пристъпи бързо към оценките на съответствието на системите за управление и контрол на държавите-членки, с оглед улесняване започването на мащабни проекти; отбелязва с огромна загриженост, че Комисията е решила, въз основа на доказателства, да съкрати с 220 милиона евро финансирането за България; изисква от Комисията да подкрепя както България, така и Румъния при провеждането на реформите в тези държави и да докладва на Парламента на всеки три месеца относно проблеми или нередности при усвояване на финансови средства на ЕС;

14.  Настоява Комисията да предприеме съответните мерки на политическо и административно равнище с цел да се пристъпи към конкретни последващи действия след съвместната декларация относно прилагането на политиката на сближаване, приета на 21 ноември 2008 г. по време на заседанието по съгласуване; обещава преди края на март 2009 г. да извърши оценка дали е постигнат напредък в достатъчна степен;

15.  Приветства постигнатото на заседанието по съгласуване споразумение за финансиране на Инструмента за прехрана за срок от три години в размер на 1 милиард евро; отбелязва, че дял от 420 милиона евро ще се финансира от свежи средства посредством Инструмента за гъвкавост, а 340 милиона евро ще дойдат от резерва за спешна помощ отчасти чрез изменение на точка 25 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС); приема, че оставащите 240 милиона евро ще бъдат преразпределени в рамките на функция 4, но очаква Комисията да представи преразгледана финансова програма, за да се гарантира систематично нарастване на планираните до 2013 г. средства, въпреки процедурата по преразпределение;

16.  Заявява повторно своето убеждение, че мерките в областта на изменението на климата все още не са задоволително включени в бюджета на ЕС, както и че ще подпомага всички усилия за увеличение на финансовите средства и тяхното съсредоточаване за засилване на водещата европейска позиция при дейностите, свързани с последствията от изменението на климата; подновява своята покана, изказана на първо четене, Комисията да представи до 15 март 2009 г. амбициозен план за подобряване на предоставените от бюджета възможности за действие във връзка с изменението на климата; би желал сериозно да се обсъди дали Схемата за търговия с емисии би могла в бъдеще да се разглежда като евентуален източник на средства на равнище ЕС;

17.  Изтъква, че бюджетът за 2009 г. допринася за повишаване на безопасността и сигурността на гражданите на ЕС, като подкрепя действия и политики в тази област, които са свързани най-вече с конкурентоспособността, малките и средни предприятия (МСП), транспорта и енергийната сигурност, както и сигурността на външните граници;

18.  Приема за сведение писмото на Комисията относно изпълнимостта на измененията към проектобюджета, приети от Парламента на първо четене; счита за недопустим факта, че Комисията представи този документ на толкова късен етап от процедурата, което го направи много по-малко полезен, отколкото можеше да бъде; настоява, че няколко важни политически въпроса изискват осигуряване на необходимата прозрачност в бюджета на Съюза; решава да създаде нови бюджетни редове за изменението на климата, Законодателния акт за малкия бизнес, финансовия инструмент за адаптирането на рибарските флоти към икономическите последствия от цените на горивата, стратегията на ЕС за Балтийско море и помощта за рехабилитацията и възстановяването на Грузия; реши да вземе предвид някои от забележките на Комисията при второто четене на бюджета; въпреки това ще се придържа към своите решения от първо четене, особено в случаите, когато на по-ранен етап вече са били заделени достатъчно време и усилия за оценка на това как могат да бъдат приложени най-добре измененията, внесени от Парламента, какъвто беше случаят с пилотните проекти и подготвителните действия;

19.  Приветства усилията на Комисията за подобряване на представянето на документацията й във връзка с финансовото планиране и желае да подчертае още веднъж, че очаква занапред да види всички промени, извършени от Комисията по отношение на финансовото й планиране, ясно отразени в съответната документация, представяна съгласно точка 46 от МИС;

20.  Напомня на държавите-членки за техните задължения във връзка с националните декларации за управление съгласно точка 44 от МИС; напомня също така на Комисията относно нейните задължения в тази област, по-специално за обещаната от нея политическа подкрепа за инициативата, която обаче досега не е придобила реална форма;

21.  Заявява отново, че намаленията в бюджетните редове за административни разходи на някои многогодишни програми, решени от бюджетния орган за 2009 г., не трябва по никакъв начин да водят до намаление на определените чрез съвместно вземане на решение цялостни пакети за съответните програми; счита, че е ясно, че Комисията следва да компенсира намалените суми през следващи години от програмния период, за предпочитане по отношение на бюджетните редове за оперативни разходи на програмите;

Специфични теми
Европейски институт за иновации и технологии

22.  По отношение на Европейския институт за иновации и технологии, подчертава своето решение, взето за бюджета за 2008 г., за включването му в област на политика "научни изследвания" и за финансирането на неговата управленска структура под функция 5 от МФР, предвид неговия административен характер; взема решение съответно да промени номенклатурата;

Схема за предлагане на плодове в училищата

23.  Изразява своето съжаление във връзка с факта, че за втора поредна година Съветът отхвърля предложението на Парламента за изменение относно създаването на нов бюджетен ред 05 02 08 12 – Схема за предлагане на плодове в училищата; приветства все пак политическото споразумение, постигнато със Съвета, за правно основание за такава програма; очаква програмата да започне възможно най-скоро след приемането на правното основание и в срок за учебната 2009/2010 година, в съответствие с искането на Европейския парламент и политическото споразумение със Съвета; съжалява в тази връзка, че Съветът не прие предложението на Комисията за създаване още сега на символичен запис ("p.m.") в бюджета;

Програма за хранителни помощи за най-нуждаещите се лица в Европейския съюз

24.  Приветства предложението на Комисията, одобрено от Съвета, за финансиране с цел подобряване на настоящата програма за разпределяне на хранителни помощи за най-нуждаещите се лица в Съюза чрез увеличаване на бюджета с две трети приблизително до 500 милиона евро за 2009 г., както и разширяване на асортимента от продукти, които могат да бъдат предложени;

Комуникационна политика

25.  Изразява своето съжаление във връзка с липсата на последователност и съгласуваност, която редовно се забелязва в комуникационните мерки на Комисията; желае да се постигне подобаващо равнище на хармонизиране при представянето на комуникационната политика с цел разработване на разпознаваема запазена марка на ЕС, която да се използва във всички комуникационни мерки, без значение от коя генерална дирекция на Комисията те произтичат; приветства в тази връзка декларацията "Да общуваме на тема Европа в партньорство", подписана на 22 октомври 2008 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията;

26.  Подчертава, че в контекста на съвместната декларация Европейският парламент, Съветът и Комисията са определили информационната кампания за европейските избори през 2009 г. като основен междуинституционален приоритет в комуникацията и поради тази причина настоятелно призовава Комисията за пълно сътрудничество във връзка с кампанията за европейски избори през 2009 г., включително чрез отпускане на съответните финансови средства за този междуинституционален приоритет;

Функция 4

27.  Изразява своето съжаление, че за пореден път функция 4 беше поставена под непрестанен натиск, тъй като наличните й резерви не са достатъчни за финансиране на приоритети, възникнали през годината, без да се застрашат нейните традиционни приоритети; изразява отново своята загриженост във връзка с това, че при настоящото положение наличните средства по тази функция не позволяват на Съюза да поеме своята роля на действащо лице в световен мащаб, въпреки различните му декларации в тази насока; очаква текущият средносрочен преглед на настоящата МФР да предостави допълнителни ресурси за нарастващите поети задължения по функция 4; изразява своите опасения, че доверието към Съюза в трети държави може безвъзвратно да намалее, ако година след година бюджетният орган е неспособен да предостави подобаващо финансиране за своите политически ангажименти;

28.  Отбелязва с безпокойство, че бюджетните кредити за поети ангажименти за Палестина през 2009 г. ще се равняват на 300 милиона евро, което представлява намаление от 21% в сравнение с равнището на ангажираните средства през 2008 г., включително трансферите; съзнава следователно, че вероятно Комисията ще представи искания за трансфери през 2009 г. с цел увеличение на бюджетните кредити за Палестина и подновява своя призив за добре обосновани и реалистични предложения при бюджетните процедури, така че да се избегнат в рамките на възможното значителни трансфери между отделните глави;

29.  Отбелязва, че бюджетните кредити за подпомагане на Косово ще са достатъчни единствено, за да се върви в крак с реформите и инвестициите; напомня отново своите различни ангажименти за помощ от страна на ЕС за Косово и същевременно подчертава необходимостта от функционираща публична администрация; настоява за подходящи последващи действия от заключенията на окончателния доклад на оперативната група за разследвания (която приключи своята работа в края на август 2008 г.), както и за създаване на организация, която да наследи тази група в борбата с измамите и финансовите нередности;

30.  Приветства факта, че Съюзът е решил да допринесе за процеса на възстановяване в Грузия и се е ангажирал с финансова помощ в рамките на до 500 милиона евро за срок от 3 години, при условие, че бъдат изпълнени някои политически условия; напомня отново своето намерение да обособи помощта на ЕС за Грузия в отделен бюджетен ред в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и изисква от Комисията да му предоставя редовен отчет на ангажираните средства по различните инструменти, които са част от цялостния ангажимент;

31.  Отбелязва със задоволство, че Съюзът се е ангажирал с борбата срещу покачването на цените на хранителните продукти в развиващите се страни и че най-сетне е постигнато споразумение за финансирането на инструмент за прехрана, както и че се гарантира взаимното допълване с Европейския фонд за развитие и видимостта на помощта на ЕС; изразява въпреки това своето съжаление, че за пореден път, поради ограничените резерви във функция 4, част от бюджетните кредити за финансиране на инструмента за прехрана могат да се намерят единствено чрез преразпределение в рамките на функцията;

32.  Отбелязва нарастващия размер на средствата на ЕС, изплащани чрез международни организации; отново призовава Комисията да положи всички усилия да получи възможно най-много информация за вътрешните и външните одити на институциите и програмите, получаващи средства от ЕС;

33.  Решава да запази позицията си от първо четене, що се отнася до насърчаването на икономическото развитие на турскокипърската общност; приветства помощта за ексхумирането, установяването на самоличността и завръщането на тленните останки на безследно изчезналите в Кипър и се ангажира с наблюдение на прилагането;

Функция 5

34.  Решава да остави в резерв малка част от административните разходи на Комисията (функция 5), най-вече по отношение на разходите за персонал и сгради, в очакване на изпълнението на договорените условия; вярва, че, предвид добрата работа на Комисията за предоставяне на изисканата информация до този момент, общият размер на тези резерви би трябвало да бъде управляем от оперативна гледна точка, като същевременно се гарантира политическата насоченост за постигане на необходимите резултати;

35.  Възстановява в нейната цялост своята позиция на първо четене относно "другите институции", включително решението за планиране на някои разходи за сгради за 2009 г.; подчертава, че този подход, въпреки увеличението на някои разходи в близко бъдеще, е очевидно по-икономичен за данъкоплатците в дългосрочен план;

36.  Ще продължи отблизо да наблюдава ефектите от създаването на изпълнителни агенции и текущото разширяване на техните задачи върху онези основни генерални дирекции, които са отговаряли за изпълнението на съответните програми, преди да бъдат поети от изпълнителните агенции; приема за сведение факта, че числеността на личния състав на изпълнителните агенции ще надхвърли числото 1300 през 2009 г. и очаква в замяна Комисията да се придържа към своите прогнози по отношение броя на освободените длъжности в съответните генерални дирекции през 2009 г.;

37.  Със загриженост отбелязва положението на настоящите и бъдещи ученици в европейските училища в Брюксел, породено от забавянето в откриването на четвъртото училище в Лаакен и от действаща система за записване, които налагат на децата продължително и неприемливо дълго време за пътуване до и от училище; очаква от Комисията, в сътрудничество с генералния секретар на Европейските училища в Брюксел, до края на март 2009 г. да представи ревизирана процедура за записване, основана на обективни и ясни критерии (включително основно местожителство и вече записани братя и сестри), която да влезе в сила за следващата кампания по записване в училище;

Регламент относно ОЛАФ

38.  Подчертава нуждата от засилване на ефикасността на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и приема за сведение намерението на Комисията да представи работен документ относно разясняването на законодателната рамка на мисията на ОЛАФ в началото на 2009 г.; призовава отново Съвета да представи график за преговорите с Парламента във връзка с предложенията на Комисията относно Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(9);

Пилотни проекти и подготвителни действия

39.  Предлага, по отношение на пилотните проекти и подготвителните действия, редица инициативи и новаторски проекти, които отговарят на същинските нужди на гражданите на Съюза; решава да разпредели сумата от 124,4 милиона евро за пилотни проекти и подготвителни действия за бюджетната 2009 г., което остава под цялостния таван от 140 милиона евро за такива проекти/действия, както е договорено в МИС;

40.  Счита окончателния пакет за пилотни проекти и подготвителни действия за 2009 г. за балансиран и изчерпателен и очаква Комисията да изпълнява проектите с най-голямо внимание и отдаденост; очаква да не бъде изправен пред внезапни пречки при прилагането на договорените пилотни проекти и подготвителни действия, предвид отличната подготвителна работа, която вече е осъществена в Парламента и Комисията, а също и между двете институции, откакто ППБ беше представен през пролетта на 2008 г.;

41.  Очаква Комисията също да докладва за изпълнението на тези предложени пилотни проекти и подготвителни действия, които не бяха включени под тази им форма в бюджета за 2009 г., тъй като за предлаганите действия се предполага, че се покриват от съществуващо правно основание; е подготвен да следи отблизо изпълнението на тези проекти и действия в рамките на техните съответни правни основания през финансовата 2009 г.;

Децентрализирани агенции

42.  Запазва своята позиция от първо четене относно възстановяването на предлаганите в ППБ средства за децентрализираните агенции; настоява, че агенциите, които в голяма степен разчитат на приходи, генерирани от такси, следва да могат да продължават да използват инструмента за целеви приходи, за да разполагат с бюджетната гъвкавост, от която имат нужда, и за целта решава да възстанови своите изменения от първо четене;

43.  Решава да запази увеличението на средствата за оперативни разходи на FRONTEX, така че на агенцията да се позволи да осъществява постоянни мисии през цялата година; решава също така да запази увеличението на средствата за борба с незаконната имиграция, както и за засилване на Европейския фонд за бежанците, за да се укрепи солидарността между държавите-членки;

44.  Предвид очакваните промени в задачите на надзорния орган за "Галилео" решава да остави в резерв една трета от средствата за неговите оперативни разходи в очакване на приемането на преразгледаното правно основание, както и да намали броя на длъжностите от 50 на 23, както беше договорено с Комисията, и, вследствие на това, да коригира средствата за административните му разходи; очаква Комисията да представи преразгледаното предложение до 31 януари 2009 г.;

45.  Решава да остави в резерв 10% от средствата за административни разходи за Европейския орган за безопасност на храните, докато бъде информиран за резултатите от проведеното през 2007 г. проучване на степента на задоволство на личния състав и за взетите за осъществяване на заключенията от това проучване мерки, както и докато компетентната комисия даде ясен сигнал в полза на освобождаването на резерва;

46.  Приема за сведение големия – близо 300 милиона евро - излишък на Службата за хармонизация във вътрешния пазар през 2008 г.; приканва Комисията да обмисли как да се действа при това положение и дали би било уместно всички свръхприходи на Службата, които са пряко следствие от вътрешния пазар, да се връщат обратно в бюджета на ЕС;

47.  Подчертава важността на спазването на точка 47 от МИС; изисква от Комисията да работи с бюджетния орган относно определяне на подходяща подробна процедура за нейното прилагане;

48.  Счита за изключително важно заявлението на Комисията, включено в нейното съобщение от 11 март 2008 г., озаглавено "Европейските агенции – Пътят напред" (COM(2008)0135), че Комисията няма да предлага нови децентрализирани агенции докато не приключи текущият процес на оценяване; приветства положителното поведение на Съвета по отношение създаването на междуинституционална работна група относно бъдещето на децентрализираните агенции, както се предлага от Комисията, и очаква първото заседание на тази група да се състои възможно най-скоро;

o
o   o

49.  Възлага на своя председател да обяви бюджета за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните, както и на другите заинтересовани органи.

(1) ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове P6_TA(2008)0515.
(5) Приети текстове P6_TA(2008)0516.
(6) Приети текстове, P6_TA(2008)0174.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0175.
(8) Приети текстове, P6_TA(2008)0335.
(9) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПО СЪГЛАСУВАНЕ

ОТ 21 НОЕМВРИ 2008 Г.

Съвместна декларация за финансирането на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни

Европейският парламент и Съветът:

   - отбелязаха предложението, направено от Комисията(1), за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (наричан по-долу "Инструмент за прехрана")
   - отбелязаха искането на Комисията за един милиард евро за Инструмента за прехрана;
   - постигнаха съгласие да финансират Инструмента за прехрана в за тригодишен период в рамките на функция 4 на многогодишната финансова рамка.

Европейският парламент, Съветът и Комисията се съгласяват Инструментът за прехрана да бъде финансиран по следния начин:

   - Общата налична сума от един милиард евро от поети задължения за Инструмента за прехрана ще бъде разпределена през годините, както следва: 262 милиона евро през 2008 г., 568 милиона евро през 2009 г. и 170 милиона евро през 2010 г.

* * *

-  240 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения ще бъдат преразпределени в рамките на функция 4 от Инструмента за стабилност (бюджетна статия 19 06 01 01), от които 70 милиона евро през 2009 г. По отношение на преразпределението за 2010 г. Комисията се приканва да представи преразгледано финансово програмиране, за да осигури плавно придвижване на сумите, планирани за периода 2010‐2013 г., докато в същото време поддържа непроменено годишното ниво на маржа. Кризата с цените на храните представлява ново и обективно обстоятелство по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение (МИС), което оправдава преразпределението от непрограмиран кризисен инструмент.

-  420 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения ще бъдат предоставени на разположение чрез мобилизирането на инструмента за гъвкавост за бюджета за 2009 г.

-  340 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения ще бъдат предоставени на разположение чрез резерва за спешна помощ по следния начин:

· 22 милиона евро от бюджетни кредити, които все още са налични в бюджета за 2008 г.;

· 78 милиона евро от бюджетни кредити, предвидени в бюджета за 2009 г.

· 240 милиона евро чрез еднократно увеличение на сумата на резерва за спешна помощ, които ще бъдат включени в бюджета за 2008 г.

* * *

-  Комисията ще предложи изменение на Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление от 17 май 2006 г. по отношение на точка 25 за предоставяне на допълнително финансиране, необходимо за предложения Инструмент за прехрана. Еднократното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за резерва за спешна помощ за 2008 г. ще бъде формализирано чрез съвместно решение на трите институции, изменящо Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

-  Бюджетният орган ще интегрира необходимите изменения в бюджетите за 2008 г. и 2009 г. За 2008 г. в бюджета за резерва за спешна помощ ще бъде включена допълнителна сума от 240 милиона евро за поети задължения и ще бъде вмъкнат бюджетният ред за Инструмента за прехрана. За 2009 г. в бюджета за Инструмента за прехрана ще бъде вписана сума от 490 милиона евро за поети задължения и 450 милиона евро за плащания. Бюджетният ред за инструмента за стабилност (бюджетен ред 19 06 01 01) ще бъде намален със 70 милиона евро за поети задължения за 2009 г. на 134,769 милиона евро.

-  Комисията ще представи съответните искания за прехвърляния от резерва за спешна помощ през 2008 г. и през 2009 г.

-  Преразпределението, съгласувано за 2010 г. в рамките на функция 4, ще бъде интегрирано от Комисията във финансовото програмиране 2010‐2013 г., което ще бъде представено през януари 2009 г. в съответствие с точка 46 от Междуинституционалното споразумение.

-  Графикът на плащанията за Инструмента за прехрана се очаква да бъде 450 милиона евро през 2009 г., 350 милиона евро през 2010 г. и 200 милиона евро през 2011 г. и последващите години, при условие че получи одобрението на бюджетния орган при всяка годишна бюджетна процедура.

* * *

Европейският парламент, Съветът и Комисията се съгласяват да изменят, в този извънреден случаи и само за 2008 година, точка 25 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., за да увеличат сумата на резерва за спешна помощ на 479 218 000 EUR за 2008 г. Те потвърждават, че това селективно изменение на точка 25 от Междуинституционалното споразумение няма по никакъв начин да съставлява прецедент.

* * *

Трите институции са съгласни, че изменението на Междуинституционалното споразумение за резерва за спешна помощ ще приеме формата на добавяне на следното изречение в края на първата алинея на точка 25 от Междуинституционалното споразумение:"

Тази сума се увеличава по изключение на 479 218 000 EUR за 2008 година по текущи цени.

"

* * *

Споразумението, съдържащо се в тази съвместна декларация, ще намери израз в регламента относно Инструмента за прехрана на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на съответните раздели, отнасящи се до бюджетните последици, с оглед финализиране на текста на първо четене. Комисията ще предостави необходимата техническа помощ.

_____________________

Декларации

1.  Координиране на помощта от Общността (Инструмент за прехрана и Европейски фонд за развитие (ЕФР))

Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърждават отново важността на съгласуваността и последователността по отношение на помощта за развитие, особено във връзка с усвояването на средства.

Като се има предвид, че държавите от АКТБ биха могли да получават помощ от ЕС, както по линия на общия бюджет на Европейския съюз, така и по линия на Европейския фонд за развитие, трите институции заявяват, че при прилагането на инструмента за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (наричан по-нататък "Инструмент за прехрана") следва да се обърне специално внимание на координирането на помощта от тези различни източници, с цел да се извлече максимална полза от взаимодействието и да се постигнат възможно най-високи резултати.

Във връзка с това съответните държави партньори от АКТБ следва също така да бъдат насърчавани да адаптират при необходимост целите и приоритетите на тяхното планиране по отношение на бъдещото сътрудничество по линия на ЕФР, като се гарантира последователност и допълване с предвидените от Инструмента за прехрана цели.

Комисията се приканва да представи списък с финансираните по линия на ЕФР програми, които включват елементи, свързани със сигурността на снабдяването с храни.

2.  Повишаване на видимостта на помощта от Общността

"Европейският парламент и Съветът изтъкват, че видимостта на помощта от Общността в трети държави е основателен въпрос за Европейския съюз и следва да бъде изцяло взета под внимание при донорството в многогодишен контекст. С оглед поддържането на обществена и политическа подкрепа за външните действия на ЕС, двете институции призовават Комисията да представи, заедно с предварителния проектобюджет за 2010 г., доклад с предприетите инициативи за повишаване на видимостта на външната помощ от ЕС, без да се засяга нейната ефективност и ефикасност, особено когато помощта се предоставя чрез международни организации."

3.  Прилагане на политиката за сближаване

"Без да се засягат бъдещите предложения на Комисията във връзка с икономическия спад, Европейският парламент, Съветът и Комисията:

   - Отчитат, че с оглед на предизвикателствата вследствие на настоящия икономически спад, икономиката може да извлече ползи от ускоряването на усвояването на структурните фондове и кохезионния фонд в рамките на таваните от договорената Многогодишна финансова рамка за периода 2007‐2013 г.;
   - Отчитат, че съгласно установената рамка за контрол, междинни плащания не могат да се извършват, докато системите за управление и контрол на държавите-членки не бъдат оценени като изпълняващи изискванията и, в случая с мащабни проекти, докато тези проекти не бъдат приети от Комисията;
   - Насърчават държавите-членки да представят във възможно най-кратък срок описанието на техните системи за управление и контрол, както и оценките за изпълнение на изискванията, за да може Комисията бързо да започне своя анализ;

В тази връзка Европейският парламент и Съветът:

   - Приканват Комисията да вземе необходимите мерки, съгласно съществуващата правна рамка, за бърза оценка на най-критичните аспекти на системите за управление и контрол, което ще позволи да се даде ход на междинните плащания;
   - Приканват Комисията да ускори разглеждането на заявленията за мащабни проекти, като по този начин улесни тяхното начало и съответните междинни плащания;
   - Приканват Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за бързо постигане на съгласие по всички аспекти на съответствието на системите за управление и контрол с изискванията;
   - Приветстват представянето на редовна информация от Комисията на бюджетния орган чрез актуализирани обобщени таблици за системите за управление и контрол и за мащабните проекти;
   - Приканват Комисията да представя месечен доклад на бюджетния орган за одобрението на системите за управление и контрол и на мащабните проекти, както и за равнището на изпълнение на междинните плащания за всяка държава-членка;
   - Приканват Комисията да представя доклад за изпълнението заедно с предварителния проектобюджет за целите на бюджетната процедура и на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;
   - Приканват Сметната палата и органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета да вземат предвид този въпрос, както и многогодишния характер на извършваната от Комисията контролна дейност, когато оценяват управлението на европейските фондове.

Европейският парламент признава, че са необходими структурни подобрения и мерки за опростяване, за да се избегне повтаряне на непълното усвояване и за да се осигури, че бюджетните кредити за плащания се развиват по плавен начин в сравнение с бюджетните кредити за поети задължения, както се припомня в докладите на Сметната палата."

4.  Агенции

"Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по предложението на Комисията за създаването на междуинституционална работна група за агенциите и поискаха първото ѝ заседание да се проведе, колкото се може по-скоро."

5.  Бюджетни кредити за плащания

"Европейският парламент и Съветът отправят искане към Комисията да представи коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2009 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост), тъй като това може да бъде основателно в рамките на текущата правна рамка в светлината на възможно ускоряване на прилагането на структурните политики, функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси) и функция 4 (ЕС партньор от световно значение).

Европейският парламент и Съветът ще разгледат в тази връзка подходящото финансиране на всяко възможно предложение, което Комисията би могла да направи, за нови инициативи, особено по отношение на икономическата криза".

______________________

ЕДНОСТРАННИ ДЕКЛАРАЦИИ

A.  Декларации на Европейския парламент

1.  Оценка на функция 4

Европейският парламент отправя искане към Комисията да представи във връзка с преразглеждането на бюджета оценка на положението на функция 4, за да разгледа и направи преглед на ролята на ЕС като партньор от световно значение в многогодишен контекст".

2.  Плащания и прилагане на политиката за сближаване

"Европейският парламент изразява дълбоката си загриженост по отношение на изключително ниското ниво на плащания, далеч по-ниско от многогодишната финансова рамка, което не отговаря на реалните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз в ситуация на икономическа криза.

По-специално, Европейският парламент изразява дълбоката си загриженост по отношение на неприемливо ниското ниво на прилагане на бюджетните кредити за политиката за сближаване, въпреки че това съставлява една от основните политики на Европейския съюз.

Призовава Комисията и държавите-членки, които отговарят за прилагането на тези бюджетни кредити, да приемат всички възможни мерки, за да осигурят адекватното прилагане."

Б.   Декларация на Комисията:

Оценка на функция 4

"Предвид липсата на резерва в рамките на горната граница за разходите по функция 4 през 2009 г. Комисията отчита, че възможностите за реагиране на непредвидени кризи са доста ограничени, и по тази причина се ангажира, в течение на 2009 г., да представи на бюджетния орган оценка на положението по отношение на функция 4, придружена, ако се налага, от съответните предложения, като се вземе предвид политическото развитие и изпълнението на бюджета."

________________________

Декларация на Съвета относно Писмо за внасяне на корекции № 2/2009

"Съветът декларира, че неговото съгласие с предложението на Комисията, свързано с програмите в полза на най-нуждаещите се лица и включено в Писмо за внасяне на корекции № 2/2009, не засяга резултата от разглеждането на правното основание, което в момента се обсъжда.

Премахването на бюджетния ред, свързан с програмата в полза на консумирането на плодове в училищата, съответства на традиционната позиция на Съвета да не се създава нов бюджетен ред преди да е прието съответното правно основание. Това не засяга резултата от разглеждането на правното основание, което се обсъжда в момента."

________________________

Едностранно изявление на Гърция, Испания, Италия и Португалия относно многоезичието

"Гърция, Испания, Италия и Португалия потвърждават отново привързаността си към принципите на многоезичието и еднаквото третиране на всички езици, изразяват загрижеността си от начина, по който Комисията се отнася към въпроса за запазването на езиковото многообразие и подчертават, че Комисията и всички институции и органи на Европейския съюз следва да гарантират, че за пълноценното прилагане на тези принципи се отделят достатъчно средства."

(1) COM (2008)0450, 18 юли 2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност