Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2026(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0486/2008

Předložené texty :

A6-0486/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0622

Přijaté texty
PDF 703kWORD 137k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly)
P6_TA(2008)0622A6-0486/2008
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ve znění naposledy pozměněném Radou (všechny oddíly) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) a návrhy na změnu č.1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) a 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009, který sestavila Rada dne 17. července 2008 (C6-0309/2008),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2008 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009, oddíl III – Komise (C6-0309/2008) a o návrhu na změnu č. 1/2009 (SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2008 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (C6–0309/2008)(5),

-   s ohledem na návrhy na změnu č. 2/2009 (SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008), a 3/2009 (SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009,

-   s ohledem na změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu ze dne 23. října 2008,

-   s ohledem na pozměňovací návrhy Rady ke změnám a pozměňovacím návrhům k návrhu souhrnného rozpočtu, které přijal Parlament (16257/2008 - C6-0457/2008),

-   s ohledem na výsledky dohodovacího řízení týkajícího se rozpočtu, které se konalo dne 21. listopadu 2008, včetně prohlášení, která tvoří přílohu tohoto usnesení,

-   s ohledem na prohlášení Rady o výsledku jejího jednání o změnách a pozměňovacích návrzích k návrhu souhrnnému rozpočtu, které přijal Parlament,

-   s ohledem na článek 69 a na přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0486/2008),

Klíčové otázky – výsledek dohodovacího řízení, celkové částky a návrhy na změnu

1.   připomíná své politické priority pro rozpočet na rok 2009 uvedené nejprve v usneseních ze dne 24. dubna 2008 o roční politické strategii Komise pro rok 2009(6) a o rozpočtovém rámci a prioritách pro rok 2009(7) a poté podrobněji rozpracované v usnesení ze dne 8. července 2008 o rozpočtu na rok 2009: první úvahy o předběžném návrhu rozpočtu na rok 2009 a o mandátu pro dohodovací řízení, oddíl III – Komise(8); zdůrazňuje, že tyto politické priority, jak byly v konečné podobě formulovány v usnesení ze dne 23. října 2008 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009, oddíl III – Komise, byly vůdčími principy jeho přístupu při rozpočtovém dohodovacím řízení s Radou týkajícím se rozpočtu na rok 2009;

2.   vítá celkovou dohodu ve věci rozpočtu na rok 2009, které bylo dosaženo v tradičním rozpočtovém dohodovacím řízení s Radou dne 21. listopadu 2008, a to zvláště pokud jde o financování nástroje pro zabezpečení potravin; je ovšem nadmíru znepokojen možnými důsledky recese pro evropské občany, a lituje proto, že při tomto dohodovacím řízení nebyla Komise ochotna sdělit jakékoli informace o tom, jaký dopad na rozpočet může mít její nadcházející návrh týkající se řešení současné hospodářské krize;

3.   bere na vědomí sdělení Komise Evropské radě ze dne 26. listopadu 2008 s názvem "Plán evropské hospodářské obnovy" (KOM(2008)0800) a:

   - upozorňuje, že bude-li tento plán přijat, bude mít rozsáhlé dopady na rozpočet na rok 2009, a žádá Komisi, aby tyto dopady blíže upřesnila a poskytla Evropskému parlamentu jako jedné ze složek rozpočtového orgánu další podrobnosti o rozsahu jejího návrhu a konkrétní číselné údaje týkající se jeho provádění, zejména pokud jde o finanční plánování;
   - bere na sebe závazek provést analýzu s tím spojených rozpočtových dopadů a opakuje, že Parlament a Rada se při dohodovacím řízení zavázaly, že na současnou hospodářskou krizi budou reagovat odpovídajícími finančními prostředky;
   - vyzývá Komisi a Evropskou investiční banku, aby jej pravidelně informovaly o svých činnostech v boji proti hospodářské krizi;

4.   vyjadřuje svoji silnou vůli zahájit jednání s Radou na základě návrhu Komise na revizi víceletého finančního rámce (VFR) pro roky 2007-2013 na 5 miliard EUR v rámci navrhovaného plánu evropské hospodářské obnovy, bere v úvahu závěry Evropské rady z prosince 2008 v tomto ohledu;

5.   trvá na tom, že současná krize nesmí být využívána jako záminka pro odklad tolik potřebného přesměrování výdajů k "zeleným" investicím, spíše by měla být navíc důvodem pro to, abychom si s tímto přesměrováním pospíšili;

6.   opakuje v této souvislosti, jak je důležitý rozpočtový přezkum plánovaný na rok 2009, který by se neměl omezovat na teoretický výhled na období po roce 2013, ale měl by obsahovat odvážné návrhy na posun v plánování v době přezkumu v polovině období u víceletých programů, aby bylo možno čelit výzvám, které před nás staví změna klimatu a současná krize;

7.   opakuje, že iniciativy pro udržitelný rozvoj, růst počtu pracovních míst a podpora MSP a výzkumu a inovace jsou v současné ekonomické situaci nanejvýš důležité a musí být v rozpočtu Unie na rok 2009 zohledněny jako nejvyšší priority; v této souvislosti se domnívá, že podporu soudržnosti mezi regiony je nutno považovat za klíčový faktor pro stimulaci hospodářského růstu v celé Unii; pokládá za zásadní, aby se politické odhodlání pokročit v otázce boje proti změně klimatu a nabídnout občanům bezpečnější Evropu stalo také rozpočtovou prioritou, která navíc musí být v rozpočtu EU jednoznačně viditelná; zdůrazňuje, že v roce 2009 a v následujících letech musí být EU schopna plnit svou roli globálního hráče, zejména vzhledem k problémům z nedávné doby, jako jsou rostoucí ceny potravin;

8.   podporuje návrh na změnu č. 1 k předběžnému návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2009, jelikož odráží potřeby v okruhu 4 poněkud realističtěji než PNR; bere na vědomí návrh na změnu č. 2/2009, kterým se jako tradičně aktualizují částky, na kterých je založen odhad výdajů na zemědělství v PNR; bere na vědomí návrh na změnu č. 3/2009, který má za cíl pokrýt – v rámci rozpočtu Rady – náklady (ve výši 1,06 milionu EUR) na reflexní skupinu, kterou vytvořila Evropská rada na svém zasedání ve dnech 15.–16. října 2008;

9.   pokud jde o celkové částky, stanoví konečnou výši prostředků na závazky na 133 846 milionů EUR; což odpovídá 1,03% HND EU; celkovou výši plateb stanoví na 116 096 milionů EUR, což odpovídá 0,89 % HND EU; poznamenává, že se tak ponechává pod stropem prostředků na platby ve VFR na rok 2009 značné rozpětí ve výši 7 762 milionů EUR; zdůrazňuje, že obě složky rozpočtového orgánu se společně zavázaly urychleně poskytnout další prostředky na platby, zejména v případě, že prostředky na strukturální politiky budou během rozpočtového roku čerpány rychleji;

10.   lze podle jeho soudu akceptovat výši plateb, na níž se dohodl s Radou, jako součást celkové dohody dosažené v dohodovacím řízení dne 21. listopadu 2008, opakuje však, že jej čím dál vážněji znepokojuje nízká úroveň plateb a následná rozdílnost výše prostředků na závazky a prostředků na platby, která nabude v roce 2009 bezprecedentního rozměru; upozorňuje, že je určité nebezpečí, že pokud se nepodaří tento vývoj zastavit, budou budoucí rozpočty nerealistické; připomíná, že celkově dosahovaly nesplacené závazky (reste à liquider – RAL) již v roce 2007 výše 139 000 milionů EUR;

11.   upozorňuje, že předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) 10/2008 (KOM(2008)0693), který přijala Komise dne 31. října 2008, snižuje prostředky na platby v rozpočtových položkách okruhů 1a, 1b, 2, 3b a 4, které celkově činí 4 891,3 milionu EUR; poznamenává, že současně činí požadavek Komise na celkový převod za rok 2008 celkově 631 milionů EUR v prostředcích na platby oproti 426 milionům EUR v rozpočtovém roce 2007 a týká se 95 rozpočtových položek v roce 2008 oproti 65 položkám při celkovém převodu z rozpočtu na rok 2007; je přesvědčen, že tyto přesuny v souvislosti s platbami v rozpočtu na rok 2008 budou mít nutně důsledky pro výši plateb, které budou zapotřebí v rozpočtu na rok 2009;

12.   přikládá proto klíčový význam tomu, aby byly pohotově dány prostřednictvím opravných rozpočtů k dispozici vyšší prostředky na platby, pokud se jejich výše zapsaná v rozpočtu na rok 2009 ukáže jako nedostatečná, a poukazuje na to, že se k takovému postupu zavázaly všechny tři orgány v příslušném společném prohlášení dohodnutém při dohodovacím řízení;

13.   s ohledem na tuto velmi nízkou celkovou výši prostředků na platby zdůrazňuje zásadní důležitost efektivního plnění rozpočtu a snižování nesplacených závazků; vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly maximální snahu využít zejména prostředky v položkách okruhu 1b VFR, protože z tohoto podokruhu je nejen financováno mnoho důležitých politik a činností zaměřených na otázku boje proti změně klimatu, ale jsou z něj též podporovány iniciativy zaměřené na vytváření pracovních míst, které přispívají k hospodářskému růstu; zdůrazňuje, že má-li se zrychlit čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, jsou nutná opatření, která příslušný postup zdokonalí a zjednoduší, a vyzývá Komisi, aby v rámci stávajícího právního rámce rychle pokročila v posuzování shody řídících a kontrolních systémů členských států, aby se otevřela cesta k zahájení rozsáhlých projektů; s hlubokým znepokojením konstatuje, že Komise na základě průkazných podkladů shledala, že je záhodno snížit finanční prostředky pro Bulharsko o 220 milionů EUR; žádá Komisi, aby podpořila Bulharsko i Rumunsko při provádění jejich reforem a aby každé tři měsíce podávala Parlamentu zprávu o problémech nebo nesrovnalostech při čerpání finančních prostředků EU;

14.   trvá na tom, aby Komise přijala vhodná opatření na politické i administrativní úrovni, aby konkrétními kroky naplnila společné prohlášení o provádění politiky soudržnosti přijaté při dohodovacím řízení dne 21. listopadu 2008; zavazuje se, že do konce března 2009 vyhodnotí, zda v této věci došlo k dostatečnému pokroku;

15.   vítá dohodu o financování nástroje pro zabezpečení potravin částkou 1 miliardy EUR v průběhu tří let, které bylo dosaženo při dohodovacím řízení; konstatuje, že část této částky ve výši 420 milionů EUR bude financována novými prostředky získanými pomocí nástroje pružnosti, dalších 340 milionů EUR bude poskytnuto z rezervy na pomoc při mimořádných událostech, a to částečně na základě změny bodu 25 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (IID); bere na vědomí, že zbývajících 240 milionů EUR bude přesunuto v rámci okruhu 4, očekává však, že Komise předloží revidovaný finanční plán, aby zajistila řádné navyšování částek plánovaných až do roku 2013, a to i přes tento přesun prostředků a připomíná závazek Komise předložit rozpočtovému orgánu v průběhu roku 2009 hodnocení situace v rámci okruhu 4, v případě potřeby doprovázené příslušnými návrhy a zohlednit přitom politický vývoj i plnění rozpočtu;

16.   opakuje, že je přesvědčen, že v rozpočtu EU stále ještě nejsou v uspokojivé míře obsažena opatření zaměřená na změnu klimatu, a podpoří veškeré úsilí o zvýšení a koncentraci přiměřených finančních zdrojů na podporu vůdčí role Evropské unie při reakci na důsledky změny klimatu; opakuje svou výzvu z prvního čtení, aby Komise předložila do 15. března 2009 ambiciózní plán, jak zlepšit rozpočtové možnosti pro řešení otázek změny klimatu; rád by se vážně zamyslel na tím, zda by bylo možno o systému obchodování s emisními povolenkami do budoucna uvažovat jako o potenciálním zdroji na úrovni EU;

17.   zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2009 směřuje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů EU tím, že posiluje příslušné činnosti a politiky, což se týká hlavně konkurenceschopnosti, malých a středních podniků (MSP), dopravy a energetické bezpečnosti a zabezpečení vnějších hranic;

18.   vzal na vědomí dopis o proveditelnosti, který zaslala Komise v souvislosti se změnami návrhu rozpočtu, které přijal Parlament v prvním čtení; pokládá za nepřijatelné, že Komise předložila tento dokument v tak pozdní fázi celého procesu – je tak mnohem méně užitečný, než by býval mohl být; trvá na tom, že u několika důležitých politických otázek je nutné, aby byly odpovídajícím způsobem patrné v rozpočtu Unie; rozhodl se vytvořit nové rozpočtové položky pro změnu klimatu, Small Business Act (SBA), pro nástroj pro přizpůsobování rybářských loďstev hospodářským důsledkům vysokých cen paliv, pro strategii EU v oblasti Baltského moře a pro pomoc na obnovu a rekonstrukci Gruzie; rozhodl se některé z připomínek Komise zohlednit ve druhém čtení rozpočtu; bude však i nadále trvat na svých rozhodnutích z prvního čtení zejména v těch případech, v nichž již byl v dřívějších fázích procesu věnován dostatek času a úsilí posouzení toho, jak lze změny Parlamentu co nejlépe provést – bylo tomu tak u pilotních projektů a přípravných akcí;

19.   vítá snahu Komise o zlepšení formální přehlednosti jejích dokumentů finančního plánování a chce znovu zdůraznit, že v budoucnu očekává, že veškeré změny, které Komise bude provádět ve finančním plánu, budou jasně uvedeny v plánovacích dokumentech, které předkládá v souladu s bodem 46 IID;

20.   připomíná členským státům jejich povinnosti týkající se prohlášení o řízení na vnitrostátní úrovni podle bodu 44 IID; připomíná také Komisi její odpovědnost v tomto ohledu, zejména pokud jde o politickou podporu, kterou přislíbila poskytnout této iniciativě a zatím neposkytla;

21.   opakuje, že snížení v položkách správních výdajů u některých víceletých programů, o nichž rozpočtový orgán rozhodl pro rok 2009, nesmí za žádných okolností vést ke snižování celkových přídělů prostředků pro tyto programy, o nichž se rozhoduje postupem spolurozhodování; je podle jeho mínění jasné, že Komise by měla snížené částky v dalších letech programového období kompenzovat, a to nejlépe z provozních položek daných programů;

Specifické otázky
Evropský inovační a technologický institut

22.   pokud jde o Evropský inovační a technologický institut (ETI), potvrzuje své rozhodnutí přijaté v rámci rozpočtu na rok 2008, tj. zařadit ETI do oblasti politiky "Výzkum" a jeho řídící strukturu vzhledem k její správní povaze financovat z okruhu 5 VFR; rozhodl se proto provést odpovídající změny v nomenklatuře;

Projekt "Ovoce do škol"

23.   lituje skutečnosti, že již druhý rok po sobě zamítla Rada parlamentní návrh změny, kterou se vytváří nová položka 05 02 08 12 – Projekt "Ovoce do škol"; vítá nicméně politickou shodu v Radě na právním základu pro tento projekt; očekává, že projekt bude zahájen, jakmile bude přijat právní základ a s dostatečným předstihem před zahájením školního roku 2009/2010, jak požadoval Evropský parlament a jak Rada schválila ve své politické dohodě; lituje proto, že Rada nesouhlasila s návrhem Komise vytvořit už nyní v rozpočtu položku, v níž bude zapsáno p.m.;

Potravinový program pro nejvíce znevýhodněné skupiny osob v Evropské unii

24.   vítá finanční prostředky, které navrhla Komise a schválila Rada pro zlepšení stávajících programů rozdělování potravin určených pro nejvíce znevýhodněné skupiny osob v Unii, kterého má být dosaženo zvýšením rozpočtu o dvě třetiny na přibližně 500 milionů EUR v roce 2009 a rozšířením nabídky poskytovaných produktů;

Komunikační politika

25.   vyjadřuje politování nad nedostatkem jednotnosti a koherence, který je u komunikačních opatření Komise zřejmý; přál by si přiměřenou míru sjednocení při provádění komunikační politiky, aby tak vznikla rozeznatelná "obchodní značka" EU, která bude používána při všech komunikačních opatřeních bez ohledu na to, které generální ředitelství Komise je jejich původcem; vítá v této souvislosti prohlášení z názvem "Partnerství pro komunikaci o Evropě", které podepsaly Evropský parlament, Rada a Komise dne 22. října 2008;

26.   zdůrazňuje, že s ohledem na toto společné prohlášení Evropský parlament, Rada a Komise označily komunikační kampaň k volbám do Evropského parlamentu v roce 2009 za první interinstitucionální komunikační prioritu, a naléhavě proto žádá Komisi, aby plně spolupracovala na přípravě kampaně k volbám do Evropského parlamentu v roce 2009, a to také tím, že na tuto interinstitucionální prioritu vyčlení odpovídají finanční zdroje;

Okruh 4

27.   vyslovuje politování nad tím, že okruh 4 byl znovu pod trvalým tlakem, protože rozpětí, která jsou v něm k dispozici, nestačí k financování priorit, které vyvstanou v průběhu roku, aniž by byly ohroženy tradiční priority; opakuje, že se obává, že prostředky, které jsou v tomto okruhu k dispozici, při své současné výši neumožňují Unii zhostit se své role globálního hráče, a to i přes různá prohlášení o vůli tento stav změnit; a očekává, že probíhající přezkum finančního rámce v polovině období zajistí dodatečné prostředky pro stále rostoucí závazky v okruhu 4; bojí se, že důvěryhodnost Unie ve třetích zemích může nenávratně utrpět, nebude-li rozpočtový orgán opakovaně rok co rok schopen poskytnout dostatečné finanční prostředky k plnění svých politických závazků;

28.   se znepokojením konstatuje, že prostředky na závazky pro Palestinu dosáhnou v roce 2009 výše 300 milionů EUR, což představuje snížení o 21 % oproti výši přijatých závazků v roce 2008 po provedení převodů; je si tudíž vědom toho, že Komise bude nejspíš během roku předkládat žádosti o převod, aby navýšila prostředky pro Palestinu, a opakuje svou výzvu, aby během rozpočtového procesu byly předkládány rozumné a realistické návrhy, aby se pokud možno nemuselo posléze přistupovat k převodům velkého objemu prostředků mezi kapitolami;

29.   konstatuje, že prostředky na pomoc Kosovu jen sotva stačí k udržení tempa reforem a investic; připomíná, že se při různých příležitostech zavázal poskytovat pomoc EU a zároveň zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit funkční veřejnou správu; trvá na tom, že je nezbytné učinit následné kroky v návaznosti na závěry vyplývající ze závěrečné zprávy vyšetřovací pracovní skupiny (IFT) (která ukončila svou činnost koncem srpna 2008), a zřídit organizaci, která bude pokračovat v boji proti podvodům a finančním nesrovnalostem;

30.   vítá skutečnost, že se Unie rozhodla podílet se na procesu obnovy v Gruzii a vyčlenila prostředky na finanční pomoc, která odpovídá přijatému závazku věnovat během 3 let až 500 milionů EUR, pokud budou splněny určité politické podmínky; připomíná svůj úmysl vyčlenit pomoc EU Gruzii v rámci nástroje evropské politiky sousedství (ENPI) do samostatné rozpočtové položky a žádá Komisi, aby mu pravidelně předkládala přehled prostředků vynaložených z různých nástrojů v rámci celkového závazku;

31.   s uspokojením konstatuje, že se Unie zavázala řešit situaci prudce rostoucích cen potravin v rozvojových zemích a že bylo konečně dosaženo dohody o financování nástroje pro zajišťování potravin a podařilo se zajistit provázanost tohoto nástroje s Evropským rozvojovým fondem a zviditelnění pomoci poskytované EU; lituje však, že i v tomto případě lze vzhledem k omezeným rozpětím v okruhu 4 získat část prostředků k financování tohoto nástroje jedině přerozdělením v rámci daného okruhu;

32.   bere na vědomí, že stále větší množství finančních prostředků EU je poskytováno prostřednictvím mezinárodních organizací; opětovně žádá Komisi, aby vyvinula veškeré úsilí, aby získala co nejvíce informací o externích a interních auditech institucí a programů, kterým je poskytována finanční pomoc z prostředků EU;

33.   rozhodl se zachovat svůj postoj z prvního čtení, pokud jde o podporu hospodářského rozvoje turecké komunity na Kypru; rovněž vítá podporu exhumace, identifikace a návratu ostatků pohřešovaných osob na Kypru a bude sledovat průběh těchto činností;

Okruh 5

34.   rozhodl se ponechat sníženou částku správních výdajů Komise (okruh 5) v rezervě, zejména v oblastech výdajů na zaměstnance a na budovy, dokud nebudou splněny sjednané podmínky; je přesvědčen, že s přihlédnutím k tomu, jak dobře si dosud Komise počínala, pokud jde o poskytování požadovaných informací, bude celkový objem těchto rezerv z provozního hlediska zvládnutelný a zároveň bude zajištěno směřování politického úsilí ke splnění nezbytných výsledků;

35.   znovu v plném rozsahu zaujímá svůj postoj z prvního čtení, pokud jde o "ostatní instituce", včetně rozhodnutí předem poskytnout v roce 2009 prostředky na některé výdaje na budovy; zdůrazňuje, že ačkoli tento přístup zvyšuje některé výdaje v blízké budoucnosti, z dlouhodobého hlediska je pro daňového poplatníka jednoznačně ekonomicky výhodnější;

36.   bude i nadále bedlivě sledovat dopady zřizování výkonných agentur a neustálého rozšiřování jejich úkolů na ta generální ředitelství, která odpovídala za provádění příslušných programů předtím, než tuto odpovědnost převzaly výkonné agentury; bere na vědomí skutečnost, že stavy zaměstnanců výkonných agentur překročí v roce 2009 již 1 300, a očekává, že Komise na oplátku splní svůj výhledový plán, pokud jde o místa, která budou v roce 2009 zrušena v příslušných generálních ředitelstvích;

37.   se znepokojením upozorňuje na situaci stávajících a budoucích mladých žáků v Evropských školách v Bruselu vyplývající z opožděného a stále neuskutečněného otevření čtvrté školy v Laekenu a současný postup zápisu, který má za důsledek dlouhou a nepřijatelnou dobu dojíždění do Evropských škol v Bruselu; očekává, že Komise, ve spolupráci s generálním sekretariátem evropských škol v Bruselu, předloží revidovaný postup pro zápis do konce března 2009 s objektivními a srozumitelnými kritérii (včetně trvalého bydliště a již zapsaných sourozenců), který vstoupí v platnost pro příští období zápisu;

Nařízení o úřadu OLAF

38.   zdůrazňuje, že je třeba zvýšit účinnost Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a bere na vědomí záměr Komise předložit počátkem roku 2009 pracovní dokument týkající se vyjasnění právního rámce činnosti úřadu OLAF; znovu žádá Radu, aby mu předložila časový plán jednání s Parlamentem o návrzích Komise týkajících se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(9);

Pilotní projekty a přípravné akce

39.   pokud jde o pilotní projekty (PP) a přípravné akce (PA), navrhuje řadu iniciativ a inovačních projektů, které reagují na skutečné potřeby občanů Unie; rozhodl se přidělit na rozpočtový rok 2009 na PP/PA částku ve výši 124,4 milionu EUR, což je v mezích celkového stropu pro tyto projekty/akce, který činí 140 milionů EUR podle dohody v IID;

40.   pokládá výsledný soubor PP/PA schválený pro rok 2009 za vhodně vyvážený a komplexní a očekává, že Komise bude tyto projekty uskutečňovat s maximálním úsilím a zanícením; očekává, že se nevyskytnou náhlé překážky v realizaci dohodnutých PP/PA vzhledem k příkladným přípravným pracím, které již proběhly v Parlamentu a v Komisi, ale i mezi těmito dvěma orgány, od předložení PNR na jaře letošního roku;

41.   očekává, že jej Komise také bude informovat o uskutečňování těch navrhovaných PP/PA, které nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2009, protože navrhované činnosti podle všeobecné shody již spadají pod existující právní základ; je připraven pozorně sledovat provádění těchto projektů a akcí v rámci jejich právních základů v průběhu rozpočtového roku 2009;

Decentralizované agentury

42.   setrvává na svém postoji z prvního čtení, pokud jde o obnovení částek navrhovaných v PNR pro decentralizované agentury; trvá na tom, že by ty agentury, které jsou do velké míry závislé na příjmech z poplatků, měly stále mít možnost využívat účelově vázané příjmy, aby si zachovaly potřebnou rozpočtovou pružnost, a rozhodl se obnovit své změny z prvního čtení, které směřovaly k tomuto cíli;

43.   rozhodl se zachovat zvýšení částek na provozní výdaje agentury FRONTEX, aby jí umožnil konat stálé mise po celý rok; zároveň se rozhodl zachovat zvýšení prostředků určených pro boj s nelegálním přistěhovalectvím a pro posílení Evropského fondu pro uprchlíky s cílem zajistit solidaritu mezi členskými státy;

44.   s ohledem na očekávané úpravy úkolů dozorčího orgánu pro program Galileo se rozhodl ponechat v rezervě třetinu částek na provozní výdaje orgánu, dokud nebude přijat revidovaný právní základ, a snížit po dohodě s Komisí počet pracovních míst z 50 na 23 a odpovídajícím způsobem upravit částky na správní výdaje orgánu; očekává, že Komise předloží revidovaný návrh do 31. ledna 2009;

45.   rozhodl se ponechat v rezervě 10 % částek na správní výdaje Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, dokud nebude informován o výsledku průzkumu spokojenosti zaměstnanců provedeném v roce 2007 a o opatřeních, která byla přijata na základě závěrů z tohoto průzkumu, a dokud nedá příslušný výbor jasný signál k uvolnění prostředků z rezervy;

46.   vzal na vědomí velmi značný přebytek – bezmála 300 milionů EUR - Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu v roce 2008; vyzývá Komisi, aby se zamyslela nad tím, jak tuto situaci řešit a zda by bylo vhodné, aby se veškerý nadbytečný příjem tohoto úřadu, který je vlastně přímým výsledkem vnitřního trhu, vrátil zpět do rozpočtu EU;

47.   znovu zdůrazňuje důležitost dodržování bodu 47 IID; žádá Komisi, aby spolupracovala s rozpočtovým orgánem na definici řádného postupu pro uplatňování tohoto bodu;

48.   za zásadní považuje prohlášení Komise v jejím sdělení ze dne 11. března 2008 s názvem "Evropské agentury – cesta vpřed" (KOM(2008)0135), že až do skončení hodnocení stávajících agentur nebude navrhovat nové decentralizované agentury; vítá skutečnost, že se Rada staví kladně k vytvoření interinstitucionální pracovní skupiny zabývající se budoucností decentralizovaných agentur, jak navrhuje Komise, a očekává, že první setkání této skupiny proběhne co nejdříve;

o
o   o

49.   pověřuje svého předsedu, aby prohlásil, že rozpočet byl s konečnou platností schválen, a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

50.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a ostatním dotčeným subjektům.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2008)0515.
(5) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2008)0516.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2008)0174.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0175.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2008)0335.
(9) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ DOHODNUTÁ V RÁMCI DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZE DNE 21. LISTOPADU 2008

Společné prohlášení o financování nástroje rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích

Evropský parlament a Rada:

   - vzaly na vědomí návrh vypracovaný Komisí(1) s cílem zřídit nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (dále jen "potravinový nástroj");
   - vzaly na vědomí žádost Komise o 1 miliardu EUR pro potravinový nástroj;
   - souhlasily s financováním potravinového nástroje po dobu 3 let v rámci okruhu 4 víceletého finančního rámce.

Evropský parlament, Rada a Komise souhlasí, aby se financování potravinového nástroje provedlo takto:

   - celková částka 1 miliardy EUR, která je dostupná v rámci závazků pro potravinový nástroj, bude rozvržena v příslušných letech takto: 262 milionů EUR v roce 2008, 568 milionů EUR v roce 2009 a 170 milionů EUR v roce 2010.

* * *

-  240 milionů EUR v prostředcích na závazky bude přerozděleno v rámci okruhu 4 z nástroje stability (rozpočtový článek 19 06 01 01), z toho 70 milionů EUR v roce 2009. Pokud jde o přerozdělení na rok 2010, Komise se vyzývá, aby předložila revidované finanční programy s cílem zajistit řádný vývoj částek plánovaných na období 2010 až 2013, přičemž roční úroveň rozpětí se zachová nezměněná. Krize způsobená cenami potravin představuje novou a objektivní okolnost podle ustanovení bodu 37 interinstitucionální dohody (IID), jež odůvodňuje přerozdělení z neprogramovaného krizového nástroje.

-  420 milionů v prostředcích na závazky bude poskytnuto pro rozpočet na rok 2009 mobilizací z nástroje pružnosti.

-  340 milionů EUR v prostředcích na závazky bude poskytnuto prostřednictvím rezervy na pomoc při mimořádných událostech takto:

· 22 milionů EUR z prostředků, které jsou ještě k dispozici v rámci rozpočtu na rok 2008;

· 78 milionů EUR z prostředků zahrnutých do rozpočtu na rok 2009;

· 240 milionů EUR prostřednictvím jednorázového zvýšení částky rezervy na pomoc při mimořádných událostech, která má být čerpána v roce 2008.

* * *

-  Komise navrhne změnu interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (IID) ze dne 17. května 2006 v souvislosti s bodem 25 s cílem zajistit dodatečné financování požadované pro navrhovaný potravinový nástroj. Jednorázové zvýšení v prostředcích na závazky pro rezervu na pomoc při mimořádných událostech na rok 2008 bude formálně provedeno společným rozhodnutím tří uvedených orgánů o změně IID ze dne 17. května 2006.

-  Rozpočtový orgán zapracuje nezbytné změny do rozpočtů na rok 2008 a 2009. Pro rok 2008 se do rozpočtu vloží dodatečná částka 240 milionů EUR v závazcích do rezervy na pomoc při mimořádných událostech a doplní se nová rozpočtová položka pro potravinový nástroj. Pro rok 2009 se do rozpočtu vloží částka 490 milionů EUR v závazcích a 450 milionů EUR v platbách pro potravinový nástroj. Rozpočtová položka pro nástroj stability (rozpočtová položka 19 06 01 01) bude na rok 2009 snížena o 70 milionů EUR v závazcích na částku 134,769 milionu EUR.

-  Komise předloží odpovídající žádosti o převody z rezervy na pomoc při mimořádných událostech v roce 2008 a 2009.

-  Přerozdělení dohodnuté na rok 2010 v rámci okruhu 4 bude Komisí zapracováno do finančních programů na období 2010 až 2013, které mají být předloženy v lednu roku 2009 v souladu s bodem 46 IID.

-  Rozvrh plateb pro potravinový nástroj se očekává ve výši 450 milionů EUR v roce 2009, 350 milionů EUR v roce 2010 a 200 milionů EUR v roce 2011 a následujících letech, s výhradou schválení rozpočtového orgánu v rámci každoročního rozpočtového procesu.

* * *

Evropský parlament, Rada a Komise se v tomto výjimečném případě a pouze pro rok 2008 dohodly na změně bodu 25 IID ze dne 17. května 2006 s cílem zvýšit částku rezervy na pomoc při mimořádných událostech pro rok 2008 na 479 218 000 EUR. Potvrzují, že tato selektivní změna bodu 25 IID nebude v žádném případě představovat precedens.

* * *

Uvedené tři orgány se dohodly, že změna interinstituciální dohody (IID) pro rezervu na pomoc při mimořádných událostech se provede tím způsobem, že na konec bodu 25 prvního pododstavce IID se doplní nová věta, která zní:"

Tato částka se pro rok 2008 výjimečně zvyšuje na 479 218 000 EUR v běžných cenách.

"

* * *

Dohoda obsažená v tomto společném prohlášení bude zapracována do nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinovém nástroji tak, že se změní příslušné části odkazující na rozpočtové dopady s cílem finalizovat příslušné znění v rámci prvního čtení. Komise poskytne vhodnou technickou pomoc.

_____________________

Prohlášení

1.  Koordinace pomoci Společenství (potravinový nástroj a Evropský rozvojový fond)

"Evropský parlament, Rada a Komise opětovně potvrzují význam soudržnosti a důslednosti v oblasti rozvojové pomoci, zejména pokud jde o využívání finančních prostředků.

Vzhledem k tomu, že země AKT by mohly těžit z pomoci EU jak ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, tak z Evropského rozvojového fondu, tři uvedené orgány prohlašují, že při provádění nástroje rychlé reakce na rostoucí ceny v rozvojových zemích (dále jen "potravinový nástroj") by měla být zvláštní pozornost věnována koordinaci pomoci pocházející z výše uvedených zdrojů s cílem maximalizovat vzájemnou součinnost a potenciální výsledky.

V této souvislosti by dotyčné partnerské země AKT měly být rovněž podporovány, aby v případě potřeby upravily cíle a priority svých programů v souvislosti s budoucí spoluprací v rámci ERF, a zajistily tak soudržnost a doplňkovost s cíli uvedenými v potravinovém nástroji.

Komise se vyzývá, aby předložila seznam programů financovaných v rámci ERF, které by mohly zahrnovat prvky související se zabezpečením potravin."

2.  Zlepšení viditelnosti pomoci Společenství

"Evropský parlament a Rada zdůrazňují, že viditelnost pomoci Společenství ve třetích zemích je legitimním zájmem Evropské unie, a měla by proto být plně zohledněna v souvislosti s dárcovstvím ve víceletém rámci. Aby byla zachována veřejná a politická podpora pro vnější činnost EU, Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby spolu s předběžným návrhem rozpočtu (PNR) na rok 2010 předložila zprávu obsahující seznam iniciativ, které byly přijaty za účelem zlepšení viditelnosti vnější pomoci EU, avšak neohrožují její účinnost a účelnost, zejména pokud jsou prováděny prostřednictvím mezinárodních organizací."

3.  Čerpání prostředků v oblasti politiky soudržnosti

"Aniž jsou dotčeny nadcházející návrhy Komise v souvislosti s ekonomickým útlumem, Evropský parlament, Rada a Komise:

   - uznávají, že s ohledem na výzvy související se současným ekonomickým útlumem může být pro hospodářství přínosné, pokud se urychlí čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v rámci stropů dohodnutého víceletého finančního rámce pro období 2007 až 2013;
   - uznávají, že podle zavedeného kontrolního rámce nelze provádět průběžné platby, dokud nebude rozhodnuto, že řídicí a kontrolní systémy v členských státech splňují příslušné požadavky, a pokud jde o významné projekty, dokud nebudou takové projekty přijaty Komisí;
   - vyzývají členské státy, aby co nejdříve předložily popis svých řídicích a kontrolních systémů a posouzení souladu, a umožnily tak Komisi urychleně zahájit jejich analýzu.

V tomto rámci Evropský parlament a Rada:

   - vyzývají Komisi, aby v mezích stávajícího právního rámce přijala opatření nezbytná pro rychlé vyhodnocení nejcitlivějších aspektů řídicích a kontrolních systémů, což umožní zahájit průběžné platby;
   - vyzývají Komisi, aby urychlila přezkum žádostí týkajících se významných projektů, aby tak usnadnila jejich zahájení a související průběžné platby;
   - vyzývají Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy s cílem dosáhnout rychlé dohody o všech aspektech plnění požadavků souvisejících s řídicími a kontrolními systémy;
   - vítají skutečnost, že Komise pravidelně informuje rozpočtový orgán prostřednictvím aktualizovaných souhrnných tabulek týkajících se řídicích a kontrolních systémů a významných projektů;
   - vyzývají Komisi, aby rozpočtovému orgánu pro každý členský stát předkládala měsíční zprávu o schválení řídicích a kontrolních systémů a významných projektů a o úrovni provádění průběžných plateb;
   - vyzývají Komisi, aby spolu s PNR předložila zprávu o čerpání prostředků pro účely rozpočtového procesu a procesu udělení absolutoria;
   - vyzývají Účetní dvůr a orgán příslušný pro udělení absolutoria, aby při posuzování správy finančních prostředků EU zohlednily tuto otázku, jakož i víceletou povahu kontrolní činnosti Komise.

Evropský parlament uznává, že opatření v oblasti strukturálních zlepšení a zjednodušení jsou nutná, aby nedocházelo k opakovanému nedostatečnému čerpání prostředků a aby se zajistilo, že prostředky na platby se sestaví řádným způsobem ve srovnání s prostředky na závazky, jak to bylo připomenuto ve zprávách Účetního dvora."

4.  Agentury

"Evropský parlament a Rada dosáhly dohody ohledně návrhu Komise na vytvoření interinstitucionální pracovní skupiny pro agentury a vyzvaly, aby se první zasedání této pracovní skupiny konalo co nejdříve."

5.  Prostředky na platby

"Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby předložila opravný rozpočet, pokud prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2009 nebudou dostatečné na krytí výdajů v rámci podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost), jelikož by to mohlo být odůvodněno v rámci stávajícího právního rámce s ohledem na možné zrychlení čerpání prostředků v oblasti strukturálních politik, jakož i na krytí výdajů v rámci okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) a okruhu 4 (EU jako globální hráč).

Evropský parlament a Rada v této souvislosti zváží vhodné financování veškerých případných návrhů týkajících se nových iniciativ, které by Komise mohla předložit, zejména iniciativ ohledně hospodářské krize."

______________________

JEDNOSTRANNÉ PROHLÁŠENÍ

A.  Prohlášení Evropského parlamentu

1.  Hodnocení okruhu 4

"Evropský parlament žádá Komisi, aby v souvislosti s revizí rozpočtu předložila hodnocení situace v okruhu 4, s cílem přezkoumat a projednat úlohu EU jako globálního hráče ve víceletém kontextu."

2.  Platby a čerpání prostředků v oblasti politiky soudržnosti

"Evropský parlament vyjadřuje své nejhlubší znepokojení v souvislosti s výjimečně nízkou úrovní plateb, která ani zdaleka nedosahuje úrovně víceletého finančního rámce, což není v souladu s reálnými výzvami Evropské unie v situaci hospodářské krize.

Zejména vyjadřuje své nejhlubší znepokojení v souvislosti s nepřijatelně nízkou úrovní čerpání prostředků v oblasti politiky soudržnosti, ačkoli tato politika představuje jednu z nejzákladnějších politik Evropské unie.

Parlament vyzývá Komisi a členské státy, odpovědné za čerpání těchto prostředků, aby přijaly veškerá možná opatření k zajištění odpovídajícího čerpání prostředků v této oblasti."

B.  Prohlášení Komise

Hodnocení okruhu 4

"Vzhledem k tomu, že pro rok 2009 neexistuje žádné rozpětí pod stropem výdajů v okruhu 4, Komise uznává, že schopnost reagovat na nepředvídané krize je značně omezena, a proto se zavazuje v průběhu roku 2009 předložit rozpočtovému orgánu posouzení situace v okruhu 4 doplněné v případě potřeby o příslušné návrhy, přičemž zohlední politický vývoj, jakož i plnění rozpočtu."

________________________

Prohlášení Rady o návrhu na změnu č. 2/2009

"Rada prohlašuje, že svým souhlasem s návrhem Komise o programech pro nejchudší osoby dle návrhu na změnu č. 2/2009 nepředjímá výsledek diskuse, která v současnosti probíhá ohledně právního základu návrhu.

Vypuštění rozpočtové položky pro program "Ovoce do škol" je v souladu s tradičním postojem Rady nevytvářet nové rozpočtové položky, dokud není přijat příslušný právní základ. Tím není dotčen výsledek diskuse, která v současnosti probíhá ohledně právního základu návrhu."

________________________

Jednostranné prohlášení Řecka, Itálie, Španělska a Portugalska o mnohojazyčnosti

"Řecko, Itálie, Španělsko a Portugalsko znovu připomínají svou oddanost zásadám mnohojazyčnosti a rovného zacházení se všemi jazyky a vyjadřují své znepokojení ohledně řízení Komise, pokud jde o ochranu jazykové rozmanitosti, a zdůrazňují, že je nutné, aby Komise a všechny orgány a instituce Evropské unie zajistily, že na plné uplatňování těchto zásad budou věnovány dostatečné prostředky."

(1) KOM(2008)0450 ze dne 18. července 2008.

Právní upozornění - Ochrana soukromí