Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2026(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0486/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0486/2008

Keskustelut :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0622

Hyväksytyt tekstit
PDF 334kWORD 105k
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat)
P6_TA(2008)0622A6-0486/2008
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2008 neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) ja oikaisukirjelmistä nro 1/2009 ((SEC(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008), 2/2009 ((SEC(2008)2707) – 16259/2008 – C6-0458/2008) ja 3/2009 (SEC(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon neuvoston 17. heinäkuuta 2008 hyväksymän esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (C6-0309/2008),

–   ottaa huomioon esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009, pääluokka III – Komissio (C6-0309/2008) ja oikaisukirjelmästä nro 1/2009 (SEC(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 23. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman(4),

–   ottaa huomioon esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0309/2008) 23. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman(5),

–   ottaa huomioon oikaisukirjelmät nro 2/2009 (SEC(2008)2707 – 16259/2008 – C6-0458/2008) ja nro 3/2009 (SEC(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009,

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2008 tekemänsä tarkistukset ja muutosehdotukset esitykseen yleiseksi talousarvioksi,

–   ottaa huomioon neuvoston muutokset parlamentin hyväksymiin yleisen talousarvioesityksen tarkistuksiin ja muutosehdotuksiin (16257/2008 – C6-0457/2008),

–   ottaa huomioon 21. marraskuuta 2008 pidetyn talousarviota koskevan neuvottelukokouksen tulokset ja tämän päätöslauselman liitteenä olevat lausumat,

–   ottaa huomioon neuvoston yhteenvedon tuloksista, joihin se on päätynyt käsitellessään parlamentin yleiseen talousarvioesitykseen tekemiä tarkistuksia ja muutosehdotuksia,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0486/2008),

Keskeiset asiat – neuvottelun tulos, yleiset luvut ja oikaisukirjelmät

1.   palauttaa mieleen vuoden 2009 talousarviota koskevat poliittiset painopisteet, jotka se esitti ensimmäisen kerran komission toimintastrategiasta vuodeksi 2009(6) ja talousarviokehyksistä ja painopisteistä vuonna 2009(7) 24. huhtikuuta 2008 antamissaan päätöslauselmissa ja joita se sitten täsmensi 8. heinäkuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa vuoden 2009 talousarviosta: alustavia pohdintoja vuoden 2009 alustavasta talousarvioesityksestä ja neuvotteluvaltuuksista, pääluokka III – Komissio(8); korostaa, että nämä poliittiset painopisteet, jotka esitettiin lopullisessa muodossaan 23. lokakuuta 2008 annetussa päätöslauselmassa esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009, pääluokka III - Komissio, ohjasivat sen toimintaa vuoden 2009 talousarviosta neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa;

2.   pitää myönteisenä yleistä sopimusta, joka saatiin aikaan vuoden 2009 talousarviosta ja erityisesti elintarvikerahoitusvälineen rahoittamisesta perinteisessä talousarvioneuvottelukokouksessa neuvoston kanssa 21. marraskuuta 2008; on kuitenkin erittäin huolestunut taantuman mahdollisista vaikutuksista Euroopan kansalaisiin ja pitääkin valitettavana, että komissio oli neuvottelukokouksessa haluton antamaan mitään tietoja talouskriisiin vastaamista koskevan tulevan ehdotuksensa mahdollisista vaikutuksista talousarvioon;

3.   panee merkille komission Eurooppa-neuvostolle 26. marraskuuta 2008 antaman tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2008)0800) ja

   huomauttaa, että suunnitelmalla, jos se hyväksytään, on merkittävä vaikutus vuoden 2009 talousarvioon sekä pyytää komissiota selventämään edelleen näitä vaikutuksia toimittamalla Euroopan parlamentille, joka on toinen budjettivallan käyttäjä, tarkempia tietoja ehdotuksensa soveltamisalasta sekä konkreettisia lukuja, jotka liittyvät sen toteutukseen ja etenkin rahoitussuunnitelmaan;
   sitoutuu analysoimaan suunnitelman vaikutuksia talousarvioon ja toistaa, että parlamentti ja neuvosto sitoutuivat neuvottelukokouksessa antamaan talouskriisiin liittyviä toimia varten asianmukaiset määrärahat;
   kehottaa komissiota ja Euroopan investointipankkia raportoimaan säännöllisesti toimistaan talouskriisin torjumiseksi;

4.   ilmaisee voimakkaan halunsa aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa monivuotisen rahoituskehyksen 2007-2013 tarkistamista 5 miljardilla eurolla koskevan komission ehdotuksen pohjalta osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa: panee merkille tätä koskevat, joulukuussa 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät;

5.   edellyttää, ettei nykyistä kriisiä käytetä tekosyynä lykätä erittäin tarpeellista menojen ohjaamista "vihreisiin" investointeihin vaan sitä pitäisi pikemminkin käyttää lisäkannusteena jatkaa tällaista uudelleenohjausta;

6.   toistaa tässä yhteydessä pitävänsä tärkeänä vuodeksi 2009 suunniteltua talousarviotarkistusta, jonka ei pitäisi rajoittua pelkkään teoreettiseen visioon siitä, miltä talousarvio voisi näyttää vuoden 2013 jälkeen, vaan jossa pitäisi esittää rohkeita ehdotuksia ohjelmasuunnittelun muutoksesta monivuotisten ohjelmien väliarvioinnin yhteydessä, jotta voidaan vastata tämänhetkiseen kriisiin ottaen huomioon ilmastonmuutoksen asettamat haasteet;

7.   toistaa, että kestävään kehitykseen liittyvät aloitteet, kasvu- ja työllisyysaloitteet sekä pk-yritysten tukemiseen ja tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät aloitteet ovat nykyisessä taloustilanteessa äärimmäisen tärkeitä ja että näiden keskeisten painopisteiden pitää ilmentyä unionin talousarviossa vuodeksi 2009; katsoo tätä taustaa vasten, että alueiden välisen yhteenkuuluvuuden tukemista on pidettävä talouskasvun edistämisen keskeisenä tekijänä kaikkialla unionissa; pitää olennaisen tärkeänä, että poliittinen tahto edistyä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tarjota kansalaisille turvallisempi Eurooppa otetaan myös talousarvion painopisteeksi, jonka on lisäksi oltava selvästi näkyvissä EU:n talousarviossa; korostaa, että unionin on vuonna 2009 ja tulevina vuosina kyettävä hoitamaan tehtävänsä maailmanlaajuisena toimijana etenkin ottaen huomioon viimeaikaiset haasteet, kuten elintarvikkeiden hinnannousu;

8.   kannattaa komission antamaa oikaisukirjelmää nro 1 vuoden 2009 alustavaan talousarvioesitykseen (ATE), etenkin koska siinä tunnutaan antavan hieman realistisempi kuva otsakkeen 4 tarpeista kuin ATE:ssä; panee merkille oikaisukirjelmän nro 2/2009, jossa perinteiseen tapaan saatetaan ATE:n maatalousmenojen arvioinnin perustana olevat tiedot ajan tasalle; panee merkille oikaisukirjelmän nro 3/2009, jonka tarkoituksena on kattaa – neuvoston talousarviosta – Eurooppa-neuvostossa 15. ja 16. lokakuuta 2008 perustetun mietintäryhmän kustannukset (1,06 miljoonaa euroa);

9.   asettaa yleisten määrien osalta maksusitoumusmäärärahojen lopullisen tason 133 846 miljoonaan euroon, mikä vastaa 1,03:ea prosenttia EU:n bruttokansantulosta; asettaa maksumäärärahojen kokonaistason 116 096 miljoonaan euroon, mikä vastaa 0,89:ää prosenttia EU:n bruttokansantulosta; toteaa, että monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärään jää näin vuonna 2009 merkittävä 7 762 miljoonan euron liikkumavara; korostaa, että molemmat budjettivallan käyttäjät ovat yhdessä sitoutuneet järjestämään nopeasti lisää maksumäärärahoja etenkin siinä tapauksessa, että rakennetoimia toteutetaan suunniteltua nopeammin varainhoitovuoden aikana;

10.   voi hyväksyä maksumäärärahojen tason, josta sovittiin neuvoston kanssa osana kokonaispakettia 21. marraskuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa, mutta ilmaisee kuitenkin jälleen kasvavan vakavan huolensa maksujen alhaisesta tasosta ja tästä johtuvasta maksusitoumus- ja maksumäärärahojen tason välisestä erosta, joka saavuttaa ennätykselliset mitat vuonna 2009; huomauttaa, että tulevista talousarvioista on ehkä vaarassa tulla epärealistisia, ellei tätä kehitystä pysäytetä; muistuttaa, että maksamatta jäävien sitoumusten (maksattamatta oleva määrä, ns. RAL) kokonaismäärä nousi 139 000 miljoonaan euroon jo vuonna 2007;

11.   huomauttaa, että komission 31. lokakuuta 2008 hyväksymässä alustavassa lisätalousarvioesityksessä (ALTE) nro 10/2008 (KOM(2008)0693) vähennetään otsakkeisiin 1 a, 1 b, 2, 3 b ja 4 kuuluvien budjettikohtien maksumäärärahoja yhteensä 4 891,3 miljoonaa euroa; panee merkille, että samaan aikaan komission kokonaismäärärahasiirtoesityksessä vuodeksi 2008 maksujen kokonaismäärä on yhteensä 631 miljoonaa euroa, kun se varainhoitovuonna 2007 oli 426 miljoonaa euroa, ja vuonna 2008 se koskee 95:tä budjettikohtaa, kun talousarvion 2007 kokonaismäärärahasiirto koski 65:tä budjettikohtaa; on vakuuttunut siitä, että nämä vuoden 2008 talousarvion maksumäärärahoihin liittyvät toimenpiteet vaikuttavat pakostakin vuoden 2009 talousarviossa tarvittavien maksumäärärahojen tasoon;

12.   pitääkin ratkaisevan tärkeänä, että maksumäärärahoja voidaan helposti korottaa lisätalousarvioiden kautta, jos talousarvioon 2009 otetut määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi, ja korostaa kolmen toimielimen tästä tekemiä sitoumuksia asiaa koskevassa yhteisessä lausumassa, josta sovittiin neuvottelukokouksessa;

13.   korostaa, että tämän maksujen hyvin vaatimattoman kokonaistason valossa on ehdottoman tärkeää, että talousarvion toteutus on tehokasta ja maksamatta jäävien sitoumusten määrää vähennetään; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa etenkin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b kuuluvien kohtien toteuttamiseksi, koska tästä alaotsakkeesta rahoitetaan lukuisia tärkeitä ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtääviä politiikkoja ja toimintoja ja lisäksi siitä myös tuetaan talouskasvua edistäviä kasvu- ja työllisyysaloitteita; korostaa, että rakenne- ja koheesiorahastojen täytäntöönpanoa on nopeutettava toteuttamalla parannus- ja yksinkertaistamistoimia, ja kehottaa komissiota toteuttamaan olemassa olevan lainsäädäntökehyksen puitteissa pikaisesti jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, jotta voidaan helpottaa suurten hankkeiden aloittamista; panee erittäin huolestuneena merkille, että komissio on saamiensa tietojen pohjalta katsonut aiheelliseksi leikata Bulgarialle tarkoitettua rahoitusta 220 miljoonalla eurolla; pyytää komissiota tukemaan sekä Bulgarian että Romanian uudistuksia ja raportoimaan kolmen kuukauden välein parlamentille EU:n varojen toteutukseen liittyvistä ongelmista tai väärinkäytöksistä;

14.   edellyttää komission toteuttavan aiheellisia toimenpiteitä sekä poliittisella että hallinnollisella tasolla, jotta voidaan ryhtyä konkreettisiin jatkotoimiin koheesiopolitiikan toteuttamisesta neuvottelukokouksessa 21. marraskuuta 2008 hyväksytyn yhteisen lausuman johdosta; sitoutuu arvioimaan ennen maaliskuun 2009 loppua, onko asiassa edistytty riittävästi;

15.   pitää myönteisenä neuvottelukokouksessa aikaansaatua sopimusta elintarvikerahoitusvälineelle kolmen vuoden aikana annettavasta 1 miljardin euron rahoituksesta; panee merkille, että 420 miljoonan euron osuus rahoitetaan uusin varoin joustovälineen kautta ja 340 miljoonaa euroa otetaan hätäapuvarauksesta osittain muuttamalla talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 25 kohtaa; panee merkille, että loput 240 miljoonaa euroa kohdennetaan uudelleen otsakkeessa 4, mutta edellyttää komission esittävän muutetun rahoitusohjelman, jotta varmistetaan vuoteen 2013 asti suunniteltujen määrien hallittu kehitys tästä uudelleenkohdennuksesta huolimatta, ja muistuttaa, että komissio on sitoutunut esittämään budjettivallan käyttäjälle vuoden 2009 kuluessa arvion tilanteesta otsakkeen 4 osalta sekä tekemään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia ottaen huomioon poliittisen kehityksen ja talousarvion toteutumisen;

16.   toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutokseen liittyviä toimenpiteitä ei vielä ole sisällytetty tyydyttävästi EU:n talousarvioon, ja aikoo tukea kaikkia toimia riittävien taloudellisten resurssien lisäämiseksi ja keskittämiseksi siihen, että voidaan vahvistaa Euroopan unionin johtoasemaa ilmastonmuutoksen seurausten käsittelyssä; toistaa ensimmäisessä käsittelyssään komissiolle osoittamansa kehotuksen esittää 15. maaliskuuta 2009 mennessä kunnianhimoinen suunnitelma, jonka avulla voidaan parantaa kykyä käsitellä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita talousarvion puitteissa; haluaisi pohtia vakavasti sitä, voitaisiinko päästökauppajärjestelmää tulevaisuudessa pitää potentiaalisena resurssina EU:n tasolla;

17.   korostaa, että talousarvio 2009 parantaa EU:n kansalaisten suojaa ja turvallisuutta vahvistamalla tähän liittyviä toimia ja politiikkoja, jotka koskevat lähinnä kilpailukykyä, pieniä ja keskisuuria eli pk-yrityksiä, liikenneturvallisuutta ja energiavarmuutta sekä ulkorajojen turvaamista;

18.   on pannut merkille parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä talousarvioesitykseen hyväksymien tarkistusten toteutettavuutta koskevan komission kirjeen; ei voi hyväksyä sitä, että komissio esitti asiakirjan näin myöhäisessä menettelyvaiheessa, jolloin siitä on paljon vähemmän hyötyä kuin olisi voinut olla; korostaa, että useat tärkeät poliittiset kysymykset edellyttävät asianmukaista näkyvyyttä unionin talousarviossa; päättää luoda uusia budjettikohtia, jotka koskevat ilmastonmuutosta, pienyrityksiä koskevaa säädöstä ("Small Business Act"), rahoitusvälinettä kalastuslaivastojen auttamiseksi mukautumaan öljynhintojen aiheuttamiin taloudellisiin seurauksiin, Euroopan unionin Itämeri-strategiaa sekä apua Georgian kunnostamiseen ja jälleenrakentamiseen; on päättänyt ottaa osan komission huomautuksista huomioon talousarvion toisessa käsittelyssä; pitäytyy kuitenkin ensimmäisessä käsittelyssä tekemissään päätöksissä etenkin niissä tapauksissa, joissa jo aiemmassa vaiheessa on käytetty riittävästi aikaa ja vaivaa sen arviointiin, miten parlamentin tarkistukset voidaan parhaiten panna täytäntöön, kuten oli pilottihankkeiden ja valmistelutoimien kohdalla;

19.   pitää komission pyrkimyksiä parantaa rahoitussuunnitelma-asiakirjojensa esitystapaa myönteisinä ja haluaa jälleen kerran korostaa odottavansa tulevaisuudessa, että kaikki komission rahoitussuunnitelmaansa tekemät muutokset ilmenevät selvästi ohjelma-asiakirjoista, jotka on esitettävä toimielinten välisen sopimuksen 46 kohdan mukaisesti;

20.   muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvoitteista, jotka koskevat toimielinten välisen sopimuksen 44 kohdan mukaisia hallinnointia koskevia kansallisia ilmoituksia; muistuttaa myös komissiota sen asiaa koskevista velvollisuuksista ja etenkin siitä, että se lupasi antaa aloitteelle poliittisen tukensa, mitä se ei kuitenkaan ole tähän mennessä tehnyt;

21.   toistaa, että vähennykset, joita budjettivallan käyttäjä on päättänyt tehdä joidenkin monivuotisten ohjelmien hallintomenoja koskeviin budjettikohtiin vuonna 2009, eivät missään oloissa saa johtaa kyseisten ohjelmien yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen kokonaismäärärahojen laskuun; pitää selvänä, että komissio korvaa vähennetyt määrät ohjelmakauden myöhempinä vuosina, mieluiten lisäämällä ne ohjelmien toimintamäärärahoihin;

Erityiset kysymykset
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

22.   vahvistaa talousarviossa 2008 tekemänsä päätöksen sisällyttää Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tutkimuksen toimintalohkoon ja rahoittaa sen hallintorakenne monivuotisen rahoituskehyksen hallintoa koskevasta otsakkeesta 5; päättää muuttaa nimikkeistöä vastaavasti;

Kouluhedelmäjärjestelmä

23.   pitää valitettavana, että neuvosto on jo toisena peräkkäisenä vuonna hylännyt parlamentin ehdotuksen tarkistukseksi, joka koskee uuden kohdan 05 02 08 12 – Kouluhedelmäjärjestelmä luomista; pitää kuitenkin myönteisenä neuvoston poliittista sopimusta tällaisen ohjelman oikeusperustasta; odottaa ohjelman käynnistyvän heti, kun oikeusperusta on hyväksytty, ja ennen kouluvuoden 2009/2010 alkua, mitä Euroopan parlamentti on vaatinut, ja toteaa neuvoston hyväksyneen tämän poliittisessa sopimuksessaan; pitääkin valitettavana, että neuvosto ei hyväksynyt komission ehdotusta ottaa talousarvioon jo nyt p.m.-merkinnällä varustettu budjettikohta;

Euroopan unionin vähäosaisimpia henkilöitä koskeva elintarvikeohjelma

24.   pitää myönteisenä rahoitusta, jota komissio on ehdottanut ja jonka neuvosto on hyväksynyt unionin vähäosaisimpia henkilöitä koskevan nykyisen elintarvikkeiden jakeluohjelman parantamiseksi kasvattamalla sen talousarviota kahdella kolmanneksella noin 500 miljoonaan euroon vuonna 2009 ja laajentamalla tarjolla olevaa tuotevalikoimaa;

Viestintäpolitiikka

25.   pitää valitettavana, että komission toteuttamista viestintätoimista puuttuu usein johdonmukaisuus ja jatkuvuus; toivoo, että viestintäpolitiikan esitystapaa yhdenmukaistetaan riittävästi, jotta voidaan kehittää yksi tunnistettava EU:n tavaramerkki, jota käytetään kaikissa viestintätoimissa riippumatta siitä, mistä komission pääosastosta ne ovat lähtöisin; pitää Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 22. lokakuuta 2008 allekirjoittamaa julistusta kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä tässä yhteydessä myönteisenä;

26.   korostaa, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio totesivat tämän yhteisen julistuksen yhteydessä, että vuonna 2009 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja koskeva tiedotuskampanja on tärkein toimielinten yhteinen viestinnän painopisteala, ja kehottaa siksi komissiota toimimaan täydessä yhteistyössä vuoden 2009 vaalikampanjan toteuttamiseksi muun muassa osoittamalla tätä toimielinten yhteistä painopistealaa varten riittävästi rahoitusta;

Otsake 4

27.   pitää valitettavana, että otsakkeeseen 4 on jälleen kohdistunut jatkuvaa painetta, koska siinä ei ole käytettävissä riittävästi liikkumavaraa rahoittamaan vuoden kuluessa ilmenneitä painopisteitä vaarantamatta sen perinteisiä painopistealoja; toistaa huolensa siitä, että unioni ei erilaisista aiejulistuksistaan huolimatta pysty nykyisellään hoitamaan tehtäväänsä maailmanlaajuisena toimijana tässä otsakkeessa käytettävissä olevin varoin; pyytää komissiota esittämään otsakkeesta 4 tilannearvion, jotta voidaan tarkastella talousarvion kannalta unionin valmiuksia hoitaa tehtävänsä maailmanlaajuisena toimijana vuotuisten talousarviomenettelyjen rajoissa mutta myös monivuotisessa yhteydessä, ja odottaa, että käynnissä olevassa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnissa annetaan lisävaroja otsakkeeseen 4 kuuluville kasvaville sitoumuksille; pelkää, että unionin uskottavuus kolmansissa maissa saattaa kärsiä peruuttamattomasti, jos budjettivallan käyttäjä on vuodesta toiseen kykenemätön osoittamaan riittävästi rahoitusta poliittisia sitoumuksiaan varten;

28.   panee huolestuneena merkille, että Palestiinalle osoitetaan vuonna 2009 maksusitoumusmäärärahoja 300 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 21 prosentin laskua vuoden 2008 rahoitustasosta siirtojen jälkeen; onkin tietoinen siitä, että komissio esittänee vuoden 2009 kuluessa siirtoesityksiä Palestiinalle tarkoitettujen määrärahojen lisäämiseksi, ja kehottaa jälleen esittämään talousarviomenettelyjen aikana järkeviä ja realistisia ehdotuksia, jotta vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan lukujen väliset massiiviset siirrot;

29.   panee merkille, että Kosovolle myönnettävää apua koskevat määrärahat pysyvät juuri ja juuri uudistusten ja investointien tasalla; muistuttaa sen erilaisista sitoumuksista, jotka liittyvät Kosovolle myönnettävään EU:n apuun, ja korostaa samaan aikaan toimivan julkishallinnon tarvetta; edellyttää, että elokuun 2008 lopussa toimintansa lopettaneen tutkintaryhmän loppuraportin johtopäätöksiä on seurattava asianmukaisesti ja että petosten ja taloudellisten väärinkäytösten torjuntaa varten on perustettava uusi organisaatio;

30.   pitää myönteisenä, että unioni on päättänyt osallistua Georgian jälleenrakentamiseen ja on luvannut antaa sitä varten rahoitusapua aina 500 miljoonaan euroon asti kolmen vuoden aikana tiettyjen poliittisten ehtojen täyttyessä; muistuttaa aikomuksestaan sijoittaa eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä Georgialle maksettava EU:n apu erilliseen budjettikohtaan ja pyytää komissiota antamaan sille säännöllisesti katsauksen eri välineissä osana luvattua kokonaistukea sidotuista varoista;

31.   panee tyytyväisenä merkille, että unioni on sitoutunut puuttumaan elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun kehitysmaissa, että elintarvikealan rahoitusvälineen rahoittamisesta on vihdoin päästy sopimukseen ja että EU:n avun täydentävyys Euroopan kehitysrahaston kanssa ja sen näkyvyys on varmistettu; pitää kuitenkin valitettavana, että otsakkeen 4 rajallisten liikkumavarojen vuoksi osa elintarvikerahoitusvälineen rahoittamiseen tarkoitetuista määrärahoista pystyttiin jälleen kerran hankkimaan ainoastaan kohdentamalla määrärahoja uudelleen otsakkeen sisällä;

32.   panee merkille, että yhä enemmän EU:n varoja kanavoidaan kansainvälisten järjestöjen kautta; toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen pyrkiä saamaan kaikin keinoin mahdollisimman paljon tietoa EU:n varoja saavien instituutioiden ja ohjelmien ulkoisista ja sisäisistä tarkastuksista;

33.   päättää pitäytyä ensimmäisen käsittelyn kannassaan Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämisen suhteen; pitää myönteisenä tukea Kyproksessa kateissa olevien henkilöiden jäännösten esiin kaivamiselle, tunnistamiselle ja palauttamiselle ja aikoo seurata sen täytäntöönpanoa;

Otsake 5

34.   päättää pitää pienen osan komission hallintomenoista (otsake 5) ja etenkin henkilöstö- ja kiinteistömenoista varauksessa siihen asti, että sovitut ehdot on täytetty; ottaen huomioon, että komissio on tähän asti tehnyt hyvää työtä pyydettyjen tietojen toimittamiseksi, katsoo, että näiden varausten kokonaismäärän pitäisi olla hallittavissa toiminnalliselta kannalta ja samalla poliittiset toimet olisi voitava kohdentaa tarvittavien tulosten saavuttamiseen;

35.   vahvistaa kokonaisuudessaan ensimmäisen käsittelyn kantansa "muiden toimielinten" osalta, mikä koskee myös päätöstä aikaistaa joitakin kiinteistömenoja vuoteen 2009; korostaa, että tämä lähestymistapa tulee pidemmällä aikavälillä veronmaksajille selvästi halvemmaksi, vaikka se lähitulevaisuudessa lisääkin joitakin menoja;

36.   aikoo jatkossakin seurata tarkasti toimeenpanovirastojen perustamisen ja niiden tehtävien jatkuvan laajentamisen vaikutuksia niihin pääosastoihin, jotka olivat vastuussa kyseisten ohjelmien toteutuksesta ennen totetuksen siirtämistä toimeenpanovirastoille; panee merkille, että toimeenpanovirastoissa on vuonna 2009 henkilöstöä jo yli 1 300, ja edellyttää komission vuorostaan pitäytyvän ennusteissaan asianomaisissa pääosastoissa vuonna 2009 vapautuvien virkojen määrästä;

37.   panee huolestuneena merkille Brysselin Eurooppa-koulujen nykyisten ja tulevien oppilaiden tilanteen, joka johtuu siitä, että Laekenin alueella olevan neljännen Eurooppa-koulun käyttöönotto viivästyi eikä koulu ole vieläkään toiminnassa, sekä nykyisestä ilmoittautumismenettelystä, jonka vuoksi lasten koulumatkat voivat kasvaa aivan liian pitkiksi; edellyttää, että komissio yhdessä Brysselin Eurooppa-koulujen pääsihteeristön kanssa esittää vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä tarkistetun ilmoittautumismenettelyn, jonka perusteet ovat objektiivisia ja ymmärrettäviä (mukaan lukien pääasiallinen asuinpaikka ja jo koulussa olevat sisarukset) ja joka tulee voimaan seuraavana ilmoittautumisjaksolla;

OLAFia koskeva asetus

38.   korostaa tarvetta tehostaa Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) ja panee merkille komission aikeen esittää vuoden 2009 alussa valmisteluasiakirja OLAFin tehtävää koskevan lainsäädäntökehyksen selventämisestä; kehottaa jälleen neuvostoa esittämään aikataulun neuvotteluille parlamentin kanssa komission ehdotuksista, jotka koskevat Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimuksista 25. toukokuuta 1999 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999(9);

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

39.   ehdottaa joukkoa pilottihankkeina ja valmistelutoimina toteutettavia aloitteita ja innovatiivisia hankkeita, jotka vastaavat unionin kansalaisten todellisiin tarpeisiin; on päättänyt osoittaa varainhoitovuonna 2009 pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin 124,4 miljoonaa euroa, mikä alittaa toimielinten välisessä sopimuksessa tällaisille hankkeille ja toimille sovitun 140 miljoonan euron enimmäismäärän;

40.   pitää vuodeksi 2009 hyväksyttyä lopullista pilottihankkeiden ja valmistelutoimien pakettia tasapainoisena ja kattavana ja edellyttää komission toteuttavan hankkeet erityisen huolellisesti ja antaumuksellisesti; odottaa, ettei se joudu kohtaamaan mitään sovittujen pilottihankkeiden ja valmistelutoimien toteutukseen liittyviä äkillisiä esteitä, koska niitä varten on jo tehty erinomaista valmistelutyötä parlamentissa ja komissiossa mutta myös näiden kahden toimielimen kesken sen jälkeen, kun ATE esitettiin keväällä 2008;

41.   edellyttää komission raportoivan myös niiden ehdotettujen pilottihankkeiden ja valmistelutoimien toteutuksesta, joita ei ole sisällytetty vuoden 2009 talousarvioon sellaisenaan, koska ehdotettujen toimintojen katsotaan kuuluvan olemassa olevan oikeusperustan piiriin; on valmis seuraamaan varainhoitovuoden 2009 aikana tarkasti näiden hankkeiden ja toimien toteutusta kunkin oikeusperustan nojalla;

Hajautetut erillisvirastot

42.   pitäytyy ensimmäisen käsittelyn kannassaan ATE:ssä hajautettuja erillisvirastoja varten ehdotettujen määrien palauttamiseen; edellyttää, että niiden virastojen, jotka ovat suurelta osin riippuvaisia maksuista saaduista tuloista, pitäisi silti voida käyttää käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen välinettä saadakseen talousarvioonsa tarvittavaa joustoa, ja päättää palauttaa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksensa tätä tarkoitusta varten;

43.   päättää säilyttää Frontexin toimintamenoihin tarkoitettujen määrien lisäyksen, jotta virasto voi pitää pysyvät operaatiot käynnissä koko vuoden; päättää myös säilyttää lisämäärärahat, jotka on tarkoitettu laittoman maahanmuuton torjuntaan sekä Euroopan pakolaisrahaston vahvistamiseen jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuullisuuden helpottamiseksi;

44.   ottaen huomioon Galileon valvontaviranomaisen tehtäviin odotettavissa olevat muutokset päättää pitää kolmanneksen sen toimintamenoihin tarkoitetuista määristä varauksessa, kunnes tarkistettu oikeusperusta on hyväksytty, ja laskea virkojen määrän 50:stä 23:een, kuten komission kanssa on sovittu, sekä mukauttaa vastaavasti sen hallintomenoihin tarkoitettuja määriä; edellyttää komission esittävän muutetun ehdotuksen 31. tammikuuta 2009 mennessä;

45.   päättää pitää 10 prosenttia Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen hallintomäärärahoista varauksessa, kunnes sille on ilmoitettu vuonna 2007 toteutetun henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tuloksista ja tutkimuksen tulosten perusteella toteutetuista toimenpiteistä ja kunnes asiasta vastaava valiokunta on antanut selvän merkin varauksen vapauttamisen puolesta;

46.   on pannut merkille sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston suuren – melkein 300 miljoonan euron – ylijäämän vuonna 2008; kehottaa komissiota pohtimaan, miten tähän tilanteeseen pitäisi puuttua ja olisiko aiheellista ohjata viraston ylimääräiset tulot, jotka johtuvat suoraan sisämarkkinoista, takaisin EU:n talousarvioon;

47.   toistaa, että on tärkeää noudattaa toimielinten välisen sopimuksen 47 kohtaa; pyytää komissiota määrittämään yhdessä budjettivallan käyttäjän kanssa asianmukaisen yksityiskohtaisen menettelyn sen soveltamiseksi;

48.   pitää olennaisen tärkeänä komission 11. maaliskuuta 2008 antamaan tiedonantoon "Euroopan unionin virastot – tulevaisuuden näkymiä" (KOM(2008)0135) sisältyvää toteamusta, että se ei ehdottaisi uusia hajautettuja virastoja, kunnes käynnissä oleva arviointiprosessi on saatu päätökseen; panee tyytyväisenä merkille neuvoston myönteisen suhtautumisen ajatukseen perustaa komission ehdotuksen mukaisesti hajautettujen erillisvirastojen tulevaisuutta käsittelevä toimielinten välinen työryhmä ja odottaa ryhmän pitävän ensimmäisen kokouksensa mahdollisimman pian;

o
o   o

49.   kehottaa puhemiestä toteamaan talousarvion lopullisesti vahvistetuksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

50.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä asianomaisille muille elimille.

(1) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0515.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0516.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0174.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0175.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0335.
(9) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.


LIITE

NEUVOTTELUKOKOUKSESSA 21. MARRASKUUTA 2008 SOVITUT LAUSUMAT

Yhteinen lausuma

elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa tarkoitetun rahoitusvälineen rahoituksesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto:

   ovat panneet merkille komission ehdotuksen(1) rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa (jäljempänä 'elintarvikerahoitusväline').
   ovat panneet merkille komission pyynnön yhden miljardin euron määrärahasta elintarvikerahoitusvälinettä varten;
   ovat sopineet elintarvikerahoitusvälineen rahoittamisesta kolmen vuoden ajan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 4;

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat elintarvikerahoitusvälineen rahoittamisesta seuraavalla tavalla:

   elintarvikerahoitusvälineen käyttöön sitoumuksina osoitettava yhden miljardin euron kokonaismäärä jaetaan eri vuosille seuraavasti: 262 miljoonaa euroa vuonna 2008, 568 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 170 miljoonaa euroa vuonna 2010.

* * *

–  240 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina kohdennetaan uudelleen otsakkeen 4 sisällä vakautusvälineestä (budjetin alamomentti 19 06 01 01), ja tästä määrästä 70 miljoonaa euroa vuonna 2009. Komissiota pyydetään esittämään vuotta 2010 koskevan määrärahojen uudelleen kohdentamisen osalta tarkistettu rahoitussuunnitelma, jotta varmistetaan ajanjaksoa 2010–2013 varten suunniteltujen määrien hallittu kehitys samalla kun marginaalin vuotuinen taso pysyy muuttumattomana. Elintarvikkeiden hintakriisi on toimielinten sopimuksen 37 kohdan mukainen uusi ja objektiivinen seikka, jolla voidaan perustella määrärahojen uudelleen kohdentaminen ohjelmasuunnitteluun kuulumattomasta kriisinrahoitusvälineestä.

–  420 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina saadaan ottamalla käyttöön varoja vuoden 2009 talousarviolle osoitetusta joustovälineestä.

–  340 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina saadaan käyttöön hätäapua varten tehdystä varauksesta seuraavasti:

22 miljoonaa euroa vuoden 2008 talousarviossa vielä käytettävissä olevista määrärahoista;

78 miljoonaa euroa vuodeksi 2009 budjetoiduista määrärahoista;

240 miljoonaa euroa lisäämällä vuonna 2008 budjetoitavan hätäapuvarauksen määrää kertaluonteisesti.

* * *

–  Komissio ehdottaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 25 kohdan muuttamista ehdotettua elintarvikerahoitusvälinettä varten tarvittavasta lisärahoituksesta määräämiseksi. Hätäapuvarausta varten maksusitoumusmäärärahoihin tehtävä kertaluonteinen lisäys vuodeksi 2008 virallistetaan kolmen toimielimen yhteisellä päätöksellä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta.

–  Budjettivallan käyttäjä sisällyttää tarvittavat muutokset vuosien 2008 ja 2009 talousarvioihin. Vuoden 2008 osalta 240 miljoonan euron lisämäärä maksusitoumusmäärärahoina otetaan talousarvioon hätäapuvarausta varten ja lisätään elintarvikerahoitusvälinettä koskeva budjettikohta. Vuodeksi 2009 otetaan talousarvioon 490 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina ja 450 miljoonan euron määrä maksuina elintarvikerahoitusvälinettä varten. Vakautusvälinettä koskevasta budjettikohdasta (budjetin alamomentti 19 06 01 01) vähennetään 70 miljoonaa euroa maksusitoumuksina, jolloin vuodeksi 2009 jää 134 769 miljoonaa euroa.

–  Komissio esittää vastaavat siirtopyynnöt vuosien 2008 ja 2009 hätäapuvarauksesta.

–  Komissio sisällyttää vuodeksi 2010 hyväksytyt määrärahojen uudelleenkohdentamiset otsakkeen 4 sisällä vuosia 2010–2013 koskevaan rahoitussuunnitelmaan, joka esitetään tammikuussa 2009 toimielinten sopimuksen 46 kohdan mukaisesti.

–  Elintarvikerahoitusvälinettä koskevan aikataulun otaksutaan olevan seuraava: 450 miljoonaa euroa vuonna 2009, 350 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja 200 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja sitä seuraavina vuosina edellyttäen, että budjettivallan käyttäjä hyväksyy tämän kussakin vuotuisessa talousarviomenettelyssä.

* * *

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 25 kohdan muuttamisesta hätäapuvarauksen määrän korottamiseksi 479 218 000 euroon vuoden 2008 osalta tässä poikkeustapauksessa ja ainoastaan vuodeksi 2008. Ne vakuuttavat, että tämä toimielinten sopimuksen 25 kohdan valikoiva muuttaminen ei millään tavalla muodosta ennakkotapausta.

* * *

Kolme toimielintä sopivat, että toimielinten sopimuksen muuttaminen hätäapuvarauksen osalta tapahtuu lisäämällä toimielinten sopimuksen 25 kohdan ensimmäiseen kohtaan seuraava virke:"

Tämä määrä korotetaan vuodeksi 2008 poikkeuksellisesti 479 218 000 euroon kiinteinä hintoina.

"

* * *

Tähän yhteiseen lausumaan sisältyvä sopimus otetaan huomioon elintarvikerahoitusvälinettä koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa siten, että muutetaan sen asiaa koskevia kohtia, joissa viitataan talousarviovaikutuksiin, tekstin viimeistelemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Komissio antaa asianmukaista teknistä apua.

_____________________

Lausumat

1.  Yhteisön avun koordinointi (elintarvikerahoitusväline ja Euroopan kehitysrahasto)

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio vahvistavat johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden merkityksen kehitysavun alalla, erityisesti rahastojen käytössä.

Ottaen huomioon, että AKT-maat voivat hyötyä EU:n avusta sekä Euroopan unionin yleisestä talousarviosta että Euroopan kehitysrahastosta, kolme toimielintä toteavat, että käytettäessä rahoitusvälinettä elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa (jäljempänä elintarvikerahoitusväline), synergiaedun ja mahdollisten tulosten maksimoimiseksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota näistä eri lähteistä tulevan avun koordinointiin.

Myös asianosaisia AKT-kumppanuusmaita olisi tässä yhteydessä kannustettava mukauttamaan tarvittaessa Euroopan kehitysrahaston puitteissa tehtävään tulevaan yhteistyöhön liittyvän ohjelmatyönsä tavoitteet ja painopisteet ja varmistamaan niiden yhteensopivuus ja täydentävyys elintarvikerahoitusvälineessä asetettujen tavoitteiden kanssa.

Komissiota pyydetään esittämään luettelo Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista ohjelmista, joihin voi kuulua myös elintarviketurvaan liittyviä osia."

2.  Yhteisön avun näkyvyyden parantaminen

"Euroopan parlamentti ja neuvosto korostavat, että yhteisön avun näkyvyydestä huolehtiminen kolmansissa maissa on EU:n kannalta perusteltua ja että se tulisi ottaa täysimääräisesti huomioon monivuotisten avustusohjelmien yhteydessä. EU:n ulkoisen toiminnan julkisen ja poliittisen tuen säilyttämiseksi ne pyytävät komissiota esittämään vuoden 2010 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä selvityksen, joka sisältää luettelon aloitteista, joilla EU:n ulkoisen avun näkyvyyttä on pyritty parantamaan vaarantamatta sen tuloksellisuutta ja toimivuutta erityisesti silloin, kun sen toteuttamisessa käytetään apuna kansainvälisiä järjestöjä."

3.  Koheesiopolitiikan toteuttaminen

"Seuraavan vaikuttamatta komission tuleviin ehdotuksiin taloudellisen taantuman yhteydessä, Euroopan parlamentti ja komissio

   toteavat, että nykyisen taloudellisen taantuman asettamat haasteet huomioon ottaen talous saattaisi hyötyä rakenne- ja koheesiorahastojen ohjelmien täytäntöönpanon nopeuttamisesta sovitun monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 ylärajojen puitteissa;
   toteavat, että vahvistetun valvontakehyksen mukaan välimaksuja ei voida suorittaa ennen kuin jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien on todettu olevan vaatimusten mukaisia ja, mitä tulee tärkeimpiin hankkeisiin, ennen kuin komissio on hyväksynyt ne;
   kannustavat jäsenvaltioita toimittamaan kuvaukset hallinto- ja valvontajärjestelmistään ja arviot niiden vaatimustenmukaisuudesta mahdollisimman pian, jotta komissio voisi aloittaa niiden analysoimisen.

Tältä pohjalta Euroopan parlamentti ja neuvosto:

   pyytävät komissiota toteuttamaan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa tarvittavat toimenpiteet hallinto- ja valvontajärjestelmien keskeisten osien arvioimiseksi, jotta välimaksut voitaisiin aloittaa;
   pyytävät komissiota nopeuttamaan tärkeimpiä hankkeita koskevien hakemusten tarkastelua ja helpottamaan siten niiden alkamista ja niihin liittyvien välimaksujen maksamista;
   pyytävät komissiota tekemään tiiviisti yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta päästäisiin nopeasti yhteisymmärrykseen kaikista hallinto- ja valvontajärjestelmien vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä näkökohdista;
   ovat tyytyväisiä siihen, että komissio antaa budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti tietoja toimittamalla ajantasaistettuja yhteenvetotaulukoita hallinto- ja valvontajärjestelmistä ja suurista hankkeista;
   pyytävät komissiota toimittamaan budjettivallan käyttäjälle kuukausittaisen kertomuksen hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä suurien hankkeiden hyväksymisestä ja väliaikaisten maksujen suorittamistasosta kunkin jäsenvaltion osalta;
   pyytävät komissiota toimittamaan kertomuksen täytäntöönpanosta yhdessä alustavan talousarvioesityksen kanssa talousarvio- ja vastuuvapausmenettelyä varten;
   pyytävät tilintarkastustuomioistuinta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastaavaa viranomaista ottamaan EU:n varojen hallinnointia arvioidessaan huomioon tämän kysymyksen sekä komission valvonnan monivuotisen luonteen.

Euroopan parlamentti toteaa, että tarvitaan rakenteellisia parannuksia ja yksinkertaistamistoimenpiteitä, jotta vältettäisiin toistuva määrärahojen käyttämättä jääminen ja varmistettaisiin maksumäärärahojen hallittu kehitys maksusitoumusmäärärahoihin verrattuna kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa muistutetaan."

4.  Virastot

"Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta virastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän perustamisesta ja pyytävät, että ensimmäinen kokous pidetään mahdollisimman pian."

5.  Maksumäärärahat

"Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota esittämään lisätalousarvion siinä tapauksessa, että vuoden 2009 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan alaotsakkeeseen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeeseen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), siltä osin kuin se on perusteltavissa nykyisen lainsäädännön puitteissa ottaen huomioon mahdollisen rakennepolitiikkojen nopeutetun toteuttamisen, otsakkeeseen 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) ja otsakkeeseen 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana) kuuluvia menoja.

Euroopan parlamentti ja neuvosto harkitsevat siinä yhteydessä sellaisten uusien aloitteiden asianmukaista rahoitusta, joista komissio saattaa tehdä ehdotuksen ja jotka liittyvät erityisesti talouskriisiin."

______________________

YKSIPUOLISET LAUSUMAT

A.  Euroopan parlamentin lausumat

1.  Otsakkeen 4 arviointi

"Euroopan parlamentti pyytää komissiota esittämään talousarvion tarkistuksen toisen vaiheen yhteydessä otsakkeen 4 tilannetta koskevan arvion tarkoituksena tarkastella ja arvioida EU:n roolia maailmanlaajuisena toimijana monivuotisessa yhteydessä."

2.  Määrärahat ja koheesiopolitiikan toteuttaminen

"Euroopan parlamentti ilmaisee vakavan huolensa maksujen erittäin alhaisesta tasosta, joka on paljon monivuotisen rahoituskehyksen mukaisen tason alapuolella eikä vastaa Euroopan unionin todellisia haasteita nykyisessä talouskriisissä.

Erityisesti se ilmaisee vakavan huolensa koheesiopolitiikan määrärahojen heikosta toteuttamistasosta, jota ei voida hyväksyä, kun kyseessä on yksi Euroopan unionin keskeisistä politiikoista.

Kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, jotka vastaavat näiden määrärahojen toteuttamisesta, toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet määrärahojen toteuttamiseksi riittävällä tavalla."

B.  Komission lausuma

Otsakkeen 4 arviointi

"Ottaen huomioon, että otsakkeen 4 menojen enimmäismäärässä vuonna 2009 ei ole liikkumavaraa, komissio toteaa, että valmius reagoida odottamattomiin kriiseihin on melko rajallinen. Näin ollen se sitoutuu esittämään budjettivallan käyttäjälle vuoden 2009 kuluessa arvion tilanteesta otsakkeen 4 osalta sekä tekemään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia ottaen huomioon poliittisen kehityksen ja talousarvion toteutumisen."

________________________

Neuvoston lausuma oikaisukirjelmästä nro 2/2009

"Neuvosto toteaa, että se, että neuvosto hyväksyy oikaisukirjelmässä nro 2/2009 esitetyn vähäosaisille tarkoitettuja ohjelmia koskevan komission ehdotuksen, ei vaikuta parhaillaan käsiteltävänä olevan oikeusperustaa koskevan selvityksen tulokseen.

Kouluhedelmäjärjestelmää koskevan budjettikohdan poistaminen vastaa neuvoston perinteistä kantaa, jonka mukaan uutta budjettikohtaa ei luoda ennen kuin siihen liittyvä oikeusperusta on hyväksytty. Tämä ei vaikuta parhaillaan käsiteltävänä olevan oikeusperustaa koskevan selvityksen tulokseen."

________________________

Kreikan, Italian, Espanjan ja Portugalin yksipuolinen lausuma monikielisyydestä

"Kreikka, Italia, Espanja ja Portugali, jotka vahvistavat sitoutumisensa monikielisyyden ja kaikkien kielten yhdenvertaisen kohtelun periaatteisiin, ilmaisevat huolestuneisuutensa komission hallinnoinnista kielellisen monimuotoisuuden turvaamisen osalta. Ne pitävät tärkeänä, että komissio ja kaikki Euroopan unionin toimielimet varmistavat, että näiden periaatteiden täysimääräiseen soveltamiseen myönnetään riittävät varat."

(1) KOM(2008)0450, 18. heinäkuuta 2008.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö