Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2026(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0486/2008

Pateikti tekstai :

A6-0486/2008

Debatai :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0622

Priimti tekstai
PDF 455kWORD 139k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Bendrasis 2009 finansinių metų biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai)
P6_TA(2008)0622A6-0486/2008
Rezoliucija
 Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) ir 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomųjų raštų Nr. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), Nr. 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) ir Nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimą 2000/597/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį Taryba parengė 2008 m. liepos 17 d. (C6-0309/2008),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto (III skirsnis – Komisija) projekto (C6-0309/2008) ir į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto Taisomąjį raštą Nr. 1/2009 ((SEC(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008)(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto: I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (C6-0309/2008)(5),

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto Taisomuosius raštus Nr. 2/2009 (SEC(2008)2707 – 16259/2008 – C6-0458/2008) ir Nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008),

–   atsižvelgdamas į bendrojo biudžeto projekto pakeitimus ir 2008 m. spalio 23 d. pasiūlytas pataisas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos iš dalies pakeistus Parlamento priimtus bendrojo biudžeto projekto pakeitimus ir siūlomas pataisas (16257/2008 – C6-0457/2008),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 21 d. įvykusios biudžeto derinimo procedūros rezultatus, su prie šios rezoliucijos pridėtomis deklaracijomis,

–   atsižvelgdamas į Tarybos pareiškimą dėl jos svarstymų dėl Parlamento priimtų bendrojo biudžeto projekto pakeitimų ir siūlomų pataisų baigties,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0486/2008),

Pagrindiniai klausimai – derinimo posėdžio rezultatai, bendros sumos ir taisomieji raštai

1.   primena savo politinius 2009 m. biudžeto prioritetus, pirmą kartą nustatytus 2008 m. balandžio 24 d. rezoliucijose dėl Komisijos metinės politikos strategijos 2009 m.(6) ir dėl 2009 m. biudžeto struktūros ir prioritetų(7) ir toliau išplėtotus 2008 m. liepos 8 d. rezoliucijoje dėl 2009 m. biudžeto: Pirmieji svarstymai dėl 2009 m. preliminaraus biudžeto projekto ir įgaliojimas dalyvauti derinimo procedūroje, III skirsnis – Komisija(8); pabrėžia, kad šie politiniai prioritetai, galutinai nurodyti Parlamento 2008 m. spalio 23 d. rezoliucijoje dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, III skirsnis – Komisija, buvo pagrindiniai principai, kuriais vadovautasi per 2009 m. biudžeto derinimo posėdį su Taryba;

2.   džiaugiasi tuo, kad 2008 m. lapkričio 21 d. per įprastą biudžeto derinimo posėdį su Taryba pasiektas visiškas sutarimas dėl 2009 m. biudžeto, ypač džiaugiasi sutarimu dėl maisto priemonės finansavimo; vis dėlto yra labai susirūpinęs dėl to, kad ekonominis nuosmukis gali paveikti Europos piliečius, taigi apgailestauja, kad derinimo posėdyje Komisija nenorėjo atskleisti jokios informacijos apie jos rengiamo pasiūlymo dėl ekonominės krizės sprendimo priemonių galimą poveikį biudžetui;

3.   atsižvelgia į 2008 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai "Europos ekonomikos atkūrimo planas" (COM(2008)0800) ir:

   pabrėžia, kad šis planas, jei bus patvirtintas, turės didelę poveikį 2009 m. biudžetui ir ragina Komisiją plačiau paaiškinti šį poveikį ir pateikti Europos Parlamentui –vienai iš biudžeto valdymo institucijų, daugiau duomenų apie pasiūlymo mastą ir konkrečius skaičius, susijusius su jo įgyvendinimu, visų pirma su įtraukimu į finansinę programą;
   įsipareigoja išanalizuoti susijusias pasekmes biudžetui ir primena per biudžeto derinimo posėdį pareikštą Parlamento ir Tarybos įsipareigojimą tinkamomis finansinėmis priemonėmis reaguoti į dabartinę ekonominę krizę;
   ragina Komisiją ir Europos investicijų banką reguliariai pranešti apie savo veiklą, skirtą ekonomikos krizei įveikti;

4.  Išreiškia didelį norą pradėti derybas su Taryba dėl Komisijos pasiūlymo dėl 2007–2013 m. DFP 5 mlrd. EUR peržiūrėjimo pagal siūlomą Europos ekonomikos kūrimo planą, šiuo atveju atsižvelgia į 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas;

5.   reikalauja, kad dabartinė krizė nebūtų pateikiama kaip pretekstas atidėti labai reikalingą išlaidų pertvarką, kurios tikslas – daugiau investicijų skirti ekologijos klausimams spręsti, bet turėtų būti naudojama kaip papildoma paskata paspartinti šią pertvarką;

6.   todėl primena, kad labai svarbi 2009 m. planuojama biudžeto peržiūra, kurią atliekant turėtų būti neapsiribojama teorine biudžeto po 2013 m. vizija, bet turėtų būti teikiami drąsūs pasiūlymai, kaip keisti planavimą tuo metu, kai vyks daugiamečių programų laikotarpio vidurio peržiūra, siekiant spręsti su dabartine krize susijusias problemas ir atsižvelgiant į uždavinius, iškilusius dėl klimato kaitos;

7.   primena, kad iniciatyvos, kurias įgyvendinant siekiama tvarios plėtros, sukurti daugiau darbo vietų, remti MVĮ ir mokslinius tyrimus bei naujoves, dabartinėmis ekonomikos sąlygomis yra labai svarbios ir 2009 m. biudžete joms turi būti teikiama pirmenybė; šiomis aplinkybėmis mano, kad parama, skirta regionų sanglaudai skatinti, turi būti laikoma pagrindiniu visos Sąjungos ekonomikos augimo skatinimo veiksniu; mano, kad labai svarbu, jog ES politiniam ryžtui siekti pažangos sprendžiant klimato kaitos klausimus ir užtikrinti piliečiams saugesnę Europą turi būti teikiama pirmenybė taip pat biudžete, ir jame šis siekis turi būti aiškiai atspindėtas; pabrėžia, kad 2009 ir vėlesniais metais Sąjunga turi gebėti atlikti globalios partnerės vaidmenį, ypač turint mintyje dabartinius sunkumus, kaip antai didėjančios maisto produktų kainos;

8.   pritaria tam, kad parengtas 2009 m. preliminaraus biudžeto projekto (PBP) taisomasis raštas Nr. 1, ypač todėl, kad jame pateikiama šiek tiek realesnė finansinių poreikių pagal 4 išlaidų kategoriją padėtis, negu pateikta PBP; atkreipia dėmesį į Taisomąjį raštą Nr. 2/2009, kuriame, kaip įprasta, pateikiamos naujos sumos, kuriomis remiantis sudaryta žemės ūkio išlaidų, numatytų PBP, sąmata; atsižvelgia į Taisomąjį raštą Nr. 3/2009, pagal kurį siekiama įtraukti į Tarybos biudžetą išlaidas (1,06 mln. EUR), susijusias su tuo, kad 2008 spalio 15–16 d. susitikime Europos Vadovų Taryba įsteigė svarstymo grupę;

9.   atsižvelgdamas į bendras sumas, nustato galutinę asignavimų įsipareigojimams sumą – 133 846 mln. EUR, kuri lygi 1,03 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų; nustato bendrą mokėjimų dydį – 116 096 mln. EUR, kuris lygus 0,89 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų; pažymi, kad todėl lieka labai didelė 7 762 mln. EUR marža iki Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatytos 2009 m. viršutinės mokėjimų ribos; atkreipia dėmesį į bendrą abiejų biudžeto valdymo institucijų įsipareigojimą skubiai suteikti papildomų mokėjimų asignavimų, ypač tuo atveju, kai struktūrinė politika tam tikrais finansiniais metais įgyvendinama greičiau;

10.   gali pritarti nustatytam mokėjimų lygiui, dėl kurio aptariant bendrą finansinį paketą per 2008 m. lapkričio 21 d. derinimo posėdį sutarė su Taryba, tačiau primena, kad vis didėjantį susirūpinimą kelia maži mokėjimai ir kad dėl šios priežasties atsiranda įsipareigojimų ir mokėjimų lygio skirtumas, kuris 2009 m. bus didžiausias nei bet kada iki šiol; pažymi, kad, jei ši tendencija išliktų, esama tam tikro pavojaus, kad ateityje sudaromi biudžetai gali tapti netikroviški; primena, kad bendri neįvykdyti įsipareigojimai (pranc. reste à liquider, RAL) jau 2007 m. sudarė net 139 000 mln. EUR;

11.   pažymi, kad Preliminariame taisomajame biudžeto Nr. 10/2008 projekte (PTBP) (COM(2008)0693), kurį Komisija patvirtino 2008 m. spalio 31 d., numatoma iš viso 4 891,3 mln. EUR mažinti mokėjimų asignavimus pagal 1a, 1b, 2, 3b ir 4 išlaidų kategorijas; be to, pažymi, kad Komisijos prašyme 2008 m. įvykdyti bendrąjį perkėlimą nurodoma bendra 631 mln. EUR suma mokėjimams, palyginti su 426 mln. EUR 2007 finansiniais metais, susijusi su 2008 m. biudžeto 95 eilutėmis, palyginti su 65 biudžeto eilutėmis, su kuriomis buvo susijęs 2007 m. biudžeto bendrasis perkėlimas; yra įsitikinęs, kad šie veiksmai, susiję su 2008 m. biudžete numatytais mokėjimais, neabejotinai turės įtakos mokėjimų, kurių reikės 2009 m., lygiui;

12.   taigi mano, kad labai svarbu būti pasirengus priimti taisomuosius biudžetus ir skirti daugiau lėšų mokėjimams, jei nepakaktų numatytųjų 2009 m. biudžete, ir atkreipia dėmesį į atitinkamoje bendroje trijų institucijų, susitarusių per derinimo posėdį, deklaracijoje šiuo klausimu prisiimtus įsipareigojimus;

13.   pabrėžia, kad gyvybiškai būtina veiksmingai panaudoti biudžetą ir, turint mintyje šį labai nedidelį mokėjimų lygį, sumažinti neišmokėtų įsipareigojimų apimtį; ragina Komisiją ir valstybes nares dėti visas pastangas siekiant panaudoti lėšas, visų pirma įrašytas į biudžeto eilutes pagal DFP1b išlaidų pakategorę, kadangi pagal ją finansuojama ne tik daugelis svarbių politikos sričių ir veikla, kurią vykdant padedama kovoti su klimato kaita, bet ir skatinamos augimo siekiant kurti darbo vietas iniciatyvos, kurias įgyvendinant prisidedama prie ekonomikos augimo; pabrėžia, kad, siekiant paspartinti struktūrinių ir sanglaudos fondų panaudojimą, reikia imtis tobulinimo ir paprastinimo priemonių, ir ragina Komisiją pagal galiojančią teisinę sistemą kuo skubiau atlikti valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų vertinimą, kad būtų lengviau pradėti svarbiausius projektus; labai susirūpinęs pažymi, kad Komisija, remdamasi faktais, nusprendė, jog tinkama 220 mln. EUR sumažinti Bulgarijai numatytų lėšų sumą; prašo Komisijos remti Bulgarijos ir Rumunijos reformas ir kas trys mėnesiai pranešti Parlamentui apie ES lėšų panaudojimo sunkumus ar pažeidimus;

14.   reikalauja, kad Komisija politiniu ir administraciniu lygmenimis imtųsi atitinkamų priemonių tam, kad būtų imtasi konkrečių tolesnių veiksmų, susijusių su bendra deklaracija dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo, priimta 2008 m. lapkričio 21 d. per biudžeto derinimo posėdį; įsipareigoja iki 2009 m. kovo mėn. pabaigos įvertinti, ar pasiekta pakankama pažanga;

15.   džiaugiasi tuo, kad per biudžeto derinimo posėdį sutarta skirti 1 mlrd. EUR maisto priemonei finansuoti trejų metų laikotarpiu; pažymi, kad papildomai numatyta 420 mln. EUR suma bus skiriama panaudojant lankstumo priemonę, o 340 mln. EUR bus panaudota iš neatidėliotinos pagalbos rezervo, iš dalies remiantis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo (TIS) dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 25 punkto pakeitimu; pripažįsta, kad likę 240 mln. EUR bus perkelti 4 išlaidų kategorijos viduje, bet tikisi, kad Komisija, siekdama užtikrinti reguliarų iki 2013 m. suplanuotų sumų didėjimą nepaisant šio perkėlimo, pateiks persvarstytą finansinę programą ir primena Komisijai jos įsipareigojimą 2009 m. pateikti biudžeto valdymo institucijai su 4 išlaidų kategorija susijusios padėties įvertinimą, prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais, atsižvelgiant į politinių įvykių raidą ir biudžeto vykdymo eigą;

16.   primena, kad yra įsitikinęs, jog kovos su klimato kaita priemonių finansavimas vis dar nepakankamai įtrauktas į ES biudžetą, ir rems visas pastangas didinti ir telkti atitinkamus finansinius išteklius vadovaujamam Europos vaidmeniui kovojant su klimato kaitos padariniais skatinti; dar kartą pakartoja per pirmąjį svarstymą paskelbtą raginimą, kad Komisija iki 2009 m. kovo 15 d. pateiktų plačių užmojų planą, skirtą biudžeto lėšų panaudojimo klimato kaitos klausimams spręsti galimybėms pagerinti; norėtų išsamiai apsvarstyti, ar prekybos taršos leidimais sistema ateityje negalėtų būti laikoma potencialiu visos ES ištekliumi;

17.   pabrėžia, kad sudarant 2009 m. biudžetą daugiau lėšų numatoma skirti ES piliečių apsaugai ir saugumui remiant susijusius veiksmus ir politiką, kurie visų pirma susiję su konkurencingumu, mažomis ir vidutinėmis (MVĮ) įmonėmis, transportu ir energijos tiekimo užtikrinimu, taip pat su išorės sienų saugumu, gerinti;

18.   atkreipia dėmesį į Komisijos raštą dėl Parlamento per pirmą svarstymą priimtų biudžeto projekto pakeitimų įgyvendinamumo; mano, kad nepriimtina, jog Komisija šį dokumentą pateikė tokiu vėlyvu biudžeto sudarymo procedūros etapu ir dėl šios priežasties jis buvo kur kas mažiau naudingas, negu galėjo būti; reikalauja, kad Sąjungos biudžete būtų skiriamas tinkamas dėmesys keliems svarbiems politiniams klausimams; nusprendžia įrašyti naujas biudžeto eilutes, susijusias su klimato kaita, smulkaus verslo aktu, finansine priemone, skirta pritaikyti žvejybos laivynams atsižvelgiant į didelių kuro kainų ekonominius padarinius, ES Baltijos jūros strategija ir su Gruzijai atkurti ir atstatyti skirta pagalba; nusprendė per antrąjį biudžeto svarstymą atsižvelgti į kai kurias Komisijos pastabas; vis dėlto tvirtai laikosi per pirmą svarstymą priimtos pozicijos, ypač tais atvejais, kai ankstesniu etapu jau įdėta daug laiko ir pastangų siekiant įvertinti, kaip geriausia įgyvendinti Parlamento pakeitimus, pvz., susijusius su bandomaisiais projektais ir parengiamaisiais veiksmais;

19.   džiaugiasi, kad Komisija deda pastangų siekdama geriau pristatyti savo finansinio planavimo dokumentus, ir dar kartą pabrėžia, kad tikisi, jog ateityje visi Komisijos finansinės programos pakeitimai bus aiškiai parodyti planavimo dokumentuose ir pateikiami pagal TIS 46 punkto nuostatas;

20.   primena valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus, susijusius su nacionalinėmis valdymo deklaracijomis pagal TIS 44 punktą; be to, primena Komisijai susijusias pareigas, visų pirma prisiimtą ir vis dar neįgyvendintą įsipareigojimą politiškai remti šią iniciatyvą;

21.   pakartoja, jog dėl to, kad sumažinta išlaidų pagal biudžeto eilutes, susijusias su kai kurių daugiamečių programų administracinėmis išlaidomis – tai biudžeto valdymo institucija nusprendė padaryti 2009 m., jokiu būdu negalima mažinti viso susijusioms programoms skirto finansavimo; neabejoja, kad sumas, kuriomis sumažintas finansavimas, Komisija turėtų pridėti prie programos finansavimo vėlesniais metais lėšų, ir pageidautina, kad jas įrašytų į biudžeto eilutes, susijusias su programų veiklos išlaidomis;

Specialieji klausimai
Europos inovacijų ir technologijos institutas

22.   svarstydamas Europos inovacijų ir technologijos instituto (angl. EIT) klausimą, patvirtina savo sprendimą dėl 2008 m. biudžeto, pagal kurį EIT biudžetas turi būti įtrauktas į mokslinių tyrimų politikos sritį, ir jo valdymo struktūra, atsižvelgiant į jos administracinį pobūdį, turi būti finansuojama pagal DFP 5 išlaidų kategoriją; nusprendžia atitinkamai pakeisti nomenklatūrą;

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa

23.   apgailestauja dėl to, kad Taryba jau antrus metus iš eilės atmeta Parlamento siūlymą atlikti pakeitimą ir sukurti naują biudžeto eilutę 05 02 08 12 "Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa"; vis dėlto džiaugiasi, kad pasiektas politinis susitarimas su Taryba dėl teisinio tokios programos pagrindo; tikisi, kad programa bus pradėta įgyvendinti iš karto, kai tik bus patvirtintas teisinis pagrindas, prieš 2009–2010 mokslo metų pradžią, kaip reikalavo Europos Parlamentas ir kaip politiniame susitarime pritarė Taryba; dėl šios priežasties apgailestauja, kad Taryba nepriėmė Komisijos pasiūlymo įtraukti į biudžetą eilutę neįrašant jokios sumos (p. m.);

Maisto programa labiausiai nepasiturintiems asmenims Europos Sąjungoje

24.   džiaugiasi tuo, kad Komisija pasiūlė finansavimą, kurį patvirtino Taryba ir kuris skirtas dabartinei maisto paskirstymo programai labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje pagerinti, padidindama biudžetą dviem trečdaliais iki maždaug 500 mln. EUR 2009 m. ir išplėsdama produktų, kuriuos galima tiekti šiems asmenims, sąrašą;

Komunikacijos politika

25.   apgailestauja dėl to, kad nuolat pastebima, jog Komisijos taikomos komunikacijos priemonės yra nenuoseklios ir nesusijusios; nori, kad būtų tinkamai suderinta tai, kaip pristatoma komunikacijos politika, siekiant sukurti vieną atpažįstamą ES prekės ženklą, kuris būtų naudojamas rengiant visas komunikacijos priemones, nepaisant to, kuris Komisijos generalinis direktoratas jas rengia; taigi džiaugiasi tuo, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 2008 m. spalio 22 d. pasirašė pareiškimą dėl Europos žinių sklaidos partnerystės;

26.   pabrėžia, kad pagal šį bendrą pareiškimą Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija nustatė, jog 2009 m. Europos Parlamento rinkimų informacijos kampanija yra pagrindinis tarpinstitucinės komunikacijos prioritetas ir dėl to ragina Komisiją visapusiškai bendradarbiauti vykdant 2009 m. Europos Parlamento rinkimų kampaniją ir skirti pakankamai finansinių išteklių šiam tarpinstituciniam prioritetui finansuoti;

4 išlaidų kategorija

27.   dar kartą apgailestauja, kad nuolat kyla sunkumų skiriant finansavimą pagal 4 išlaidų kategoriją, kadangi turimos maržos nepakanka finansuoti metų laikotarpiu atsiradusiems prioritetams nepakenkiant įprastinių prioritetų finansavimui; primena, kad yra susirūpinęs dėl to, jog turėdama pagal šią išlaidų kategoriją numatytas lėšas Europos Sąjunga šiuo metu neturi galimybės atlikti pasaulinės partnerės vaidmenį, nepaisant ne kartą pareikšto ketinimo ir tikisi, kad vykstanti dabartinės DFP laikotarpio vidurio peržiūra padės užtikrinti papildomus išteklius didėjantiems įsipareigojimams pagal 4 išlaidų kategoriją finansuoti; ragina Komisiją įvertinti padėtį, susijusią su 4 išlaidų kategorija, siekiant nustatyti, ar biudžete numatytų lėšų pakanka tam, kad, atsižvelgiant į metinės biudžeto procedūros suvaržymus, taip pat į daugiametį biudžeto planavimą, Sąjunga galėtų atlikti pasaulinės partnerės vaidmenį; nerimauja, kad einant metams gali negrįžtamai sumažėti trečiųjų šalių pasitikėjimas Sąjunga, jei biudžeto valdymo institucija nesugebės užtikrinti tinkamo finansavimo, būtino siekiant įvykdyti jos politinius įsipareigojimus;

28.   susirūpinęs pažymi, kad asignavimai įsipareigojimams, numatyti Palestinai 2009 m., sudarys 300 mln. EUR, t. y. 21 proc. mažiau, palyginti su 2008 m. atlikus perkėlimus įsipareigota lėšų suma; žino, kad tikėtina, jog Komisija, siekdama padidinti asignavimus Palestinai, 2009 m. pateiks prašymus dėl perkėlimų, ir primena savo raginimą vykstant biudžeto sudarymo procedūrai pateikti pagrįstus ir realius siūlymus siekiant išvengti, kiek įmanoma, didelio skaičiaus perkėlimų iš vieno skyriaus į kitą;

29.   pažymi, kad pagalbai Kosovui teikti skirtų asignavimų pakaks tik reformoms ir investicijoms tęsti; primena įvairius savo įsipareigojimus teikiant ES pagalbą Kosove; ir tuo pačiu pabrėžia, kad reikia užtikrinti veiksmingą viešąjį administravimą; reikalauja, kad gavus Tyrimų darbo grupės (TDG) galutinės ataskaitos išvadas (grupė baigė savo veiklą 2008 m. rugpjūčio mėn.), būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų, taip pat kad būtų įsteigta kovos su sukčiavimu ir finansiniais pažeidimais organizacija, kuri pakeistų TDG;

30.   džiaugiasi tuo, kad Sąjunga nusprendė prisidėti prie Gruzijos atkūrimo proceso ir įsipareigojo teikti finansinę pagalbą, atsižvelgdama į pažadą per 3 metus skirti iki 500 mln. EUR, jei bus įvykdytos tam tikros politinės sąlygos; primena savo ketinimą atskiroje biudžeto eilutėje, vienoje iš numatytų Europos kaimynystės ir partnerystės priemonei finansuoti, nurodyti ES pagalbą Gruzijai ir prašo Komisiją reguliariai pateikti vykdant įvairias priemones įsipareigotų lėšų, skiriamų siekiant ištesėti dalį bendro pažado, apžvalgą;

31.   su pasitenkinimu pažymi, kad Sąjunga įsipareigojo spręsti sparčiai didėjančių maisto kainų besivystančiose šalyse problemą ir kad pagaliau pasiektas susitarimas dėl maistui skirtos priemonės finansavimo ir užtikrintas Europos plėtros fondo papildomumas bei ES pagalbos matomumas; vis dėlto apgailestauja, kad dėl ribotų 4 išlaidų kategorijos maržų dalį šiai maistui skirtai priemonei finansuoti skirtų asignavimų vėl buvo galima surinkti tik perskirsčius šios išlaidų kategorijos lėšas;

32.   atkreipia dėmesį į tai, kad vis daugiau ES lėšų skirstoma per tarptautines organizacijas; pakartoja savo raginimą, kad Komisija dėtų visas pastangas siekdama gauti kuo daugiau informacijos apie institucijų ir programų, kurioms įgyvendinti naudojamos ES lėšos, išorės ir vidaus auditą;

33.   nusprendžia laikytis savo per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos, pagal kurią reikia skatinti Kipro turkų bendruomenės ekonominę plėtrą; palankiai vertina tai, kad toliau teikiama parama vykdant Kipre be žinios dingusių asmenų palaikų ekshumacijos, tapatybės nustatymo ir grąžinimo darbus, ir įsipareigoja stebėti jos įgyvendinimą;

5 išlaidų kategorija

34.   nusprendžia palikti rezerve sumažintą Komisijos administracinių išlaidų (5 išlaidų kategorija), ypač išlaidų personalui ir pastatams, sumą, kol bus įvykdytos sutartos sąlygos; mano, kad, atsižvelgiant į Komisijos iki šiol gerą darbą siekiant suteikti prašomą informaciją, bendra šių rezervo lėšų suma turėtų būti priimtina veiklos aspektu ir kartu turėtų būti užtikrinta, jog bus dedamos politinės pastangos norint pasiekti būtinus rezultatus;

35.   vėl įrašo visą pirmojo svarstymo poziciją, susijusią su kitomis institucijomis, įskaitant sprendimą didesnę dalį pastatams skirtų išlaidų perkelti į 2009 m.; pabrėžia, kad nors ši pozicija reiškia, jog artimoje ateityje reikės padidinti kai kurias išlaidas, tai mokesčių mokėtojams bus kur kas ekonomiškiau ilguoju laikotarpiu;

36.   toliau įdėmiai stebės vykdomųjų agentūrų steigimo ir jų uždavinių plėtros poveikį jas įsteigusiems generaliniams direktoratams, kurie buvo atsakingi už konkrečių programų įgyvendinimą, kol ši atsakomybė buvo perduota vykdomosioms agentūroms; atkreipia dėmesį į tai, kad vykdomųjų agentūrų darbuotojų skaičius 2009 m. jau viršys 1 300, ir todėl tikisi, kad Komisija laikysis planų, susijusių su atsiradusiomis laisvomis darbo vietomis atitinkamuose generaliniuose direktoratuose 2009 m.;

37.  Su susirūpinimu atkreipia dėmesį į esamų ir būsimų jaunų moksleivių Europos mokyklose Briuselyje padėtį, atsiradusią dėl vėluojančio ir vis dar sprendžiamo ketvirtos mokyklos Lakene atidarymo, ir taip pat dėl esamos įregistravimo procedūros, ko pasekoje vaikams tenkantis kelionės laikas yra ilgas ir nepateisinamas; tikisi, kad Komisija, bendradarbiaudama su Europos mokyklų Briuselyje generaliniu sekretoriumi, iki 2009 m. kovo mėn. pabaigos pristatys peržiūrėtą įregistravimo procedūrą, kurioje bus numatyti objektyvūs ir suprantami kriterijai (įskaitant pagrindinę gyvenamąją vietą ir jau įregistruotus brolius ar seseris), įsigaliosiantys per kitą įregistravimo laikotarpį;

OLAF reglamentas

38.   pabrėžia, kad reikia didinti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) efektyvumą ir atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą 2009 m. pradžioje pateikti darbo dokumentą dėl OLAF misijos teisinės sistemos paaiškinimo; dar kartą ragina Tarybą pateikti derybų su Parlamentu dėl Komisijos pasiūlymų dėl 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų tvarkaraštį(9);

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

39.   bandomųjų projektų (BP) ir parengiamųjų veiksmų (PV) klausimu siūlo daugelį iniciatyvų ir naujoviškų projektų, pagal kuriuos būtų reaguojama į tikruosius Sąjungos piliečių poreikius; nusprendė BP ir PV įgyvendinimui 2009 biudžetiniais metais skirti 124,4 mln. EUR sumą, kuri neviršija TIS tokiems projektams ir veiksmams sutartos didžiausios ribos – 140 mln. EUR;

40.   mano, kad galutinis priimtas 2009 m. skirtas BP ir PV paketas yra subalansuotas ir išsamus, ir tikisi, kad Komisija įgyvendins šiuos projektus su didžiausiu rūpesčiu ir pasišventimu; tikisi, kad įgyvendinant sutartus BP ir PV nesusidurs su staigiomis kliūtimis, kadangi nuo PBP pristatymo 2008 m. pavasarį Parlamente ir Komisijoje, taip pat šių dviejų institucijų kartu atliktas puikus parengiamasis darbas;

41.   tikisi, kad Komisija taip pat praneš apie tai, kaip įgyvendinami šie siūlomi BP ir PV, kurie kaip tokie nebuvo įtraukti į 2009 m. biudžetą, kadangi laikoma, kad siūlomai veiklai taikomas galiojantis teisinis pagrindas; yra pasirengęs atidžiai stebėti jų įgyvendinimą 2009 finansiniais metais, atsižvelgdamas į šių projektų ir veiksmų teisinį pagrindą;

Decentralizuotos agentūros

42.   toliau laikosi savo pirmojo svarstymo pozicijos, susijusios su PBP siūlomų sumų decentralizuotoms agentūroms atkūrimu; reikalauja, kad šios agentūros, labiausiai priklausomos nuo iš mokesčių gaunamų pajamų, toliau galėtų naudotis asignuotųjų pajamų priemone siekiant suteikti joms reikiamo biudžetinio lankstumo, ir nusprendžia šiuo tikslu vėl įrašyti per pirmąjį svarstymą pateiktus pakeitimus;

43.   nusprendžia palikti agentūros FRONTEX veiklos išlaidoms skirtas padidintas sumas siekiant sudaryti sąlygas jai visus metus vykdyti nuolatines misijas; be to, nusprendžia palikti kovai su nelegalia migracija ir Europos pabėgėlių fondo paramai finansuoti numatytas didesnes sumas siekiant padidinti valstybių narių solidarumą;

44.   atsižvelgiant į numatytus "Galileo" priežiūros tarnybos uždavinių pakeitimus, nusprendžia palikti rezerve trečdalį jos veiklos išlaidoms numatytos sumos, kol bus priimtas pakeistas teisinis pagrindas, ir sumažinti etatų skaičių nuo 50 iki 23, kaip sutarta su Komisija, ir atitinkamai pakeisti jos administracinėms išlaidoms numatytas sumas; tikisi, kad Komisija pateiks persvarstytą pasiūlymą iki 2009 m. sausio 31 d.;

45.   nusprendžia palikti rezerve 10 proc. Europos maisto saugos tarnybos administracinėms išlaidoms skirtos sumos, kol jam bus pranešta apie 2007 m. atliktos darbuotojų apklausos, ar jie patenkinti darbu, rezultatus ir apie priemones, kurių imtasi siekiant atsižvelgti į šios apklausos išvadas, ir kol atsakingas komitetas aiškiai parodys, kad pritaria tam, jog būtų galima naudoti rezerve esančią sumą;

46.   atkreipia dėmesį į didelį, beveik 300 milijonų EUR sudarantį, Vidaus rinkos derinimo tarnybos biudžeto perteklių 2008 metais; prašo Komisiją apmąstyti, kaip būtų galima spręsti šią problemą ir ar būtų tinkama, jei perteklinės tarnybos pajamos, kurios yra tiesioginė vidaus rinkos pasekmė, būtų grąžintos atgal į ES biudžetą;

47.   dar kartą pabrėžia, kad svarbu laikytis TIS 47 punkto; prašo Komisijos bendradarbiauti su biudžeto valdymo institucija siekiant nustatyti tinkamą ir išsamią šio straipsnio taikymo procedūrą;

48.   mano, kad itin svarbus Komisijos pareiškimas, įtrauktas į jos 2008 m. kovo 11 d. komunikatą "Europos agentūros. Tolesnės veiklos kryptys" (COM(2008)0135), jog ji nesiūlys įsteigti jokių naujų decentralizuotų agentūrų, kol nebus baigtas dabartinis įvertinimo procesas; džiaugiasi palankiu Tarybos požiūriu į decentralizuotų agentūrų ateities klausimui skirtos tarpinstitucinės darbo grupės įsteigimą, kaip siūlo Komisija, ir tikisi, kad pirmasis šios grupės posėdis įvyks kuo greičiau;

o
o   o

49.   paveda Pirmininkui paskelbti, kad biudžetas galutinai priimtas, ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

50.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir kitiems atitinkamiems organams.

(1) OL L 253, 2000 10 7, p. 42.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0515.
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0516.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0174.
(7) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0175.
(8) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0335.
(9) OL L 136, 1999 5 31, p. 1.


PRIEDAS

PAREIŠKIMAI, DĖL KURIŲ SUSITARTA PER

2008 M. LAPKRIČIO 21 D. DERINIMO POSĖDĮ

Bendras pareiškimas dėl greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonės finansavimo

Europos Parlamentas ir Taryba:

   - susipažino su Komisijos pasiūlymu(1) sukurti greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonę (toliau – maisto priemonė);
   - susipažino su Komisijos prašymu maisto priemonei skirti 1 mlrd. EUR;
   - pritarė maisto priemonės finansavimui 3 metų laikotarpiu, ją įtraukiant į daugiametės finansinės programos 4 išlaidų kategoriją.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pritarė, kad maisto priemonė būtų finansuojama tokiu būdu:

   - bendra įsipareigojimų maisto priemonei suma – 1 mlrd. EUR – per trejus metus bus padalyta tokiomis dalimis: 2008 m. – 262 mln. EUR, 2009 m. – 568 mln. EUR ir 2010 m. – 170 mln. EUR.

* * *

-  4 išlaidų kategorijoje bus perskirstyta 240 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų; ši suma bus paimta iš stabilumo priemonės (19 06 01 01 biudžeto straipsnis), iš kurios 2009 m. – 70 mln. EUR. Dėl 2010 m. perskirstymo Komisijos prašoma pateikti patikslintą finansinio programavimo dokumentą, kad būtų užtikrinta tvarkinga 2010–2013 m. numatytų sumų seka, išlaikant nepakitusį metinį maržos lygį. Maisto kainų krizė yra nauja objektyvi aplinkybė pagal Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 37 punktą, todėl toks perskirstymas lėšas paimant iš neįtrauktos į programą krizės priemonės yra pateisinamas.

-  420 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų bus paskirta 2009 m. biudžete mobilizuojant lankstumo priemonę.

-  340 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų bus paskirta per neatidėliotinos pagalbos rezervą tokiu būdu:

· 22 mln. EUR – iš dar turimų 2008 m. biudžeto asignavimų;

· 78 mln. EUR – iš 2009 m. biudžete numatytų asignavimų;

· 240 mln. EUR – atlikus vienkartinį neatidėliotinos pagalbos rezervo sumos, kuri turi būti įtraukta į 2008 m. biudžetą, padidinimą.

* * *

-  Komisija pasiūlys iš dalies pakeisti 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 25 punktą siekiant suteikti reikiamą papildomą finansavimą pasiūlytai maisto priemonei. Vienkartinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų neatidėliotinos pagalbos rezervui 2008 m., padidinimas bus oficialiai įteisintas trijų institucijų bendru pareiškimu dėl 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo pakeitimo.

-  Biudžeto valdymo institucija būtinus pakeitimus įtrauks į 2008 m. ir 2009 m. biudžetus. 2008 m. į neatidėliotinos pagalbos rezervo biudžetą bus įtraukta papildoma 240 mln. EUR suma įsipareigojimams ir bus įrašyta maisto priemonės biudžeto eilutė. 2009 m. į maisto priemonės biudžetą bus įtraukta 490 mln. EUR suma įsipareigojimams ir 450 mln. EUR suma mokėjimams. 2009 m. stabilumo priemonės biudžeto eilutė (19 06 01 01 biudžeto eilutė) bus sumažinta 70 mln. EUR įsipareigojimams, t. y. iki 134, 769 mln. EUR.

-  Komisija pateiks atitinkamus prašymus dėl perkėlimų iš neatidėliotinos pagalbos rezervo 2008 m. ir 2009 m.

-  Sutartus 2010 m. perskirstymus 4 išlaidų kategorijoje Komisija įtrauks į 2010–2013 m. finansinio programavimo dokumentą, kuris pagal Tarpinstitucinio susitarimo 46 punktą turi būti pateiktas 2009 m. sausio mėn.

-  Tikimasi, kad maisto priemonei skirtų mokėjimų tvarkaraštis bus toks: 2009 m. – 450 mln. EUR, 2010 m. – 350 mln. EUR ir 2011 m. bei vėlesniais metais – 200 mln. EUR, jeigu biudžeto valdymo institucija tai patvirtins kiekvienos metinės biudžetinės procedūros metu.

* * *

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutinka šiuo išimtiniu atveju ir tik 2008 m. iš dalies pakeisti 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 25 punktą, kad neatidėliotinos pagalbos rezervo suma 2008 m. būtų padidinta iki 479 218 000  EUR. Jie patvirtina, kad šis išimtinis Tarpinstitucinio susitarimo 25 punkto pakeitimas jokiu būdu nebus precedentas.

* * *

Visos trys institucijos susitaria, kad Tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas, susijęs su neatidėliotinos pagalbos rezervu, bus padarytas Tarpinstitucinio susitarimo 25 punkto pirmos pastraipos pabaigoje įrašant šį sakinį:"

2008 m. ši suma išimties tvarka padidinama iki 479,218 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

"

* * *

Šiame bendrame pareiškime pateiktas susitarimas bus perkeltas į Europos Parlamento ir Tarybos maisto priemonės reglamentą iš dalies pakeičiant atitinkamus skirsnius, kuriuose nurodomas poveikis biudžetui, kad teksto galutinė redakcija būtų patvirtinta per pirmąjį svarstymą. Komisija suteiks tinkamą techninę pagalbą.

_____________________

Pareiškimai

1.  Bendrijos paramos koordinavimas (maisto priemonė ir EPF)

"Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija dar kartą patvirtina darnos ir nuoseklumo svarbą paramos vystymuisi srityje, visų pirma naudojant lėšas.

Atsižvelgdamos į tai, kad AKR šalys galėtų pasinaudoti ES parama ir iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, ir iš Europos plėtros fondo, šios trys institucijos pareiškia, kad įgyvendinant greito reagavimo į sparčiai didėjančias kainas besivystančiose šalyse priemonę (toliau – maisto priemonė), ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas iš šių įvairių šaltinių skiriamos paramos koordinavimui, kad būtų užtikrinta kuo didesnė sinergija ir kuo geresni galimi rezultatai.

Todėl atitinkamos AKR šalys partnerės taip pat turėtų būti skatinamos prireikus pritaikyti savo programavimo, skirto būsimam bendradarbiavimui pagal EPF, tikslus ir prioritetus užtikrinant nuoseklumą ir papildomumą su numatytais maisto priemonės tikslais.

Komisijos prašoma pateikti EPF finansuojamų programų, kurios gali apimti su aprūpinimu maistu susijusius aspektus, sąrašą."

2.  Informavimo apie Bendrijos teikiamą paramą gerinimas

"Europos Parlamentas ir Taryba pabrėžia, kad informavimo apie Bendrijos paramą trečiosiose šalyse užtikrinimas yra teisėtas Europos Sąjungos interesas ir į jį turėtų būti visokeriopai atsižvelgiama teikiant daugiametę paramą. Kad būtų galima užsitikrinti ir išlaikyti visuomenės bei politinę paramą ES išorės veiksmams, jie ragina Komisiją kartu su 2010 m. preliminariu biudžeto projektu pateikti ataskaitą, kurioje būtų išvardytos iniciatyvos, kurių imtasi gerinant informavimą apie ES išorės pagalbą nekeliant pavojaus jos veiksmingumui ir efektyvumui, ypač kai ji teikiama pasitelkiant tarptautines organizacijas."

3.  Sanglaudos politikos įgyvendinimas

"Nedarydami poveikio pasiūlymams, kuriuos Komisija ketina pateikti atsižvelgdama į ekonomikos nuosmukį, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija:

   - pripažįsta, kad atsižvelgiant į dabartinio ekonomikos nuosmukio keliamas problemas ekonomikai gali būti naudingas spartesnis 2007–2013 m. struktūrinio ir sanglaudos fondų įgyvendinimas neviršijant sutartoje 2007–2013 m. daugiametėje finansinėje programoje nustatytų viršutinių ribų;
   - pripažįsta, kad pagal nustatytą kontrolės sistemą tarpiniai mokėjimai negali būti atliekami, kol nebus nustatyta, kad valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos atitinka reikalavimus, o didelių projektų atveju – kol tokius projektus patvirtins Komisija;
   - ragina valstybes nares kuo greičiau pateikti savo valdymo bei kontrolės sistemų apibūdinimą ir atitikimo reikalavimams įvertinimus, kad Komisija galėtų skubiai pradėti jų analizę.

Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir Taryba:

   - prašo Komisijos pagal galiojančią teisės sistemą imtis būtinų priemonių, kad būtų skubiai įvertinti svarbiausi valdymo ir kontrolės sistemų aspektai, kad būtų galima pradėti atlikti tarpinius mokėjimus;
   - prašo Komisijos paspartinti paraiškų dėl didelių projektų nagrinėjimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pradėti projektus ir atlikti susijusius tarpinius mokėjimus;
   - prašo Komisijos glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų greitai susitarta dėl visų valdymo ir kontrolės sistemų atitikimo reikalavimams aspektų;
   - palankiai vertina tai, kad Komisija reguliariai informuoja biudžeto valdymo instituciją teikdama atnaujintas valdymo bei kontrolės sistemų ir svarbių projektų apibendrinamąsias lenteles;
   - prašo Komisijos pateikti biudžeto valdymo institucijai kiekvienos valstybės narės valdymo ir kontrolės sistemų, didelių projektų patvirtinimo bei tarpinių mokėjimų įvykdymo apimties mėnesinę ataskaitą;
   - prašo Komisijos kartu su preliminariu biudžeto projektu pateikti įgyvendinimo ataskaitą, skirtą biudžetinei ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroms;
   - prašo Audito Rūmų ir biudžeto įvykdymą patvirtinančios institucijos vertinant ES lėšų valdymą atsižvelgti į šį klausimą, taip pat į Bendrijos kontrolės veiklos daugiametį pobūdį.

Europos Parlamentas pripažįsta, kad siekiant išvengti pasikartojančių nevisiško asignavimo panaudojimo atvejų ir užtikrinti, kad mokėjimų asignavimai būtų tinkamai vykdomi lyginant su įsipareigojimų asignavimais, būtina vykdyti struktūrinius patobulinimus ir imtis supaprastinimo priemonių, kaip primenama Audito Rūmų ataskaitose."

4.  Agentūros

"Europos Parlamentas ir Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui sukurti Tarpinstitucinę darbo grupę agentūrų klausimais ir prašo, kad jos pirmas posėdis įvyktų kuo greičiau."

5.  Mokėjimų asignavimai

"Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos pateikti taisomąjį biudžetą, jeigu į 2009 m. biudžetą įtrauktų asignavimų nepakanka išlaidoms pagal 1a išlaidų pakategorį (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti), 1b išlaidų pakategorį (Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti), nes tai būtų galima pagrįsti remiantis galiojančia teisine sistema ir atsižvelgiant į galimą spartesnį struktūrinės politikos įgyvendinimą, 2 išlaidų kategoriją (Gamtos išteklių apsauga ir valdymas) ir 4 išlaidų kategoriją (ES – pasaulinė partnerė) padengti.

Atsižvelgdami į tai, Europos Parlamentas ir Taryba apsvarstys galimybę tinkamai finansuoti galimus Komisijos pasiūlymus dėl naujų iniciatyvų, visų pirma ekonominės krizės srityje."

______________________

VIENAŠALIAI PAREIŠKIMAI

A.  Europos Parlamento pareiškimai

1.  4 išlaidų kategorijos įvertinimas

"Europos Parlamentas prašo Komisijos, vykdant biudžeto peržiūrą, pateikti 4 išlaidų kategorijos padėties įvertinimą, kad būtų galima išnagrinėti ir peržiūrėti ES – pasaulinės partnerės – vaidmenį atsižvelgiant į daugiametę raidą."

2.  Mokėjimai ir sanglaudos politikos įgyvendinimas

"Europos Parlamentas pareiškia esantis labai susirūpinęs dėl nepaprastai žemo mokėjimų lygio – daug mažesnio, nei numatyta daugiametėje finansinėje programoje, o tai neatitinka realių Europos Sąjungos uždavinių ekonominės krizės sąlygomis.

Visų pirma jis pareiškia esantis labai susirūpinęs dėl nepriimtinai žemo asignavimų vykdymo pagal sanglaudos politiką lygio, nors ši politika yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos politikos krypčių.

Ragina Komisiją ir valstybes nares, kurios yra atsakingos už šių asignavimų vykdymą, patvirtinti visas galimas priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas jų vykdymas."

B.  Komisijos pareiškimas

4 išlaidų kategorijos įvertinimas

"Atsižvelgdama į tai, kad 2009 m. pagal 4 išlaidų kategorijos viršutinę ribą nenumatyta jokia marža, Komisija pripažįsta, kad gebėjimas reaguoti į nenumatytas krizes yra pakankamai ribotas, todėl įsipareigoja 2009 m. pateikti biudžeto valdymo institucijai su 4 išlaidų kategorija susijusios padėties įvertinimą, prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais, atsižvelgdama į politinių įvykių raidą ir biudžeto vykdymo eigą."

________________________

Tarybos pareiškimas dėl Taisomojo rašto Nr. 2/2009

"Taryba pareiškia, kad jos pritarimas Taisomajame rašte Nr. 2/2009 pateiktam Komisijos pasiūlymui dėl labiausiai nepasiturinčius asmenis remiančių programų neturi įtakos šiuo metu aptariamo teisinio pagrindo nagrinėjimo rezultatams.

Biudžeto eilutės, skirtos Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai, išbraukimas atitinka įprastą Tarybos poziciją nekurti naujos biudžeto eilutės tol, kol nebus priimtas atitinkamas teisinis pagrindas. Tai neturi įtakos šiuo metu aptariamo teisinio pagrindo nagrinėjimo rezultatams."

________________________

Vienašalis Graikijos, Italijos, Ispanijos ir Portugalijos pareiškimas dėl daugiakalbystės

"Graikija, Italija, Ispanija ir Portugalija, pakartodamos, kaip svarbu laikytis daugiakalbystės ir vienodo požiūrio į visas kalbas principų, pareiškia esančios susirūpinusios Komisijos valdymu kalbinės įvairovės užtikrinimo srityje, ir pabrėžia, jog būtina, kad Komisija bei visos Europos Sąjungos institucijos ir organai užtikrintų pakankamas priemones, skirtas šių principų visapusiškam taikymui."

(1) COM(2008)0450, 2008 m. liepos 18 d.

Teisinė informacija - Privatumo politika