Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2026(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0486/2008

Teksty złożone :

A6-0486/2008

Debaty :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0622

Teksty przyjęte
PDF 543kWORD 147k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje)
P6_TA(2008)0622A6-0486/2008
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008], nr 2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008] i nr 3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008] do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. dotyczącą systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 przyjęty przez Radę w dniu 17 lipca 2008 r. (C6-0309/2008),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2008 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 3 – Komisja (C6-0309/2008) oraz pismo w sprawie poprawek nr 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009(4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2008 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0309/2008)(5),

–   uwzględniając pisma w sprawie poprawek nr 2/2009 (SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) oraz 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009,

–   uwzględniając poprawki i propozycje zmian z dnia 23 października 2008 r. do projektu budżetu ogólnego,

–   uwzględniając zmiany Rady do poprawek i propozycji zmian do projektu budżetu ogólnego przyjętych przez Parlament (16257/2008 – C6-0457/2008),

–   uwzględniając rezultaty porozumienia budżetowego, które odbyło się dnia 21 listopada 2008 r., w tym załączone do niniejszej rezolucji oświadczenia,

–   uwzględniając sprawozdanie Rady z rozpatrywania przez nią poprawek i proponowanych zmian w projekcie budżetu ogólnego przyjętych przez Parlament,

–   uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0486/2008),

Kluczowe kwestie - wyniki porozumienia - łączne kwoty i pisma w sprawie poprawek

1.   przypomina swoje priorytety polityczne dotyczące budżetu na 2009 r. przedstawione w rezolucjach z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji na 2009 r.(6) oraz w sprawie ram i priorytetów budżetowych na rok 2009(7), a następnie rozwinięte w rezolucji z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandat na postępowanie pojednawcze, sekcja 3 – Komisja(8); podkreśla, że priorytety polityczne, określone ostatecznie w rezolucji z dnia 23 października 2008 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 3 – Komisja, stały się zasadami przewodnimi jego stanowiska w postępowaniu pojednawczym z Radą w sprawie budżetu na 2009 r.;

2.   z zadowoleniem przyjmuje porozumienie ogólne w sprawie budżetu na 2009 r. osiągnięte w wyniku tradycyjnego posiedzenia pojednawczego z Radą w dniu 21 listopada 2008 r., przede wszystkim w odniesieniu do finansowania funduszu żywnościowego; jest jednak głęboko zaniepokojony możliwymi skutkami recesji dla obywateli Europy; wyraża w związku z tym ubolewanie, że na posiedzeniu pojednawczym Komisja nie chciała ujawnić jakichkolwiek informacji na temat możliwego wpływu na budżet jej nowej propozycji w sprawie przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu;

3.   zwraca uwagę na komunikat Komisji z 26 listopada 2008 r., skierowany do Rady Europejskiej i zatytułowany "Europejski plan naprawy gospodarczej" (COM(2008) 0800 wersja ostateczna) oraz:

   - podkreśla, że ten plan, jeśli zostanie zatwierdzony, będzie miał znaczące skutki dla budżetu na 2009 r. oraz zwraca się do Komisji z prośbą o dogłębniejsze wyjaśnienie tych skutków poprzez poinformowanie Parlamentu Europejskiego będącego jednym z dwóch organów władzy budżetowej o dalszych szczegółach dotyczących zakresu wniosku i konkretnych liczb odnoszących się do jego realizacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o programowanie finansowe;
   - podejmuje się dokonać analizy skutków budżetowych i ponownie podkreśla zobowiązanie Parlamentu i Rady, podjęte na posiedzeniu pojednawczym, do wykorzystania odpowiednich środków finansowych w celu przeciwdziałania obecnemu kryzysowi gospodarczemu;
   - zwraca się do Komisji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego z prośbą o składanie regularnych sprawozdań na temat ich działalności w zakresie przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu;

4.   wyraża swoją gotowość rozpoczęcia negocjacji z Radą w oparciu o wniosek Komisji dotyczący rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 w zakresie 5 mld EUR w ramach proponowanego planu ratowania europejskiej ekonomii, przyjmuje do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej w tym zakresie z grudnia 2008 r;

5.   nalega, aby obecnego kryzysu nie wykorzystywać jako pretekstu do opóźnienia jakże potrzebnego przeniesienia punktu ciężkości wydatków na tzw. "zielone inwestycje", lecz potraktować go jako bodziec przyspieszający taką reorientację;

6.   ponownie podkreśla w tym kontekście wagę przeglądu budżetowego planowanego na rok 2009, który nie powinien ograniczać się wyłącznie do teoretycznej wizji formy budżetu po roku 2013, lecz obejmować także ważkie projekty zmian w programowaniu w czasie średniookresowej rewizji wieloletnich ram finansowych w celu zapewnienia właściwej reakcji na obecny kryzys finansowy, z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi;

7.   przypomina, że inicjatywy na rzecz trwałego rozwoju, wzrostu zatrudnienia i wsparcia MŚP oraz badań naukowych i innowacji mają pierwszorzędne znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej, a ich absolutnie priorytetowa pozycja powinna znaleźć odzwierciedlenie w budżecie Unii na 2009 r.; w tym kontekście uważa, że wsparcie na rzecz spójności międzyregionalnej powinno zostać uznane za kluczowy czynnik pobudzający wzrost gospodarczy w całej Unii; uważa za niezbędne, aby determinacja polityczna w dążeniu do postępów w zwalczaniu zmian klimatycznych i budowaniu bardziej bezpiecznej Europy dla obywateli stała się również priorytetem budżetowym, co powinno ponadto zostać wyraźnie uwidocznione w budżecie UE; podkreśla, że w 2009 r. i w latach kolejnych Unia powinna móc pełnić rolę globalnego gracza, zwłaszcza z uwagi na ostatnie wyzwania, takie jak rosnące ceny

8.   popiera pismo w sprawie poprawek nr 1 do wstępnego projektu budżetu (WPB) na 2009 r., przede wszystkim dlatego, że przedstawia ono nieco realniejszy obraz potrzeb w dziale 4 niż WPB; zwraca uwagę na pismo w sprawie poprawek nr 2/2009 w kwestii tradycyjnych aspektów aktualizacji danych, na podstawie których oszacowano wydatki na rolnictwo w WPB; zwraca uwagę na pismo w sprawie poprawek nr 3/2009, którego celem jest pokrycie – w ramach budżetu Rady – kosztów grupy refleksyjnej (w wysokości 1,06 mln EUR) powołanej przez Radę Europejską dn. 15-16 października 2008 r.;

9.   w kwestii łącznych kwot określa ostateczny poziom środków na zobowiązania w wysokości 133 846 mln EUR, co stanowi 1,03% DNB UE; określa łączny poziom środków na płatności w wysokości 116 096 mln EUR, co odpowiada 0,89% DNB UE; zwraca uwagę na pozostawiony znaczny margines w wysokości 7 762 mln EUR poniżej pułapu przewidzianego na płatności w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na 2009 r.; podkreśla wspólne zaangażowanie obydwu organów władzy budżetowej na rzecz szybkiego udostępniania dodatkowych środków na płatności, zwłaszcza w przypadku szybszej realizacji polityki strukturalnej w trakcie roku budżetowego;

10.   może przyjąć poziom płatności uzgodniony z Radą jako część ogólnego pakietu z posiedzenia pojednawczego w dniu 21 listopada 2008 r., przypomina jednak o swym rosnącym głębokim zaniepokojeniu z powodu niskich płatności oraz związanej z tym różnicy między poziomem zobowiązań a poziomem płatności, która osiągnie niespotykany dotąd poziom w 2009 r.; zwraca uwagę, że istnieje pewne ryzyko, iż przyszłe budżety będą nierealistyczne, jeżeli ta tendencja nie zostanie zatrzymana; przypomina, że łączne niespłacone zobowiązania (z fr. reste à liquider – RAL) osiągnęły już w 2007 r. kwotę 139 mld EUR;

11.   podkreśla, że zgodnie ze wstępnym projektem budżetu korygującego (WPBK) 10/2008 (COM(2008)0693), przyjętym przez Komisję w dniu 31 października 2008 r., zmniejszono środki na płatności w pozycjach budżetowych w działach: 1a, 1b, 2, 3b i 4 o łącznej wysokości 4891,3 mln EUR; zwraca uwagę, że równocześnie wniosek Komisji o łączne przesunięcie w 2008 r. dotyczył 631 mln EUR w przypadku płatności, w porównaniu z 426 mln EUR w roku budżetowym 2007, i obejmował w 2008 r. 95 pozycji budżetowych, a w roku 2007 r. jedynie 65 pozycji; jest przekonany, że zmiany dotyczące płatności w budżecie na 2008 r. wywrą nieuchronny wpływ na poziom płatności potrzebnych w budżecie na 2009 r.;

12.   zwraca zatem uwagę na kluczowe znaczenie stałej dostępności zwiększonych środków na płatności poprzez przyjęcie budżetów korygujących jeżeli środki umieszczone w budżecie na 2009 r. miałyby się okazać niewystarczające oraz zwraca uwagę na zobowiązanie podjęte w tej kwestii przez trzy instytucje w odnośnej wspólnej deklaracji przyjętej na posiedzeniu pojednawczym;

13.   podkreśla niezwykle istotne znaczenie skutecznego wykonania budżetu oraz zmniejszenia niespłaconych zobowiązań w świetle bardzo skromnego łącznego poziomu płatności; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dołożyły wszelkich starań w celu wykonania przede wszystkim pozycji w dziale 1b WRF, ponieważ z tego poddziału finansowany jest nie tylko szereg istotnych dziedzin polityki i działań w ramach zwalczania zmian klimatycznych, lecz również dotowane są inicjatywy wspierające wzrost na rzecz zatrudnienia, przyczyniające się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego; zwraca uwagę na potrzebę środków ulepszających i upraszczających pozwalających na przyspieszenie wdrażania funduszy strukturalnych i spójności oraz wzywa Komisję, aby w obrębie istniejących ram prawnych sprawnie przeprowadziła ocenę zgodności systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, aby umożliwić rozpoczęcie najważniejszych projektów; z wielkim niepokojem zauważa, że w oparciu o odpowiednie dowody Komisja uważała za stosowne obniżyć środki dla Bułgarii o 220 mln euro; zwraca się do Komisji z prośbą o wspieranie zarówno Bułgarii, jak i Rumunii w procesie przeprowadzania reform oraz o przedkładanie Parlamentowi raz na kwartał sprawozdania dotyczącego problemów lub nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem funduszy UE;

14.   nalega, aby Komisja podjęła odpowiednie kroki zarówno na szczeblu politycznym, jak i administracyjnym w celu konkretnej realizacji postanowień wspólnej deklaracji w sprawie wdrożenia polityki spójności, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym 21 listopada 2008 r.; zobowiązuje się ocenić do końca marca 2009 r., czy poczyniono wystarczające postępy;

15.   z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte na posiedzeniu pojednawczym porozumienie w sprawie przeznaczenia 1 mld euro na trzyletnie finansowanie funduszu żywnościowego; zauważa, że udział w wysokości 420 mln euro zostanie sfinansowany z nowych środków z wykorzystaniem instrumentu elastyczności, a 340 mln euro z rezerwy na pomoc nadzwyczajną, częściowo w wyniku zmiany art. 25 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami; przyznaje z żalem, że pozostałe 240 mln euro zostanie przesuniętych w ramach działu 4 z instrumentu stabilności, co naruszy zdolność Unii do niesienia pomocy w zapobieganiu konfliktom, ale oczekuje od Komisji przedstawienia zaktualizowanego programu finansowego gwarantującego systematyczny wzrost kwot zakładanych do 2013 r. pomimo wspomnianego przesunięcia oraz przypomina, że Komisja zobowiązała się przedstawić władzy budżetowej w 2009 r. ocenę sytuacji w ramach działu 4, której w razie konieczności towarzyszyć będą odpowiednie wnioski, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji politycznej i wykonania budżetu;

16.   ponownie stwierdza, że działania w sprawie zmian klimatycznych nie zostały uwzględnione w budżecie UE w zadowalającym stopniu, i będzie wspierał wszelkie starania o zwiększenie i skoncentrowanie odpowiednich środków finansowych, aby wzmocnić pierwszoplanową pozycję Unii w usuwaniu skutków zmian klimatycznych; ponawia wystosowany w pierwszym czytaniu apel do Komisji o przedstawienie do dnia 15 marca 2009 r. ambitnego planu poprawy możliwości budżetowych w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących zmian klimatycznych; pragnie poważnie zastanowić się nad uwzględnieniem systemu handlu przydziałami emisji jako potencjalnego źródła dochodów UE w przyszłości;

17.   podkreśla, że budżet na 2009 r. wzmacnia poczucie bezpieczeństwa obywateli UE, gdyż przeznacza się w nim więcej środków na związane z tą kwestią działania i strategie polityczne, które dotyczą głównie konkurencyjności, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz zabezpieczenia granic zewnętrznych;

18.   przyjął do wiadomości pismo Komisji w sprawie wykonalności dotyczące poprawek do projektu budżetu przyjętego przez Parlament w pierwszym czytaniu; za niedopuszczalny uznaje fakt, że dokument został przedstawiony przez Komisję na tak późnym etapie postępowania, przez co okazał się on dużo mniej użyteczny niż mógłby być; podkreśla, że kilku ważnym kwestiom politycznym należy nadać odpowiednią widoczność w budżecie Unii; postanawia utworzyć nowe linie budżetowe dotyczące zmian klimatycznych, karty drobnej przedsiębiorczości, instrumentu finansowego na rzecz dostosowania flot rybackich do skutków gospodarczych wzrostu cen paliwa, strategii UE dla Morza Bałtyckiego oraz pomocy na odbudowę i odnowę Gruzji; postanowił wziąć pod uwagę niektóre komentarze Komisji w drugim czytaniu budżetu; pozostanie jednak przy swoich decyzjach z pierwszego czytania, zwłaszcza w przypadkach, w których poświęcono wystarczająco dużo czasu i wysiłku na wcześniejszych etapach oceny dotyczącej metod jak najlepszego wdrożenia poprawek Parlamentu, jak w przypadku projektów pilotażowych i działań przygotowawczych;

19.   z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji o poprawę formy dokumentów z zakresu programowania finansowego oraz pragnie jeszcze raz podkreślić, że oczekuje, iż w przyszłości wszelkie zmiany wprowadzone przez Komisję do programowania finansowego zostaną wyraźnie przedstawione w dotyczących tej kwestii dokumentach, które mają zostać przedstawione zgodnie z pkt 46 PMI;

20.  przypomina państwom członkowskim o zobowiązaniach związanych z krajowymi deklaracjami (w sprawie zarządzania) przewidzianymi w pkt 44 PMI; przypomina również Komisji o jej zobowiązaniach w tym kontekście, szczególnie jeżeli chodzi o poparcie polityczne, którego Komisja zobowiązała się udzielić inicjatywie, a które dotychczas nie nabrało konkretnych kształtów;

21.  przypomina, że zmniejszenia w pozycjach przeznaczonych na wydatki administracyjne w niektórych programach wieloletnich, w sprawie których władza budżetowa podjęła decyzję na 2009 r., nie mogą w żadnym wypadku doprowadzić do ograniczenia łącznej wysokości zatwierdzonych wspólnie środków na te programy; uważa za oczywiste, że Komisja powinna wyrównać zmniejszenia w następnych latach istnienia programów, najlepiej w pozycjach dotyczących operacyjnej strony programów;

Kwestie szczegółowe
Europejski Instytut Innowacji i Technologii

22.   w odniesieniu do Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii potwierdza decyzję podjętą w trakcie procedury budżetowej na 2008 r. o włączeniu EIT do obszaru polityki pod nazwą "Badania" oraz o finansowaniu jego organu zarządzającego – zważywszy na jego administracyjny charakter – w ramach działu 5 WRF; postanawia odpowiednio zmienić stosowane nazewnictwo;

Program "owoce w szkole"

23.   ubolewa nad faktem, że kolejny rok z rzędu Rada odrzuciła zgłoszoną przez Parlament propozycję zmiany dotyczącą utworzenia nowej pozycji 05 02 08 12 - program "owoce w szkole"; jednak z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w Radzie dotyczące podstawy prawnej takiego programu; spodziewa się, że uruchomienie programu nastąpi natychmiast po przyjęciu podstawy prawnej oraz przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010, zgodnie z wezwaniem Parlamentu Europejskiego i zgodą wyrażoną przez Radę w porozumieniu politycznym; wyraża zatem ubolewanie, że Rada nie zaakceptowała złożonego przez Komisję wniosku dotyczącego utworzenia już teraz symbolicznego zapisu w budżecie ("p.m.");

Program żywnościowy dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej

24.  z zadowoleniem przyjmuje finansowanie zaproponowane przez Komisję i zatwierdzone przez Radę celem poprawy obecnego programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii poprzez zwiększenie o dwie trzecie budżetu na 2009 r. do około 500 mln euro oraz rozszerzenie zakresu oferowanych produktów;

Polityka informacyjna

25.   wyraża ubolewanie z powodu braku konsekwencji i spójności, który jest stale widoczny w działaniach komunikacyjnych Komisji; oczekuje odpowiedniej harmonizacji w zakresie kształtu polityki informacyjnej w celu stworzenia jednego, rozpoznawalnego znaku UE, który byłby wykorzystywany we wszystkich działaniach informacyjnych wszystkich dyrekcji generalnych Komisji; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje deklarację w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy, podpisaną w dniu 22 października 2008 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję;

26.   podkreśla, w kontekście tej wspólnej deklaracji, że Parlament Europejski, Rada i Komisja uznały kampanię informacyjną w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. za najważniejszy międzyinstytucjonalny priorytet w zakresie polityki informacyjnej i wzywa w związku z tym Komisję do pełnej współpracy nad europejską kampanią wyborczą w 2009 r., w tym poprzez przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na ten międzyinstytucjonalny priorytet;

Dział 4

27.   wyraża ubolewanie z powodu ponownej presji na dział 4, ponieważ przewidziane w nim marginesy nie wystarczają na sfinansowanie priorytetów, które pojawiły się w ciągu roku, bez naruszenia tradycyjnych wydatków priorytetowych; przypomina o swoim zaniepokojeniu z powodu faktu, że środki udostępnione w tym dziale w obecnej wysokości nie pozwalają Unii na odgrywanie roli globalnego partnera, pomimo jej licznych deklaracji w tej kwestii; oczekuje, że trwający śródokresowy przegląd obecnych wieloletnich ram finansowych zapewni dodatkowe środki na rosnące zobowiązania w ramach działu 4; wyraża obawę, że wiarygodność Unii w krajach trzecich może zostać nieodwracalnie naruszona, w sytuacji gdy rok po roku władza budżetowa nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego finansowania dla zobowiązań politycznych UE;

28.   z niepokojem odnotowuje, że środki na zobowiązania na rzecz Palestyny w 2009 r. wyniosą 300 mln EUR, co oznacza zmniejszenie o 21% w porównaniu do poziomu środków przeznaczonych w 2008 r. po przesunięciach; jest w związku z tym świadomy, że Komisja prawdopodobnie przedstawi w 2009 r. wnioski o przesunięcie w celu zwiększenia środków na rzecz Palestyny, oraz powtarza swój apel o składanie rozsądnych i realistycznych wniosków w ramach procedur budżetowych, tak aby w miarę możliwości uniknąć lawinowych przesunięć między rozdziałami;

29.   zwraca uwagę, że środki na pomoc dla Kosowa wystarczą jedynie na utrzymanie tempa reform i inwestycji; przypomina różne zobowiązania UE do udzielenia pomocy w Kosowie; jednocześnie podkreśla konieczność zapewnienia funkcjonującej administracji publicznej; kładzie nacisk na odpowiednie działania wynikające z wniosków zawartych w ostatecznym sprawozdaniu grupy roboczej ds. dochodzeń, która zakończyła swoją działalność pod koniec sierpnia 2008 r., jak również na utworzenie organizacji, która przejmie funkcję przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom finansowym;

30.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Unia postanowiła przyłączyć się do procesu odbudowy Gruzji i zobowiązała się do przeznaczenia na ten cel pomocy finansowej w wysokości 500 mln EUR w ciągu 3 lat z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków politycznych; przypomina o zamiarze włączenia pomocy UE dla Gruzji do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w odrębnej pozycji budżetowej oraz zwraca się do Komisji o regularne przedkładanie zestawienia przyznanych środków w ramach różnych instrumentów w rozbiciu na części całego zobowiązania;

31.   z zadowoleniem odnotowuje, że Unia zobowiązała się do walki z problemem rosnących gwałtownie cen żywności w krajach rozwijających się oraz że osiągnięto w końcu porozumienie w sprawie finansowania funduszu żywnościowego, jak również że zapewniono komplementarność wobec Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz widoczność pomocy udzielanej przez UE; po raz kolejny wyraża jednak ubolewanie, że z powodu niewielkich marginesów w dziale 4 część środków na finansowanie funduszu żywnościowego można było uzyskać jedynie poprzez przesunięcia w ramach działu;

32.  odnotowuje, że coraz większa część funduszy UE jest przekazywana za pośrednictwem organizacji międzynarodowych; ponawia skierowane do Komisji wezwanie do podjęcia wszelkich wysiłków celem uzyskania jak najszerszych informacji na temat audytu wewnętrznego i zewnętrznego instytucji i programów otrzymujących fundusze unijne;

33.  postanawia utrzymać stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu, jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju gospodarczego społeczności tureckiej na Cyprze; z zadowoleniem przyjmuje również poparcie ekshumacji, identyfikacji oraz zwrotu szczątków osób zaginionych na Cyprze i podejmuje się monitorowania ich przebiegu;

Dział 5

34.  postanawia utrzymać w rezerwie zmniejszoną kwotę wydatków administracyjnych Komisji (dział 5), między innymi w dziedzinie wydatków na personel i budynki, do czasu spełnienia uzgodnionych warunków; uważa, że biorąc pod uwagę dotychczasowe należyte wywiązywanie się przez Komisję z obowiązku przedkładania wymaganych informacji, łączna kwota rezerw powinna być łatwa do wykorzystania pod względem operacyjnym, a równocześnie gwarantować skupienie na osiąganiu niezbędnych rezultatów;

35.   w całości przywraca swe stanowisko z pierwszego czytania w odniesieniu do pozostałych instytucji, w tym decyzję o skoncentrowaniu niektórych wydatków na budynki na początku 2009 r.; podkreśla, że podejście to – choć zwiększa nakłady w najbliższej przyszłości – będzie znacznie tańsze dla podatników w dłuższej perspektywie;

36.   będzie nadal uważnie śledzić skutki utworzenia agencji wykonawczych oraz rozszerzanie ich obowiązków prowadzone przez nadzorujące je dyrekcje generalne, które były odpowiedzialne za wdrażanie odpowiednich programów przed ich przejęciem przez agencje; zwraca uwagę, że zatrudnienie w agencjach przekroczy w 2009 r. poziom 1300 pracowników, oczekuje zatem, że Komisja wypełni w 2009 r. swe przewidywania dotyczące liczby likwidowanych stanowisk w odpowiednich dyrekcjach generalnych;

37.   z niepokojem zwraca uwagę na sytuację obecnych i przyszłych uczniów w szkołach europejskich w Brukseli wynikającą z opóźnionego otwarcia czwartej szkoły w Laeken, które cały czas nie nastąpiło, oraz z aktualnych procedur zapisu prowadzących do długiego i niedopuszczalnego czasu dojazdu dzieci; oczekuje od Komisji, we współpracy z Sekretariatem Generalnym szkół europejskich w Brukseli przedstawienia zmienionej procedury zapisu do końca marca 2009 r. z obiektywnymi i zrozumiałymi kryteriami (w tym głównym miejscem zamieszkania i już zapisanym rodzeństwem), która wejdzie w życie w następnym okresie zapisu;

Rozporządzenie w sprawie OLAF

38.   podkreśla konieczność zwiększenia skuteczności Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Oszustw Finansowych (OLAF) oraz zwraca uwagę na wyrażoną przez Komisję chęć przedłożenia dokumentu roboczego zawierającego ramy prawne zadań Urzędu na początku 2009 r.; powtarza swój apel do Rady o przedstawienie kalendarza negocjacji z Parlamentem w sprawie wniosków Komisji dotyczących rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)(9);

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

39.   w kwestii projektów pilotażowych (PP) i działań przygotowawczych (DP) proponuje szereg inicjatyw i innowacyjnych projektów odpowiadających na rzeczywiste potrzeby obywateli Unii; postanowił przydzielić w roku budżetowym 2009 kwotę 124,4 mln EUR na PP/DP, która mieści się w ogólnym pułapie dla tego rodzaju projektów/działań uzgodnionym w PMI i wynoszącym 140 mln EUR;

40.   uważa ostateczny pakiet PP/DP przyjęty na 2009 r. za wyważony i kompleksowy oraz oczekuje, że Komisja będzie realizować te projekty z najwyższą dbałością i poświęceniem; oczekuje, że we wdrażaniu uzgodnionych PP/DP nie będzie miał do czynienia z nagłymi przeszkodami, zważywszy na znakomite prace przygotowawcze przeprowadzone w Parlamencie i Komisji, a także wspólnie przez obie instytucje od czasu przedstawienia WPB wiosną 2008 r.;

41.   oczekuje, że Komisja przedstawi również sprawozdanie w sprawie wdrożenia proponowanych PP/DP, które nie zostały włączone do budżetu na 2009 r. jako takie, ponieważ proponowane działania są regulowane obowiązującymi przepisami; jest gotowy uważnie śledzić wdrażanie tych projektów i działań zgodnie z odpowiednimi podstawami prawnymi w roku budżetowym 2009;

Agencje zdecentralizowane

42.   podtrzymuje stanowisko z pierwszego czytania w kwestii przywrócenia kwot zaproponowanych w WPB dla agencji zdecentralizowanych; nalega, aby agencje te, których dochód pochodzi w dużej mierze z pobieranych opłat, powinny móc nadal korzystać z dochodów przeznaczonych na określony cel, zapewniających im niezbędną elastyczność budżetową, oraz postanawia przywrócić w tym celu poprawki z pierwszego czytania;

43.   postanawia utrzymać zwiększenie środków przeznaczonych na wydatki operacyjne agencji FRONTEX, aby umożliwić jej realizowanie stałych zadań przez cały rok; postanawia również utrzymać środki w podwyższonej wysokości przeznaczone na zajęcie się problemem nielegalnej imigracji, a także większe środki Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, aby ułatwić solidarność między państwami członkowskimi;

44.   w kontekście spodziewanych zmian w zadaniach Organu Nadzoru Galileo postanawia utrzymać w rezerwie jedną trzecią środków przeznaczonych na jego wydatki operacyjne do czasu przyjęcia zmienionej podstawy prawnej oraz zmniejszyć liczbę stanowisk, zgodnie z ustaleniami poczynionymi wspólnie z Komisją, z 50 do 23, a w związku z tym także dostosować wysokość środków przeznaczonych na wydatki administracyjne; oczekuje, że Komisja przedstawi zmieniony wniosek do dnia 31 stycznia 2009 r.;

45.   postanawia utrzymać w rezerwie 10% środków przeznaczonych na wydatki administracyjne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, do czasu gdy zostanie poinformowany o wynikach badania zadowolenia personelu, przeprowadzonego w 2007 r., oraz o działaniach podjętych w celu wdrożenia wniosków z tego badania, a także do czasu gdy komisja przedmiotowo właściwa da wyraźny sygnał do uwolnienia środków z rezerwy;

46.   zwraca uwagę na dużą – wynoszącą prawie 300 mln EUR – nadwyżkę w budżecie Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w 2008 r.; zachęca Komisję do rozważenia możliwych rozwiązań w zaistniałej sytuacji oraz zasadności zwrócenia do budżetu Unii nadwyżki dochodów Urzędu będącej bezpośrednim skutkiem wdrożenia rynku wewnętrznego;

47.   przypomina, jak ważne jest przestrzeganie punktu 47 PMI; zwraca się do Komisji o współpracę z organem budżetowym nad określeniem odpowiedniej szczegółowej procedury jego stosowania;

48.   uważa za niezbędne oświadczenie Komisji, ujęte w komunikacie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przyszłości agencji europejskich (COM(2008)0135), zgodnie z którym nie zamierza ona proponować nowej agencji zdecentralizowanej do czasu zakończenia obecnego procesu oceny; z zadowoleniem przyjmuje aprobatę Rady w kwestii utworzenia, zgodnie z wnioskiem Komisji, międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. przyszłości agencji zdecentralizowanych i oczekuje, że pierwsze posiedzenie tej grupy odbędzie się jak najszybciej;

o
o   o

49.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet został ostatecznie przyjęty, i zapewnienia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

50.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, jak również innym zainteresowanym organom.

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0515.
(5) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0516.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0174.
(7) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0175.
(8) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0335.
(9) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIA ZATWIERDZONE NA POSIEDZENIU POJEDNAWCZYM DNIA 21 LISTOPADA 2008 R.

Wspólne oświadczenie

w sprawie finansowania instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się

Parlament Europejski i Rada:

   - przyjęły do wiadomości wniosek złożony przez Komisję(1) w sprawie ustanowienia instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (zwanego dalej "instrumentem na rzecz żywności");
   - przyjęły do wiadomości wniosek Komisji opiewający na kwotę 1 mld EUR na potrzeby instrumentu na rzecz żywności;
   - uzgodniły finansowanie instrumentu na rzecz żywności w okresie 3 lat w ramach działu 4 wieloletnich ram finansowych.

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły finansowanie instrumentu na rzecz żywności w następujący sposób:

   - ogólna kwota 1 mld EUR dostępna w środkach na potrzeby instrumentu na rzecz żywności zostanie podzielona w kolejnych latach w następujący sposób: 262 mln EUR w 2008 roku, 568 mln EUR w 2009 roku i 170 mln EUR w 2010 roku.

* * *

-  Kwota 240 mln EUR, z czego 70 mln EUR w roku 2009, w środkach na płatności zostanie przeniesiona w ramach działu 4 z pozycji instrument na rzecz stabilności (pozycja budżetowa 19 06 01 01). Jeżeli chodzi o przeniesienia na rok 2010, wzywa się Komisję, aby przedstawiła zmienione programowanie finansowe w celu zapewnienia systematycznej ewolucji kwot zaplanowanych w okresie 2010–2013, przy zachowaniu rocznego poziomu pułapu bez zmian. Kryzys dotyczący cen żywności stanowi nową i obiektywną okoliczność w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI), co uzasadnia przeniesienie z nadzwyczajnego instrumentu kryzysowego.

-  Kwota 420 mln EUR w środkach na zobowiązania zostanie udostępniona w drodze uruchomienia instrumentu elastyczności w budżecie na 2009 rok.

-  Kwota 340 mln EUR w środkach na zobowiązania zostanie udostępniona za pomocą rezerwy na pomoc nadzwyczajną w następujący sposób:

· 22 mln EUR ze środków wciąż dostępnych w budżecie na 2008 rok;

· 78 mln EUR ze środków zapisanych w budżecie na 2009 rok;

· 240 mln EUR w drodze jednorazowego zwiększenia kwoty rezerwy na pomoc nadzwyczajną, które mają być zapisane w budżecie na 2008 rok.

* * *

-  Komisja zaproponuje zmianę porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI) z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do pkt 25, aby zapewnić dodatkowe środki finansowe wymagane dla postulowanego instrumentu na rzecz żywności. Jednorazowe zwiększenie środków na zobowiązania przeznaczonych na rezerwę na pomoc nadzwyczajną na rok 2008 zostanie sformalizowane w drodze wspólnej decyzji trzech instytucji zmieniającej PMI z dnia 17 maja 2006 r.

-  Władza budżetowa włączy niezbędne zmiany do budżetów na rok 2008 i 2009. Dodatkowa kwota 240 mln EUR na rok 2008 zostanie zapisana w budżecie na rezerwę na pomoc nadzwyczajną, zostanie też dodana pozycja budżetowa dotycząca instrumentu na rzecz żywności. Kwota 490 mln EUR w środkach na zobowiązania i 450 mln EUR w środkach na płatności na rok 2009 zostanie zapisana w budżecie na potrzeby instrumentu na rzecz żywności. Pozycja budżetowa instrument na rzecz stabilności (pozycja budżetowa 19 06 01 01) zostanie w 2009 roku zmniejszona o 70 mln EUR w środkach na zobowiązania do kwoty 134,769 mln EUR.

-  Komisja przedstawi odpowiednie wnioski o przeniesienia z rezerwy na pomoc nadzwyczajną w 2008 i 2009 roku.

-  Przeniesienia uzgodnione na rok 2010 w ramach działu 4 zostaną przez Komisję włączone do programowania finansowego na lata 2010–2013, które ma zostać przedstawione w styczniu 2009 roku zgodnie z pkt 46 PMI.

-  Przewidywany harmonogram płatności dla instrumentu na rzecz żywności opiewa na kwotę 450 mln EUR w 2009 roku, 350 mln EUR w 2010 roku i 200 mln EUR w 2011 roku i w latach kolejnych, z zastrzeżeniem uzyskania zgody władzy budżetowej w trakcie każdej corocznej procedury budżetowej.

* * *

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły zmianę, w tym wyjątkowym przypadku i wyłącznie na rok 2008, pkt 25 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., aby zwiększyć kwotę rezerwy na pomoc nadzwyczajną do 479,218 mln EUR na rok 2008. Oświadczają, że ta selektywna zmiana pkt 25 PMI w żaden sposób nie będzie stanowić precedensu.

* * *

Trzy instytucje uzgadniają, że zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) dotycząca rezerwy na pomoc nadzwyczajną przyjmie postać dodania na końcu akapitu pierwszego pkt 25 PMI następującego zdania:"

Kwota ta ulega wyjątkowo zwiększeniu do 479,218 mln EUR na rok 2008 w cenach bieżących

"

* * *

Porozumienie zawarte w tym wspólnym oświadczeniu znajdzie odzwierciedlenie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu na rzecz żywności przez zmianę stosownych sekcji odnoszących się do skutków budżetowych, z myślą o sfinalizowaniu tekstu w pierwszym czytaniu. Komisja zapewni odpowiednią pomoc techniczną.

_____________________

Oświadczenia

1.  Koordynacja pomocy wspólnotowej (instrument na rzecz żywności i EFR)

"Parlament Europejski, Rada i Komisja ponownie potwierdzają znaczenie zgodności i spójności w dziedzinie pomocy rozwojowej, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania funduszy.

Uwzględniając fakt, że państwa AKP mogłyby korzystać z pomocy UE zarówno z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju, wszystkie trzy instytucje oświadczają, że przy wdrażaniu instrumentu umożliwiającego szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (zwanego dalej "instrumentem na rzecz żywności") należy zwracać szczególną uwagę na koordynację pomocy pochodzącej z różnych wspomnianych źródeł, by maksymalnie wykorzystać synergię między nimi i ewentualne wyniki.

W tym kontekście należy również zachęcać zainteresowane państwa partnerskie AKP do dostosowywania, w razie konieczności, celów i priorytetów ich programów dotyczących przyszłej współpracy w ramach EFR, co zapewni zgodność i komplementarność z celami, których realizację ma na celu instrument na rzecz żywności.

Komisję wzywa się, aby przedstawiła wykaz programów finansowanych z EFR, które mogłyby zawierać elementy związane z bezpieczeństwem żywnościowym".

2.  Lepsze wyeksponowanie pomocy wspólnotowej

"Parlament Europejski i Rada podkreślają, że troska Unii Europejskiej o wyeksponowanie pomocy wspólnotowej w państwach trzecich jest uzasadniona i powinna być w pełni uwzględniana w przypadku udzielania pomocy w kontekście wieloletnim. Z myślą o utrzymaniu publicznego i politycznego wsparcia dla działań zewnętrznych UE wzywają Komisję do przedstawienia wraz z WPB na rok 2010 sprawozdania zawierającego wykaz inicjatyw podjętych w celu lepszego wyeksponowania pomocy zewnętrznej UE, bez narażania na szwank jej skuteczności i wydajności, zwłaszcza gdy pomoc ta jest świadczona za pośrednictwem organizacji międzynarodowych".

3.  Realizacja polityki spójności

"Bez wpływu na przyszłe wnioski Komisji związane ze spowolnieniem gospodarczym Parlament Europejski, Rada i Komisja:

   - przyznają, że – w obliczu wyzwań pojawiających się w związku z obecnym spowolnieniem gospodarczym – gospodarka może odnieść korzyści z szybszego wdrożenia funduszy strukturalnych i funduszy spójności w granicach pułapów uzgodnionych wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;
   - przyznają, że w obowiązujących ramach kontroli płatności okresowe nie mogą być realizowane, dopóki nie uzna się, że systemy zarządzania i kontroli w państwach członkowskich spełniają wymogi, i – w odniesieniu do dużych projektów – dopóki Komisja tych projektów nie przyjmie;
   - zachęcają państwa członkowskie do jak najszybszego przedstawienia opisu ich systemów zarządzania i kontroli oraz ocen zgodności, dzięki czemu Komisja będzie mogła niezwłocznie rozpocząć przeprowadzanie analizy.

W tym kontekście Parlament Europejski i Rada:

   - wzywają Komisję do przyjęcia – w obowiązujących ramach prawnych – środków koniecznych do szybkiej oceny najistotniejszych aspektów systemów zarządzania i kontroli, co umożliwi rozpoczęcie płatności okresowych;
   - wzywają Komisję do przyspieszenia analizy wniosków dotyczących dużych projektów, tak by ułatwić ich rozpoczęcie i realizację związanych z nimi płatności okresowych;
   - wzywają Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w celu szybkiego osiągnięcia porozumienia co do wszystkich aspektów zgodności systemów zarządzania i kontroli;
   - z zadowoleniem przyjmują fakt, że Komisja w regularnych odstępach czasu informuje władzę budżetową, przy pomocy aktualizowanych zestawień tabelarycznych, o systemach zarządzania i kontroli oraz o dużych projektach;
   - wzywają Komisję do przedstawiania władzy budżetowej miesięcznych sprawozdań dotyczących zatwierdzania systemów zarządzania i kontroli oraz dużych projektów, a także poziomu realizacji płatności okresowych na rzecz każdego państwa członkowskiego;
   - wzywają Komisję do przedstawienia wraz z WPB sprawozdania z realizacji do celów procedury budżetowej i procedury udzielania absolutorium;
   - wzywają Trybunał Obrachunkowy i organ udzielający absolutorium do uwzględnienia zarówno tej kwestii, jak i wieloletniego charakteru działań kontrolnych Komisji przy przeprowadzaniu oceny zarządzania funduszami UE.

Parlament Europejski przyznaje, że ulepszenia strukturalne i środki upraszczające są niezbędne, aby uniknąć powtarzających się przypadków niewystarczającej realizacji i aby zapewnić uporządkowany rozwój środków na płatności w porównaniu ze środkami na zobowiązania, o czym przypomina w swoich sprawozdaniach Trybunał Obrachunkowy".

4.  Agencje

"Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie co do wniosku Komisji w sprawie utworzenia międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji i zwracają się o to, by pierwsze posiedzenie odbyło się jak najszybciej".

5.  Środki na płatności

"Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o przedłożenie budżetu korygującego, gdyby środki zapisane w budżecie na 2009 rok okazały się niewystarczające, aby pokryć wydatki w ramach poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) – co mogłoby być uzasadnione w obrębie obecnych ram prawnych w świetle ewentualnej szybszej realizacji polityk strukturalnych – oraz działu 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) i działu 4 (UE jako partner globalny).

Parlament Europejski i Rada przeanalizują w tym kontekście odpowiednie finansowanie wszelkich ewentualnych wniosków, jakie Komisja mogłaby przedstawić odnośnie do nowych inicjatyw, w szczególności dotyczących kryzysu gospodarczego".

______________________

OŚWIADCZENIA JEDNOSTRONNE

A.  Oświadczenia Parlamentu Europejskiego

1.  Ocena działu 4

"Parlament Europejski zwraca się do Komisji, aby w ramach przeglądu budżetu przedstawiła ocenę sytuacji działu 4 w celu przeanalizowania roli UE jako partnera globalnego w kontekście wieloletnim i dokonania przeglądu tej roli".

2.  Płatności i realizacja polityki spójności

"Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu wyjątkowo niskiego poziomu płatności – znacznie odbiegającego od poziomu określonego w wieloletnich ramach finansowych – który nie odpowiada rzeczywistym wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską w chwili kryzysu gospodarczego.

W szczególności wyraża swój najgłębszy niepokój co do niemożliwego do przyjęcia niskiego poziomu realizacji środków przeznaczonych na politykę spójności, pomimo faktu, że stanowi ona jedną z podstawowych polityk Unii Europejskiej.

Wzywa Komisję i państwa członkowskie – odpowiedzialne za realizację tych środków – do przyjęcia wszelkich możliwych działań w celu zagwarantowania właściwej realizacji wspomnianych środków".

B.  Oświadczenie Komisji

Ocena działu 4

"Biorąc pod uwagę brak nadwyżki w ramach pułapu wydatków na rok 2009 określonego w dziale 4, Komisja przyznaje, że możliwość reagowania na nieprzewidziane kryzysy jest raczej ograniczona i w związku z tym zobowiązuje się w 2009 roku przedstawić władzy budżetowej ocenę sytuacji w ramach działu 4, której w razie konieczności towarzyszyć będą odpowiednie wnioski, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji politycznej i wykonania budżetu".

________________________

Oświadczenie Rady w sprawie listu nr 2/2009 w sprawie poprawek

"Rada oświadcza, że jej zgoda na przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący programów na rzecz pomocy osobom najbardziej potrzebującym zamieszczona w liście nr 2/2009 w sprawie poprawek nie przesądza wyników analizy podstawy prawnej będącej aktualnie przedmiotem dyskusji.

Skreślenie linii dotyczącej programu na rzecz spożywania owoców w szkołach jest zgodne z tradycyjnym stanowiskiem Rady, zgodnie z którym nie tworzy się nowej linii budżetowej przed przyjęciem stosownej podstawy prawnej. Nie przesądza to wyników analizy podstawy prawnej będącej aktualnie przedmiotem dyskusji".

________________________

Jednostronne oświadczenie Grecji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii w sprawie wielojęzyczności

"Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia, potwierdzając swoje przywiązanie do zasad wielojęzyczności i równego traktowania wszystkich języków, wyrażają swoje zaniepokojenie sposobem, w jaki Komisja zarządza ochroną różnorodności językowej, i podkreślają, że Komisja oraz wszystkie instytucje i organy Unii Europejskiej powinny czuwać nad tym, by przeznaczono wystarczające środki na pełne zastosowanie tych zasad".

(1) COM(2008) 0450 z 18 lipca 2008 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności