Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2026(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0486/2008

Ingivna texter :

A6-0486/2008

Debatter :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0622

Antagna texter
PDF 521kWORD 119k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt)
P6_TA(2008)0622A6-0486/2008
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om rådets ändrade förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 (alla avsnitt) (16257/2008 – C6-0457/2008 – 2008/2026(BUD)) och ändringsskrivelserna nr 1/2009 [SEK(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008] nr 2/2009 [SEK(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008] nr 3/2009 [SEK(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008] till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 som rådet fastställde den 17 juli 2008 (C6-0309/2008),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2008 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, avsnitt III – kommissionen (C6-0309/2008) samt ändringsskrivelse nr 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2008 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen och avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (C6-0309/2008)(5),

–   med beaktande av ändringsskrivelse nr 2/2009 (SEK(2008)2707 – 16259/2008 – C6-0458/2008) och 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009,

–   med beaktande av de ändringar av och ändringsförslag till förslaget till allmän budget som parlamentet antog den 23 oktober 2008,

–   med beaktande av rådets modifieringar av parlamentets ändringar av och ändringsförslag till förslaget till allmän budget (16257/2008 – C6-0457/2008),

–   med beaktande av resultatet av medlingen den 21 november 2008, inklusive uttalandena som bifogas denna resolution,

–   med beaktande av rådets sammanfattning av resultatet av överläggningarna om de ändringar av och ändringsförslag till förslaget till allmän budget som parlamentet antagit,

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0486/2008).

Nyckelfrågor – resultat av medlingen, totalbelopp och ändringsskrivelser

1.  Europaparlamentet påminner om sina politiska prioriteringar för budgeten 2009 som först fastställdes i resolutionerna av den 24 april 2008 om kommissionens årliga politiska strategi för 2009(6) och om budgetramen och prioriteringarna för 2009(7), och som sedan ytterligare utvecklades i resolutionen av den 8 juli 2008 om budgeten för 2009: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen, Avsnitt III – kommissionen(8). Parlamentet betonar att dessa politiska prioriteringar, som slutligen uttrycktes i resolutionen av den 23 oktober 2008 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, avsnitt III – kommissionen, utgjorde de vägledande principerna för parlamentet vid budgetmedlingen med rådet om budgeten för 2009.

2.  Europaparlamentet välkomnar den övergripande överenskommelsen om budgeten för 2009 som nåddes vid det traditionella budgetmedlingssammanträdet med rådet den 21 november 2008, särskilt när det gäller finansieringen av livsmedelsmekanismen. Parlamentet är dock oerhört oroat över de eventuella följderna av en recession för de europeiska medborgarna och beklagar därför att kommissionen vid medlingssammanträdet var ovillig att lämna ut några uppgifter om de möjliga följderna för budgeten av dess kommande förslag om att ta itu med den ekonomiska krisen.

3.  Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande av den 26 november 2008 till Europeiska rådet med titeln "En ekonomisk återhämtningsplan för Europa" (KOM(2008)0800) och

   påpekar att denna plan, om den godkänns, kommer att få betydande följder för budgeten för 2009 och begär att kommissionen ytterligare ska klargöra dessa följder genom att tillhandahålla Europaparlamentet, såsom den ena grenen av budgetmyndigheten, fler detaljuppgifter om omfattningen av förslaget och konkreta belopp i samband med genomförandet, särskilt när det gäller den finansiella planeringen,
   lovar att analysera budgetkonsekvenserna av förslaget och återupprepar sitt och rådets åtagande från medlingssammanträdet om att med adekvata ekonomiska medel bemöta den pågående ekonomiska krisen,
   uppmanar kommissionen och Europeiska investeringsbanken att regelbundet rapportera om sina åtgärder för att bekämpa den ekonomiska krisen.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin starka vilja att inleda förhandlingar med rådet på grundval av kommissionens förslag till översyn av den fleråriga budgetramen 2007-2013 för 5 miljarder EUR inom ramen för den föreslagna ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, och noterar slutsatserna från Europeiska rådet i december 2008 i detta avseende.

5.  Europaparlamentet insisterar på att den nuvarande krisen inte ska användas som en förevändning för att senarelägga en mycket nödvändig omorientering av utgifterna mot "gröna" investeringar utan snarare bör användas som ett extra incitament för att sätta igång med en sådan omorientering.

6.  Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang betydelsen av den planerade budgetöversynen 2009, vilken inte bör begränsas till en teoretisk vision av hur budgeten skulle kunna se ut efter 2013 utan bör innehålla djärva förslag för en ändring i planeringen i samband med översynen efter halva tiden av den fleråriga budgetramen för att ta itu med den nuvarande krisen, och då beakta de utmaningar som klimatförändringen medför.

7.  Europaparlamentet upprepar att initiativen för hållbar utveckling, tillväxt för sysselsättning samt stödet för små och medelstora företag och för forskning och innovation är av yttersta vikt i den nuvarande ekonomiska situationen och måste vara topprioriteringar som återspeglas i unionens budget för 2009. Mot denna bakgrund anser parlamentet att stödet för sammanhållning bland regionerna måste betraktas som en nyckelfaktor för att stimulera ekonomisk tillväxt i hela unionen. Parlamentet anser det vara mycket viktigt att den politiska beslutsamheten att göra framsteg när det gäller att ta itu med klimatförändringen och ge medborgarna ett säkrare Europa också blir en budgetprioritering som dessutom måste vara tydligt synlig i EU-budgeten. Under 2009 och åren därefter måste unionen vara i stånd att uppfylla sin roll som global aktör, särskilt med tanke på de senaste utmaningarna, exempelvis de höjda livsmedelspriserna.

8.  Europaparlamentet stöder ändringsskrivelse nr 1 till det preliminära förslaget till budget för 2009, särskilt eftersom den verkar ge en något mer realistisk bild av behoven under rubrik 4 än det preliminära budgetförslaget. Parlamentet noterar vidare ändringsskrivelse nr 2/2009 med dess traditionella uppdatering av de belopp som utgör underlag för uppskattningen av jordbruksutgifterna i det preliminära budgetförslaget. Parlamentet noterar också ändringsskrivelse nr 3/2009 som – inom rådets budget – syftar till att täcka kostnaden (1,06 miljoner EUR) för den reflektionsgrupp som inrättades av Europeiska rådet den 15–16 oktober 2008.

9.  När det gäller totalbelopp fastställer Europaparlamentet den slutliga nivån för åtagandebemyndiganden till 133 846 miljoner EUR, vilket motsvarar 1,03 procent av EU:s BNI. Parlamentet fastställer totalbeloppet för betalningar till 116 096 miljoner EUR, vilket motsvarar 0,89 procent av EU:s BNI. Parlamentet noterar att detta lämnar en betydande marginal på mer än 7 762 miljoner EUR under taket för betalningar i den fleråriga budgetramen för 2009. Parlamentet understryker det gemensamma åtagandet från budgetmyndighetens båda grenar om att omgående tillhandahålla extra betalningsbemyndiganden, särskilt om strukturåtgärder kommer att genomföras snabbare än beräknat under budgetåret.

10.  Europaparlamentet kan acceptera den nivå på betalningarna som överenskommits med rådet som en del av det övergripande paketet vid medlingssammanträdet den 21 november 2008 men upprepar ändå sin växande allvarliga oro över den låga nivån för betalningsbemyndigandena och den följdenliga skillnaden mellan nivåerna för åtaganden och betalningar, som kommer att nå en tidigare ej skådad omfattning under 2009. Parlamentet påpekar att det finns en viss fara för att framtida budgetar kommer att bli orealistiska om denna utveckling inte kan stoppas. Parlamentet påminner om att totalbeloppet för obetalda åtaganden (reste à liquider – RAL) uppgick till 139 000 miljoner EUR redan 2007.

11.  Europaparlamentet påpekar att det preliminära förslaget till ändringsbudget 10/2008 (KOM(2008)0693) som antogs av kommissionen den 31 oktober 2008 minskar betalningsbemyndigandena i budgetposterna under rubrikerna 1a, 1b, 2, 3b och 4 med sammanlagt 4 891,3 miljoner EUR. Parlamentet noterar samtidigt att kommissionens begäran för den samlade överföringen för 2008 uppgår till totalt 631 miljoner EUR för betalningar jämfört med 426 miljoner under budgetåret 2007, och gäller 95 budgetposter under 2008 jämför med 65 budgetposter i den samlade överföringen för budgeten för 2007. Parlamentet är övertygat om att dessa manövrar i samband med betalningar i budgeten för 2008 med nödvändighet kommer att få följder för den nivå för betalningar som behövs i budgeten för 2009.

12.  Europaparlamentet fäster därför en avgörande vikt vid att det finns en färdig beredskap för högre betalningsbemyndiganden genom ändringsbudgetar om de bemyndiganden som införts i budgeten för 2009 skulle visa sig otillräckliga och riktar uppmärksamheten på de åtaganden som gjorts angående detta av de tre institutionerna i det gemensamma uttalande som man kom överens om vid medlingssammanträdet.

13.  Europaparlamentet understryker den mycket stora betydelsen av ett effektivt budgetgenomförande och av en minskning av obetalda åtaganden mot bakgrund av denna mycket blygsamma totalnivå för betalningar. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att göra sitt yttersta för att genomföra i synnerhet budgetposter under rubrik 1b i den fleråriga budgetramen, eftersom denna underrubrik inte bara finansierar åtskilliga viktiga åtgärder och verksamheter som syftar till att ta itu med klimatförändringen utan också stöder initiativen för tillväxt för sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt. Parlamentet betonar att förbättrings- och förenklingsåtgärder behövs för att påskynda genomförandet av struktur- och sammanhållningsmedel och uppmanar kommissionen att, inom befintliga rättsliga ramar, snabbt genomföra bedömningar av huruvida medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystemen är förenliga med gemenskapens regler och föreskrifter i syfte att underlätta starten av större projekt. Parlamentet noterar med stor oro att kommissionen, på grundval av bevis, ansett sig föranlåten att minska finansieringen för Bulgarien med 220 miljoner EUR. Kommissionen ombeds att stödja både Bulgarien och Rumänien i deras reformer och att rapportera var tredje månad till parlamentet om problem eller oegentligheter vid användningen av EU-medel.

14.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder både på politisk och på administrativ nivå för att genomföra en konkret uppföljning av det gemensamma uttalande om genomförandet av sammanhållningspolitiken som antogs vid medlingssammanträdet den 21 november 2008. Parlamentet lovar att före utgången av mars 2009 utvärdera huruvida tillräckliga framsteg har uppnåtts.

15.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse om en finansiering på en miljard EUR under tre år för livsmedelsmekanismen som nåddes vid medlingssammanträdet. En andel på 420 miljoner EUR kommer att finansieras med nya pengar via flexibilitetsmekanismen medan 340 miljoner EUR kommer att tas från reserven för katastrofbistånd, delvis genom en ändring av punkt 25 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (IIA). Parlamentet erkänner att de återstående 240 miljonerna EUR kommer att omfördelas inom rubrik 4, men förväntar sig att kommissionen ska lägga fram ett reviderat finansiellt program för att säkerställa ett välordnat framåtskridande av de belopp som planerats fram till 2013 trots denna omfördelning och påminner om kommissionens åtagande att inför budgetmyndigheten lägga fram en bedömning av situationen inom rubrik 4, vid behov tillsammans med relevanta förslag, under loppet av 2009, och då beakta den politiska utvecklingen och budgetgenomförandet.

16.  Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om att åtgärder mot klimatförändringen fortfarande inte i tillräcklig grad ingår i EU-budgeten och kommer att stödja alla ansträngningar att utöka och koncentrera adekvata finansiella medel för att stärka EU:s ledarskap när det gäller att ta itu med följderna av klimatförändringen. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen från förstabehandlingen att senast den 15 mars 2009 lägga fram en ambitiös plan för att förbättra budgetförmågan att ta itu med klimatförändringsfrågor. Parlamentet skulle allvarligt vilja reflektera över om huruvida systemet för handel med utsläppsrätter inte skulle kunna anses vara en potentiell resurs på EU-nivå i framtiden.

17.  Europaparlamentet betonar att budgeten för 2009 förstärker tryggheten och säkerheten för EU-medborgarna genom att stärka åtgärder och insatser som huvudsakligen berör konkurrenskraft, små och medelstora företag, transportsäkerhet och energiförsörjning liksom säkra externa gränser.

18.  Europaparlamentet har noterat kommissionens skrivelse om genomförbarheten avseende de ändringar till budgetförslaget som parlamentet antog vid förstabehandlingen. Parlamentet anser det vara oacceptabelt att kommissionen lade fram detta dokument i ett så sent stadium av förfarandet och gjorde det därmed mycket mindre användbart än det kunde ha varit. Flera viktiga politiska frågor måste vara ordentligt synliga i unionens budget. Parlamentet beslutar att inrätta nya budgetposter för klimatförändringen, för Small Business Act, för det finansiella instrumentet för anpassning av fiskeflottan till de ekonomiska konsekvenserna av bränslepriserna, för EU:s Östersjöstrategi och för stödet till återanpassning och återuppbyggnad av Georgien. Parlamentet har beslutat att beakta vissa av kommissionens synpunkter vid andrabehandlingen av budgeten. Det kommer dock att stå fast vid sina beslut från förstabehandlingen, särskilt i de fall då tillräcklig tid och tillräckligt arbete redan har lagts ned i ett tidigare skede på att bedöma hur parlamentets ändringar bäst kan genomföras, såsom var fallet med pilotprojekten och de förberedande åtgärderna.

19.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att förbättra presentationen av sina dokument om den ekonomiska planeringen och önskar ännu en gång betona att i framtiden förväntar sig parlamentet att se att samtliga förändringar som kommissionen gjort i sin ekonomiska planering tydligt återspeglas i de planeringsdokument som ska läggas fram enligt punkt 46 i IIA.

20.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om deras skyldigheter när det gäller nationella förvaltningsförklaringar enligt punkt 44 i IIA. Kommissionen påminns också om sitt ansvar i detta sammanhang, särskilt vad beträffar det politiska stöd som det lovade ge initiativet men som hittills inte har förverkligats.

21.  Europaparlamentet upprepar att minskningarna i budgetposterna för administrativa utgifter för vissa fleråriga program som budgetmyndigheten har beslutat om för 2009 under inga omständigheter får leda till minskningar i de totala medbeslutade beloppen för de berörda programmen. Parlamentet anser det klart att kommissionen under senare år i programperioden bör kompensera de belopp som tagits bort, företrädesvis i programmens driftsbudgetposter.

Specifika frågor
Europeiska institutet för innovation och teknik

22.  När det gäller Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) bekräftar Europaparlamentet sitt beslut i budgeten för 2008 att inkludera EIT i politikområdet "Forskning" och att finansiera dess ledningsstruktur, med tanke på att den är av administrativ art, under rubrik 5 i den fleråriga budgetramen. Parlamentet beslutar att ändra kontoplanen i enlighet med detta.

Programmet för frukt i skolan

23.  Europaparlamentet beklagar det faktum att rådet, för andra året i rad, har tillbakavisat parlamentets förslag till ändring avseende inrättandet av en ny budgetpost 05 02 08 12 – Program för frukt i skolan. Parlamentet välkomnar dock den politiska överenskommelsen med rådet om en rättslig grund för ett sådant program. Parlamentet väntar sig att programmet ska starta så snart som den rättliga grunden antagits och i tid för skolåret 2009–2010, vilket begärdes av Europaparlamentet och accepterades av rådet i den politiska överenskommelsen. Parlamentet beklagar därför att rådet inte accepterade kommissionens förslag att redan inrätta ett symboliskt anslag ("p.m.") i budgeten.

Matprogram för de sämst ställda i Europeiska unionen

24.  Europaparlamentet välkomnar den finansiering som kommissionen föreslagit och rådet godkänt för att förbättra det nuvarande matutdelningsprogrammet för de sämst ställda i unionen genom att öka budgeten med två tredjedelar till cirka 500 miljoner EUR för 2009 och utöka antalet varor som kan tillhandahållas.

Kommunikationspolitik

25.  Europaparlamentet beklagar den brist på konsekvens och samstämmighet som regelbundet kan konstateras i kommunikationsinsatserna från kommissionen. Europaparlamentet efterfrågar en lämplig harmoniseringsnivå i presentationen av kommunikationspolitiken så att ett igenkännligt "EU-varumärke" kan utformas och användas i all kommunikation oavsett vilket av kommissionens generaldirektorat den kommer ifrån. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang förklaringen om "Samarbete för kommunikation om Europa" som undertecknades den 22 oktober 2008 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

26.  Europaparlamentet betonar med avseende på denna gemensamma förklaring att Europaparlamentet, rådet och kommissionen identifierat informationskampanjen inför valet till Europaparlamentet 2009 som den främsta interinstitutionella prioriteringen i kommunikationsfrågor och uppmanar därför kommissionen att till fullo samarbeta om kampanjen inför valet till Europaparlamentet 2009, bland annat genom att tilldela tillräckliga ekonomiska medel till denna interinstitutionella prioritering.

Rubrik 4

27.  Europaparlamentet beklagar att rubrik 4 återigen har varit under ständigt tryck, eftersom dess tillgängliga marginaler inte är tillräckliga för att finansiera prioriteringar som uppstått under året utan att traditionella prioriteringar samtidigt äventyras. Parlamentet upprepar sin oro över att de tillgängliga medlen för denna rubrik, i sin nuvarande omfattning, inte gör det inte möjligt för unionen att spela sin roll som en global partner trots de olika avsiktsförklaringarna. Kommissionen uppmanas att presentera en utvärdering av situationen för rubrik 4 för att utreda unionens budgetkapacitet att spela sin roll som en global partner inom de årliga budgetförfarandenas begränsningar men också i ett flerårigt sammanhang. Parlamentet förväntar sig att den pågående halvtidsöversynen av den nuvarande fleråriga budgetramen kommer att leda till att ytterligare medel anslås för de växande åtagandena under rubrik 4. Europaparlamentet fruktar att unionens trovärdighet i tredjeländer oåterkalleligen kan förändras till det sämre om budgetmyndigheten år efter år inte kan tillhandahålla adekvat finansiering för sina politiska åtaganden.

28.  Europaparlamentet noterar med oro att åtagandebemyndigandena för Palestina under 2009 kommer att uppgå till 300 miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning med 21 procent jämfört med finansieringsnivån för åtaganden efter överföringar under 2008. Parlamentet är därför medvetet om att kommissionen förmodligen kommer att lägga fram förslag om överföringar under 2009 för att öka anslagen till Palestina, och upprepar sin uppmaning om sunda och realistiska förslag under budgetförfarandena för att så långt som möjligt undvika massiva överföringar mellan kapitel.

29.  Europaparlamentet noterar att anslagen för bistånd till Kosovo bara precis kommer att räcka till reformer och investeringar. Parlamentet påminner om sina olika åtaganden om EU-bistånd till Kosovo och betonar samtidigt behovet av en fungerande offentlig förvaltning Parlamentet insisterar på en ordentlig uppföljning av slutsatserna i slutrapporten från undersökningsgruppen (Investigation Task Force [ITF] som avslutade sin verksamhet i slutet av augusti 2008) samt på ett inrättande av en efterträdarorganisation för att bekämpa bedrägerier och brott mot ekonomiska regler.

30.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att unionen har beslutat att bidra till återuppbyggnadsprocessen i Georgien och därför har åtagit sig att lämna ekonomiskt bistånd på upp till 500 miljoner EUR under tre år, baserat på vissa politiska villkor. Parlamentet påminner om sin avsikt att öronmärka EU-biståndet till Georgien inom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) under en separat budgetpost och ber kommissionen att regelbundet tillhandahålla en översikt över medel som anslagits under olika instrument men som ingår i det totala åtagandet.

31.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att unionen lovat att ta itu med de stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna och att en överenskommelse slutligen nåtts om att finansiera en livsmedelsmekanism samt att man säkerställt att denna mekanism kompletterar Europeiska utvecklingsfonden och att EU-biståndet är synligt. Parlamentet beklagar dock att ännu en gång kunde en del av anslagen för att finansiera denna livsmedelsmekanism, på grund av begränsade marginaler i rubrik 4, bara tas fram genom omfördelningar inom rubriken.

32.  Europaparlamentet noterar att allt mer EU-medel kanaliseras genom internationella organisationer. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att denna ska anstränga sig till det yttersta för att få så mycket information som möjligt om externa och interna revisioner av institutioner och program som får EU-medel.

33.  Europaparlamentet beslutar att bibehålla sin ståndpunkt från förstabehandlingen när det gäller att uppmuntra den ekonomiska utvecklingen för den turkcypriotiska befolkningsgruppen. Parlamentet välkomnar också stödet till uppgrävning, identifiering och återlämning av kvarlevorna av saknade personer på Cypern och lovar att övervaka genomförandet.

Rubrik 5

34.  Europaparlamentet beslutar att bibehålla en mindre del av kommissionens administrativa utgifter (rubrik 5) i reserven, särskilt för personal och fastigheter, i väntan på att de överenskomna villkoren uppfylls. Med tanke på kommissionens goda insatser för att tillhandahålla begärd information hittills anser parlamentet att den totala volymen av dessa reserver bör vara hanterbar ur en operativ synvinkel samtidigt som den garanterar en politisk inriktning för att uppnå de nödvändiga resultaten.

35.  Europaparlamentet återinför till fullo sin ståndpunkt från förstabehandlingen när det gäller "övriga institutioner", inklusive beslutet att tidigarelägga vissa fastighetsutgifter till 2009. Parlamentet betonar att denna metod är klart mer ekonomisk för skattebetalarna på lång sikt även om den ökar vissa utlägg under den närmaste framtiden.

36.  Europaparlamentet kommer att noga övervaka effekterna av inrättandet av genomförandeorgan och den pågående utökningen av deras uppgifter för de generaldirektorat som hade ansvaret för genomförandet av de aktuella programmen innan genomförandeorganen tog över. Parlamentet noterar det faktum att personalnivåerna i genomförandeorganen redan kommer att överstiga 1 300 under 2009 och förväntar sig att kommissionen, i gengäld, står fast vid sina prognoser om antalet frigjorda tjänster i de aktuella generaldirektoraten under 2009.

37.  Europaparlamentet konstaterar med oro situationen för nuvarande och framtida unga elever vid Europaskolorna i Bryssel, som är resultatet av det försenade och fortfarande ännu inte förverkligade öppnandet av den fjärde skolan i Laeken och det nuvarande inskrivningssystemet som leder till långa och oacceptabla restider för barnen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen ska lägga fram ett förändrat inskrivningssystem senast i slutet av 2009 med objektiva och lättfattade kriterier (inklusive huvudsaklig hemvist och redan inskrivna syskon), vilket ska införas i och med nästa inskrivningsperiod.

OLAF-förordningen

38.  Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra effektiviteten vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och noterar kommissionen avsikt att lägga fram ett arbetsdokument i början av 2009 för att klargöra den rättsliga ramen för OLAF:s uppdrag. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att lägga fram en tidsram för förhandlingarna med parlamentet om kommissionens förslag avseende Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(9).

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

39.  När det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder föreslår Europaparlamentet ett antal initiativ och innovativa projekt som svarar mot EU-medborgarnas verkliga behov. Parlamentet har beslutat att tilldela ett belopp på 124,4 miljoner EUR till pilotprojekt och förberedande åtgärder för budgetåret 2009 vilket ligger under det övergripande taket för sådana projekt/åtgärder på 140 miljoner EUR, vilket man kommit överens om i IIA.

40.  Europaparlamentet anser att det slutliga paketet med pilotprojekt och förberedande åtgärder för 2009 är välbalanserat och heltäckande och förväntar sig att kommissionen kommer att genomföra projekten med yttersta omsorg och engagemang. Parlamentet utgår ifrån att det inte kommer att konfronteras med plötsliga hinder för genomförandet av överenskomna pilotprojekt och förberedande åtgärder, med tanke på det utomordentliga förberedande arbete som redan genomförts inom parlamentet och kommissionen, men också mellan de två institutionerna, sedan det preliminära budgetförslaget lades fram våren 2008.

41.  Europaparlamentet förväntar sig också att kommissionen kommer att rapportera om genomförandet av de föreslagna pilotprojekt och förberedande åtgärder som inte införts i budgeten för 2009 som sådana eftersom de föreslagna verksamheterna enligt uppgift ska täckas av befintliga rättsliga grunder. Parlamentet avser att noga följa genomförandet av dessa projekt och åtgärder enligt deras respektive rättsliga grunder under budgetåret 2009.

Decentraliserade organ

42.  Europaparlamentet står fast vid sin ståndpunkt från förstabehandlingen när det gäller att återställa de belopp som föreslagits i det preliminära budgetförslaget för decentraliserade organ. Europaparlamentet insisterar på att de organ som i stor utsträckning är beroende av inkomster som genereras av avgifter fortfarande bör kunna utnyttja instrumentet med inkomster avsatta för särskilda ändamål för att ge dem den budgetflexibilitet som de behöver och beslutar att återinföra sina ändringar från förstabehandlingen i detta syfte.

43.  Europaparlamentet beslutar att bibehålla ökningen av beloppen för Frontex driftsutgifter så att organet kan genomföra sina ständiga uppdrag året runt. Parlamentet beslutar också att bibehålla ökningen av beloppen för att ta itu med illegal invandring, liksom en förstärkning av Europeiska flyktingfonden för att underlätta solidariteten mellan medlemsstaterna.

44.  Med tanke på de förväntade förändringarna i arbetsuppgifterna för Galileos tillsynsmyndighet, beslutar Europaparlamentet att i reserven bibehålla en tredjedel av beloppen för dess driftsutgifter i väntan på att en omarbetad rättslig grund antas, samt att minska antalet tjänster från 50 till 23, enligt en överenskommelse med kommissionen, och följaktligen anpassa beloppen för dess administrativa utgifter. Parlamentet väntar sig att kommissionen lägger fram ett omarbetat förslag senast den 31 januari 2009.

45.  Europaparlamentet beslutar att i reserven bibehålla 10 procent av beloppen för administrativa utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tills parlamentet informerats om resultaten av den enkät om personalens uppfattning om sin arbetssituation som genomfördes 2007 och om de åtgärder som vidtagits för att genomföra slutsatserna i denna enkät, samt tills det ansvariga utskottet givit en klarsignal för att frigöra reserven.

46.  Europaparlamentet har noterat det stora överskottet – nästan 300 miljoner EUR – vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden under 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga hur man ska hantera denna situation och huruvida det skulle vara lämpligt att kontorets eventuella överskottsinkomster, som är en direkt följd av den inre marknaden, går tillbaka till EU-budgeten.

47.  Europaparlamentet framhåller åter vikten av att punkt 47 i IIA respekteras. Kommissionen ombeds att arbeta tillsammans med budgetmyndigheten när det gäller att fastställa ett ordentligt detaljerat förfarande för tillämpningen av denna punkt.

48.  Europaparlamentet fäster stor vikt vid kommissionens uttalande, som ingår i dess meddelande av den 11 mars 2008 " EU:s tillsynsmyndigheter – Mot en gemensam ansats" (KOM(2008)0135), att den inte skulle föreslå något nytt decentraliserat organ förrän den pågående utvärderingsprocessen slutförts. Europaparlamentet välkomnar rådets positiva attityd när det gäller att inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp om framtiden för de decentraliserade organen, vilket kommissionen föreslagit, och förväntar sig att det första mötet med denna grupp äger rum så snart som möjligt.

o
o   o

49.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara budgeten slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt till övriga berörda organ.

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Antagna texter från detta sammanträde, P6_TA(2008)0515.
(5) Antagna texter från detta sammanträde, P6_TA(2008)0516.
(6) Antagna texter, P6_TA(2008)0174.
(7) Antagna texter, P6_TA(2008)0175.
(8) Antagna texter, P6_TA(2008)0335.
(9) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.


BILAGA

ÖVERENSKOMNA UTTALANDEN VID medlingssammanträdet den 21 november 2008

Gemensamt uttalande

om finansiering av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna

Europaparlamentet och rådet

   har noterat kommissionens förslag(1) om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (nedan kallad livsmedelsmekanismen)
   har noterat kommissionens begäran om 1 miljard EUR för livsmedelsmekanismen,
   har enats om att finansiera livsmedelsmekanismen under en treårsperiod under rubrik 4 i den fleråriga budgetramen.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om att finansiera livsmedelsmekanismen på följande sätt:

   Det totala beloppet på 1 miljard EUR som ställts till förfogande i åtaganden för livsmedelsmekanismen kommer att fördelas över året på följande sätt: 262 miljoner EUR under 2008, 568 miljoner EUR under 2009 och 170 miljoner EUR under 2010.

* * *

−  240 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden ska omfördelas under rubrik 4 från stabilitetsinstrumentet (budgetartikel 19 06 01 01), varav 70 miljoner EUR under 2009. Beträffande omfördelningar för 2010 uppmanas kommissionen att lägga fram en reviderad finansiell planering för att garantera en ordnad utveckling av de belopp som planeras för perioden 2010−2013, samtidigt som den årliga marginalen hålls på en oförändrad nivå. Livsmedelspriskrisen är en ny objektiv omständighet enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet (IIA) som motiverar en omfördelning från ett icke-programmerat krisinstrument.

−  420 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden ska ställas till förfogande genom användning av flexibilitetsmekanismen för 2009 års budget.

−  340 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden ska ställas till förfogande genom reserv för katastrofhjälp på följande sätt:

• 22 miljoner EUR från anslag som fortfarande finns att tillgå i budgeten 2008,

• 78 miljoner EUR från anslag som är budgeterade för 2009,

• 240 miljoner EUR genom en engångsökning av beloppet för reserv för katastrofhjälp som budgeteras för 2008.

* * *

−  Kommissionen kommer att föreslå en ändring av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(IIA) av den 17 maj 2006 när det gäller punkt 25 för att möjliggöra den tilläggsfinansiering som krävs för den föreslagna livsmedelsmekanismen. Engångsökningen av åtagandebemyndigandena för reserv för katastrofhjälp för år 2008 ska formaliseras i ett gemensamt beslut av de tre institutionerna om ändring av IIA av den 17 maj 2006.

−  Budgetmyndigheten kommer att integrera nödvändiga ändringar i budgetarna för 2008 och 2009. För 2008 kommer ett tilläggsbelopp på 240 miljoner EUR i åtaganden att föras in i budgeten för reserv för katastrofhjälp, och budgetposten för livsmedelsmekanismen kommer att införas. För 2009 kommer ett belopp på 490 miljoner EUR i åtaganden och 450 miljoner EUR i betalningar att föras in i budgeten för livsmedelsmekanismen. Budgetposten för stabilitetsinstrumentet (budgetartikel 19 06 01 01) kommer att minskas med 70 miljoner EUR för 2009 till 134 769 miljoner EUR.

−  Kommissionen ska lägga fram motsvarande framställningar om överföringar från reserven för katastrofhjälp för 2008 och 2009.

−  Överenskomna omfördelningar för 2010 under rubrik 4 ska integreras av kommissionen i den finansiella planeringen 2010−2013 för att läggas fram i januari 2009 i enlighet med punkt 46 i IIA.

−  Betalningsplanen för livsmedelsmekanismen väntas bli 450 miljoner EUR för 2009, 350 miljoner EUR för 2010 och 200 miljoner EUR för 2011 och följande år, med förbehåll för godkännande av budgetmyndigheten vid varje årligt budgetförfarande.

* * *

Europaparlamentet, rådet och kommissionen godtar en ändring i detta undantagsfall och enbart för 2008, av punkt 25 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 för att öka beloppet för reserv för katastrofhjälp på 479 218 000 EUR för 2008. De bekräftar att denna selektiva ändring av punkt 25 i IIA inte kommer att bli prejudicerande.

* * *

De tre institutionerna är ense om att ändringen av IIA för reserv för katastrofhjälp ska ske genom tillägg av följande mening i slutet av första stycket i punkt 25 i IIA:"

Detta belopp ska undantagsvis ökas till 479 218 000 EUR för år 2008 i löpande priser.

"

* * *

Den överenskommelse som ingår i detta gemensamma uttalande ska översättas i Europaparlamentets och rådets förordning om en livsmedelsmekanism genom ändring av relevanta avsnitt som hänvisar till budgetkonsekvenser, inför en slutredigering av texten vid första behandlingen. Kommissionen kommer att ge nödvändigt tekniskt stöd.

___________

Uttalanden

1.  Samordning av gemenskapsbistånd (livsmedelmekanismen och Europeiska utvecklingsfonden, EUF)

"Europaparlamentet, rådet och kommissionen framhåller åter behovet av enhetlighet och konsekvens på området för utvecklingsbistånd, särskilt när det gäller resursanvändningen.

Med tanke på att AVS-länderna kan dra nytta av EU-stöd både ur Europeiska unionens allmänna budget och från Europeiska utvecklingsfonden, förklarar de tre institutionerna att vid genomförandet av snabbinsatsmekanismen för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (nedan kallad livsmedelsmekanismen) bör man fästa särskild uppmärksamhet vid samordningen av biståndet från dessa olika källor för att maximera synergieffekterna och de möjliga resultaten.

I detta sammanhang bör de berörda AVS-partnerländerna även uppmuntras att, om så är nödvändigt, anpassa målen och prioriteringarna i sin programplanering när det gäller framtida samarbete inom ramen för EUF genom att säkerställa överensstämmelse och komplementaritet med de mål som fastställs i livsmedelsmekanismen.

Kommissionen uppmanas att lägga fram en förteckning över de program som finansieras genom EUF och som skulle kunna innehålla delar som avser tryggad livsmedelsförsörjning."

2.  Synliggörande av gemenskapsbiståndet

"Europaparlamentet och rådet understryker att synligheten för gemenskapsbistånd i tredjeländer är en berättigad angelägenhet för Europeiska unionen och bör beaktas fullt ut för givarskap i ett flerårigt sammanhang. För att kunna behålla allmänhetens och politikernas stöd för EU:s yttre åtgärder uppmanar de kommissionen att tillsammans med det preliminära budgetförslaget för 2010 lägga fram en rapport med en förteckning över de initiativ som ska tas för att bättre synliggöra EU:s yttre bistånd utan att äventyra dess kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet, särskilt när det genomförs via internationella organisationer."

3.  Genomförandet av sammanhållningspolitiken

"Utan att föregripa kommissionens kommande förslag i samband med den ekonomiska nedgången förklarar Europaparlamentet, rådet och kommissionen följande:

   Vi inser att med tanke på de utmaningar som den rådande ekonomiska nedgången för med sig kan näringslivet tjäna på en snabbare användning av struktur- och sammanhållningsfonderna inom maximigränserna i den överenskomna fleråriga budgetramen för 2007−2013.
   Vi inser att mellanliggande betalningar enligt de fastställda kontrollramarna inte kan genomföras innan förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaterna har bedömts uppfylla kraven och, vad gäller större projekt, innan kommissionen har beslutat om dessa projekt.
   Vi uppmanar medlemsstaterna att lämna en beskrivning av sina förvaltnings- och kontrollsystem och bedömningar av efterlevnaden så snart som möjligt så att kommissionen snabbt kan inleda sin analys.

Inom denna ram förklarar Europaparlamentet och rådet följande:

   Vi uppmanar kommissionen att inom de befintliga rättsliga ramarna vidta nödvändiga åtgärder för att snabbt utvärdera de viktigaste problemen inom förvaltnings- och kontrollsystemen, så att mellanliggande betalningar kan inledas.
   Vi uppmanar kommissionen att påskynda behandlingen av ansökningar för större projekt, så att inledandet och därmed sammanhängande mellanliggande betalningar kan underlättas.
   Vi uppmanar kommissionen att nära samarbeta med medlemsstaterna för att snabbt nå enighet om alla aspekter i fråga om efterlevnad inom förvaltnings- och kontrollsystem.
   Vi välkomnar kommissionens regelbundna information till budgetmyndigheten genom de uppdaterade översiktstabellerna över förvaltnings- och kontrollsystem och större projekt.
   Vi uppmanar kommissionen att varje månad lägga fram en rapport för budgetmyndigheten om godkännande av förvaltnings- och kontrollsystemen och de större projekten samt om genomförandenivån för mellanliggande betalningar för varje medlemsstat.
   Vi uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om genomförandet tillsammans med det preliminära budgetförslaget i enlighet med budget- och ansvarsfrihetsförfarandena.
   Vi uppmanar revisionsrätten och den myndighet som ska bevilja ansvarsfrihet att beakta denna fråga, liksom att kommissionens kontrollverksamhet är flerårig, när de bedömer förvaltningen av EU-medel.

Europaparlamentet inser att det krävs strukturella förbättringar och förenklingsåtgärder för att undvika återkommande underutnyttjande och för att garantera att betalningsbemyndiganden utvecklas under ordnade former i förhållande till åtagandebemyndiganden på det sätt som revisionsrätten erinrar om i sina rapporter."

4.  Tillsynsmyndigheter

"Europaparlamentet och rådet har godtagit kommissionens förslag om att inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp för tillsynsmyndigheter och begär att det första mötet äger rum snarast möjligt."

5.  Betalningsbemyndiganden

"Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att lägga fram en ändringsbudget om de bemyndiganden som införts i 2009 års budget är otillräckliga för att täcka utgifterna i underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning), underrubrik 1b (Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning) eftersom det kan vara motiverat inom de befintliga rättsliga ramarna mot bakgrund av ett möjligt påskyndat genomförande av strukturpolitiken, rubrik 2 (Bevarande och förvaltning av naturresurserna) och rubrik 4 (EU som global partner).

Europaparlamentet och rådet kommer i detta sammanhang att överväga lämplig finansiering av alla eventuella förslag till nya initiativ från kommissionen, särskilt när det gäller den ekonomiska krisen."

___________

ENSIDIGA UTTALANDEN

A.  Uttalanden från Europaparlamentet

1.  Utvärdering av rubrik 4

"Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för budgetöversynen lägga fram en utvärdering av situationen under rubrik 4, för att granska och se över EU:s roll som global partner i ett flerårigt perspektiv."

2.  Betalningar och genomförande av sammanhållningspolitiken

"Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den extremt låga nivån på betalningarna, långt under den fleråriga budgetramen, som inte motsvarar Europeiska unionens verkliga utmaningar i en situation med ekonomisk kris.

Det uttrycker särskilt sin djupaste oro över den oacceptabelt låga nivån i genomförandet av anslagen till sammanhållningspolitiken, fastän detta utgör ett av Europeiska unionens fundamentala politikområden.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen, och medlemsstaterna, som är ansvariga för genomförandet av dessa anslag, att anta alla åtgärder som är möjliga för att garantera ett ändamålsenligt genomförande."

B.  Kommissionens uttalande

Utvärdering av rubrik 4

"Eftersom det 2009 kommer att saknas marginaler för utgiftstaket i rubrik 4 konstaterar kommissionen att förmågan att möta oförutsedda kriser är tämligen begränsad, varför den förbinder sig att för budgetmyndigheten lägga fram en bedömning av situationen inom rubrik 4, vid behov åtföljd av relevanta förslag under loppet av 2009, med beaktande av den politiska utvecklingen och genomförandet av budgeten.

___________

Rådets uttalande om ändringsskrivelse 2/2009

"Rådet förklarar att dess samtycke till kommissionens förslag om program för personer som har det sämst ställt inom gemenskapen enligt ändringsskrivelsen nr 2/2009 inte föregriper resultatet av den pågående översynen av den rättsliga grunden.

Strykningen av budgetposten för programmet för frukt i skolan är förenlig med rådets traditionella ståndpunkt att inte skapa någon ny budgetpost innan den relevanta rättsliga grunden har antagits. Detta föregriper inte resultatet av den pågående översynen av den rättsliga grunden."

___________

Ensidigt uttalande från Grekland, Italien, Spanien och Portugal om flerspråkighet

"Grekland, Italien, Spanien och Portugal bekräftar sitt engagemang för principerna om flerspråkighet och lika behandling av alla språk och uttalar sin oro över det sätt på vilket kommissionen förvaltar garantin för språklig mångfald och understryker att kommissionen samt alla institutioner och Europeiska unionens organ bör se till att tillräckliga medel finns för en fulltständig tillämpning av dessa principer."

(1) KOM(2008)0450 av den 18 juli 2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy