Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2102(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0455/2008

Внесени текстове :

A6-0455/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0625

Приети текстове
PDF 375kWORD 82k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Работна програма "Образование и обучение 2010 г."
P6_TA(2008)0625A6-0455/2008

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на работната програма "Образование и обучение 2010 г." (2008/2102(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 12 ноември 2007 г., озаглавено "Предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации: Проект на съвместен доклад на Съвета и на Комисията относно напредъка за 2008 г. в прилагането на работната програма "Образование и обучение 2010 г." (COM(2007)0703), както и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SEC(2007)1484),

–   като взе предвид подробната работна програма за доразвиването на целите на образователните и обучителните системи в Европа(1) и последвалите съвместни междинни доклади за напредъка при нейното изпълнение,

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно образованието и обучението като основен двигател на Лисабонската стратегия(2),

–   като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот(3),

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно новите умения за нови работни места(4),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 28 август 2007 г. "Към политика и практика, основани на знанието, в образованието и обучението" (SEC(2007)1098),

–   като взе предвид Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот(5),

–   като взе предвид Препоръка 2006/143/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно по-нататъшно европейско сътрудничество при осигуряване на качеството в областта на висшето образование(6),

–   като взе предвид Европейската харта за качество на мобилността(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта в образованието(8),

–   като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за обучение през целия живот(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2008 г. относно обучението за възрастни, озаглавена "Никога не е твърде късно за учене"(10),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно Болонския процес и студентската мобилност(11),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на образованието на учителите(12),

–   като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет от 13–14 март 2008 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0455/2008),

А.   като има предвид, че Европейският съвет се стреми да стане световен лидер в областта на качеството на системите за образование и обучение до 2010 г., тъй като тези системи са от ключово значение за по-нататъшното развитие на Лисабонския процес;

Б.   като има предвид, че е постигнат напредък при засилването на автономността и отчетността на университетите и че трябва да се засили подкрепата за университетите в този процес;

В.   като има предвид, че системите за образование и обучение следва да предоставят равни възможности на жените и мъжете;

Г.   като има предвид, че включването на проблемите на равенството между половете в политиките на образование и обучение е необходимо за успеха на Лисабонската стратегия, която впрочем има като една от своите цели преодоляването на неравенството между жените и мъжете на европейските пазари на труда и по-специално постигане на 60 % заетост на жените до 2010 г.;

Д.   като има предвид, че посредством сътрудничество и обмяна на добри практики държавите-членки трябва да провеждат реформи в своите национални системи за образование и обучение;

Е.   като има предвид, че съгласуваните и всеобхватни стратегии и инструменти за обучение през целия живот, за които Европейският парламент и Съвета постигнаха съгласие, следва да се прилагат последователно за постигането на целите на Лисабонската стратегия, както и за укрепването на триъгълника на знанието;

Ж.   като има предвид, че Европа се нуждае от по-високи равнища на уменията и като има предвид, че творчеството и новаторството следва да бъдат насърчавани на всички равнища на образованието и обучението;

З.   като има предвид необходимостта да бъдат гарантирани бъдещи нужди от конкретни умения в областта на околната среда и обществото, например чрез въвеждането на изменението на климата и други екологични теми като част от предметите във всички форми на обучение;

И.   като има предвид, че учебните планове следва да допринасят за личностното развитие на обучаващите се, като към тях се добави обучение за правата на човека и европейските стойности;

Й.   като има предвид, че качеството и ефективността на системите за образование и обучение и достъпността им за гражданите трябва да се разглеждат като основни политически цели на европейско равнище;

К.   като има предвид, че образованието и обучението винаги следва да са свързани с местните и регионалните възможности, характеристики и нужди;

1.  Приветства гореспоменатото Съобщение на Комисията от 12 ноември 2007 г. и подобренията, които посочва то;

2.  Отбелязва, че действията в областта на образованието и обучението следва да бъдат последователно подкрепяни от допълнителни мерки от социално и икономическо естество за подобряване на жизнения стандарт на европейските граждани като цяло;

3.  Подчертава необходимостта от интегриране на имигрантите и малцинствата (особено ромското население) и от работа за включване на групите със специални нужди (предимно жените, хората с увреждания и възрастните хора) във всички нива и във всички области на образованието; счита, че на имигрантите следва да бъде предоставена допълнителна подкрепа, докато етническите малцинства и ромското население следва да бъдат подпомагани от подготвени служители, които или принадлежат към същото малцинство или поне говорят неговия език;

4.  Подчертава значението на спорта в образованието и обучението и необходимостта да му бъде отделено особено внимание, например чрез предоставяне на повече възможности за физическо възпитание и спорт във всички форми на образованието от предучилищното до висшето образование, и изисква в учебната програма да бъдат предвидени най-малко три учебни часа седмично за спорт, като на училищата се осигури подкрепа, за надхвърляне на този предвиден минимум, когато е възможно;

5.  Подчертава ключовата роля на семейството и на социалната среда във всеки аспект на образованието и обучението;

6.  Отбелязва, че образованието е от първостепенно значение за социалното и личното развитие както на жените, така и на мъжете; поради това подчертава значението на укрепването на образованието и обучението в качеството им на основна опора при постигане на целта за насърчаване на равенството между жените и мъжете;

7.  Изразява съжаление, че образователните системи не насърчават жените да се насочват към области на образованието и професионалното обучение, в които по традиция преобладават мъжете, и обратно; приветства предприемането на мерки за насърчаване на равенството между половете и настоятелно приканва държавите-членки да въведат програми, предназначени да предлагат на жените колкото се може по-разнообразни възможности за професионална ориентация, както и да им предоставят понататъшна подкрепа на пазара на труда;

8.  Подчертава, че съществуващата липса на равенство на възможностите по отношение на качественото образование и обучението през целия живот са още по-осезателни в островните и географски и социално ощетените региони; по тази причина приканва към по-усилено насърчаване на образователните инициативи в рамките на регионалната политика;

9.  Отбелязва недостатъчното представяне на жените, което се наблюдава от дълго време в определени области на образованието, на всички нива, както и в научноизследователския сектор; по тази причина насърчава предприемането на практически, положителни дейности за преодоляване на положението;

10.  Отбелязва, че студентите, които са прекъсвали своето обучение, особено младите майки, могат да бъдат обект на дискриминация и призовава за възприемане на по-гъвкав подход с цел да се улесни възобновяването на следването или обучението след раждането на дете, както и съвместяването на образованието с професионалния и семейния живот;

11.  Отбелязва необходимостта от всеобхватно подобрение на качеството на учебните програми и преподаването, засилване на социалната сигурност на преподавателите и особено внимание по отношение на тяхното непрекъснато професионално обучение и мобилност;

12.  Подчертава, че медийната грамотност и знанията в областта на информационните и съобщителните технологии следва да бъдат силно насърчавани и препоръчва медийното образование да се превърне в неразделна съставна част на учебната програма във всички училищни степени, а така също на учителите и на възрастните хора да се предлагат модули за медийно образование;

13.  Подчертава необходимостта от улесняване на прехода между различните системи на образование и обучение, както и между ученето във формална и неформална среда и самостоятелно;

14.  Призовава Съвета да наблюдава прилагането на практика на европейските политики в областта на образованието и обучението във всяка държава-членка; счита, че националните правителства следва да набележат национални цели в тази област по един прозрачен начин и следва да въведат подходящи законодателни и други мерки за гарантиране на достигането на европейски стандарти и по-специално да се погрижат за прилагането на приетите на равнището на ЕС инструменти, като например на горепосочената препоръка за ключови умения за ученето през целия живот, Европейската квалификационна рамка и Европас(13);

Предучилищно образование

15.  Подчертава, че трябва да се предоставят повече средства за подобряването на материалната база и непрекъснатите мерки за професионално обучение на педагозите, за де се повиши качеството на предучилищното образование и осигурят повече средства за инвестиране. Всеобщият достъп до висококачествено предучилищно образование е подходящ начин за това на всички деца, и особено на децата, които произхождат от среди в неравностойно социално положение или принадлежат към малцинства, да бъде предоставен достъп до обучение през целия живот;

16.  Настоятелно набляга върху значението на това децата да развиват основни умения, да учат майчиния си език или езика на страната, в която живеят, и да развиват умения да четат и пишат възможно най-рано;

17.  Счита, че изучаването на втори език следва да започне в този ранен стадий, но контактът с езици в ранна детска възраст трябва да бъде под формата на игра и без да се поставят изисквания за постигане на отлични резултати;

18.  Призовава всички държави-членки да въведат задължително предучилищно образование;

Начално и средно образование

19.  Подчертава необходимостта от отделяне на специално внимание на лица, които, в противен случай биха могли да изпаднат от образователната система на по-късен етап; счита, че следва да бъдат приети специални програми и мерки за намаляване на процента на отпадащите от училище и за оказване на подкрепа и предоставяне на възможности на отпадналите лица за реинтегриране в обществото и за поемане в подходяща за тях насока на образование, когато отпадането на ученици е неизбежно и продължава;

20.  Подчертава необходимостта началното и средното образование да подготвя децата за самостоятелно, творческо и новаторско мислене и да създава критични по отношение на медиите и самостоятелно мислещи граждани;

21.  Изтъква значението на учебните програми за учениците във всяка държава-членки, които следва да включват курсове, в които се насърчават и развиват творческото и новаторското мислене на децата;

22.  Счита, че учебните програми и тяхното съдържание следва да бъдат постоянно осъвременявани, за да не губят своята актуалност, като се засилва важната роля на предприемаческите способности и доброволното поемане на ангажименти, с цел да се насърчи личностното развитие, и подчертава, че всички държави-членки следва да отдават по-голямо значение на образованието на учителите и да предоставят повече средства за него, за да постигнат значителен напредък при прилагането на целите на Лисабонската стратегия в рамките на работната програма "Образование и обучение 2010 г." и за да насърчават обучението през целия живот в рамките на Европейския съюз;

23.  Изразява убеждението си, че децата следва да започнат да учат втори чужд език възможно най-рано;

24.  Напълно подкрепя изучаването на чужди езици от ранна възраст и въвеждането на чуждоезиковото обучение във всички учебни програми на началните училища; подчертава, че за постигане на тази цел следва да бъдат предоставени достатъчно средства за назначаване и обучение на учители по чужди езици;

25.  Счита, че развитието на индивидуалните заложби, специфичните възможности и вродените способности на учениците следва да бъде основна цел на този етап от образованието; посочва, че тези способности може по-късно да бъдат основата за намиране на работа;

26.  Подчертава необходимостта от отделяне на специално внимание на ученици, които не са придобили или не придобиват основни умения, както и на особено талантливи ученици, за да могат да доразвият във възможно най-голяма степен способностите и талантите си, които надхвърлят средното ниво;

27.  Препоръчва държавите-членки значително да подобрят качеството на академичните и професионални квалификации на учителите, тяхното образование и обучение през целия живот;

28.  Подкрепя енергично насърчаването на трайното и последователно професионално обучение за повишаване на квалификацията на учителите в течение на професионалния им живот; счита, че всички учители следва да имат периодично възможността да опресняват способностите и квалификациите си, а така също и педагогическите си познания;

29.  Препоръчва възможно най-скоро в учебните програми да се предвиди курс по гражданско образование на Съюза, за да се подготви ново поколение със съзнание за ценностите на Съюза, по отношение на теми и области като правата на човека, културното многообразие, толерантността, опазването на околната среда, изменението на климата;

Професионално образование и обучение (ПОО)

30.  Отбелязва необходимостта от подобряване както качеството, така и привлекателността на ПОО;

31.  Подчертава необходимостта от по-добра връзка и по-тясно интегриране на ПОО както с европейската, така и с националните икономики, за да може образователният процес да се адаптира по-добре спрямо пазара на труда;

32.  Настоява за значително увеличаване на мобилността (не само на географската, но и между ПОО и висшето образование) на студентите и преподавателите;

Висше образование

33.  Счита, че учебните планове на университетите следва да бъдат осъвременявани за да отговарят на настоящите и бъдещите социални и икономически нужди;

34.  Препоръчва развитието преди всичко на интердисциплинарни, тоест обхващащи различни научни области учебни програми във висшите учебни заведения, за да се подготвят специалисти, които да са в състояние да решават по-сложните проблеми на настоящето;

35.  Подчертава необходимостта от повишаване на интереса на студентите и учениците към общообразователните и изследователските програми в областта на техниката, естествените науки и опазването на околната среда;

36.  Призовава държавите-членки ефективно да насърчават партньорството на университетите с бизнеса, както и между висшите учебни заведения и многото други национални, регионални и местни заинтересовани лица;

37.  Отбелязва необходимостта от значително засилване на сътрудничеството между европейските висши учебни заведения и от възможно най-лесно прехвърляне на квалификационни степени;

38.  Подчертава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на работата на учителите и преподавателите във висшите учебни заведения, също както и на използваните програми, тяхното съдържание и методи на работа;

39.  Предлага Европейският институт за иновация и технология да бъде свързан с Болонския процес и да бъде взет предвид в рамките на реформата на европейското висше образование;

40.  Настоятелно препоръчва държавите-членки да подобрят мобилността на студентите и преподавателите, включително мобилността между страни, програми и специалности; подчертава в тази връзка значението на прилагането на горепосочената Европейска харта за качество на мобилността за създаване на действително европейско пространство за образование и обучение през целия живот, както и за насърчаване на икономическото, социалното и регионалното сътрудничество;

Обучение през целия живот

41.  Счита, че работодателите следва да бъдат насърчавани да се грижат последователно за образованието и обучението на своите служители и работници, както и да предоставят стимули за участието на нискоквалифицирани работници в програми за обучение през целия живот;

42.  Отбелязва, че следва да се отделя специално внимание на трайно безработните хора в неравностойно социално положение, на хора със специални нужди, хора, пребивавали в изправителни домове, и бивши затворници;

43.  Подчертава, че преди всичко жените трябва да бъдат окуражавани да вземат участие в курсове за образование и обучение за повишаване на квалификацията и във връзка с това следва да бъдат предлагани и насърчавани специални програми за жени за поощряване на обучението през целия живот;

44.  Подчертава, че нискоквалифицираните и по-възрастните работници следва да бъдат специално насърчавани, както и че следва да бъдат създадени стимули за участие в програмите за обучение през целия живот;

45.  Призовава образователните програми за възрастни и програмите за обучение през целия живот да обръщат особено внимание на онези категории граждани, които се намират в най-неблагоприятно положение на пазара на труда, а именно младите хора, жените, особено жените от селските райони, както и възрастните хора;

46.  Приканва да бъде взето под внимание, че обучението за придобиване на родителски умения, предназначено за жените и мъжете, е от ключово значение за благоденствието на личността, борбата срещу бедността и социалното сближаване; ето защо изразява желание в рамките на образованието и обучението да бъдат въведени поливалентни програми за обучение през целия живот и за подготвяне на преподавателски кадри в областта на обучението за придобиване на родителски умения;

47.  Подчертава, че знанията и квалификациите, придобити чрез обучение през целия живот следва да бъдат много по-широки и да се признават по-лесно и че за тази цел счита, че трябва да се форсира прилагането на горепосочената Европейска квалификационна рамка и на Европас като инструменти за насърчаване на обучението през целия живот,

48.  Счита, че както европейските, така и националните органи следва да предоставят повече средства за мерки за насърчаване на мобилността на всички етапи на обучението през целия живот;

49.  Призовава предимствата, произтичащи от горепосочената Европейска харта за качество на мобилността да се признават, използват и прилагат от държавите-членки, а така също призовава Комисията да извърши анализ на прилагането им в държавите-членки;

50.  Настоява за необходимостта от предоставяне на колкото се може повече социални услуги и улеснения (например заведения за гледане на деца) за всички семейни студенти и работници;

51.  Счита, че доброволческите услуги следва да бъдат интегрирани и признати в изпълнението на работната програма "Образование и обучение 2010 г.";

52.  Изразява убеждението, че следва да бъдат засилени обмяната на мнения и взаимното обучение между различните възрастови групи;

53.  Подчертава, че програмите за обучение през целия живот трябва да подкрепят предприемачеството, като дават възможност на гражданите да създават малки и средни предприятия за посрещане на нуждите както на обществото, така и на икономиката;

54.  Насочва вниманието към факта, че в подкрепа на постигането на гореспоменатите цели е необходимо изграждането на служби за ориентиране и предоставяне на информация в областта на обучението през целия живот за хора от всички възрастови групи, които желаят да се обучават;

o
o   o

55.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 142, 14.6.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ C 300, 12.12.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(4) ОВ C 290, 4.12.2007, стр. 1.
(5) ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.
(6) ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 60.
(7) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 8.
(8) ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 131.
(9) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0013.
(11) Приети текстове, P6_TA(2008)0423.
(12) Приети текстове, P6_TA(2008)0422.
(13) Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6).

Правна информация - Политика за поверителност