Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2102(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0455/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0455/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0625

Hyväksytyt tekstit
PDF 221kWORD 66k
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano
P6_TA(2008)0625A6-0455/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2008 tiedosta, luovuudesta ja innovoinnista elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano (2008/2102(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan,

–   ottaa huomioon 12. marraskuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon "Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta – Luonnos Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanon edistymistä koskevaksi neuvoston ja komission yhteiseksi raportiksi vuonna 2008" (KOM(2007)0703) sekä siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan SEC(2007)1484,

–   ottaa huomioon yksityiskohtaisen työohjelman, joka koskee Euroopan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien(1) tavoitteiden seurantaa, ja yhteiset väliaikaraportit sen täytäntöönpanon edistymisestä,

–   ottaa huomioon neuvoston 15. marraskuuta 2007 antaman päätöslauselman koulutuksesta Lissabonin strategian avaintekijänä(2),

–   ottaa huomioon elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 2006/1720/EY(3),

–   ottaa huomioon neuvoston 15. marraskuuta 2007 antaman päätöslauselman uusista taidoista uusia työpaikkoja varten(4),

–   ottaa huomioon komission yksiköiden 28. elokuuta 2007 päivätyn valmisteluasiakirjan SEC(2007)1098 "Towards more knowledge-based policy and practice in education and training" (Tavoitteena enemmän tietoon perustuva politiikka ja käytäntö koulutusalalla),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. huhtikuuta 2008 antaman suosituksen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi(5),

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun varmistamisessa 15. helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2006/143/EY(6),

–   ottaa huomioon liikkuvuutta koskevan eurooppalaisen laatuperuskirjan(7),

–   ottaa huomioon 13. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman urheilun asemasta koulutuksessa(8),

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2006/962/EY elinikäisen oppimisen avaintaidoista(9),

–   ottaa huomioon 16. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman aikuiskoulutuksesta: Oppia ikä kaikki(10),

–   ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta(11),

–   ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman opettajankoulutuksen laadun parantamisesta(12),

–   ottaa huomioon 13. ja 14. maaliskuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A6-0455/2008),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni pyrkii olemaan vuoteen 2010 mennessä maailman johtaja koulutusjärjestelmien laadussa ja että nämä järjestelmät ovat elintärkeitä Lissabonin prosessin edistyksen jatkumiselle,

B.   toteaa, että yliopistojen autonomian ja vastuuvelvollisuuden lisäämisessä on edistytty, ja niille tämän prosessin yhteydessä annettavaa tukea on vahvistettava,

C.   ottaa huomioon, että koulutusjärjestelmien olisi tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet naisille ja miehille,

D.   ottaa huomioon, että tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen koulutuspolitiikkaan on välttämätöntä Lissabonin strategian onnistumisen kannalta, sillä yksi sen tavoitteista on puuttua naisten ja miesten väliseen epätasa-arvoon Euroopan työmarkkinoilla ja erityisesti saavuttaa naisten 60 prosentin työllisyysaste vuoteen 2010 mennessä,

E.   katsoo, että jäsenvaltioiden on yhteistyön ja hyvien käytäntöjen vaihdon kautta toteutettava kansallisten koulutusjärjestelmiensä uudistus,

F.   katsoo, että Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimat johdonmukaiset ja kattavat elinikäisen oppimisen strategiat ja välineet olisi toteutettava yhtenäisesti Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja osaamiskolmion vahvistamiseksi,

G.   katsoo, että Eurooppa tarvitsee korkeampia osaamistasoja ja että luovuutta ja innovaatiota olisi edistettävä koulutuksen kaikilla tasoilla,

H.   katsoo, että olisi tehtävä järjestelyjä tulevia osaamistarpeita varten ympäristön ja yhteiskunnan aloilla esimerkiksi asettamalla ilmastonmuutos- ja muut ympäristökysymykset poikkialaisiksi aiheeksi kaikissa oppimismuodoissa,

I.   katsoo, että opintosuunnitelman olisi tuettava opiskelijan henkilökohtaista kehitystä niin, että siihen sisältyy ihmisoikeuksien ja eurooppalaisten arvojen opetus,

J.   katsoo, että koulutusjärjestelmien laatua ja tehokkuutta sekä niiden saatavuutta kansalaisille olisi pidettävä tärkeinä poliittisina tavoitteina Euroopan tasolla,

K.   katsoo, että koulutuksessa on aina huomioitava paikalliset ja alueelliset mahdollisuudet, ominaispiirteet ja tarpeet,

1.   pitää tervetulleena edellä mainittua komission 12. marraskuuta 2007 antamaa tiedonantoa ja siinä yksilöityjä parannuksia;

2.   panee merkille, että koulutuksen alan toimia pitäisi tukea johdonmukaisesti sosioekonomisilla täydentävillä toimenpiteillä Euroopan kansalaisten yleisten elinstandardien parantamiseksi;

3.   painottaa, että maahanmuuttajat ja vähemmistöt (etenkin romanit) on integroitava ja että on työskenneltävä erityistarpeita omaavien ryhmien (ensi kädessä naisten, vammaisten ja vanhusten) osallistamiseksi koulutuksen kaikille tasoille ja alueille; katsoo, että maahanmuuttajille olisi tarjottava lisätukea, ja koulutetun henkilökunnan, joka kuuluu samaan vähemmistöön tai ainakin puhuu heidän kotikieltään, olisi avustettava etnisiä vähemmistöjä ja romaneja;

4.   korostaa urheilun merkitystä koulutuksessa ja tarvetta kiinnittää erityishuomiota urheiluun esimerkiksi tehostamalla liikuntaopetuksen ja urheilun tarjontaa kaikessa koulutuksessa esikoulusta yliopistoon, ja vaatii, että opetussuunnitelmassa on viikoittain vähintään kolme opetustuntia liikuntaa ja että kouluja tuetaan, jotta ne voisivat mahdollisuuksien mukaan ylittää tämän säädetyn vähimmäismäärän;

5.   korostaa perheiden ja sosiaalisen ympäristön tärkeää roolia koulutuksen kaikissa näkökohdissa;

6.   toteaa, että koulutus on olennaisen tärkeää sekä naisten että miesten sosiaaliselle ja henkilökohtaiselle kehitykselle; korostaa sen vuoksi, että on tärkeää vahvistaa koulutusta naisten ja miesten tasa-arvon edistämistä koskevan tavoitteen kannalta olennaisen tärkeänä tukipaaluna;

7.   pahoittelee, että koulutusjärjestelmät eivät enempää rohkaise naisia suuntautumaan sellaisille ammatti- ja koulutusaloille, joilla miehet ovat perinteisesti olleet yliedustettuina, mutta suhtautuu myönteisesti sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin ja kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään ohjelmia, joiden tavoitteena on tarjota naisille mahdollisimman monipuolista ammatillista ohjausta sekä tukea työmarkkinoilla;

8.   korostaa, että laadukkaaseen elinikäiseen oppimiseen liittyvissä asioissa naisten ja miesten mahdollisuuksien välillä tällä hetkellä ilmenevä epätasa-arvoisuus on erityisen kouriintuntuvaa saarilla ja maantieteellisesti ja sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla; kehottaa näin ollen tehostamaan koulutusaloitteiden edistämistä aluepolitiikan puitteissa;

9.   toteaa, että naisten osuus on edelleen vähäinen tietyillä koulutusaloilla kaikilla tasoilla, myös tutkimusalalla; tukee sen vuoksi konkreettisia ja myönteisiä toimia tilanteen korjaamiseksi;

10.   huomauttaa, että opiskelunsa keskeyttäneet opiskelijat, erityisesti nuoret äidit, saattavat kohdata syrjintää, ja kehottaa entistä joustavampaan lähestymistapaan, jotta opintojen tai koulutuksen jatkaminen lapsen syntymän jälkeen sekä opintojen yhteensovittaminen ammatillisen ja perhe-elämän kanssa helpottuisivat;

11.   toteaa, että opintosuunnitelmien ja opetuksen laatua on parannettava yleisesti, opettajien sosiaaliturvaa on parannettava ja erityistä huomiota on kiinnitettävä opettajien jatkokoulutukseen ja liikkuvuuteen;

12.   painottaa, että medialukutaitoa ja tieto- ja viestintätekniikan tietämystä olisi edistettävä voimakkaasti, ja suosittelee, että mediakasvatus olisi kiinteä osa opetussuunnitelmaa kaikilla opetustasoilla ja että opettajille tarjotaan pakollisia mediaopetukseen liittyviä oppijaksoja;

13.   huomauttaa, että siirtymistä eri koulutusjärjestelmien ja virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen välillä on helpotettava;

14.   vaatii neuvostoa seuraamaan kunkin jäsenvaltion koulutusta ja oppimista koskevien eurooppalaisten politiikkojen käytännön täytäntöönpanoa; katsoo, että kansallisten hallitusten olisi asetettava kansalliset tavoitteet tällä alalla avoimella tavalla ja otettava käyttöön asianmukaista lainsäädäntöä ja asianmukaisia toimenpiteitä eurooppalaisten standardien saavuttamisen varmistamiseksi ja erityisesti, jotta voidaan taata EU:n tasolla hyväksyttyjen välineiden soveltaminen, esimerkkeinä suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista, eurooppalainen tutkintojen viitekehys ja Europass(13);

Esiasteen koulutus

15.   korostaa, että on osoitettava entistä enemmän varoja materiaalia ja tiloja koskevien olosuhteiden parantamiseen sekä kasvattajien jatkuvaan koulutukseen, jotta voidaan nostaa esikouluopetuksen tasoa, ja kohdennettava enemmän varoja investointeihin; toteaa, että korkealaatuisen esikouluopetuksen saanti on hyvä tapa taata kaikkien lasten ja erityisesti epäsuotuisissa oloissa elävien ja vähemmistöihin kuuluvien lasten mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen;

16.   pitää tärkeänä, että lasten perustaidot kehittyvät, he oppivat äidinkieltään tai asuinmaansa kieltään ja saavat luku- ja kirjoitustaidon mahdollisimman pian;

17.   uskoo, että toisen kielen oppiminen olisi aloitettava tässä varhaisessa vaiheessa, mutta varhaislapsuudessa kieliä tulisi oppia leikkien ja ilman suorituspakkoa;

18.   kehottaa kaikkia jäsenvaltioita saattamaan esiasteen koulutuksen pakolliseksi;

Perusasteen ja toisen asteen koulutus

19.   korostaa, että on kiinnitettävä erityishuomiota yksilöihin, jotka voisivat muutoin jättäytyä koulutuksesta myöhemmässä vaiheessa; uskoo, että olisi hyväksyttävä erityisiä ohjelmia ja toimenpiteitä koulunsa keskeyttävien määrän vähentämiseksi ja että tapauksissa, jolloin keskeyttämistä ei voida estää ja se jatkuu edelleen, kyseisiä yksilöitä olisi tuettava ja heille olisi annettava mahdollisuuksia integroitua uudelleen yhteiskuntaan ja saada sopivaa koulutusta;

20.   painottaa, että perusasteen ja toisen asteen koulutuksen olisi tarjottava lapsille keinot ajatella itsenäisesti, luovasti ja innovatiivisesti ja että heistä olisi tehtävä kriittisesti tiedotusvälineisiin suhtautuvia ja itse ajattelevia kansalaisia;

21.   pitää tärkeinä kunkin jäsenvaltion koulujen opetussuunnitelmia, joiden tulisi sisältää kursseja lasten luovuuden ja innovatiivisuuden tukemiseksi ja kehittämiseksi;

22.   katsoo, että opintosuunnitelmia ja niiden sisältöä on päivitettävä jatkuvasti, jotta ne olisivat edelleen asianmukaisia, jolloin yrittäjyyteen liittyvien taitojen ja vapaaehtoistyön tärkeä merkitys korostuu henkilökohtaisen kehityksen tukemiseksi, ja korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on painotettava nykyistä enemmän opettajien koulutusta ja annettava sitä varten entistä enemmän varoja, jotta voidaan saavuttaa merkittävää kehitystä Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisessa työohjelman "Koulutus 2010" yhteydessä ja jotta voidaan tukea elinikäistä oppimista Euroopan unionissa;

23.   on vakuuttunut, että lasten olisi opeteltava toista vierasta kieltä mahdollisimman varhain;

24.   tukee voimakkaasti vieraiden kielten oppimista hyvin varhaisessa iässä ja kieliopintojen sisällyttämistä kaikkiin peruskoulun opetussuunnitelmiin; painottaa, että riittävät investoinnit vieraiden kielten opettajien palkkaamiseen ja koulutukseen ovat ehdottoman tärkeitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

25.   katsoo, että opiskelijoiden henkilökohtaisten lahjojen, erityisvalmiuksien ja heillä luonnostaan olevien kykyjen kehittämisen on oltava tärkein tavoite tässä vaiheessa koulutusta; toteaa, että nämä valmiudet voivat myöhemmin olla työn ja työllisyyden pohjana;

26.   tähdentää, että olisi kiinnitettävä erityishuomiota opiskelijoihin, jotka eivät ole hankkineet tai eivät hanki perustaitoja, samoin kuin erittäin lahjakkaisiin opiskelijoihin, jotta he voivat kehittää keskimääräistä suurempia kykyjään ja lahjojaan edelleen mahdollisimman hyvin;

27.   suosittaa, että jäsenvaltiot parantavat huomattavasti opettajien akateemisia ja ammatillisia tutkintoja sekä heidän ammatillista opetustaan ja eliniän kestävää oppimista;

28.   tukee voimakkaasti opettajien jatkuvan ja johdonmukaisen ammatillisen kehittämisen edistämistä koko heidän uransa ajan; katsoo, että kaikilla opettajilla olisi oltava säännöllisiä mahdollisuuksia parantaa ja päivittää taitojaan ja hankkia lisäpätevyyttä sekä parantaa pedagogista osaamistaan;

29.   suosittelee, että opetussuunnitelmiin lisätään mahdollisimman nopeasti unionia koskevaa kansalaiskasvatusta, jotta parannettaisiin uuden sukupolven tietämystä unionin arvoista liittyen eri teemoihin ja aloihin, kuten ihmisoikeuksiin, kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suvaitsevaisuuteen, ympäristönsuojeluun, ilmastonmuutokseen;

Ammatillinen koulutus

30.   panee merkille, että ammatillisen koulutuksen laatua ja houkuttelevuutta on tehostettava;

31.   huomauttaa, että ammatillinen koulutus olisi yhdistettävä paremmin ja integroitava johdonmukaisemmin Euroopan talouteen ja kansallisiin talouksiin, jotta koulutus voidaan sovittaa paremmin työmarkkinoille;

32.   vaatii tehostamaan merkittävästi opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta (ei ainoastaan maantieteellisesti vaan myös ammatillisen ja korkeamman koulutuksen välillä);

Korkea-asteen koulutus

33.   katsoo, että yliopiston opintosuunnitelmia olisi nykyaikaistettava vastaamaan nykyisiä ja tulevia sosioekonomisia tarpeita;

34.   suosittelee, että korkeammissa oppilaitoksissa kehitetään ensisijaisesti monitieteellisiä eli yksittäiset tieteenalat ylittäviä opinto-ohjelmia sellaisten asiantuntijoiden kouluttamiseksi, jotka pystyvät ratkaisemaan nykymaailman monimutkaisia ongelmia;

35.   painottaa, että opiskelijoiden ja koululaisten kiinnostusta tekniikan, luonnontieteiden ja ympäristönsuojelun alan sisältöön ja opinto-ohjelmiin olisi lisättävä;

36.   kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yliopistojen ja yritysten kumppanuuksia sekä myös yliopistojen ja monien muiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kumppanuuksia;

37.   panee merkille, että eurooppalaisten korkeakoululaitosten välistä yhteistyötä on tehostettava huomattavasti ja että lisäksi tutkinnot olisi tehtävä mahdollisimman helpoiksi siirtää;

38.   huomauttaa, että korkea-asteen opettajien ja luennoitsijoiden työpanosta on ajantasaistettava jatkuvasti ohjelmien, sisältöjen ja työmenetelmien suhteen;

39.   ehdottaa, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti kytkettäisiin Bolognan prosessiin ja otettaisiin huomioon Euroopan korkea-asteen koulutuksen uudistuksen yhteydessä;

40.   suosittaa vahvasti, että jäsenvaltiot parantavat opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta, mukaan lukien liikkuvuutta maiden, ohjelmien ja opinalojen välillä; pitää tässä yhteydessä erittäin tärkeänä, että edellä mainittu liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja pannaan täytäntöön, jotta voidaan luoda todellinen elinikäistä oppimista ja jatkokoulutusta koskeva eurooppalainen alue ja jotta voidaan tukea taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteistyötä;

Elinikäinen oppiminen

41.   katsoo, että työnantajia olisi kannustettava jatkuvasti koulutuksen järjestämiseen työntekijöilleen sekä tarjottava aloitteita, jotta heikosti koulutetut voivat osallistua elinikäisen oppimisen ohjelmiin;

42.   panee merkille, että pitkäaikaistyöttömät naiset, ihmiset, joilla on erityisiä tarpeita, kasvatuskodeissa olleet ja entiset vangit olisi erityisesti otettava huomioon;

43.   korostaa, että erityisesti naisia tulee kannustaa osallistumaan koulutukseen ja jatkokoulutukseen ja että tässä yhteydessä on tarjottava ja tuettava myös erityisiä ohjelmia, joilla edistetään naisten elinikäistä oppimista;

44.   painottaa, että heikosti koulutettuja ja vanhempia työntekijöitä olisi erityisesti rohkaistava ja että on luotava kannustimia, joilla edistetään heidän osallistumistaan elinikäiseen oppimiseen liittyviin ohjelmiin;

45.   vaatii, että aikuisopetuksen ja elinikäisen oppimisen ohjelmissa kiinnitetään erityistä huomiota työmarkkinoilla kaikkein epäedullisimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, erityisesti nuoriin, naisiin, varsinkin maaseutualueilla, sekä vanhuksiin;

46.   kehottaa ottamaan huomioon, että naisille ja miehille suunnattu vanhemmuuskasvatus on olennaisen tärkeää ihmisten hyvinvoinnin, köyhyyden torjunnan ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta; toivoo näin ollen, että monialaisia elinikäisen koulutuksen ohjelmia sekä vanhemmuuskasvatuksen ohjaajien koulutusohjelmia otetaan käyttöön opetus- ja koulutusalalla;

47.   korostaa, että elinikäisen oppimisen kautta hankitutut tiedot ja tutkinnot olisi tunnustettava paljon laajemmin ja helpommin, ja katsoo tältä osin, että on myös tehostettava edellä mainittujen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja Europassin toteuttamista elinikäistä oppimista tukevina välineinä;

48.   katsoo, että sekä Euroopan että kansallisten viranomaisten olisi tarjottava enemmän varoja toimenpiteisiin, joilla edistetään liikkuvuutta elinikäisen oppimisen kaikissa vaiheissa;

49.   vaatii, että edellä mainitun liikkuvuutta koskevan peruskirjan hyödyt tunnustetaan ja niitä hyödynnetään ja että jäsenvaltiot toteuttavat niitä käytännössä, ja kehottaa komissiota arvioimaan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

50.   vaatii, että kaikille perheellisille opiskelijoille ja työntekijöille olisi taattava mahdollisimman paljon sosiaalipalveluja ja tukitoimia (esimerkiksi lastenhoitoa);

51.   uskoo, että vapaaehtoispalvelut olisi integroitava Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanoon ja tunnustettava samassa yhteydessä;

52.   on vakuuttunut, että olisi tehostettava mielipiteiden vaihtoa ja vastavuoroista koulutusta eri ikäryhmien parissa;

53.   tähdentää, että elinikäisen oppimisen ohjelmissa on tuettava yrittäjyyttä, millä mahdollistetaan, että kansalaiset perustavat pk-yrityksiä ja tyydytetään yhteiskunnan ja talouden tarpeet;

54.   kiinnittää huomiota siihen, että edellä mainittujen tavoitteiden tukemiseksi olisi luotava elinikäistä oppimista koskevat opastuspalvelut ja kaikkien ikäryhmien oppijoille suunnattu tiedotus;

o
o   o

55.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL C 142, 14.6.2002, s. 1.
(2) EUVL C 300, 12.12.2007, s. 1.
(3) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45
(4) EUVL C 290, 4.12.2007, s. 1.
(5) EUVL C 111, 6.5.2008, s.1.
(6) EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60.
(7) EUVL L 394, 30.12.2006, s. 8.
(8) EUVL C 282 E, 6.11.2008, s. 131.
(9) EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10.
(10) Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0013.
(11) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0423.
(12) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0422.
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2241/2004/EY, tehty 15. joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö