Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0018(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0441/2008

Ingivna texter :

A6-0441/2008

Debatter :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0626

Antagna texter
PDF 204kWORD 66k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Leksaksdirektivet ***I
P6_TA(2008)0626A6-0441/2008
RÄTTELSER
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0009),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0039/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0441/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet noterar kommissionens uttalanden som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om leksakers säkerhet
P6_TC1-COD(2008)0018

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/48/EG.)


BILAGA

KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Uttalande från Europeiska kommissionen om övervakning av säkerhetsaspekterna (artikel 48)

Efter att det reviderade direktivet om leksakers säkerhet trätt i kraft kommer kommissionen att noga övervaka allt som har samband med dess genomförande, bland annat förfarandena för bedömning av överensstämmelse enligt kapitel IV, för att bedöma om det leder till att man uppnår en adekvat nivå av säkerhet för leksaker.

I det reviderade direktivet om leksakers säkerhet föreskrivs att medlemsstaterna har skyldighet att rapportera om läget beträffande leksakers säkerhet, direktivets effektivitet och medlemsstaternas övervakning av marknaden.

Kommissionens utvärdering kommer bland annat att bygga på medlemsstaternas rapporter som ska lämnas in tre år efter det datum då direktivet ska börja tillämpas, med särskild tonvikt på övervakning av marknaden i Europeiska unionen och de yttre gränserna.

Kommissionen kommer att rapportera för Europaparlamentet senast ett år efter det att medlemsstaternas rapporter inkommit.

Uttalande från Europeiska kommissionen om krav beträffande ljudleksaker (bilaga II. I. 10)

Kommissionen kommer att ge i uppdrag åt Europeiska standardiseringskommittén att på grundval av de nya grundläggande säkerhetskraven för leksaker som avger ljud fastställa en reviderad standard som begränsar maximivärden både för impulsljud och varaktiga ljud från sådana leksaker för att skydda barn från risken att deras hörsel skadas.

Declaration of the European Commission on the classification of books (Annex I. 17)

Taking into account the difficulties related to the relevant tests required in the harmonised Toy standards EN 71:1 for books made of cardboard and paper, the Commission will mandate CEN to establish a revised standard which covers adequate testing for children's books.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy