Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2690(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0627/2008

Esitatud tekstid :

B6-0627/2008

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0632

Vastuvõetud tekstid
PDF 109kWORD 34k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
Nõukogu lähenemisviis OLAFi määruse läbivaatamiseks
P6_TA(2008)0632B6-0627/2008

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon nõukogu lähenemisviisi kohta Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) määruse läbivaatamiseks

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet parema õigusloome kohta(1);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (KOM(2006)0244), ning Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta seisukohta(2) selle ettepaneku suhtes;

–   võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust nõukogule nõukogu lähenemisviisi kohta OLAFi määruse läbivaatamiseks (O-0116/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et kümne aasta jooksul alates 1999. aastast, kui OLAF asutati ühenduse finantshuvide kaitseks toimiva ametina, on OLAF saanud väärtuslikke kogemusi võitluses pettuse ja korruptsiooni vastu;

B.   arvestades, et OLAFi õiguslikku raamistikku tuleks parandada tema töökogemuste põhjal;

C.   arvestades, et ELi kaks õigusloomepädevat institutsiooni peaksid tegema kaasotsustamismenetluse raames tihedat koostööd, et võtta vastu pettusevastase võitluse õiguslik raamistik, mis vastaks praegustele vajadustele;

D.   arvestades, et Euroopa Parlament lõpetas määruse (EÜ) nr 1073/1999 ("OLAFi määrus") muutmist käsitleva esimese lugemise suure enamuse heakskiiduga 20. novembril 2008,

1.   on seisukohal, et eesmärgiga veelgi parandada pettustevastaste juurdluste tõhusust ning tagada OLAFile vajalik sõltumatus, on kiiremas korras vaja täpsustada OLAFi õiguslikku raamistikku, võttes kõigiti arvesse kogemusi, mis on saadud alates 1999. aastast, kui OLAF asutati, asendamaks pettuste tõkestamise kooskõlastusüksust (UCLAF);

2.   tuletab nõukogule meelde, et eespool nimetatud Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta seisukohaga kaasneb OLAFi juurdluste tõhususe ja kvaliteedi oluline parandamine, kuna tugevdatakse menetluslikke tagatisi, järelevalvekomitee rolli, süütuse presumptsiooni, uurimise all olevate isikute kaitseõigust ja informaatorite õigusi, võetakse vastu selged ja läbipaistvad uurimiseeskirjad ning parandatakse koostööd pädevate siseriiklike asutuste ja ELi institutsioonidega;

3.   nõuab, et eesistujariigid Prantsusmaa ja Tšehhi Vabariik esitaksid ajakava Euroopa Parlamendiga peetavateks läbirääkimisteks määruse (EÜ) nr 1073/1999 alusel, mis annaks kinnitust selle kohta, et nad teevad kõik endast oleneva, et tagada nõukogu ühise seisukoha kiire vastuvõtmine ning vältida põhjendamatuid viivitusi;

4.   on arvamusel, et nõukogu seisukoht lihtsalt konsolideerida OLAFi juurdluste kolm kehtivat õiguslikku alust ei ole põhjendatud argument mitte avada kohe läbirääkimisi määruse (EÜ) nr 1073/1999 üle, sest lihtne konsolideerimine ei paranda OLAFi pettustevastaste juurdluste õiguslikku raamistikku ja kujutab endast seepärast olulist ajakaotust pettusevastase võitluse tugevdamisel; pooldab seetõttu ELi pettustevastase õigusaktide, sealhulgas määruste (EÜ) nr 1073/1999, (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja (EÜ, Euratom) nr 2988/95 uuesti sõnastamist, mis peaks põhinema läbivaadatud määrusel (EÜ) nr 1073/1999;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, liikmesriikide parlamentide pädevatele komisjonidele, Euroopa Kontrollikojale ja liikmesriikide riiklikele auditeerimisasutustele.

(1) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0553.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika