Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0437/2008

Внесени текстове :

A6-0437/2008

Разисквания :

PV 17/12/2008 - 18
CRE 17/12/2008 - 18

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.18
CRE 18/12/2008 - 6.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0633

Приети текстове
PDF 393kWORD 86k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Оценка и бъдещо развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR
P6_TA(2008)0633A6-0437/2008

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно оценката и бъдещото развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR (2008/2157(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2008 г., озаглавено "Доклад за оценката и бъдещото развитие на агенцията FRONTEX" (COM(2008)0067),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2008 г., озаглавено "Проучване на създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR)" (COM(2008)0068),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2008 г., озаглавено "Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз" (COM(2008)0069),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз(1),

–   като взе предвид европейският пакт за имиграцията и убежището, приет в Париж от 27 държави-членки на 7 юли 2008 г. и одобрен по време на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2008 г.,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 15 и 16 декември 2005 г. относно "глобалния подход към миграцията: приоритет на действията, насочени към Африка и Средиземноморието", които се повтарят в заключенията на председателството на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2006 г.,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) №863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г. относно политическите приоритети в борбата срещу нелегалната имиграция на граждани от трети държави(3),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по развитие (A6-0437/2008),

A.   като има предвид, че борбата срещу незаконната имиграция и по-специално интегрираното управление на всички граници на Съюза трябва да бъде извършено в рамките на глобален и хармонизиран подход спрямо миграционните явления, включващ също така организация на законната имиграция, интеграцията на законните имигранти и сътрудничеството с държавите на произход и държавите на транзитно преминаване;

Б.   като има предвид, че предизвикателството на нелегалната имиграция е общо европейско предизвикателство и следователно изисква обща европейска политика;

В.   като има предвид, че тези миграционни явления ще продължат да съществуват докато са налице разлики в развитието между различните региони по света, и че в тази връзка тези миграционни потоци би следвало да се организират в синхрон с политиките за развитие и сътрудничество с трети държави;

Г.   предупреждава, че Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) не може да реши всички проблеми, свързани с незаконната миграция;

Д.   като има предвид, че наблюдението на външните граници на Съюза е ключов елемент на борбата срещу незаконната имиграция, до който трябва да се наредят допълнителни политики за прилагане, с цел премахване на такава емиграция при първоизточника и от мерки за борба срещу незаконния труд, а именно чрез приемане на директивата за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (COM(2007)0249), и срещу мрежите за трафик на хора, които са част от организираната престъпност;

Е.   като има предвид, че незаконната имиграция е свързана с висока смъртност и е необходимо да се провеждат информационни кампании заедно с държавите на произход и транзитните държави относно рисковете и фаталните последствия от този тип имиграция;

Ж.   като има предвид, че независимо от това, че граничният контрол е задължение на всяка една държава-членка за частта от границата, която ѝ принадлежи, натискът, упражняван върху източната и южната външна граница на Европейския съюз, налага задължително да се развие и организира дух на взаимна отговорност и солидарност между държавите-членки, така че да се улесни съвместното използване на материалните и човешки ресурси, които могат да се мобилизират в борбата срещу това явление;

З.   като има предвид, че дългосрочната цел на всички тези инструменти (FRONTEX, EUROSUR, Електронната система за разрешително за пътуване (ЕСРП), системата за влизане и излизане, системата за бърза обработка на данни) е постепенното създаване на интегрирана европейска система за управление на границите;

И.   като има предвид, че са налице първите количествено измерими резултати на агенцията FRONTEX от началото на нейното функциониране през октомври 2005 г., и като има предвид необходимостта от определяне на средносрочна и дългосрочна стратегия, която се оказва абсолютно необходима на този етап от нейното развитие;

Й.   като има предвид, че агенция Frontex е орган на Общността от първия стълб и е подчинена на принципите на пълен демократичен контрол и прозрачност и в това си качество е задължена да съхранява и насърчава основните ценности на ЕС;

К.   като има предвид, че съгласуването на свързаните с разузнаването операции на FRONTEX се основава върху анализи на риска и оценки на заплахата, които са разработени в съответствие с правилата за поверителност;

Л.   като има предвид, че стратегията за развитие на FRONTEX трябва да използва случая именно да изпробва доколко е надежден принципът "задължителна солидарност" между държавите-членки (принцип, който вече е бил споменаван в рамките на Регламент (ЕО) № 863/2007, който да координира капацитета за бързо реагиране от страна на Съюза при спешни случаи), за да се избере правилният начин на действие с цел гарантиране на безусловното предоставяне на разположение на материалните ресурси, описани в централизирания регистър за техническо оборудване (CRATE - Centralised Records of Available Technical Equipment), както и необходимите човешки ресурси за ефективната дейност на FRONTEX;

М.   като има предвид, че Парламентът постоянно е подкрепял FRONTEX и одобрил значително увеличаване на нейния бюджет, за да ѝ бъде дадена възможност да разполага с достатъчно финансови средства за изпълнение на своите задачи;

Н.   като има предвид, че FRONTEX е започнала да осъществява операции по море край бреговете на южните държави-членки, успехът на които зависи от равнището на сътрудничество с третите държави, откъдето тръгват имигрантите; като има предвид, че мисията Hera край бреговете на Канарските острови е била успешна и е довела до значително намаляване на броя на новодошлите, все пак мисията Nautilus в централната част на Средиземно море не е била ефективна, тъй като броят на новодошлите по-скоро е нараснал, а не е намалял;

О.   като има предвид, че горещите точки за имиграция в южните морски региони изискват непрекъснато патрулиране от страна на морските мисии, които са разположени там постоянно;

П.   като има предвид, че всяка дейност, развивана от FRONTEX трябва във всяка една ситуация да съблюдава нормите на международното право, и по-специално тези, които се отнасят до морското право, правата на човека, човешкото достойнство и това на бежанците, а именно правото на убежище и принципа на неотблъскване и до забраната на колективни експулсирания;

Р.   като има предвид, че FRONTEX трябва да включи във всички свои действия предохранителните мерки и средства, необходими за зачитането на най-уязвимите лица, жените, по-специално, бременните жени, децата, най-вече непълнолетните без придружител, възрастните, и лицата с увреждания или тежко болните;

С.   като има предвид, че хуманитарното измерение на дейността на FRONTEX трябва да бъде подкрепено от максимална правна сигурност, както в рамките на спасителните операции, които се налага да провежда, така и при операциите по връщане, в които би могло да се наложи да вземе участие;

Т.   като има предвид, че в светлината на постигнатия успех, операциите по обучение на специални екипи, участващи в работата на FRONTEX заслужават да бъдат продължени, и по-специално следва да бъдат разширени чрез включване на персонал, произхождащ от трети държави, който следва ежедневно да сътрудничи на FRONTEX, така че да се обучава за спасителни операции в морето и изваждане на тела в случай на корабокрушение;

У.   като има предвид, че граничният контрол се съсредоточава не само върху неразрешеното преминаване на границите, но също така и върху други аспекти, свързани с трансграничната престъпност, като например търговията с хора, трафика на наркотици или незаконната търговия с оръжие, като по този начин допринася за укрепването на вътрешната сигурност като цяло;

Ф.   като има предвид, че дейността на FRONTEX не може да бъде ефективна без наличието на политика на ЕС за управление на границите, която да включва предложените нови системи за граничен контрол, каквито са Електронната система за разрешително за пътуване (ЕСРП), системата за влизане и излизане, системата за бърза обработка на данни (fast-tracking);

1.  Приканва държавите-членки да разгледат предизвикателството на миграцията, като приложат глобален подход, който да тласне напред със същата енергия засилването на граничния контрол на Съюза, борбата срещу незаконната имиграция и връщането в държавите на произход на незаконно пребиваващите чужденци, борбата срещу незаконния труд и търговията с хора, но и организирането на законна имиграция и мерките за улесняване на интеграцията на законните имигранти, засилване на глобално сътрудничество с трети държави, което да благоприятства положителни взаимоотношения между миграцията и развитието, както и съставянето на хомогенна политика в областта на предоставянето на убежище на равнището на Общността;

2.  Счита FRONTEX за съществен елемент в глобалната стратегия на ЕС в областта на имиграцията и призовава Комисията да представи предложения за преразглеждане на мандата на Агенцията с цел засилване на нейната роля и ефективност;

3.  Настоява да се отчете абсолютната необходимост FRONTEX да може да разчита на средства, предоставени на разположение от държавите-членки, по-специално посредством CRATE, както за координиране на отделните ѝ съвместни операции, така и за постоянните мисии; изразява съжаление, че някои държави-членки не са проявили достатъчна готовност за предоставяне на необходимите средства на FRONTEX и ги призовава да направят това;

4.  Приветства приемането от Европейския съвет на европейски пакт за имиграцията и убежището и укрепването на агенцията FRONTEX, препоръчана в него;

5.  Отбелязва, че FRONTEX би следвало да включи в полето на действията си борбата срещу търговията с хора, най-вече по външните граници на Съюза;

6.  С тази цел, призовава държавите-членки възможно най-бързо да придадат официален характер на система за "задължителна и неотменима солидарност", обвързана с възможностите и специфичните потребности в настоящия момент на всяка участваща държава, с цел да се даде възможност на FRONTEX да преодолее несигурността по отношение на размера на средствата, на които може да разчита в реално време, при подготовката и изпълнението на своите мисии;

7.  Призовава за създаване на постоянни и непрекъснати съвместни патрули за наблюдение, които да действат целогодишно във всички зони с висок риск по морските граници, където е налице сериозна опасност от загуба на човешки живот, а правото на живот е първото ненарушимо основно право;

8.  Подчертава, значението на хармонизирането на общностното право с приложимото в тази област международно правотака че Европейският съюз да може да допринесе ефикасно за действията, необходими, за да се помогне на бедстващите бежанци;

9.  Приканва държавите-членки да се ангажират, възможно най-скоро, да дадат конкретен израз на този принцип на солидарност, като значително увеличат размера на материалните средства, по-специално по отношение на средства на сушата, които съответно предоставят на разположение на FRONTEX, като практически ѝ гарантират ,че са изцяло и навреме на разположение;

10.  Приканва агенция FRONTEX да предаде доклад на Парламента и на Съвета, като подробно изложи ефективното използване и реалната наличност на описаното оборудване в базата данни CRATE, както и при необходимост да поставят акцент върху срещнатите затруднения и да предоставят цялостна информация кои държави-членки предоставят средства и кои не;

11.  Приканва държавите-членки, в случай на продължителен недостиг на налични средства, да предвидят бързо съществена промяна в мащаба на бюджета на агенция FRONTEX, за да ѝ позволят за изпълнява задачите си, и евентуално, да проучат правните аспекти на бъдещото наемане и/или закупуване на оборудване за тази цел;

12.  Припомня, че Европейския парламент, в качеството си на бюджетен орган, вече е увеличавал бюджета на агенция FRONTEX от момента на нейното създаване и ще следи за неговото коректно изпълнение, както и за приспособяването му към развитието на функциите ѝ;

13.  Посочва, че сътрудничеството на Европейския съюз с трети държави трябва да се основава на спазването на международните задължения в областта на защитата на бежанците и на лицата, търсещи убежище и, по-конкретно, зачитането на разпоредбите на Женевската конвенция за статута на бежанците (1951г);

14.  Приветства значителните усилия за сътрудничество, положени от почти всички трети държави, с които агенцията FRONTEX се налага да работи ежедневно, и които доведоха до изключително положителни резултати, като тези постигнати на Канарските острови, все пак изразява съжаление, че в други държави, като Трция и Либия, сътрудничеството в областта на имиграцията все още е недостатъчно;

15.  Изисква от Съюза да включи, в рамката на преговорите с трети държави, необходимостта от засилване на сътрудничеството с тях в областта на имиграцията, както и да насърчава третите държави, които сътрудничат в недостатъчна степен, или не сътрудничат, да положат всички усилия за улесняване работата на FRONTEX, а именно като гарантират по-ефикасно сътрудничество на техните служби в областта на превенцията;

16.  Призовава Комисията и държавите-членки да удвоят усилията за постигане на по-високо равнище на сътрудничество с трети държави, по-специално в рамките на преговорите по споразумения за реадмисия; счита, че имиграцията следва да бъде основна част при договарянето на споразумения с трети държави, които са държави на произход или транзитни държави;

17.  Подчертава необходимостта агенция FRONTEX, при сътрудничеството си с трети държави, да отчита надлежно становищата на държавите-членки, които имат богат опит по отношение на предизвикателствата на нелегалната имиграция във връзка с въпросните държави; всяко участие на трета държава в съвместни и координирани от FRONTEX операции на държавите-членки трябва да подлежи на одобрение от страна на държавата, която е домакин на операцията;

18.  Призовава мандатът на FRONTEX да съдържа изричното задължение за спазване на международните норми за правата на човека и задължение за спасителни операции в открито море за лица, които търсят убежище, както и за официалното вписване в този мандат на сътрудничеството с Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и други неправителствени организации;

19.  Изразява загриженост, че на гражданите на трети държави биха им липсвали подходящи средства, чрез които да установят дали личните им данни, събрани в планираната "система от системи" на ЕС, се обработват съгласно принципите на закона за защита на личните данни, приложим в ЕС; призовава Комисията да уточни до каква степен личните данни ще бъдат предоставяни на администрациите на трети държави;

20.  Призовава за разширяване на правомощията на FRONTEX, така че агенцията да бъде насърчавана да осъществява проекти и операции в трети държави, най-вече, за да засили ефективността на действащите споразумения и да определи потребностите от укрепване на капацитет, свързан с управлението на границите в трети държави;

21.  Изисква от FRONTEX да играе полагащата ѝ се ключова роля, като подкрепя съвместните операции по връщане и като отчита всички аспекти на тези процедури; приканва държавите-членки да подкрепят, в дух на солидарност, агенция FRONTEX за планирането и организирането на съвместни полети за връщане и да набележат потребностите, свързани с тези операции;

22.  Приканва държавите-членки да направят възможно преразглеждането на мандата на FRONTEX, за да се премахнат правните пропуски, които биха могли да възпрепятстват дейността й, като се включат именно конкретните правни условия на нейните морски спасителни операции, както и тези на нейния принос към операциите по връщане, и възможността за използване на нейното оборудване от трети държави, а именно чрез пилотни проекти, от които те биха се възползвали;

23.  Призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на дейността на FRONTEX върху основните права и свободи, включително по отношение на отговорността за закрила на хората;

24.  Призовава персоналът на FRONTEX да бъде обучаван по различни въпроси, възникващи в рамките на работата на агенцията;

25.  Счита, че така разширените правомощия на агенция FRONTEX , както и затвърдяването на нейния принос в ежедневната борба срещу незаконната имиграция биха оправдали структурно развитие на нейния логистичен и административен капацитет, при спазване на принципа на пропорционалност;

26.  Счита също така, че ако ритъмът на работа и използваните средства все още не оправдават увеличаването на децентрализираните агенции, би могло още от сега да се помисли за създаването на две отделни подразделения - едното, координиращо дейността при сухопътните граници, а другото - тази на морските операции, припомня, че предвид факта, че в бъдеще сухопътните маршрути, използвани от мигрантите по източната граница ще се превърнат във все по-голямо предизвикателство, би следвало да им се обърне двойно по-голямо внимание и да се увеличат предназначените за това средства;

27.  Призовава Комисията и държавите-членки да обмислят осъществимостта на една система на ЕС за охрана на границите;

28.  Подчертава необходимостта от продължаване на операциите по обучаване на служители, участващи в операциите на FRONTEX, а именно в областта на морското право, правото на убежище и основните права, в това число, предназначени за служители на трети заинтересовани държави, след разширяването на мандата; с тази цел, насърчава FRONTEX да сътрудничи с други институции като Международната организация по миграциите, Агенцията за основните права на ЕС и ВКБООН, органът на ООН, компетентен по въпросите на морското право, както и с НПО и други сдружения с опит и познания в тази област;

29.  Призовава Комисията да организира информационни кампании относно най-добрите практики в държавите-членки по въпросите на рисковете от нелегалната имиграция;

30.  Приветства текущите в Съвета разисквания, с цел пускане в действие на системата за наблюдение на границите EUROSUR, с цел гарантиране на оптимално използване на всички устройства за наблюдение, основно чрез разширяване на техния обхват, който понастоящем покрива само една част от районите, в които ще бъдат провеждани операциите;

31.  Следователно настоява незабавно да се започне усъвършенстването на националните системи за наблюдение и тяхното включване в мрежа и, за да се постигне последователност, на агенция FRONTEX да се възложи групирането на наличните инструменти, а именно управлението на уеб-базирана информационна и координационна мрежа, с повишено ниво на сигурност, за службите на държавите-членки, отговарящи за управлението на миграционните потоци (ICONET)(4) и подновяването на дейностите на Център за информация, обсъждане и обмен на данни относно прекосяването на граници и имиграцията (CIREFI), съгласно посоченото в Заключенията на Съвета от 30 ноември 1994 г.;

32.  Изисква, по отношение на анализа на риска FRONTEX да сътрудничи в по-голяма степен с Европол и други европейски агенции, както и с други международни органи и органите за граничен контрол на трети държави, особено във връзка с разбиването на международните трафикантски мрежи и изправянето пред съд на лицата, участващи в трафика на нелегални имигранти; също така счита за съществено прилагането на механизъм, който да позволява на FRONTEX да предоставя ключови сведения на лицата, които могат да я използват по най-ефективен начин;

33.  Призовава държавите-членки да следят дали конкретните потребности на службите, отговарящи за граничния контрол, са специално взети предвид при провеждането на изследванията;

34.  Счита за основателна целта за наистина интегрирано управление на границите на ЕС и изразява съгласие с необходимостта от продължаване и укрепване на общата политика на ЕС в областта на управлението на границите; Все пак, подчертава необходимостта от оценка на съществуващите системи и системите в процес на подготовка, преди да се предприемат стъпки към установяване на нови основни елементи, както е предложено от в гореспоменатото съобщение на Комисията "Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз"; настоява също така за приемането на всеобхватен генерален план, който да определя цялостната архитектура на стратегията на ЕС по отношение на границите, както и подробности относно планираното колективно функциониране на всички отнасящи се до нея програми и схеми, и как може да бъде подобрено взаимодействието между съответните програми;

35.  Приканва FRONTEX да поеме инициативата за изграждането на общо пространство за обмен на информация между компетентните национални органи с цел оптимизиране на събирането, анализа и разпространението на чувствителните данни; иска от Европейския форум за изследвания и иновации в сферата на сигурността (ЕФИИСС) да даде своя принос за осъществяването на тази цел, като в своята дейност даде приоритет на общите приложения, свързани с усъвършенстването и обновяването на устройствата за наблюдение;

36.  Призовава за засилване на демократичния контрол на FRONTEX от страна на Европейския парламент и призовава FRONTEX да информира Парламента за преговори по сключване на споразумения с трети държави, да представя тактически оценки относно определени гранични региони, и да направи обществено достъпни докладите за оценка на съвместните операции и на други съгласувани мисии, анализи на риска, проучвания на осъществимостта и статистически данни относно миграционните тенденции; изтъква, че демократичният надзор на дейностите на FRONTEX, наред с другото, ще укрепи нейната легитимност; въпреки това публикуваната в тези доклади информация не следва да съдържа поверителни данни, които могат да окажат отражение върху хода на текущите операции;

37.  Призовава Комисията да уточни вида на логистичната подкрепа в областта на наблюдението на границите, която се предвижда за съседните трети държави, както се е посочено в стъпка 3 на етап 1 от EUROSUR;

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки, както и на Върховния комисар на ООН за бежанците и на Международната организация по миграцията.

(1) ОВ L 349 от 25.11.2004 г., стp.1.
(2) ОВ L 199 от 31.07.2007 г., стp.30.
(3) OВ C 219 E от 28.8.2008 г., стр. 223.
(4) Решение на Съвета 2005/267/ЕО от 16 март 2005 г. (ОВ L 83, 1.4.2005 г., стр.48).

Правна информация - Политика за поверителност