Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2157(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0437/2008

Předložené texty :

A6-0437/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 18
CRE 17/12/2008 - 18

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.18
CRE 18/12/2008 - 6.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0633

Přijaté texty
PDF 368kWORD 84k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Hodnocení a budoucí rozvoj Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) a Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR)
P6_TA(2008)0633A6-0437/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) a Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR) (2008/2157(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. února 2008 s názvem "Zpráva o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX)" (KOM(2008)0067),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. února 2008 s názvem "Prozkoumání vytvoření Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR)" (KOM(2008)0068),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. února 2008 s názvem "Příprava dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské unii" (KOM(2008)0069),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(1),

-   s ohledem na Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu, přijatý dne 7. července 2008 v Paříži členskými státy a podepsaný na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října 2008,

-   s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady ze dne 15. a 16. prosince 2005 o "globálním přístupu k migraci: prioritní opatření zaměřená na Afriku a Středomoří", které jsou součástí závěrů předsednictví Evropské rady ze dne 14. a 15. prosince 2006,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 o prioritách boje proti nelegálnímu přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemí(3),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A6-0437/2008),

A.   vzhledem k tomu, že boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, a konkrétně integrovaná správa všech hranic Unie, se musí stát součástí globálního a harmonizovaného přístupu k jevům spojeným s migrací, do něhož musí být zahrnuto i organizování legálního přistěhovalectví, integrace legálních přistěhovalců a spolupráce se zeměmi původu a s tranzitními zeměmi,

B.   vzhledem k tomu, že problém nelegálního přistěhovalectví je společným evropským problémem, a vyžaduje proto společnou evropskou politiku,

C.   vzhledem k tomu, že tyto jevy spojené s migrací potrvají, dokud budou přetrvávat rozdíly v rozvoji jednotlivých oblastí světa, a že je proto třeba organizovat řízení migračních toků v součinnosti s politikami rozvoje a spolupráce se třetími zeměmi,

D.   upozorňuje na to, že Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (agentura FRONTEX) není univerzálním řešením pro všechny problémy způsobené nelegální migrací,

E.   vzhledem k tomu, že kontrola vnějších hranic Unie je dynamickou součástí boje proti nelegálnímu přistěhovalectví, přičemž se neobejde bez doplňkových represivních politik určených k potírání zdrojů nelegálního přistěhovalectví, jako je boj s nelegální prací, zejména přijetím směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)0249), kteří pobývají v daném členském státě neoprávněně, a boj proti sítím překupníků patřících k organizovanému zločinu,

F.   vzhledem k tomu, že nelegální přistěhovalectví provází vysoká míra úmrtnosti, a že je proto nutno vést ve spolupráci se zeměmi původu a tranzitními zeměmi informační kampaně s cílem informovat o rizicích a neblahých následcích tohoto druhu přistěhovalectví,

G.   vzhledem k tomu, že i když kontrola hranic je úkolem každého členského státu, pokud jde o jeho část hranic, migrační tlaky na východě a jihu Evropské unie vyžadují, aby se rozvíjel a prohluboval duch spoluodpovědnosti a povinné solidarity mezi členskými státy tak, aby bylo možné v boji proti tomuto jevu snadněji společně využívat dostupné materiální a lidské zdroje,

H.   vzhledem k tomu, že dlouhodobým cílem, který sledují všechny tyto nástroje (FRONTEX, EUROSUR, elektronický systém cestovních povolení (ESTA), systém vstupu/výstupu, Fast track), je postupné zavedení evropského integrovaného systému správy hranic,

I.   vzhledem k tomu, že jsou dostupné první měřitelné výsledky agentury FRONTEX od zahájení jejího fungování v říjnu 2005 a vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit střednědobou a dlouhodobou strategii, bez níž se již agentura v tomto stadiu svého rozvoje neobejde,

J.   vzhledem k tomu, že agentura FRONTEX je institucí Společenství, která spadá do prvního pilíře, podléhá plné demokratické kontrole a vztahuje se na ni zásada transparentnosti a jako taková je povinna chránit a podporovat základní hodnoty Unie,

K.   vzhledem k tomu, že koordinační operace zaměřené na zpravodajské informace prováděné agenturou FRONTEX jsou založeny na analýze rizika a posouzení nebezpečí provedeném v rámci pravidla zachování tajemství,

L.   vzhledem k tomu, že strategie rozvoje agentury FRONTEX by měla využít vhodné příležitosti a otestovat životaschopnost zásady "povinné solidarity" mezi členskými státy (zásady, na niž se odkazuje již v rámci nařízení (ES) č. 863/2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce, který koordinuje mechanismy rychlé reakce Unie v případě nouze s cílem vybrat vhodný způsob postupu k zajištění bezpodmínečného poskytnutí hmotných zdrojů (zaregistrovaných v Ústředním rejstříku technického vybavení (CRATE)) a lidských zdrojů nezbytných k tomu, aby mohla agentura FRONTEX účinně reagovat,

M.   vzhledem k tomu, že Parlament agenturu FRONTEX vždy podporoval a schválil výrazné zvýšení jejího rozpočtu, které by agentuře umožnilo získat dostatečné finanční zdroje k plnění jejích úkolů,

N.   vzhledem k tomu, že agentura FRONTEX uskutečňuje u pobřeží jižních členských států námořní mise, jejichž úspěch je různý a závisí na stupni spolupráce třetích zemí, z nichž přistěhovalci přicházejí; vzhledem k tomu, že mise Hera u Kanárských ostrovů byla úspěšná a vedla k výraznému snížení počtu příchozích, vzhledem k tomu, že mise Nautilus v centrálním Středomoří však účinná nebyla, neboť počet příchozích spíše vzrostl, než aby se snížil,

O.   vzhledem k tomu, že ohniska přistěhovalectví v jižních námořních oblastech vyžadují neustálé hlídkování námořních misí, které jsou rozmístěny trvale,

P.   vzhledem k tomu, že jakákoli činnost vyvíjená agenturou FRONTEX musí v každém případě odpovídat normám mezinárodního práva, zejména normám, které se týkají mořského práva a lidských práv, lidské důstojnosti a uprchlíků, především práva na azyl a zásady nenavracení,

Q.   vzhledem k tomu, že je nutné, aby tato agentura FRONTEX při všech svých akcích přijímala nezbytná opatření a využívala potřebné prostředky na ochranu nejzranitelnějších osob, žen – zejména těhotných žen – a dětí, zvláště nezletilých bez doprovodu, starých osob, postižených osob nebo osob trpících vážnou nemocí,

R.   vzhledem k tomu, že humanitární rozměr činnosti agentury FRONTEX musí být podložen zajištěním co nejvyšší právní jistotoy, jak v rámci záchranných operací, jež je nucena provádět, tak v rámci společných operací navracení, k nimž by měla přispívat,

S.   vzhledem k tomu, že s ohledem na dosažené úspěchy by měla nadále probíhat příprava specializovaného personálu zapojeného do činnosti agentury FRONTEX a že by tato příprava měla být zejména rozšířena na pracovníky ze třetích zemí, kteří při plnění svých úkolů s agenturou FRONTEX každodenně spolupracují, aby byli vyškoleni pro záchranné operace na moři a vyzvedávání těl obětí v případě ztroskotání plavidla,

T.   vzhledem k tomu, že kontrola hranic se nezaměřuje jen na nepovolená překročení hranic, ale i na jiné aspekty spojené s přeshraniční trestnou činností, jako je obchodování s lidmi, pašování drog a nedovolený obchod se zbraněmi, což přispívá ke zvýšení celkové vnitřní bezpečnosti,

U.   vzhledem k tomu, že činnost agentury FRONTEX nemůže být účinná bez vytvoření politiky správy hranic EU, která integruje navrhované nové systémy EU pro kontrolu hranic, např. elektronický systém cestovních povolení (ESTA), systém vstupu/výstupu nebo Fast track,

1.   vyzývá členské státy, aby při zvažování problematiky přistěhovalectví zaujaly globální přístup, který věnuje stejnou energii posilování kontrol na hranicích Unie, boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, návratu cizinců bez povolení k pobytu do země jejich původu, boji proti nelegální práci a obchodování s lidmi, ale rovněž organizaci legálního přistěhovalectví a opatřením pro snazší začlenění legálních přistěhovalců, posilování globálního partnerství se třetími zeměmi prosazujícího pozitivní vztah mezi migrací a rozvojem a vytvoření homogenní politiky v oblasti azylového práva na úrovni Společenství;

2.   považuje agenturu FRONTEX za základní nástroj v celkové strategii Unie v oblasti přistěhovalectví a vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na revizi mandátu agentury s cílem posílit její úlohu a zefektivnit její činnost;

3.   zdůrazňuje, že je důležité si uvědomit, že pro agenturu FRONTEX je absolutní nutností, aby mohla počítat pro koordinaci jednotlivých společných operací a i pro své stálé mise s prostředky poskytnutými členskými státy, zejména prostřednictvím CRATE; lituje, že některé členské státy dosud neprojevily dostatečnou ochotu poskytnout agentuře FRONTEX nezbytné prostředky, a vyzývá je, aby tak učinily;

4.   vítá přijetí Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu Evropskou radou a její výzvu k posílení agentury FRONTEX;

5.   upozorňuje, že agentura FRONTEX by do své práce měla začlenit boj proti obchodování s lidmi, zvláště na vnějších hranicích Unie;

6.   vyzývá za tímto účelem členské státy, aby co nejrychleji zavedly systém "povinné a neodvolatelné solidarity", a to v rámci reálných možností a podle aktuálních specifických potřeb té které zúčastněné země, který zabrání nejistotě ohledně přesného objemu prostředků, s nimiž může agentura FRONTEX v reálném čase počítat při přípravě a plnění misí;

7.   žádá, aby byly zřízeny trvalé a nepřetržité společné kontrolní hlídky přítomné celoročně ve vysoce rizikových oblastech, zvláště na námořních hranicích, kde hrozí vážné riziko ztrát na lidských životech, a to s vědomím, že právo na život je prvním z nedotknutelných základních práv;

8.   zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo právo Společenství v souladu s mezinárodním právem, uplatňovaným v této oblasti aby mohla Unie účinným způsobem přispívat k úsilím nezbytným k pomáhání uprchlíkům v nouzi;

9.   vyzývá členské státy, aby se co nejdříve zavázaly ke konkretizaci této zásady solidarity a podstatně navýšily hmotné zdroje – zejména prostředky pro činnost na moři –, které dají k dispozici agentuře FRONTEX, a aby v praxi zajistily, aby tyto prostředky byly agentuře okamžitě k dispozici, jakmile budou zapotřebí;

10.   vyzývá agenturu FRONTEX, aby předala Parlamentu a Radě zprávu, v níž podrobně informuje zejména o skutečném využití hmotných prostředků uvedených v databázi CRATE a možnosti s těmito prostředky skutečně disponovat, a aby v případě potřeby zdůraznila obtíže, s nimiž se setkala, a podrobně informovala o tom, které členské státy poskytují prostředky a které nikoli;

11.   vyzývá členské státy, aby v případě, že budou prostředky nadále k dispozici v nedostatečné míře, rychle přistoupily k zásadní úpravě celkového objemu rozpočtu agentury FRONTEX s cílem umožnit jí plnění jejích úkolů, a aby případně zkoumaly právní aspekty možného budoucího pronájmu prostředků nebo koupě vlastních prostředků pro tento účel;

12.   připomíná, že Parlament jako rozpočtový orgán během doby, která uplynula od zřízení agentury FRONTEX, již její rozpočet zvýšil a že bude dohlížet na jeho řádné plnění i na to, aby byl tento rozpočet přizpůsoben měnícím se úkolům agentury;

13.   upozorňuje na to, že spolupráce Evropské unie se třetími zeměmi se musí zakládat na dodržování mezinárodních povinností v oblasti ochrany uprchlíků a žadatelů o azyl, a zejména dodržování ustanovení Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků (1951);

14.   vítá skutečnost, že skoro všechny třetí země, s nimiž FRONTEX každodenně pracuje, již vyvinuly nemalou snahu o spolupráci, což vedlo k velmi pozitivním výsledkům, jako jsou výsledky dosažené na Kanárských ostrovech; lituje ovšem, že v jiných případech ke spolupráci v oblasti přistěhovalectví nedochází, například v případě Turecka a Libye;

15.   žádá Unii, aby v rámci svého vyjednávání se třetími zeměmi trvala na tom, že je nutné, aby tyto země více spolupracovaly v oblasti přistěhovalectví, a aby vybídla ty země, které spolupracují nedostatečně či nespolupracují vůbec, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby usnadnily agentuře FRONTEX práci, zejména tím, že zajistí účinnější spolupráci svých příslušných útvarů v oblasti prevence;

16.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily úsilí o prohloubení spolupráce se třetími zeměmi, zejména při jednání o readmisních dohodách; je toho názoru, že přistěhovalectví by mělo být nedílnou součástí každého jednání o dohodách uzavíraných se třetími zeměmi, které jsou zeměmi původu nebo tranzitními zeměmi;

17.   zdůrazňuje, že je nutné, aby agentura FRONTEX při své spolupráci s třetími zeměmi brala patřičný ohled na názory těch členských zemí, které mají s problematikou nelegálního přistěhovalectví z daných zemí bohaté zkušenosti; dodává, že účast třetí země na společných operacích členských států koordinovaných agenturou FRONTEX podléhá schválení státu, ve kterém tato operace probíhá;

18.   žádá, aby mandát agentury FRONTEX výslovně zahrnoval povinnost dodržovat mezinárodní normy v oblasti lidských práv a povinnost vůči žadatelům o azyl při záchranných operacích na volném moři a aby spolupráce s úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a dalšími relevantními nevládními organizacemi byla v tomto mandátu formálně obsažena;

19.   obává se, že státní příslušníci třetích zemí nebudou mít přiměřené prostředky k tomu, aby si ověřili, zda se s osobními údaji, jež o nich budou shromažďovány v "systému systémů" EU, zachází podle zásad právních předpisů o ochraně údajů platných v EU; vyzývá Komisi, aby upřesnila, v jakém rozsahu budou tyto osobní údaje zpřístupňovány správním orgánům třetích zemí;

20.   požaduje, aby byly pravomoci agentury FRONTEX rozšířeny tak, aby byla agentura podnícena k uskutečňování projektů a operací ve třetích zemích, mimo jiné i s cílem posílit účinnost platných dohod a zjistit potřeby posílení kapacit pro správu hranic ve třetích zemích;

21.   žádá agenturu FRONTEX, aby posílila a převzala svou klíčovou úlohu při podpoře společných návratových operací, a to se zohledněním všech aspektů, které zahrnují tyto postupy; v duchu solidarity vyzývá členské státy, aby zapojily agenturu FRONTEX do plánování a organizování společných letů za účelem navracení a zjišťování potřeb, pokud jde o tyto operace;

22.   vyzývá členské státy, aby umožnily revizi mandátu agentury FRONTEX s cílem odstranit právní mezery, které by jí mohly bránit v činnosti, zejména tím, že doplní přesné právní podmínky pro její záchranné operace na moři i návratové operace a možnost využití jejího vybavení třetími zeměmi, zejména prostřednictvím na ně zaměřených pilotních projektů;

23.   vyzývá Komisi, aby podrobně vyhodnotila dopad činností agentury FRONTEX na základní práva a svobody, zejména pokud jde o "odpovědnost chránit";

24.   požaduje, aby zaměstnanci agentury FRONTEX byli vyškoleni v oblasti různých otázkách genderové problematiky, které vyvstávají v rámci její práce;

25.   soudí, že takto rozšířená působnost agentury FRONTEX a začlenění jejího příspěvku do každodenního boje proti nelegálnímu přistěhovalectví by mohly odůvodnit strukturální rozvoj jejích logistických a administrativních kapacit, a to s přihlédnutím k zásadě proporcionality;

26.   soudí zejména, že i když tempo činnosti a využívané prostředky dosud neopravňují ke zvyšování počtu decentralizovaných agentur, vytvoření dvou různých poboček – jedné pro koordinaci činnosti na pozemních hranicích a druhé pro námořní operace – lze plánovat již dnes; připomíná, že vzhledem k tomu, že pozemní migrační cesty na východní hranici budou v budoucnu představovat stále větší problém, je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost a zvýšit i prostředky pro tuto oblast;

27.   žádá Komisi a členské státy, aby uvažovaly o tom, zda je reálná možnost vytvořit systém pohraniční stráže EU;

28.   zdůrazňuje nutnost pokračovat v přípravě personálu zapojeného do operací agentury FRONTEX – zejména v přípravě v oblasti námořního práva, azylového práva a základních práv – včetně přípravy pracovníků ze třetích zemí, jakmile bude rozšířen mandát agentury; za tímto účelem vybízí agenturu FRONTEX, aby spolupracovala s dalšími institucemi, jako je Mezinárodní organizace pro migraci, Agentura Evropské unie pro základní práva a UNHCR, orgán OSN odpovědný za mořské právo a nevládní organizace a další sdružení, které mají v těchto oblastech zkušenosti a know-how;

29.   žádá Komisi, aby na základě osvědčených postupů členských států vedla informační kampaně týkající se rizik, která představuje nelegální přistěhovalectví;

30.   vítá aktuální úvahy probíhající v Radě s cílem zřídit systém kontroly hranic EUROSUR, aby bylo zajištěno optimální využívání všech nástrojů ostrahy hranic, zejména tím, že bude rozšířen jejich současný záběr, který dnes zahrnuje pouze část oblastí, v nichž je zapotřebí tyto operace uskutečňovat;

31.   trvá proto na tom, aby byla neprodleně zahájena modernizace systémů ostrahy hranic jednotlivých států a jejich propojení do sítě a aby byl v zájmu koherence svěřen agentuře FRONTEX úkol shromáždit dostupné nástroje, zejména v oblasti správy zabezpečené informační a koordinační sítě přístupné na internetu útvarům členských států pověřeným řízením migračních toků (ICONET)(4), a aby znovu zahájilo svoji činnost Středisko pro informace, diskusi a výměnu v oblasti překračování hranic a přistěhovalectví (CIREFI), jak je uvedeno v závěrech Rady ze dne 30. listopadu 1994;

32.   žádá, aby ve věci analýzy rizik agentura FRONTEX ve větší míře spolupracovala s Europolem a s dalšími evropskými agenturami i s jinými mezinárodními organizacemi a orgány třetích zemí pro kontrolu hranic, a to zejména s cílem rozbít mezinárodní sítě obchodníků s lidmi a postavit před soud osoby zapojené do převádění nelegálních přistěhovalců; považuje rovněž za nezbytně nutné, aby existoval mechanismus umožňující agentuře FRONTEX předávat klíčové zpravodajské informace těm, kdo je mohou nejlépe využít;

33.   vyzývá členské státy, aby dbaly na to, aby byly konkrétní potřeby útvarů hraniční kontroly specificky zohledněny ve výzkumných činnostech;

34.   pokládá cíl skutečně integrované správy hranic EU za legitimní a souhlasí s tím, že je důležité neustále rozvíjet a posilovat společnou politiku EU v oblasti správy hranic; zdůrazňuje však, že je nutno vyhodnotit a posoudit stávající a připravované systémy předtím, než se přikročí k budování nových struktur, které navrhuje Komise ve svém výše zmíněném sdělení s názvem "Příprava dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské unii"; dále trvá na vypracování komplexního přípravného plánu, v němž bude stanovena celková architektura strategie EU pro správu hranic a také v něm bude podrobně uvedeno, jakým způsobem mají všechny související programy a systémy fungovat jako celek a jak lze vztah mezi souvisejícími programy optimalizovat;

35.   vyzývá agenturu FRONTEX, aby se chopila iniciativy ve věci vytvoření společného prostředí pro sdílení informací příslušných vnitrostátních orgánů, aby byl optimalizován sběr, analýza a šíření citlivých údajů; žádá Evropské fórum pro výzkum bezpečnosti a inovace (ESRIF), aby přispělo k uskutečnění tohoto cíle a upřednostnilo ve své práci společné aplikace v oblasti zdokonalování a inovování nástrojů ostrahy hranic;

36.   vyzývá k posílení demokratické kontroly agentury FRONTEX ze strany Parlamentu a vyzývá agenturu FRONTEX, aby informovala Parlament o jednáních směřujících k uzavření dohod podepsaných se třetími zeměmi, aby předkládala taktická hodnocení zaměřená na konkrétní pohraniční oblasti a aby zveřejňovala zprávy vyhodnocující společné operace a jiné koordinované mise, analýzy rizik, studie proveditelnosti a statistiky migračních trendů; připomíná, že demokratická kontrola činnosti agentury FRONTEX by jí mimo jiné dodala větší legitimitu; informace zveřejněné ve výše uvedených zprávách by ovšem neměly obsahovat důvěrné údaje, které mohou ovlivnit probíhající operace;

37.   vyzývá Komisi, aby ozřejmila, v jakém rozsahu plánuje v souladu se třetím krokem první etapy EUROSUR poskytnout sousedním třetím zemím logistickou podporu pro kontrolu hranic;

38.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizaci pro migraci.

(1) Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30.
(3) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 223.
(4) Rozhodnutí Rady 2005/267/ES ze dne 16. března 2005 (Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s.48).

Právní upozornění - Ochrana soukromí