Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2157(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0437/2008

Esitatud tekstid :

A6-0437/2008

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 18
CRE 17/12/2008 - 18

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.18
CRE 18/12/2008 - 6.18
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0633

Vastuvõetud tekstid
PDF 206kWORD 59k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
FRONTEXile ja Euroopa piiride valvamise süsteemile (EUROSUR) antud hinnang ning nende edasine areng
P6_TA(2008)0633A6-0437/2008

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta resolutsioon FRONTEXile ja Euroopa piiride valvamise süsteemile (EUROSUR) antud hinnangu ning nende edasise arengu kohta (2008/2157(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2008. aasta teatist pealkirjaga "Aruanne FRONTEXi tegevusele antud hinnangu ja tema tulevase arengu kohta" (KOM(2008)0067);

–   võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2008. aasta teatist "Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) loomise analüüs" (KOM(2008)0068);

–   võttes arvesse komisjoni 13. veebruari 2008. aasta teatist pealkirjaga "Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine" (KOM(2008)0069);

–   võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta(1);

–   võttes arvesse liikmesriikide poolt 7. juulil 2008. aastal Pariisis vastu võetud ja 15.–16. oktoobrini 2008. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu istungil kinnitatud Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. detsembri 2005. aasta istungi eesistujariigi järeldusi teemal "Üldine lähenemisviis migratsioonile: Aafrikale ja Vahemere piirkonna riikidele suunatud esmatähtsad meetmed", mis lisati Euroopa Ülemkogu 14. ja 15. detsembri 2006. aasta istungi eesistujariigi järeldustele;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 863/2007, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks(2);

–   võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta resolutsiooni poliitiliste prioriteetide kohta võitluses kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserändega(3);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A6-0437/2008),

A.   arvestades, et võitlust ebaseadusliku sisserände vastu ja konkreetsemalt kõigi ELi piiride terviklikku haldamist tuleks käsitleda üldise ja ühtlustatud rändepoliitika raames, mis hõlmaks ka seadusliku sisserände korraldamist, seaduslike sisserändajate lõimimist ning koostööd päritolu- ja transiidiriikidega;

B.   arvestades, et ebaseadusliku sisserände probleem on Euroopa ühine probleem ja nõuab seetõttu ühist poliitikat;

C.   arvestades, et sellised rändenähtused kestavad seni, kuni püsib arengutaseme vahe maailma erinevate piirkondade vahel, ning seetõttu tuleb rändevoogude juhtimise juures võtta arvesse arengupoliitikat ja kolmandate riikidega tehtavat koostööd;

D.   hoiatab, et Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX) ei ole imerohi, mis aitaks jagu saada kõikidest ebaseadusliku rändega kaasnevatest probleemidest;

E.   arvestades, et liidu välispiiride valvamine on ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise olulisi elemente ning seda tuleb täiendada ebaseadusliku sisserände teket takistava õiguskaitsepoliitikaga, nagu võitlus ebaseadusliku tööhõivega, võttes eelkõige vastu direktiivi, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele (KOM(2007)0249), ning võitlus organiseeritud kuritegevuse osaks olevate inimkaubitsejate võrgustikega;

F.   arvestades, et ebaseadusliku sisserändega kaasneb kõrge suremus ning seda liiki rände riskide ja eluohtlike tagajärgede kohta on vaja koostöös päritolu- ja transiidiriikidega korraldada teavituskampaaniaid;

G.   arvestades, et kuigi iga liikmesriik vastutab ise oma riigipiiri kontrolli eest, on Euroopa Liidule ida ja lõuna poolt avalduva rändesurve tõttu vajalik edendada liikmesriikide ühist vastutust ja kohustuslikku solidaarsust, hõlbustades materiaalsete ja inimressursside ühist kasutamist kõnealuse nähtuse vastu võitlemisel;

H.   arvestades, et kõikide kõnealuste instrumentide (FRONTEX, EUROSUR, elektrooniline reisivolitussüsteem (ESTA), sisenemis-/väljumissüsteem, Fast track) pikaajaline eesmärk on üleeuroopalise integreeritud piirihaldussüsteemi järkjärguline loomine;

I.   arvestades, et FRONTEXi tegevuse esimesed mõõdetavad tulemused alates agentuuri tegevuse algusest 2005. aasta oktoobris on kättesaadavad ning arvestades vajadust määrata kindlaks keskmise tähtajaga ja pikaajaline strateegia, mis agentuuri praeguses arenguetapis on muutunud hädavajalikuks;

J.   arvestades, et FRONTEX on ühenduse esimese samba institutsioon, mis peab täielikult alluma demokraatlikule kontrollile ja mille suhtes tuleb rakendada läbipaistvuse põhimõtet; arvestades, et sellega seoses peab FRONTEX toetama ja edendama liidu põhiväärtusi;

K.   arvestades, et FRONTEXi jälitustegevuse koordineerimine toimub salastatud riskianalüüside ja ohuhinnangute põhjal;

L.   arvestades, et FRONTEXi arengustrateegia peab võimaldama kontrollida, kui hästi toimib liikmesriikidevaheline kohustuslik solidaarsus (sellele põhimõttele on viidatud ka seoses määrusega (EÜ) nr 863/2007) loomiseks ja mis koordineerib Euroopa Liidu kiirreageerimisrühmade tegevust eriolukorras), et valida, milliste meetoditega tagada FRONTEXi tingimusteta varustamine tõhusaks tegutsemiseks vajalike materiaalsete (need on loetletud tehniliste seadmete keskregistris – CRATE) ja inimressurssidega;

M.   arvestades, et parlament on FRONTEXit järjekindlalt toetanud ning hääletanud selle eelarve olulise suurendamise poolt, et tagada agentuurile ülesannete täitmiseks piisavad rahalised vahendid;

N.   arvestades, et FRONTEX on algatanud mereväeoperatsioone lõunapoolsete liikmesriikide rannikuvetes ning nende edukus on sõltunud sellest, kui palju on teinud koostööd kolmandad riigid, kust sisserändajad teele asuvad; arvestades, et Hera missioon Kanaari saarte rannikul oli edukas ja selle tulemusel vähenes saabujate arv oluliselt, samas kui Nautiluse missioon Vahemere keskosas ei olnud tulemuslik, sest saabujate arv pigem kasvas kui kahanes;

O.   arvestades, et sisserände koondumine lõunarannikule muudab vajalikuks mereväe alalise patrullimise nendel aladel;

P.   arvestades, et kogu FRONTEXi tegevus peab igal juhul vastama rahvusvahelise õiguse normidele, eelkõige seoses mereõigusega, samuti seoses inimõiguste, inimväärikuse ning pagulaste õigustega, sealhulgas varjupaigaõiguse ja tagasisaatmisest hoidumise põhimõttega;

Q.   arvestades, et FRONTEX peab kõigi oma meetmete puhul pidama silmas kohustust arvestada kaitsetumate isikute, naiste ja eriti rasedate naiste, laste ja eriti saatjata alaealiste, eakate inimeste ning puudega või rasket haigust põdevate isikute vajadustega;

R.   arvestades, et FRONTEXi tegevuse humanitaarset poolt peab toetama võimalikult suur õiguskindlus, ja seda nii agentuuri läbiviidavate päästeoperatsioonide kui ka ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korral, millesse agentuur võidakse kaasata;

S.   arvestades, et FRONTEXi tegevusse kaasatud spetsialistide koolitamine on olnud edukas ning seda tuleks jätkata, suunates selle eelkõige FRONTEXiga igapäevaselt koostööd tegevate kolmandate riikide töötajatele, et harjutada merepäästeoperatsioonides osalemist ja laevahuku ohvrite surnukehade äratoomist;

T.   arvestades, et piirikontroll ei keskendu üksnes ebaseadusliku piiriületamise juhtumitele, vaid ka teistele piiriülese kuritegevuse tahkudele, nagu inimkaubandusele, uimastite salakaubaveole ja ebaseaduslikule relvakaubandusele, aidates sellega kaasa üldise sisejulgeoleku suurendamisele;

U.   arvestades, et FRONTEXi tegevus ei saa olla tõhus ilma üleeuroopalise piirihalduspoliitikata, mis hõlmaks uusi esildatud piirikontrollisüsteeme, nagu elektrooniline reisivolitussüsteem (ESTA), sisenemis-/väljumissüsteem ja Fast track,

1.   kutsub liikmesriike üles käsitlema rändeprobleeme üldisest vaatenurgast, mis võimaldaks edendada ühtviisi kontrolli ELi piiridel, võitlust ebaseadusliku sisserändega ja ebaseaduslikult riigis viibivate välismaalaste tagasisaatmist päritoluriiki ning võitlust ebaseadusliku tööhõive ja inimkaubandusega, kuid näha samuti ette seadusliku sisserände võimalusi ja võtta seaduslike sisserändajate lõimumist hõlbustavaid meetmeid, tugevdada üldisi partnerlussuhteid kolmandate riikidega, soodustades rände positiivset mõju arengule, ning töötada ühenduse tasandil välja ühtne varjupaigaõiguse poliitika;

2.   on seisukohal, et FRONTEX on oluline vahend Euroopa Liidu üldise sisserändestrateegia rakendamisel ning palub komisjonil esitada ettepanekud FRONTEXi mandaadi läbivaatamiseks, et suurendada selle rolli ja tõhustada selle tegevust;

3.   rõhutab, kui vajalik on mõista seda, et FRONTEX peab saama olla täiesti kindel, et nii konkreetsete ühisoperatsioonide kooskõlastamiseks kui ka alaliste ülesannete jaoks liikmesriikide poolt tema kasutusse antud vahendid ja eelkõige CRATEsse registreeritud seadmed on alati kättesaadavad; avaldab kahetsust selle üle, et mõned liikmesriigid pole seni näidanud üles piisavat valmidust anda FRONTEXi kasutusse vajalikud vahendid, ning kutsub neid üles seda tegema;

4.   tunneb heameelt Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti vastuvõtmise üle Euroopa Ülemkogus ning selles esitatud soovituste üle FRONTEXit tugevdada;

5.   rõhutab, et FRONTEX peaks laiendama oma tegevusvälja inimkaubandusevastasele võitlusele, eriti ELi välispiiridel;

6.   kutsub seetõttu liikmesriike üles kehtestama võimalikult kiiresti teostatavat ning iga osaleva riigi praegusi erivajadusi arvestavat kohustuslikku ja tagasivõetamatut solidaarsuse süsteemi, mis lubaks FRONTEXil saada selgust oma ülesannete ettevalmistamisel ja täitmisel reaalajas kättesaadavate vahendite hulga kohta;

7.   kutsub üles looma alalisi aasta ringi katkematult tegutsevaid ühisvalvepatrulle kõigis kõrge riskitasemega piirkondades, eelkõige merepiiridel, kus inimestel on suur oht elu kaotada, sest õigus elule on igaühe esimene puutumatu põhiõigus;

8.   peab väga tähtsaks ühenduse õiguse harmoneerimist muu asjaomase valdkonna rahvusvahelise õigusega, et EL saaks tõhusalt osaleda hädas olevate pagulaste abistamises;

9.   palub liikmesriikidel solidaarsuse põhimõtte võimalikult kiiresti ellu rakendada, suurendades oluliselt FRONTEXi käsutusse antavate materiaalsete vahendite, eriti pinnaveevahendite hulka, ja tagades praktilise poole pealt nende täieliku ja õigeaegse kättesaadavuse;

10.   palub FRONTEXil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitletakse eelkõige CRATE registris loetletud vahendite tegelikku kasutamist ja reaalset kättesaadavust, ning vajaduse korral tuua välja tekkinud probleemid ja esitada täielik ülevaade selle kohta, millised liikmesriigid annavad vahendeid ja millised mitte;

11.   palub liikmesriikidel juhul, kui vahendid ei ole endiselt piisavalt kättesaadavad, muuta kiiresti oluliselt FRONTEXi eelarvemahtu, et võimaldada sel oma ülesandeid täita, ning uurida vajaduse korral vajalike vahendite võimaliku rentimise ja/või ostmise õiguslikke aspekte;

12.   tuletab meelde, et Euroopa Parlament on eelarvepädeva institutsioonina pärast FRONTEXi asutamist juba selle eelarvet suurendanud ning tagab eelarve nõuetekohase täitmise ja selle kohandamise vastavalt ülesannete muutumisele;

13.   toonitab, et ELi koostöö kolmandate riikidega peab põhinema pagulaste ja varjupaigataotlejate kaitsemise rahvusvaheliste kohustuste ja eriti pagulasseisundit käsitleva 1951. aasta Genfi konventsiooni nõuete täitmisel;

14.   tunneb heameelt selle üle, et peaaegu kõik kolmandad riigid, kellega FRONTEX on igapäevaselt koostööd teinud, on teinud olulisi jõupingutusi selle koostöö edendamiseks, mis on võimaldanud saavutada väga häid tulemusi näiteks Kanaari saartel; avaldab kahetsust selle üle, et mõne teise riigi, nagu Türgi või Liibüaga pole siiani õnnestunud sisserände vallas koostööd teha;

15.   palub tungivalt ühendust käsitleda läbirääkimistel kolmandate riikidega vajadust tihedama koostöö järele rände valdkonnas ja kutsub üles kolmandaid riike, kellega koostöö on olnud ebapiisav või isegi olematu, andma endast parim FRONTEXi töö hõlbustamiseks, tagades eelkõige ennetusega tegelevate asutuste tõhusama koostöö;

16.   palub komisjoni ja liikmesriike kahekordistada jõupingutusi, et suunata kolmandaid riike rohkem koostööd tegema, eelkõige seoses tagasivõtulepingute läbirääkimistega; on seisukohal, et sisserände teema peaks lahutamatult kuuluma kolmandate päritolu- ja transiidiriikidega lepingute üle peetavate läbirääkimiste juurde;

17.   rõhutab, et FRONTEX peaks kolmandate riikidega tehtava koostöö puhul vajalikul määral arvesse võtma nende liikmesriikide arvamust, kellel on kõige suuremad kogemused kõnesolevatest kolmandatest riikidest lähtuva ebaseaduslike rändega; lisab, et kolmas riik peab FRONTEXi poolt koordineeritavas liikmesriikide ühisoperatsioonis osalemiseks taotlema vastuvõtva liikmesriigi heakskiitu;

18.   nõuab, et FRONTEXi mandaat sisaldaks selget kohustust täita avamere päästeoperatsioonide käigus varjupaigataotlejate suhtes kohalduvaid rahvusvahelisi inimõiguste norme ja järgida pühendumuskohustust, ning mandaadile lisataks ametlikult nõue teha koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga (UNHCR) ja teiste asjaomaste valitsusväliste organisatsioonidega;

19.   tunneb muret selle üle, et kolmandate riikide kodanikel ei pruugi olla kohaseid vahendeid, et jälgida, kas nende kohta ELi kavandatavas "süsteemide süsteemis" kogutud isikuandmeid kasutatakse ELis kohaldatava andmekaitseõiguse põhimõtete kohaselt; palub komisjonil täpsustada, millisel määral tehakse isikuandmed kättesaadavaks kolmandate riikide ametiasutustele;

20.   nõuab FRONTEXi pädevuse laiendamist, et ergutada agentuuri läbi viima projekte ja operatsioone kolmandates riikides, muuhulgas selleks, et parandada kehtivate lepingute rakendamist ja teha kindlaks, kas kolmandate riikide piiri haldamise võimekus vajaks suurendamist;

21.   kutsub FRONTEXit üles tõhustama oma tegevust ühiste tagasisaatmisoperatsioonide koordineerijana, võttes arvesse selle protsessi kõiki lähtepunkte ja järelmeid; kutsub liikmesriike üles kaasama FRONTEXit solidaarsuse vaimus ühiste tagasisaatmislendude kavandamisse ja korraldamisse ning nimetatud operatsioonide vajaduse kindlakstegemisse;

22.   palub liikmesriikidel võimaldada FRONTEXi volituste läbivaatamist, et kõrvaldada õiguslikud lüngad, mis võivad agentuuri tegevust takistada, sätestades eelkõige juriidiliselt täpsed tingimused, millega reguleerida FRONTEXi osalemist merepäästetöödel ja agentuuri panust tagasisaatmisoperatsioonide korral ning kolmandate riikide võimalust kasutada agentuuri seadmeid, eelkõige pilootprojektide kaudu, kus nad on toetuse saajad;

23.   palub komisjonil FRONTEXi tegevust täies ulatuses hinnata, vaadeldes selle mõju põhivabadustele ja õigustele, kaasa arvatud "kohustusele kaitsta";

24.   palub korraldada FRONTEXi töötajatele koolitusi eri valdkondades, mis on agentuuri tegemistega seotud;

25.   on seisukohal, et FRONTEXi volituste laiendamise ja agentuuri panusega igapäevasesse võitlusesse ebaseadusliku rändega võiks kaasneda selle logistilise ja haldusstruktuuri proportsionaalsuse põhimõtte kohane arendamine;

26.   on eelkõige veendunud, et isegi kui arengutempo ja kasutatavad ressursid ei anna veel põhjust detsentraliseeritud asutuste arvu mitmekordistada, võiks juba praegu kavandada kahe eraldi filiaali loomist: üks maismaapiiridega seotud tegevuse ja teine mereoperatsioonide koordineerimiseks; meenutab, et maismaa rändeteed idapiiril kujutavad endast tulevikus üha suuremat probleemi ning seetõttu tuleks pöörata neile suuremat tähelepanu ja eraldada rohkem vahendeid;

27.   palub komisjoni ja liikmesriike kaaluda ELi piirivalvesüsteemi loomise teostatavust;

28.   rõhutab vajadust korraldada FRONTEXi operatsioonides osalevatele töötajatele koolitusi, eeskätt mereõiguses, varjupaiga õiguses ja põhiõigustes, ning kaasama pärast volituste laiendamist koolitustesse ka kolmandatest riikidest pärit töötajaid; julgustab seetõttu FRONTEXit tegema koostööd teiste asutustega, nagu Rahvusvaheline Migratsiooniamet, ELi Põhiõiguste Amet, ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet, mereõigusega tegelev ÜRO asutus ning valitsusvälised organisatsioonid ja teised organisatsioonid, kellel on asjaomases valdkonnas kogemusi ja erialateadmisi;

29.   palub komisjoni korraldada liikmesriikides teavituskampaaniaid ebaseadusliku rände ohtudega seotud parimate tavade tutvustamiseks;

30.   tunneb heameelt nõukogus piirivalvesüsteemi EUROSUR loomist käsitlenud arutelu üle, et tagada kõigi seirevahendite optimaalne kasutus, peamiselt laiendades nende praegust kasutusala, mis hõlmab ainult osaliselt piirkondi, kus tuleb operatsioone läbi viia;

31.   nõuab seega, et viivitamatult alustataks liikmesriikide seiresüsteemide ajakohastamist ja nende ühendamist võrgustikuks ning sidususe tagamiseks usaldataks FRONTEXile olemasolevate vahendite haldamine, sealhulgas liikmesriikide migratsiooniteenistuste turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk (ICONET)(4) ning piiriületuse- ja sisserändealase teabe, arutelude ja teabevahetuse keskus (CIREFI) (nagu märgitud nõukogu 30. novembri 1994. aasta järeldustes), mille tegevus peab jätkuma;

32.   rõhutab vajadust tõhustada riskianalüüside tegemisel FRONTEXi koostööd Europoli ja teiste Euroopa agentuuridega, samuti teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning kolmandate riikide piirikontrolliga tegelevate asutustega, eriti inimkaubandusega tegelevate rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonide purustamiseks ning ebaseaduslike sisserändajatega kaubitsemisega seotud isikute vastutusele võtmiseks; peab lisaks sellele vajalikuks luua mehhanism, mis lubaks FRONTEXil edastada kõige olulisemaid jälitusandmeid isikutele, kes neid kõige otstarbekamalt kasutada saavad;

33.   palub liikmesriikidel tagada, et uurimistegevuses võetaks arvesse piirikontrolliteenistuste konkreetseid vajadusi;

34.   leiab, et piirihalduse üleeuroopaline lõimimine on igati õigustatud eesmärk ning nõustub sellega, et ELi ühist piirhalduspoliitikat tuleks pidevalt arendada ja tugevdada; rõhutab sellele vaatamata vajadust hinnata ja kontrollida enne uute struktuuride loomist olemas- ja ettevalmistamisel olevaid süsteeme, nagu pandud ette komisjoni eelnimetatud teatises pealkirjaga "Järgmiste Euroopa Liidu piirihaldusmeetmete ettevalmistamine"; rõhutab lisaks vajadust koostada terviklik üldplaan, milles näha ette ELi piiristrateegia üldine struktuur ning täpsustada, mil viisil asjaomased programmid ja skeemid ühiselt toimima peaksid ja kuidas eri programmide koosmõju parandada;

35.   kutsub FRONTEXit üles looma riiklike pädevate asutuste vahel ühist teabevahetuskeskkonda, et parandada tundliku teabe kogumist, analüüsi ja levitamist; palub Euroopa julgeoleku-uuringute ja –innovatsiooni foorumil (ESRIF) anda oma panus selle eesmärgi saavutamiseks, pidades oma töös esmatähtsaks ühiseid rakendusi seirevahendite täiustamiseks ja uuendamiseks;

36.   kutsub tungivalt üles tugevdama Euroopa Parlamendi kaudu FRONTEXi üle teostatavat demokraatliku kontrolli ning kutsub agentuuri üles teavitama Euroopa Parlamenti kolmandate riikidega lepingute sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste käigust, esitama teatud piirialade kohta taktikalist hinnangut ja avaldama ühisoperatsioonide ja muude koordineeritud missioonide hindamisaruandeid, riskianalüüse ja teostatavusuuringuid ning rändetrendide statistikat; märgib, et demokraatlik kontroll FRONTEXi tegevuse üle suurendaks kõige muu hulgas ka agentuuri demokraatlikku legitiimsust; märgib siiski, et aruannetes ei tohiks avaldada salastatud teavet, mis võib mõjutada käimasolevaid operatsioone;

37.   palub komisjonil selgitada, millist piirikontrollialast logistilist abi on ette nähtud anda kolmandatest riikidest naaberriikidele, nägu märgitud EUROSURi esimese faasi kolmanda etapi raames;

38.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ametile ja Rahvusvahelisele Migratsiooniorganisatsioonile.

(1) ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.
(2) ELT L 199, 31.7.2007, lk 30.
(3) ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 223.
(4) Nõukogu 16. märtsi 2005. aasta otsus 2005/267/EÜ (ELT L 83, 1.4.2005, lk 48).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika